Jan Szumski (historyk)

polski historyk

Jan Szumski – polski historyk, adiunkt w Instytucie Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, nauczyciel akademicki, doktor habilitowany.

Jan Szumski
Państwo działania

 Polska

doktor habilitowany
Doktorat

2007 – historia
Instytut Filozofii i Socjologii PAN

Habilitacja

2016 – historia
Instytut Historii Nauki PAN

Uczelnia

UKSW

Życiorys

edytuj

Absolwent Wydziału Historycznego Uniwersytetu Grodzieńskiego, Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkoły Nauk Społecznych przy Instytucie Filozofii i Socjologii PAN. Stopień naukowy doktora uzyskał w 2007 na podstawie rozprawy pt. Sowietyzacja Zachodniej Białorusi w latach 1944-1953. Propaganda i edukacja w służbie ideologii (promotor: Leszek Zasztowt). Habilitacja w 2016 (ZSRR wobec nauki historycznej w Polsce w latach 1945-1964)[1]. Pracuje w Instytucie Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów Polskiej Akademii Nauk i w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Był stypendystą Higher Education support Program (HESP), Niemieckiego Instytutu Historycznego, Herda Henkel Stiftung, Fundacji na rzecz Nauki Polskiej oraz Fundacji Fulbrighta[2]. Jest sekretarzem redakcji czasopisma "Rozprawy z Dziejów Oświaty", sekretarzem naukowym Komisji Historyków Polski i Rosji oraz członkiem Komisji Rewizyjnej Kasy im. Józefa Mianowskiego Fundacji Popierania Nauki. Zajmuje się historią stosunków polsko-sowieckich w okresie powojennym oraz relacji w sferze nauki zwłaszcza w dziedzinie nauki historycznej[3].

Wybrane publikacje

edytuj
  • (redakcja) Przewrót majowy 1926 roku w oczach Kremla, pod red. Bogdana Musiała przy współpracy Jana Szumskiego, Warszawa: Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu 2009.
  • Sowietyzacja Zachodniej Białorusi 1944-1953: propaganda i edukacja w służbie ideologii, Kraków: Wydawnictwo Arcana 2010 (przekład na język białoruski, dwa wydania - 2012, 2014).
  • (redakcja) Geneza paktu Hitler-Stalin: fakty i propaganda, pod red. Bogdana Musiała i Jana Szumskiego, Warszawa: Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu 2012.
  • Polityka a historia: ZSRR wobec nauki historycznej w Polsce w latach 1945-1964, Warszawa: Instytut Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów Polskiej Akademii Nauk - Oficyna Wydawnicza Aspra-Jr 2016.

Przypisy

edytuj
  1. Gratulacje dla Pana dr hab. Jana Szumskiego | Wydział Prawa i Administracji UKSW [online], wpia.uksw.edu.pl [dostęp 2017-11-18] [zarchiwizowane z adresu 2017-06-01] (pol.).
  2. Prof. PAN dr hab. Jan Szumski [online], Fulbright Poland, 3 stycznia 2023 [dostęp 2023-02-28] (pol.).
  3. Władimir Piczeta i Żanna Kormanowa: przyczynek do polsko-radzieckich relacji naukowych, "Rozprawy z Dziejów Oświaty" 47 (2010), s. 129-158; Listy Żanny Kormanowej do Władimira Piczety, "Rozprawy z Dziejów Oświaty" 47 (2010), s. 161-178; Instytucjonalne podporządkowanie polskich nauk historycznych Związkowi Radzieckiemu: 1944 - połowa lat 60, "Kwartalnik Historii Nauki i Techniki" 57 (2012), nr 3/4. s. 67-88; Problem udostępniania materiałów archiwalnych w relacjach polsko-sowieckich 1945-1965, "Dzieje Najnowsze" 44 (2012), nr 1, s. 133-158; U źródeł powstania Komisji Historyków Polski i ZSRR, "Klio Polska. Studia i Materiały z Dziejów Historiografii Polskiej" 6 (2012), s. 55-74; Z dziejów sowieckiej "polityki historycznej" i systemu kontroli nad kontaktami naukowymi z Polską (na przykładzie nadzoru KC WKP(b)/KPZR nad publikacją źródeł do dziejów powstania styczniowego), "Arcana" 2014, nr 1, s. 144-155; Moskiewskie kulisy edycji źródeł do historii powstania styczniowego: z dziejów polsko-sowieckich stosunków naukowych w latach 50.-60. XX wieku, "Klio Polska. Studia i Materiały z Dziejów Historiografii Polskiej" (2015), s. 195-211; Wpływ elity władzy ZSRR na rozwój nauki w Polsce 1945-1989 [w:] Historia nauki polskiej, t. 10: 1944-1989, cz. 1: Warunki rozwoju nauki polskiej, państwo i społeczeństwo, Warszawa 2015, s. 123-175.

Bibliografia

edytuj