Jednolity mechanizm nadzorczy

system nadzoru finansowego w Unii Europejskiej

Jednolity mechanizm nadzorczy (ang. Single Supervisory Mechanism, SSM[1]) – oznacza system nadzoru finansowego, złożony z Europejskiego Banku Centralnego i właściwych organów krajowych uczestniczących państw członkowskich UE[2].

PrzypisyEdytuj

  1. Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2017 r., Narodowy Bank Polski, s. 343.
  2. Rozporządzenie Rady (UE) nr 1024/2013 z dnia 15 października 2013 r. powierzające Europejskiemu Bankowi Centralnemu szczególne zadania w odniesieniu do polityki związanej z nadzorem ostrożnościowym nad instytucjami kredytowymi (CELEX: 32013R1024).