Joanna Marszałek-Kawa

polska prawniczka

Joanna Marszałek-Kawa – polska prawnik, politolog, prof. uniw. dr hab., kierownik Katedry Systemów Politycznych na Wydziale Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie UMK[1].

Joanna Marszałek-Kawa
Tytuł naukowy

dr hab.

Uczelnia

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział

Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie UMK

Stanowisko

Kierownik Katedry Systemów Politycznych WNoPiB UMK

Życiorys edytuj

Kierownik Katedry Systemów Politycznych[2] na Wydziale Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Pełni także funkcję prezesa Wydawnictwa Adam Marszałek, dyrektora Centrum Badań Wschodnich oraz wiceprezesa toruńskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych. Jest redaktorem naczelnym prestiżowych czasopism naukowych „Polish Political Science Yearbook[3], „Nowa Polityka Wschodnia”[4] (kwartalnik), wydawanego wspólnie z Kazachskim Uniwersytetem Narodowym Al.-Farabi w Ałmaty, oraz „S.P.A.C.E. / Society, Politics, Administration in Central Europe” (Web of Science), zastępcą redaktora naczelnego czasopisma „Athenaeum”. Polskie Studia Politologiczne” (kwartalnik) oraz sekretarzem „The New Educational Review” (kwartalnik). Jest również członkiem rad naukowych następujących czasopism: „Elmi əsərlər” [Prace naukowe] wydawane przez Bakijski Uniwersytet Słowiański, „Journal of Precarpathian National University. Politology” (Iwano-Frankiwsk, Ukraina) oraz „Gdańskie Studia Azji Wschodniej”.

Jest redaktorem naukowym ponad 420 publikacji naukowych, wliczając w to autorstwo 10 monografii wydanych w języku: polskim (m.in. Pozycja ustrojowa i funkcje Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej po akcesji do Unii Europejskiej, Organizacja i funkcjonowanie Zgromadzenia Republiki w Portugalii, Struktura i funkcjonowanie Parlamentu Europejskiego), angielskim (Contemporary China. The Conditions of the State) i chińskim (欧洲议会与欧盟各国国家议会 – Parlament Europejski i parlamenty narodowe w państwach Unii Europejskiej, 加入欧盟后 波兰豅会的地位和作用 – Pozycja i rola społeczeństwa polskiego po wejściu do Unii Europejskiej). Jest również współautorką dwóch książek wydanych przez Cambridge Scholar Publishing (The Politics of Memory in Post-Authoritarian Transitions. Case Studies, vol. 1 i The Politics of Memory in Post-Authoritarian Transitions. Comparative Analysis, vol. 2).

Jej zainteresowania naukowe obejmują następujące obszary badawcze: europejski parlamentaryzm, sprawy azjatyckie, systemy polityczne, oraz systemy konstytucyjne państw świata. Za swe osiągnięcia naukowe i organizacyjne otrzymała osiem nagród Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Jej praca doktorska pt. „Parlament Europejski a parlamenty narodowe w państwach członkowskich Unii Europejskiej” została uznana za najlepszą rozprawę doktorską z dziedziny nauki o polityce w Polsce w 2004 roku. Uczestniczyła w licznych polskich i międzynarodowych konferencjach i kongresach naukowych. Jest pomysłodawczynią i kierownikiem naukowym odbywających się od 11 lat pod patronatem Ministra Spraw Zagranicznych i Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego międzynarodowych konferencji i kongresów azjatyckich, które zaliczane są do grona najważniejszych tego typu wydarzeń w Europie.

Jest stypendystką Polskiej Misji Historycznej na Julius-Maximilians Universität Würzburg, Niemcy, sierpień 2015 r. Odbyła staże naukowe i była profesorem wizytującym na kilkunastu uczelniach, w tym m.in. na Rosyjskim Uniwersytecie Słowiańskim w Biszkeku (Kirgistan), Bakijskim Uniwersytecie Słowiańskim (Azerbejdżan), Kazachskim Uniwersytecie Narodowy (Kazachstan), Uniwersytecie Grigola Robakidze (Gruzja), Uniwersytecie Pavla Jozefa Šafárika w Koszycach (Słowacja), i Państwowym Uniwersytecie Pedagogiczny w Gori (Gruzja). W latach 2012–2016 kierowała projektem badawczym „Polityka pamięci jako element kształtowania nowej tożsamości w czasie tranzycji z systemu autorytarnego” (sygn. NCN – 2012/05/E/HS5/02722). W sierpniu 2017 r. otrzymała The 11th Special Book Award of China for Young Scholars (przyznawaną przez State Administration of Press, Publishing, Radio, Film and Television zagranicznym pisarzom, naukowcom, tłumaczom i wydawcom).

Edukacja edytuj

 • 2015 – prof. nadzwyczajny UMK
 • 2012 – doktor habilitowany nauk o polityce
 • 2004 – doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce
 • 1994–1999 – Wydział Prawa i Administracji UMK w Toruniu – tytuł magistra nauk prawnych

Doświadczenie zawodowe edytuj

 • 2001–2003 – dyrektor Europejskiego Centrum Edukacyjnego
 • 2001–2004 – asystent w Katedrze Politologii UMK w Toruniu, Zakład Systemu Politycznego RP
 • 2004 – doktorat w Instytucie Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu. Temat: Parlament Europejski a parlamenty narodowe w państwach Unii Europejskiej (pozycja ustrojowa, organizacja wewnętrzna, kompetencje); promotor prof. dr hab. Jan Wawrzyniak, recenzenci: prof. dr hab. Andrzej Antoszewski, prof. dr hab. Czesław Mojsiewicz
 • 2012 – habilitacja na Wydziale Politologii i Studiów Międzynarodowych UMK
 • 2004–2015 – adiunkt w Katedrze Systemu Politycznego RP na WPiSM
 • od 2015 – prof. nadzwyczajny UMK
 • 2004–2009 – zastępca dyrektora Instytutu Politologii UMK ds. studenckich
 • 2009–2010 – pełnomocnik dziekana WPiSM ds. kierunku politologia
 • od 2015 – kierownik Katedry Systemu Politycznego RP

Nagrody edytuj

 • Nagroda Rektora UMK III stopnia za osiągnięcia uzyskane w działalności naukowej w roku akademickim 2004/2005.
 • I nagroda za najlepszą rozprawę doktorską z dziedziny Nauka o polityce za rok 2004 pt. Parlament Europejski a parlamenty narodowe w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Nagroda przyznana przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych, Wrocław 2006.
 • Indywidualna Nagroda Rektora UMK IV stopnia za osiągnięcia uzyskane w działalności naukowej w roku akademickim 2006/2007.
 • Zespołowa Nagroda Rektora UMK III stopnia za osiągnięcia uzyskane w działalności organizacyjnej w roku akademickim 2008.
 • Zespołowa Nagroda Rektora UMK II stopnia za osiągnięcia uzyskane w działalności organizacyjnej w roku akademickim 2009.
 • Wyróżnienie indywidualne Rektora UMK za osiągnięcia uzyskane w działalności organizacyjnej w roku akademickim 2009.
 • Indywidualna Nagroda Rektora UMK II stopnia za osiągnięcia uzyskane w działalności organizacyjnej w roku akademickim 2011.
 • Indywidualna Nagroda Rektora UMK II stopnia za osiągnięcia uzyskane w działalności naukowo-badawczej w roku akademickim 2012.
 • Indywidualna Nagroda Rektora UMK II stopnia za osiągnięcia uzyskane w działalności naukowo-badawczej w roku akademickim 2016.
 • Nagroda Premiera Chińskiej Republiki Ludowej dla Młodych Naukowców, Pekin, 22 sierpnia 2017 roku.
 • Indywidualna Nagroda Rektora UMK za osiągnięcia uzyskane w działalności naukowo-badawczej w roku akademickim 2018.

Zainteresowania naukowe edytuj

 • parlamentaryzm europejski
 • system polityczny RP
 • systemy konstytucyjne państw świata
 • samorząd terytorialny
 • Unia Europejska

Udział w radach naukowych czasopism i serii wydawniczych edytuj

 • redaktor naczelny półrocznika „Polish Political Science Yearbook”;
 • redaktor naczelny kwartalnika „Nowa Polityka Wschodnia”;
 • redaktor naczelny czasopisma „S.P.A.C.E. / Society, Politics, Administration in Central Europe”;
 • zastępca redaktora naczelnego kwartalnika „Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne”;
 • sekretarz kwartalnika „The New Educational Review”;
 • członek Rady Naukowej rocznika „Azja-Pacyfik. Społeczeństwo – Polityka – Gospodarka”;
 • członek Rady Naukowej rocznika „Cywilizacja i Polityka”;
 • członek Rady Naukowej kwartalnika (?) „Elmi əsərlər” [Prace Naukowe] (Baku, Azerbejdżan);
 • członek Rady Naukowej półrocznika „Gdańskie Studia Azji Wschodniej”;
 • członek Rady Naukowej kwartalnika „Journal of Precarpathian National University. Politology” (Iwano-Frankowsk, Ukraina);
 • członek Rady Naukowej rocznika „Krakowskie Studia Małopolskie”;
 • członek Rady Naukowej kwartalnika „Kultura i Edukacja”;
 • członek Rady Naukowej rocznika „Polish Political Science Yearbook”;
 • członek Rady Naukowej kwartalnika „The New Educational Review”;
 • członek Rady Naukowej półrocznika „The Peculiarity of Man”;
 • redaktor naczelny serii wydawniczej „Biblioteka Azji i Pacyfiku”;
 • redaktor naczelny serii wydawniczej „Oblicza Mediów”;
 • redaktor naczelny serii wydawniczej „Parlamenty Świata”;
 • redaktor naczelny serii wydawniczej „Samorząd Terytorialny w XXI Wieku”;
 • członek Rady Naukowej serii wydawniczej „Oblicza Mediów”;
 • sekretarz serii wydawniczej „Człowiek i Polityka”.

Wizyty studyjne, staże badawcze i stypendia edytuj

Projekty badawcze edytuj

 • Uczestnictwo w polsko-szwajcarskim projekcie badawczym z okazji 50-lecia KNPN – programu realizowanego przy pomocy MSZ (Departamentu Promocji, Departamentu Azji i Pacyfiku), Ambasady RP w Bernie oraz MON (Departamentu Społeczno-Wychowawczego). Zakończenie projektu nastąpiło w lipcu 2003 r. (publikacją materiałów do luty 2004). Kierownikiem projektu był dr Marceli Burdelski z UG i ISP PAN oraz płk dr inż. Eugeniusz Jendraszczak.
 • Kierownik naukowy projektu badawczego Polityka pamięci jako element kształtowania nowej tożsamości w czasie tranzycji z systemu autorytarnego (sygn. NCN- 2012/05/E/HS5/02722)[5].
 • Kierownik grantu MNiSW w ramach DUN pt. Jak Jedwabny Szlak zmienia świat (decyzja MNiSW nr 952/P-DUN/2017 z dn. 13 czerwca 2017 roku), nr 819/PSM/1/DUN.
 • Kierownik grantu MNiSW w ramach DUN pt. Kierunek Azja. Różnorodność, odmienność, dialog (decyzja MNiSW nr 773/P-DUN/2018 z dn. 6 maja 2018 roku),
 • Kierownik naukowy projektu badawczego pt. Youths and Politics, Fundacja Wspierania Współpracy Międzynarodowej im. Czesława Mojsiewicza, 2018–2021[6]
 • Kierownik zarządzający projektu badawczego pt. Podstawowa kategoryzacja politologiczna, Fundacja Wspierania Współpracy Międzynarodowej im. Czesława Mojsiewicza[7]

Wybrane publikacje edytuj

 • Joanna Marszałek-Kawa, Parlament europejski a parlamenty narodowe w państwach Unii Europejskiej, Wydawnictwo MADO, Toruń 2005, s. 420.
 • Joanna Marszałek-Kawa, Polska w Unii Europejskiej. Bilans otwarcia, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2007, s. 329.
 • Joanna Marszałek-Kawa, China’s Foreign Policy. Ambitions and opportunities, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2011.
 • Joanna Marszałek-Kawa, Contemporary China. The conditions of the State, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2011, s. 198.
 • Joanna Marszałek-Kawa, Pozycja ustrojowa i funkcje Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej po akcesji do Unii Europejskiej, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2012, s. 713.
 • Joanna Marszałek-Kawa, The Republic of Kazakhstan. Parliament, Election and Democracy Issues, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2016, s. 332.
 • Joanna Marszałek-Kawa, Anna Ratke-Majewska, Patryk Wawrzyński, Polityka pamięci i kształtowanie tożsamości politycznej w czasie tranzycji postautorytarnej. t. 1, Studia przypadku, Difin, Warszawa 2016, s. 268.
 • Joanna Marszałek-Kawa, Anna Ratke-Majewska, Patryk Wawrzyński, Polityka pamięci i kształtowanie tożsamości politycznej w czasie tranzycji postautorytarnej. t. 2, Analiza porównawcza, Difin, Warszawa 2016, s. 167.
 • Joanna Marszałek-Kawa, Anna Ratke-Majewska, Patryk Wawrzyński, Historia i pamięć w przestrzeni publicznej. Chile – Gruzja – RPA. History and memory in the Public Space. Chile – Georgia – South Africa, Wydawnictwo Naukowe GRADO, Toruń 2016, s. 145.
 • Joanna Marszałek-Kawa, Ahmet Burak, The Republic of Turkey. The Constitution, Parliament, Election and Democracy Issues, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2017, s. 378.
 • Joanna Marszałek-Kawa, Danuta Plecka, Adam Hołub, Social Security. Selected aspects, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, 2018, s. 181.
 • Joanna Marszałek-Kawa, 欧洲议会与欧盟各国国家议会 [Parlament Europejski a parlamenty narodowe w państwach członkowskich Unii Europejskiej], Pekin 2011, s. 275.
 • Joanna Marszałek-Kawa, Joanna Piechowiak-Lamparska, Anna Ratke-Majewska, Patryk Wawrzyński, The Politics of Memory in Post-Authoritarian Transitions, Vol. 1, Case Studies, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle 2017, s. 291.
 • Joanna Marszałek-Kawa, Anna Ratke-Majewska, Patryk Wawrzyński, The Politics of Memory in Post-Authoritarian Transitions, Vol. 2, Comparative Analysis, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle 2017, s. 193.
 • Joanna Marszałek-Kawa, 加入欧盟后 波兰豅会的地位和作用 [The Institutional Position and Functions of the Sejm of the Republic Of Poland after the Accession to the European Union], China Renmin University Press, Pekin 2017, s. 418.
 • Joanna Marszałek-Kawa (red.), Militarne i gospodarcze determinanty państwowości azjatyckiej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2010, s. 335.
 • Joanna Marszałek-Kawa (red.), Państwo i społeczeństwo. Kierunki rozwoju państw Azji Wschodniej i Południowo-Wschodniej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2010, s. 196.
 • Joanna Marszałek-Kawa (red.), Teoria i praktyka funkcjonowania mediów, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2010, s. 310.
 • Joanna Marszałek-Kawa (red.), Wartości azjatyckie. Polityka i prawa człowieka, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2010, s. 390.
 • Joanna Marszałek-Kawa (red.), W kierunku azjatyckiego przywództwa, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2012, s. 467.
 • Joanna Marszałek-Kawa (red.), Is the 21st Century the Age of Asia? Deliberations on Security, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2012, s. 250.
 • Joanna Marszałek-Kawa (red.), Dilemmas of Contemporary Asia. Deliberations on Economy and Security, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2013, s. 316.
 • Joanna Marszałek-Kawa (red.), Aspects of contemporary Asia. Security and economy, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2015, s. 314.
 • Joanna Marszałek-Kawa (red.), Chiny i świat zewnętrzny, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2016, s. 213.
 • Joanna Marszałek-Kawa (red.), Political and security policy in Asia: challenges, perspectives, implications, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2016, s. 397.
 • Joanna Marszałek-Kawa (red.), Perspektywy i bariery rozwoju chińskiej gospodarki, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2016, s. 269.
 • Joanna Marszałek-Kawa (red.), The Changing Role of Asia. Selected Political, Security and Economic Aspects, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2017, s. 168.

Przypisy edytuj

 1. Kierownik dr hab. Joanna Marszałek-Kawa, prof. UMK – Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, www.wnopib.umk.pl [dostęp 2018-09-24] (pol.).
 2. KATEDRA, ksp.wpism.pl [dostęp 2018-09-24] [zarchiwizowane z adresu 2018-09-18].
 3. polish political science yearbook, czasopisma.marszalek.com.pl [dostęp 2018-09-24] [zarchiwizowane z adresu 2018-09-24] (ang.).
 4. Nowa Polityka Wschodnia, czasopisma.marszalek.com.pl [dostęp 2018-09-24] [zarchiwizowane z adresu 2018-09-24] (ang.).
 5. polityka pamięci, www.politics-of-memory.umk.pl [dostęp 2018-09-24] (ang.).
 6. Fundacja Mojsiewicza, www.fundacjamojsiewicza.org.pl [dostęp 2018-09-24].
 7. Fundacja Mojsiewicza, www.fundacjamojsiewicza.org.pl [dostęp 2018-09-24].