Kąpielisko – oznakowany fragment wód powierzchniowych, wykorzystywany przez dużą liczbę osób kąpiących się. Najczęściej są ustanawiane przy naturalnych zbiornikach wodnych, jak jeziora, morza lub rzeki. Na strzeżonych kąpieliskach o bezpieczeństwo osób kąpiących się dbają ratownicy wodni.

Niestrzeżone kąpielisko miejskie w Gryficach
Kąpielisko w Pobierowie
Kąpielisko w Pokrzywnej koło Prudnika

Często w pobliżu gorących źródeł zakładane są kąpieliska termalne lub lecznicze, ze specjalnie przygotowanymi basenami do zdrowotnych kąpieli. Przykładem kąpieliska termalnego jest kompleks w Beszeniowej (słow. Bešeňová) na Słowacji. Także kąpielisko w Rajcu korzysta ze źródeł wód termalnych, o temperaturze 38 °C.

W Polsce corocznie rady gmin określają, w drodze uchwały wykaz kąpielisk na terenie gminy lub na polskich obszarach morskich przyległych do danej gminy[1]. W stosunku do kąpielisk może zostać wydany stały zakaz kąpieli.

Jedną z form wyróżnienia kąpielisk na świecie są przyznawane corocznie Błękitne Flagi.

W Polsce ustalono, że kąpieliskiem nie jest: basen pływacki, basen uzdrowiskowy, zamknięty zbiornik wodny podlegający oczyszczaniu lub wykorzystywaniu w celach terapeutycznych, sztuczny, zamknięty zbiornik wodny, oddzielony od wód powierzchniowych i wód podziemnych[2].

W 1975 r. Rada Unii Europejskiej określiła wymogi jakościowe dla wody w kąpieliskach, gdzie zostały ustalone parametry wytyczne (G) oraz obowiązkowe (I) Dyrektywy 76/160/EEC[3]. Dyrektywa ta obowiązywała do 2014 roku i została zastąpiona Dyrektywą kąpieliskową, czyli Dyrektywą 2006/7/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 lutego 2006 r. dotyczącą zarządzania jakością wody w kąpieliskach i uchylającą dyrektywę 76/160/EWG[4]. W 2011 r. Komisja Europejska ustanowiła symbole informujące o klasyfikacji wody w kąpielisku, a także symbole informujące o zakazie kąpieli lub zaleceniu niekąpania się[5][6].

W Polsce ustalono, że w czasie dyżuru ratownicy mają obowiązek wywieszania na maszcie odpowiednich flag informacyjnych w kąpielisku. Wywieszona biała flaga oznacza dozwoloną kąpiel, a czerwona flaga oznacza zakaz kąpieli[7]. Flagę czerwoną wywiesza się w przypadku, gdy co najmniej[8]:

 1. temperatura wody wynosi poniżej 14 °C;
 2. widoczność jest ograniczona do 50 m;
 3. szybkość wiatru przekracza 5 stopni w skali Beauforta;
 4. występują fale powyżej 70 cm, z pojawiającymi się pienistymi, białymi grzywami;
 5. występują silne prądy wsteczne;
 6. trwa akcja ratownicza;
 7. prędkość nurtu wody przekracza 1 m/s;
 8. występuje chemiczne lub biologiczne skażenie wody;
 9. występują wyładowania atmosferyczne.

Przypisy edytuj

 1. (Art. 37) Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2233 ze zm.).
 2. (Art. 9 ust. 5a) Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2005 r. nr 239, poz. 2019).
 3. Dyrektywa Rady Wspólnot Europejskich z dnia 8 grudnia 1975 r. dotycząca jakości wody w kąpieliskach (76/160/EWG).
 4. Dyrektywa 2006/7/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 lutego 2006 r. dotycząca zarządzania jakością wody w kąpieliskach i uchylająca dyrektywę 76/160/EWG. [dostęp 2016-03-28].
 5. Decyzja wykonawcza Komisji Europejskiej z dnia 27 maja 2011 r. (2011/321/UE) Dz.U. L 143/38 z 31.5.2011.
 6. Signs and symbols adopted by the Commission. Environment Directorate-General of the European Commission. [dostęp 2012-07-27].
 7. (Art. 16) Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz.U. z 2022 r. poz. 147).
 8. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 marca 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 286).

Linki zewnętrzne edytuj