Kapłan

osoba uprawniona do celebrowania rytów

Kapłanosoba, która spełnia w imieniu wspólnoty religijnej funkcje kultowe i rytualne. Funkcje te nadają jej rolę przynajmniej częściowego pośrednika między Bogiem a ludźmi. Kapłan musi poddawać się określonym wymogom religijnym i zazwyczaj posiada też pewne przywileje. Kapłanom często powierza się funkcje duchowej opieki nad wspólnotami. Kapłan wybierany jest przez wspólnotę lub przez innych kapłanów. Dostęp do kapłaństwa może być ograniczony pewnymi względami, takim jak np. cechy psychiczne i duchowe, zdolności, wykształcenie, płeć. Otrzymanie statusu kapłana, zazwyczaj poprzedzone długim okresem nauk i prób, jest połączone z określonym obrzędem i ma duże znaczenie rytualne (zob. np. sakrament święceń).

Prawosławny kapłan z Gruzji

Zobacz też edytuj

  • kohen – kapłan w judaizmie
  • ksiądz, ojciec – duchowny chrześcijański
  • pop – dawne określenie kapłana w cerkwi prawosławnej i kościołach greckokatolickich
  • prezbiter – urząd we wspólnocie chrześcijańskiej
  • żerca – nazwa kapłana-ofiarnika u Słowian