Kapitał zakładowy

Kapitał zakładowy lub założycielski (kapitał spółki) – minimalny wkład właścicieli wniesiony przy zakładaniu/założeniu spółki. Wysokość kapitału zakładowego może być zmieniana w trakcie rozwoju spółki. Jego wartość musi być zgodna z danymi rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, umową spółki lub statutem jednostki gospodarczej. Kapitał zakładowy jest elementem kapitału własnego, zgodnie z ustawą o rachunkowości ujmowanym w pasywach bilansu, a także w zestawieniu zmian w kapitale własnym[1].

Prawo większości krajów europejskich określa minimalny kapitał zakładowy, jaki jest potrzebny do zawiązania spółki. Do wyjątków w tej kwestii zalicza się m.in. Wielka Brytania. W Polsce według Kodeksu spółek handlowych wynosi on od 8 stycznia 2009:

W pozostałych formach prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce występowanie minimalnego kapitału zakładowego przewidziano także w:

Źródła tworzenia kapitału zakładowego spółki akcyjnej:

Źródła tworzenia kapitału zakładowego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością:

  • równowartość udziałów pieniężnych i aportów rzeczowych wniesionych przez poszczególnych wspólników,
  • podwyższenie kapitału w drodze objęcia nowych udziałów,
  • przekształcenia kapitału akcyjnego w kapitał udziałowy,
  • zysk przeznaczony na umorzenie udziałów,
  • dopłaty do kapitału udziałowego.

Źródła tworzenia kapitału zakładowego spółki komandytowo-akcyjnej: Kodeks spółek handlowych stanowi, iż w zakresie kapitału zakładowego stosować należy „odpowiednio” przepisy dotyczące kapitału zakładowego spółki akcyjnej. Kodeks stanowi poza tym, że komplementariusz, wnosząc do spółki wkład, może go wnieść – według uznania – na kapitał zakładowy bądź na inne fundusze. Fakt, iż wniesie wkład na kapitał zakładowy, nie powoduje wyłączenia jego nieograniczonej odpowiedzialności za zobowiązania spółki.

Ponadto kapitał zakładowy nie stanowi o kapitale własnym spółki. Akcje mogą być obejmowane po cenie wyższej niż ich wartość nominalna, także podczas zakładania spółki. W wyniku strat spółki kapitał własny spółki może być niższy niż zakładowy.

Przypisy edytuj

  1. Ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2021 r. poz. 217).
  2. Art. 1 pkt 10 ustawy z dnia 23 października 2008 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2008 r. nr 217, poz. 1381).