Kawalerowie Virtuti Militari 1914–1921

Kawalerowie Virtuti Militari 1914–1921 – lista osób udekorowanych Orderem Virtuti Militari za wybitne czyny w szeregach Legionów Polskich, Polskiej Organizacji Wojskowej, formacjach polskich w Rosji, wojnie z Ukraińcami, wojnie z bolszewikami oraz powstaniach: wielkopolskim, śląskich i styczniowym (1863).

Stopień[a] Nazwisko i imię Klasa orderu[b] i jego numer Jednostka organizacyjna[c] Działania zbrojne
marszałek Polski Piłsudski Józef KS nr I, KKO nr 9, KW nr 1 Naczelny Wódz
gen. broni Haller Józef KS nr II dowódca Frontu Pomorskiego
gen. por. / dyw. Iwaszkiewicz Wacław KS nr III, KKO nr 7 dowódca Frontu Podolskiego
gen. ppor. / dyw. Romer Jan KS nr IV, KKO nr 5 dowódca 13 Dywizji Piechoty
gen. ppor. Roja Bolesław KS nr V dowódca OGen. Kielce
gen. ppor. / dyw. Rydz-Śmigły Edward KS nr VI, KKO nr 1 dowódca Grupy
gen. ppor. Latinik Franciszek Ksawery KS nr VII dowódca Frontu Śląskiego
płk Kuliński Mieczysław KS nr VIII I zastępca szefa SG
płk Skrzyński Stanisław KS nr IX dowódca Dywizji Pomorskiej
mjr Mackiewicz Mieczysław KS nr X dowódca 41 pp
kpt. Kopa Andrzej KS nr XI 68 pułk piechoty
kpt. Koc Adam KS nr XII Oddział II ND WP
szeregowiec Kudelska Stefania „Hanna” KS nr 5976 Oddziały Detaszowane Legionów Polskich
podpułkownik SG Kasprzycki Tadeusz KS nr 5252 Adiutantura Generalna Naczelnego Wodza
kapitan wojsk samochodowych Mayer Andrzej KS nr 6880 Adiutantura Generalna Naczelnego Wodza
pułkownik lekarz doktor Piestrzyński Eugeniusz KS nr 3441 Adiutantura Generalna Naczelnego Wodza
kapitan artylerii Czarnocki Wiktor KS nr 5250 Oddz. II ND WP
porucznik Kowalewski Jan III KS nr 5247 Oddz. II ND WP
podporucznik piechoty Wołowski Antoni KS nr 5248 Oddz. II ND
podporucznik piechoty Zawadzki Wacław KS nr 5249 Oddz. II ND
pułkownik Piskor Tadeusz KS nr 59 Oddz. III ND WP
porucznik Demeter Jan KS nr 5257 Szefostwo Lotnictwa ND
kapitan Obertyński Krzysztof KS nr 5258 Szefostwo Lotnictwa ND
kapitan Mozołowski Włodzimierz KS nr 3586 kompania przyboczna Naczelnego Wodza
chorąży Muszyński Józef KS nr 4160 kompania przyboczna Naczelnego Wodza
sierżant sztabowy Ujczak Jan KS nr 3606 kompania przyboczna Naczelnego Wodza
kapral Jankowski Bartłomiej KS nr 3939 szwadron przyboczny Naczelnego Wodza
wachmistrz sztabowy Witczak Narcyz KS nr 2792 szwadron przyboczny Naczelnego Wodza
generał porucznik Rozwadowski Tadeusz KKO nr 3
KS
Szef Sztabu Generalnego
generał porucznik Leśniewski Józef KS nr 2521 Rada Wojenna
generał podporucznik Malczewski Juliusz KS nr 2517 Rada Wojenna
porucznik p.d. SG Hinterhoff Eugeniusz KS nr 5243 Ścisła Rada Wojenna; Oddz. III
major SG Frank-Wiszniewski Tadeusz KS nr 5233 Ścisła Rada Wojenna, Oddz. III
major Prystor Aleksander KS nr 4567 Ścisła Rada Wojenna; Oddz. III (1923 ne 85 pp)
kapitan pd SG Stańczyk Karol Jan II KS Ścisła Rada Wojenna; Oddz. III (1923 ne 33 pp)
kapitan pd SG Adamczyk Zdzisław KS Sztab Gen. Oddz. IV (1923 ne 21 pap)
podporucznik Butkiewicz Alojzy KS nr 7270 Sztab Generalny Oddz. II
major SG Ćwiertniak Stefan Józef KS Sztab Gen. Oddz. III (1923 ne 3 pp Leg.)
podporucznik Galiński Izydor Wiktor KS nr 6045 Sztab Generalny Oddz. II
podporucznik Januszko Józef KS nr 6468 Sztab Generalny Oddz. II
porucznik Jastrzębski Karol KS nr 4945 Sztab Gen. Oddz. III (1923 ne 13 puł)
major Jędrzejewicz Janusz KS nr 4945 Sztab Gen. Oddz. III (1923 ne 35 pp)
podpułkownik Kamski-Milan Maksymilian KZ Sztab Gen. Oddz. V (1923 ne 2 pszw)
kapitan piechoty Libicki Konrad KS nr 7567 Sztab Generalny Oddz. II (1923)
kapitan Krzewski-Lilienfeld Karol KS nr 4954 Sztab Generalny Oddz. II
podpułkownik SG Matuszewski Ignacy KS nr 5227 Sztab Generalny Oddz. II
major Michalski Karol KS nr 6326 Sztab Gen. Oddz. V (1923 ne 21 pp)
kapitan Rudnicki Adam II (16.3.1897) KS nr 4953 Sztab Generalny, Oddz. II (1923, ne 66 pp)
major SG Ulrych Juliusz KS nr 2173 Oddział II Sztabu Głównego
kapitan Wądołkowski Jerzy KS Sztab Gen. Oddz. III (1923 ne 5 pp Leg.)
pułkownik kawalerii Wisznicki Mikołaj KS Sztab Gen. Oddz. III (1923 ne 1 puł)
kapitan inżynier Ziemiański Władysław KS Sztab Generalny Oddz. II (1923, ne 66 pp)
porucznik piechoty Niedzielski Edward KS nr 5251 Ekspozytura Oddz. II SG Gdańsk
pułkownik SG Kwaśniewski Stanisław KS nr 5225 Sztab Generalny; Oddz. IV
major SG Przybylski Marian KS nr 524 Sztab Generalny Oddz. IV
podpułkownik SG Regulski Bronisław KS nr 5236 Oddz. IV SG
porucznik Rehan Lucjan KS nr 6970 Sztab Generalny Oddz. II
porucznik Rut-Rusiecki Hieronim Wincenty KS nr 69 Sztab Generalny Oddz. IV
major SG Wład Franciszek KS nr 5255 Oddz. IV SG
generał porucznik Sosnkowski Kazimierz KKO nr 12
KS nr 2522
Minister Spraw Wojskowych
major SG Chilarski Eugeniusz KS nr 6258 MSWojsk. Oddz. I
pułkownik Dunin-Wolski Leon KS nr 1877 MSWojsk. Oddz. I
major lekarz Grabowski Jan KS MSWojsk. Dep. VIII (1923 ne I bsan)
major Hörl Wilhelm KS nr 6323 6 pułk piechoty Legionów Polskich
major Freund-Krasicki Mikołaj KS nr 3061 MSWojsk. Departament I (1923, ne 1 pp Leg.)
podpułkownik Lachowicki-Czechowicz Tadeusz KS MSWojsk. Departament III (1923, ne OZU 1)
pułkownik intendent inż. Litwinowicz Aleksander KS nr 7489 (1923 MSWojsk Dep VII)
kapitan Młynarski Ludwik KS nr 5891 MSWojsk. Oddz. I
generał podporucznik Czikel Józef KS nr 5273 MSWojsk. Oddz. Adm.
pułkownik SG Starzewski Stanisław KS nr 5221 MSWojsk. Oddz. Adm.
major łączności Ornatowski Juliusz KS nr 5172 MSWojsk. Departament VI
podpułkownik p.d. SG Rotarski Stefan KS nr 5228 MSWojsk. Departament VI
podpułkownik Sadowski Ignacy Witold KS MSWojsk. Departament I (1923, ne 1 pp Leg.)
pułkownik SG doktor Zając Józef KS nr 4497 MSWojsk. Oddzi. I (1923, ne 3 pp Leg.)
major lekarz doktor Zawadzki Witold KS nr 5246 MSWojsk. Departament Sanitarny
porucznik marynarki Taube Karol KS nr 3263 MSWojsk. Departament Spraw Morskich
pułkownik doktor Górecki Roman KS Wojskowa Kontrola Generalna (1923)
major Boheim (Beheim) Ernest KS Wojskowa Kontrola Generalna (1923)
pułkownik SG Bobicki Leon KS nr 5219 Attache Wojskowy Konstantynopol
podpułkownik SG inżynier Brzozowski Jan KS nr 2528 Szefostwo Kolejnictwa Polowego
kapitan Herfurt Tadeusz KS Wojskowy Instytut Geograficzny (1923)
pułkownik Jaźwiński Bolesław KS nr 5260 Wojskowy Instytut Geograficzny
pułkownik Jaźwiński Bolesław KS nr 5260 Wojskowy Instytut Geograficzny
major doktor Abraham Roman KS nr 174 detachement
generał podporucznik Latour de Stefan KS nr 5267 OK Nr I Warszawa
generał brygady Rogalski Wojciech KS nr 7493 (DOK Nr I Warszawa 1923)
pułkownik Rouppert Stanisław KS (DOK Nr I Warszawa 1923; ne I bsan)
kapitan Winiarski Aleksander I KS nr 5913 1 pułk piechoty Legionów Polskich
podpułkownik SG Korytowski Adam KS nr 5224 DOG Białystok
chorąży Synowiec Ludwik KS nr 5016 Intendentura DOG Białystok
porucznik Cendro Wincenty Witold KS nr 5778 DOK Nr IX Brześć (ne 7 puł – 1923)
major Smykała Florian – Smykal Florian KS nr 5286 DOK Nr IX Brześć
major pd SG Chłusewicz Benedykt KS DOG Nr III Grodno (1923 ne 80 pp)
kapitan Jarecki Stanisław KS DOG Nr III Grodno (1923 ne 41 pp)
generał brygady Majewski Mikołaj Teodor KS DOG Nr III Grodno (1923)
pułkownik Springwald Stanisław KS nr 5264 DOG Nr III Grodno
porucznik Tyszyński Leon KS nr 5012 DOG Grodno Referat Saperów
major Zajączkowski Czesław DOGen. Kielce
podporucznik Pszonczak Tadeusz Leon KS nr 5179 Dowództwo Garnizonu Kielce
generał podporucznik Ledóchowski Ignacy KS nr 5278 DOK Nr V Kraków
podpułkownik lekarz Nadolski Jerzy KS DOK Nr V Kraków (1923 ne V bsan)
generał podporucznik Osiński Aleksander KS OGen. Kraków
major Stankiewicz Witold Włodzimierz KS nr 522 DOK Nr IV Łódź (1923 ne 27 pp)
kapitan Toruń Stanisław Julian KS DOK Nr IV Łódź (1923 ne 31 pp)
major Widacki Stanisław Zygmunt KS nr 5745 DOK Nr IV Łódź (1923 ne 6 pspodh)
generał brygady Bejnar Władysław KS DOK Nr II Lublin (1923)
generał podporucznik Hauser Edmund KS nr 5282 DOK Nr II Lublin
podpułkownik SG Więckowski Mieczysław KS nr 5226 DOK Nr II Lublin
podpułkownik lekarz wet. Zagrodzki Kazimierz KS DOK Nr II Lublin (1923 ne KOSK II)
pułkownik Hausner Ryszard KS nr 5259 DOK Nr VI Lwów
kapitan Kawecki Tadeusz I (21.5.1886) KS nr 5753 DOK Nr VI Lwów (1923 ne 6 pac)
generał porucznik Lamezan-Salins Robert KS nr 5281 DOK Nr VI Lwów
generał podporucznik Linde Mieczysław KS nr 5274 DOK Lwów
major SG Ajdukiewicz Adam KS nr 5229 Oddz. VI DOK Lwów
podporucznik Wąsowicz Franciszek KS nr 3056 DOK Nr IV Lwów (1923 ne 40 pp)
kapitan Andrzejewski Mieczysław KS DOGen. Poznań
podporucznik Czarnecki Janusz DOGen. Poznań powstanie wlkp.
porucznik Gorzeński-Ostroróg Zbigniew KS nr 1005 DOGen. Poznań powstanie wlkp.
generał podporucznik Grudzielski Kazimierz DOGen. Poznań
porucznik Fenrych Tadeusz DOGen. Poznań powstanie wlkp.
kapitan Kandel Marian KS DOGen. Poznań (ne 25 pap – 1923)
pułkownik Lange Julian KS nr 111 DOGen. Poznań
podporucznik Materne Brunon ps. „Adolf Dolata” DOGen. Poznań powstanie wlkp.
podporucznik Materne Emil (brat Brunona) KS nr 4727 17 pułk artylerii polowej
major Nieborak Antoni KS nr 4765 DOGen. Poznań
kapitan Paluch Mieczysław KS nr 2937 DOGen. Poznań powstanie wlkp.
generał porucznik Raszewski Kazimierz KS DOGen. Poznań
podpułkownik Sikorski Bronisław DOGen. Poznań
kapitan Swinarski Henryk DOGen. Poznań
major Wawrzyniak Władysław KS nr 4719 DOGen. Poznań
podporucznik Wiewiórowski Władysław DOGen Poznań powstanie wlkp.
rotmistrz Wiza Zygmunt DOGen. Poznań
kapitan p.d. SG Zakrzewski Władysław I KS nr 4724 DOGen. Poznań
major Żółkiewski Marian KS nr 5747 DOK Nr VII Poznań (ne 19 puł – 1923)
porucznik Potocki Józef I (29.1.1891) KS DOK Nr VIII Toruń (ne 66 pp – 1923)
generał brygady Jastrzębski Tadeusz Stanisław KS DOK Nr IX Brześć (1923)
generał brygady Kamionka-Jarosz Wiktor KS nr 5741 DOK Nr X Przemyśl (1923)
ksiądz dziekan Panaś Józef KS nr 5742 DOK Nr X Przemyśl (1923)
kapitan Zajączkowski Bolesław KS nr 5256 Sąd Polowy DOE Lwów
major Hulewicz Bohdan Józef KS nr 4718 Szkoła Sztabu Generalnego
major SG Miniewski Stanisław KS nr 5234 Sztab 2 Armii
kapitan Świtalski Adam KS Szkoła Sztabu Generalnego (ne 1 pp Leg. – 1923)
generał porucznik Zygadłowicz Gustaw KS nr 5277 Szkoła Sztabu Generalnego
major SG Furgalski Teodor KS nr 5232 Kurs Wyszkolenia Oficerów Sztabu Gen.
major SG Włodarski Jan KS nr 5238 Kurs Wyszkolenia Oficerów Sztabu Gen.
major SG Czaderski Mieczysław KS nr 5231 Centrum Wyszkolenia Armii Rembertów
pułkownik Jatelnicki Bolesław KS nr 7300 Szkoła Podch. Piechoty Bydgoszcz
porucznik piechoty Wysłouch Franciszek KS nr 5169 Wlkp. Szkoła Podch. Piechoty
generał porucznik Żeligowski Lucjan KKO nr 10
KS nr 6096
Inspektorat Armii
kapitan Michalski Władysław Ignacy KS nr 5007 Inspektorat Armii Nr IV
major SG Tiletschke Jan KS nr 5237 Inspektorat Armii Nr IV
generał broni Szeptycki Stanisław KKO nr 6
KS nr 2520
Front Litewsko-Białoruski i Front Północno-Wschodni
kapitan piechoty Kawiński Gwidon KS nr 5194 Inspektorat Armii Nr V
kapitan SG Mally Fryderyk KS nr 5242 Inspektorat Armii Nr V
pułkownik Ładziński Gustaw KS nr 3266 COPSA
kapitan Hintz Alfred KS nr 4355 COPSA
kanonier Werman Franciszek KS nr 3924 COPSA
podporucznik pd.d SG Grocholski Remigiusz KS nr 5244 Wojew. Inspektorat Gr. Wsch.
podpułkownik SG Kozłowski Marian KS nr 5004 Szefostwo Kolei Frontu Lit-Biał.
podpułkownik inż W.Kol. Miszewski Stanisław KS nr 5006 Eksp. Szef. Kol. Polowych Siedlce
pułkownik Kobordo Fabian KS nr 5261 PKU Bielsk
porucznik Barteczek Franciszek KS nr 6315 Front Śląski
porucznik Figna Józef KS nr 6969 Front Śląski
major Haller Cezary KS nr 7299 Front Śląski
porucznik Kawałkowski Bronisław KS nr 7269 Front Śląski
podporucznik Klinke Wacław KS nr 3579 Front Śląski
podporucznik Kotas Ferdynand KS nr 4184 Front Śląski
porucznik Machalica Emil KS nr 7268 Front Śląski
porucznik Matusiak Klemens KS nr 6662 Front Śląski
kapitan Palarczyk Franciszek KS nr 7298 Front Śląski
podporucznik Probosz Paweł KS nr 4597 Front Śląski
porucznik Andruszkiewicz Piotr KS nr 5642 Armia Polska we Francji
porucznik Antoniak Józef KS nr 5633 Armia Polska we Francji
kapral Arent Zygmunt KS nr 5689 Armia Polska we Francji
chorąży Bajolletti Alexis KS nr 5667 Armia Polska we Francji
podporucznik Bartman Antoni KS nr 5658 Armia Polska we Francji
porucznik artylerii Bartoniczek Alfred KS nr 5632 Armia Polska we Francji
podporucznik Bauer Franciszek KS nr 5659 Armia Polska we Francji
porucznik artylerii Bednarski Władysław KS nr 5620 Armia Polska we Francji
podchorąży Berger Antoni KS nr 5670 Armia Polska we Francji
szeregowy Błaszczak Jan KS nr 5691 Armia Polska we Francji
porucznik Böhm Jan KS nr 5661 Armia Polska we Francji
podporucznik Buchta Ernest KS nr 5662 Armia Polska we Francji
kapral Chmielewski Wincenty KS nr 5688 Armia Polska we Francji
porucznik Chudziakiewicz Mikołaj KS nr 5630 Armia Polska we Francji
podporucznik Chwałkowski Lucjan KS nr 5653 Armia Polska we Francji
sierżant Cibula Franciszek KS nr 5680 Armia Polska we Francji
strzelec Cichocki Stanisław KS nr 5700 Armia Polska we Francji
kapitan kapelan Dekowski Jan KS nr 5526 Armia Polska we Francji
kapitan Dowbor Stefan (Dowbór) KS nr 5622 Armia Polska we Francji
porucznik Drączkowski Sylwester KS nr 5647 Armia Polska we Francji
sierżant sztabowy Fonder Filip KS nr 5681 Armia Polska we Francji
major Fornel de la Laurencie KS nr 6156 Armia Polska we Francji
kapral Fuśniak Franciszek KS nr 5886 Armia Polska we Francji
major saperów Garczyński Stefan KS nr 5609 Armia Polska we Francji
podpułkownik Gąssowski Maurycy KS nr 5608 Armia Polska we Francji
major Giżycki Wacław KS nr 5616 Armia Polska we Francji
chorąży Glora-Godłowski Stefan KS nr 5668 Armia Polska we Francji
porucznik Gorczyca Władysław KS nr 5641 Armia Polska we Francji
major Gouyon Henryk KS nr 6157 Armia Polska we Francji
podporucznik Graca Franciszek KS nr 5663 Armia Polska we Francji
porucznik artylerii Grudniewicz Wacław KS nr 5648 Armia Polska we Francji
major Armii Francuskiej Haciski Benedykt KS nr 5613 Armia Polska we Francji
sierżant sztabowy Inglot Jan KS nr 5682 Armia Polska we Francji
podpułkownik Jagniątkowski Władysław KS nr 5607 Armia Polska we Francji
major Jancewicz Michał KS nr 5611 Armia Polska we Francji
sierżant Janicki Edmund KS nr 5683 Armia Polska we Francji
kapral Jarmusz Stanisław KS nr 5687 Armia Polska we Francji
pułkownik Jasiński Julian KS nr 6159 Armia Polska we Francji
kapitan kapelan Jaworski Józef KS nr 5629 Armia Polska we Francji
kapral Jurak Mieczysław KS nr 5685 Armia Polska we Francji
sierżant Klemczak Wacław KS nr 5707 Armia Polska we Francji
porucznik Klich Franciszek KS nr 5654 Armia Polska we Francji
kapitan lekarz Kluczyński Stefan KS nr 5624 Armia Polska we Francji
szeregowy Kopycki Jan KS nr 5692 Armia Polska we Francji
porucznik Korab-Laskowski Jan II KS nr 5640 Armia Polska we Francji
sierżant Kosiński Stanisław KS nr 5679 Armia Polska we Francji
rotmistrz Kozakiewicz Roman KS nr 5702 Armia Polska we Francji
porucznik Kraus Jakub KS nr 5631 Armia Polska we Francji
starszy szeregowy Krzywiec Stanisław KS nr 5690 Armia Polska we Francji
kapitan Krzywkowski-Woliński Jan Marian KS nr 5621 Armia Polska we Francji
porucznik Kurcz Antoni KS nr 5636 Armia Polska we Francji
sierżant Kwiatkowski Jan KS nr 5676 Armia Polska we Francji
chorąży Laskowski Stanisław KS nr 5704 Armia Polska we Francji
sierżant sztabowy Laskowski Stanisław KS nr 5678 Armia Polska we Francji
porucznik Ledoux Jerzy KS nr 5651 Armia Polska we Francji
podporucznik Lewandowski Michał KS nr 5657 Armia Polska we Francji
porucznik Lubicz-Kośmiński Konstanty KS Armia Polska we Francji
podporucznik Łączkowski Stanisław KS nr 5656 Armia Polska we Francji
porucznik Małachowski Jan KS nr 5639 Armia Polska we Francji
kapitan lekarz Michalski Józef KS nr 5708 Armia Polska we Francji
kapitan Moitier KS nr 6158 Armia Polska we Francji
podporucznik Münnich Kazimierz KS nr 5664 Armia Polska we Francji
chorąży Niklewicz Józef KS nr 5669 Armia Polska we Francji
chorąży Niemiec Wojciech KS nr 5666 Armia Polska we Francji
kapitan Nowakowski Gustaw KS nr 5627 Armia Polska we Francji
major Okulicz-Kozaryn Jarosław KS nr 5615 Armia Polska we Francji
porucznik Olszewski Witalis KS nr 5638 Armia Polska we Francji
sierżant Ordęga Józef KS nr 5675 Armia Polska we Francji
major saperów Pawłowicz Czesław KS nr 5701 Armia Polska we Francji
porucznik Pawłowicz Edward KS nr 5645 Armia Polska we Francji
porucznik Pawłowicz Zygmunt KS nr 5644 Armia Polska we Francji
porucznik Pela Jan KS nr 5655 Armia Polska we Francji
porucznik Perzan Józef KS nr 5643 Armia Polska we Francji
szeregowy Piotrowski Marceli KS nr 5693 Armia Polska we Francji
szeregowy Piskorski Jan KS nr 5694 Armia Polska we Francji
porucznik Polak Nikodem Armia Polska we Francji
major Radziwiłł Leon KS nr 5614 Armia Polska we Francji
sierżant Reychman Kazimierz KS nr 5673 Armia Polska we Francji
rotmistrz Rodziewicz Witold KS nr 5618 Armia Polska we Francji
rotmistrz Rosen Jan Henryk KS nr 5619 Armia Polska we Francji
kapitan Stala Lucjan Teodor KS nr 5703 Armia Polska we Francji
porucznik Sawicki Bohdan Klaudiusz KS nr 5650 Armia Polska we Francji
porucznik Sierociński Józef KS nr 5652 Armia Polska we Francji
kapral Siwek Sergiusz KS nr 5684 Armia Polska we Francji
sierżant sztabowy Stefaniak Paweł KS nr 3875
?(5706)
Armia Polska we Francji
podporucznik Szałagan Jan KS nr 5665 Armia Polska we Francji
sierżant Szulc Bronisław KS nr 5674 Armia Polska we Francji
strzelec Trojanowski Ludwik KS nr 5698 Armia Polska we Francji
kapral Walkowiak Szczepan KS nr 5699 Armia Polska we Francji
sierżant Wesołowski Jan KS nr 5672 Armia Polska we Francji
ksiądz major Więckowski Jan KS nr 5617 Armia Polska we Francji
porucznik Więckus Zygmunt KS nr 5637 Armia Polska we Francji
strzelec Włodarski Michał KS nr 5697 Armia Polska we Francji
porucznik kawalerii Wojakowski Władysław KS nr 5649 Armia Polska we Francji
szeregowy Wojtczuk Jan KS nr 5695 Armia Polska we Francji
kapitan inżynier Zabłocki Stefan KS nr 5628 Armia Polska we Francji
podporucznik Zakrzewski Ignacy KS nr 5634 Armia Polska we Francji
podporucznik Zakrzewski Michał KS nr 5660 Armia Polska we Francji
sierżant Ząbczyk Władysław KS nr 5671 Armia Polska we Francji
chorąży Zieliński Stanisław KS nr 5705 Armia Polska we Francji
strzelec Zygadlewicz Stefan KS nr 5696 Armia Polska we Francji
chorągiew KS nr 6155 Oddział Bajończyków
strzelec Bulkiewicz Daniel KS nr 5711 Oddział Bajończyków
kapitan Kijewski Jerzy KS nr 5710 Oddział Bajończyków
kapral Kulongowski Stanisław KS nr 5721 Oddział Bajończyków
szeregowy Kulongowski Władysław KS nr 5724 Oddział Bajończyków
starszy szeregowy Lumbe Adam KS nr 5717 Oddział Bajończyków
podporucznik Malecz Lucjan KS nr 5709 Oddział Bajończyków
podpułkownik Michalski Władysław KS nr 5714 Oddział Bajończyków
starszy szeregowy Morgiewicz Ludgard KS nr 5718 Oddział Bajończyków
szeregowy Osecki Jerzy KS nr 5722 Oddział Bajończyków
szeregowy Osowski Szczepan KS nr 5717 Oddział Bajończyków
podporucznik Rotwand Jan KS nr 5715 Oddział Bajończyków
starszy szeregowy Rządkowski Jerzy KS nr 5720 Oddział Bajończyków
rotmistrz Sobański Jan KS nr 5713 Oddział Bajończyków
podporucznik Szaniawski Włodzimierz KS nr 5726 Oddział Bajończyków
starszy szeregowy Szurig Jerzy KS nr 5719 Oddział Bajończyków
starszy strzelec Szuyski Władysław KS nr 5709 Oddział Bajończyków
szeregowy Szymański Leon KS nr 5725 Oddział Bajończyków
szeregowy Żbikowski Szczepan KS nr 5716 Oddział Bajończyków
podpułkownik Kutrzeba Tadeusz KS 2 Armia
podporucznik Politański Tadeusz KS nr 2345 2 Armia
major saperów Słuszkiewicz Jan KS 2 Armia
pułkownik Stachiewicz Julian KS 2 Armia
major Bochenek Włodzimierz KS 3 Armia
generał podporucznik Sikorski Władysław KKO nr 11
KS
3 Armia
kapitan Zajchowski Zygmunt 3 Armia
generał porucznik Zieliński Zygmunt KKO nr 4
KS
3 Armia
major Bardel Maciej Euzebiusz KS nr 1011 4 Armia
sierżant sztabowy Czajkowski Stanisław KS 4 Armia
kapitan łączności Kaczmarek Jan KS 4 Armia
podporucznik Ostaszewski Stanisław II KS nr 5051 4 Armia
major Prugar-Kettling Bronisław KS 4 Armia
pułkownik Rybak Józef KS 4 Armia
generał podporucznik Skierski Leonard KKO nr 13
KS nr 81
4 Armia
kapitan Zborzil Józef KS 4 Armia
podpułkownik doktor Domaszewicz Aleksander 6 Armia
rotmistrz Drozdowski Ignacy KS 6 Armia
major Gallas Władysław KS nr 5173 (1792)[1] szef Kolejnictwa 6 Armii
generał porucznik Haller Stanisław KKO nr 2
KS
6 Armia
major Kossowski Jerzy II KS nr 3945 6 Armia Szef Lotnictwa
kapitan Borawski Zygmunt KS nr 8006 Naczelny Polski Komitet Wojskowy I WŚ
plutonowy Brachowski Stanisław KS nr 5309
kapitan Dziedzicki Antoni KS nr 8005 Naczelny Polski Komitet Wojskowy I WŚ
urzędnik wojskowy X rangi Maliszewski Władysław KS nr 5308 Naczelny Polski Komitet Wojskowy I WŚ
porucznik Piotrowski Adam Marian KS nr 5307 Naczelny Polski Komitet Wojskowy I WŚ
podpułkownik Podgurski Wincenty KS nr 5302 Naczelny Polski Komitet Wojskowy I WŚ
major Raczkiewicz Władysław KS nr 5303 Naczelny Polski Komitet Wojskowy I WŚ
porucznik Surowiecki Edmund KS nr 5306 Naczelny Polski Komitet Wojskowy I WŚ
pułkownik Tupalski Andrzej KS nr 5300 Naczelny Polski Komitet Wojskowy I WŚ
podpułkownik Wysocki Wacław I (25.9.1877) KS nr 5301 Naczelny Polski Komitet Wojskowy I WŚ
kapral Bakoś Marcin KS nr 6871 I Korpus WP na Wschodzie
kapitan Bednarczyk Bronisław I KS nr 6778 I Korpus WP na Wschodzie
podchorąży Bienkiewicz Edmund KS nr 6855 I Korpus WP na Wschodzie
podporucznik Bisping Kazimierz KS nr 6840 I Korpus WP na Wschodzie
porucznik Bogdański Jerzy KS nr 6805 I Korpus WP na Wschodzie
rotmistrz kawalerii Bogusławski Antoni Jan KS nr 6779 I Korpus WP na Wschodzie
kapitan Bornstaedt Lucjan KS nr 6780 I Korpus WP na Wschodzie
kapitan Boski Włodzimierz KS nr 6781 I Korpus WP na Wschodzie
urzędnik wojskowy Brzozowski Wacław KS nr 6854 I Korpus WP na Wschodzie
porucznik Buchowski Witold KS nr 6806 I Korpus WP na Wschodzie
kapral Bylina Stanisław KS nr 6872 I Korpus WP na Wschodzie
podporucznik Chmielewski Jarosław KS nr 6841 I Korpus WP na Wschodzie
saper Chrucki Władysław KS nr 6891 I Korpus WP na Wschodzie
porucznik Czechowski Jan KS nr 6807 I Korpus WP na Wschodzie
kapitan Dąbrowski Adam KS nr 6782 I Korpus WP na Wschodzie
sierżant Dąbrowski Władysław KS nr 6859 I Korpus WP na Wschodzie
podporucznik Dowgiałło Konstanty KS nr 6842 I Korpus WP na Wschodzie
podporucznik Borkowski Dunin Piotr KS nr 6843 pociąg pancerny „Związek Broni”
kapitan Frankowski Feliks KS nr 6783 I Korpus WP na Wschodzie
pułkownik Frej Bolesław KS nr 6683 I Korpus WP na Wschodzie
kapral Gall Franciszek KS nr 6872 3 pułk ułanów (I Korpus WP na Wschodzie)
plutonowy Garbarski Józef KS nr 6862 I Korpus WP na Wschodzie
plutonowy Gawrych Leon KS nr 6863 I Korpus WP na Wschodzie
porucznik Gąsiewicz Stefan KS nr 6808 I Korpus WP na Wschodzie
porucznik Giedroyć Olgierd KS nr 6809 I Korpus WP na Wschodzie
podporucznik Goszczyński Zdzisław KS nr 6844 I Korpus WP na Wschodzie
podporucznik Gosztowtt Władysław KS nr 6845 I Korpus WP na Wschodzie
kapral Grodzicki Adolf KS nr 6873 I Korpus WP na Wschodzie
porucznik Grodzki Tadeusz KS nr 6810 I Korpus WP na Wschodzie
kapitan Gromadzki Zygmunt KS nr 6784 I Korpus WP na Wschodzie
starszy trębacz Grot Jan KS nr 6894 I Korpus WP na Wschodzie
rotmistrz Guzikowski Bolesław KS nr 6785 I Korpus WP na Wschodzie
ułan Hamanowski Edward KS nr 6887 I Korpus WP na Wschodzie
kapral Hanecki Bohdan KS nr 6873 I Korpus WP na Wschodzie
plutonowy Harasz Józef KS nr 6864 I Korpus WP na Wschodzie
generał podporucznik Hejdukiewicz Edward KS nr 6677 I Korpus WP na Wschodzie
porucznik Helmersen Wiktor KS nr 6811 I Korpus WP na Wschodzie
plutonowy Houwalt Jerzy KS nr 6865 3 pułk ułanów (I Korpus WP na Wschodzie)
podporucznik Iłowiecki Józef KS nr 6846 I Korpus WP na Wschodzie
saper Jaroszewski Szczepan KS nr 6892 I Korpus WP na Wschodzie
porucznik Jaworski Zbigniew KS nr 6812 8 pułk strzelców polskich
porucznik Jurewicz Wincenty KS nr 6813 I Korpus WP na Wschodzie
porucznik Juszczak Kazimierz Wawrzyniec KS nr 6814 I Korpus WP na Wschodzie
porucznik Kamiński Jan Olimpiusz KS nr 6815 I Korpus WP na Wschodzie
porucznik kawalerii Kański Celestyn KS nr 6817 I Korpus WP na Wschodzie
podpułkownik Kobyłecki Julian KS nr 6769 I Korpus WP na Wschodzie
porucznik Konarzewski Feliks KS nr 6818 I Korpus WP na Wschodzie
podporucznik Konopacki Bolesław KS nr 6847 I Korpus WP na Wschodzie
kapral Karasiński Apolinary KS nr 6876 I Korpus WP na Wschodzie
kapral Kłos Wojciech KS nr 6877 I Korpus WP na Wschodzie
kapral Konopka Bronisław KS nr 6878 I Korpus WP na Wschodzie
major Kossecki Stefan KS nr 5991 I Korpus WP na Wschodzie
plutonowy Kościński Jerzy KS nr 6867 I Korpus WP na Wschodzie
pułkownik Kowalewski Aleksander I (21.8.1879) KS nr 6686 I Korpus WP na Wschodzie
plutonowy Kowalski Ignacy KS nr 6866 I Korpus WP na Wschodzie
kapitan Kozielski Włodzimierz KS nr 6786 I Korpus WP na Wschodzie
porucznik Krawiecki Aleksander KS nr 6819 I Korpus WP na Wschodzie
porucznik Krukowski Michał KS nr 6820 1 pułk inżynieryjny
rotmistrz Krupski Tadeusz KS nr 2739 3 pułk ułanów (I Korpus WP na Wschodzie)
porucznik Krzeczkowski Jan Szymon KS nr 6821 I Korpus WP na Wschodzie
podpułkownik Krzyczkowski Włodzimierz KS nr 5990 I Korpus WP na Wschodzie
porucznik Kulczyński Aleksander KS nr 6822 I Korpus WP na Wschodzie
starszy ułan Kulikowski Włodzimierz KS nr 6886 I Korpus WP na Wschodzie
podchorąży Kurcyusz Władysław KS nr 6888 I Korpus WP na Wschodzie
podchorąży Kwapiszewski Antoni KS nr 6855 I Korpus WP na Wschodzie
porucznik Lewandowski Edward KS nr 6823 I Korpus WP na Wschodzie
kapitan saperów Levittoux Jerzy Piotr KS nr 6787 I Korpus WP na Wschodzie
generał Łępicki Zygmunt KS nr 6678 I Korpus WP na Wschodzie
plutonowy Łozak Feliks KS nr 6868 I Korpus WP na Wschodzie
kapitan Maj Kazimierz KS nr 6788 I Korpus WP na Wschodzie
pułkownik Maciejewski Mieczysław KS nr 6684 I Korpus WP na Wschodzie
major saperów Magnuszewski Stanisław KS nr 6775 I Korpus WP na Wschodzie
pułkownik artylerii Malewicz Edward KS nr 6685 I Korpus WP na Wschodzie
podporucznik Malinowski Eugeniusz KS nr 6849 I Korpus WP na Wschodzie
kapitan saperów Maruszewski Stanisław KS nr 6789 I Korpus WP na Wschodzie
rotmistrz Masłowski Zygmunt Michał KS nr 6790 3 pułk ułanów (I Korpus WP na Wschodzie)
rotmistrz Matuszewicz Władysław KS nr 6791 I Korpus WP na Wschodzie
podpułkownik Miączyński Andrzej KS nr 6770 I Korpus WP na Wschodzie
major Michałowski Wacław KS nr 6776 I Korpus WP na Wschodzie
podpułkownik Mickiewicz Antoni KS nr 6771 I Korpus WP na Wschodzie
pułkownik Mosiewicz Władysław KS I Korpus WP na Wschodzie
pułkownik Mościcki Bolesław KS nr 4448 I Korpus WP na Wschodzie (1 pułk ułanów)
kapral Mroziński Bolesław KS nr 6879 I Korpus WP na Wschodzie
porucznik Nakoniecznikoff Henryk KS nr 6825 3 pułk ułanów (I Korpus WP na Wschodzie)
porucznik Nancewicz Karol KS nr 6824 I Korpus WP na Wschodzie
kapral Niekoda Antoni KS nr 6880 I Korpus WP na Wschodzie
podpułkownik Nowakowski Stanisław Piotr KS nr 6772 I Korpus WP na Wschodzie
wachmistrz Nowicki Antoni KS nr 6860 I Korpus WP na Wschodzie
podchorąży Okęczyc Piotr KS nr 6857 I Korpus WP na Wschodzie
kapitan Oleszczuk Wiktor KS nr 6792 6 pułk strzelców polskich Osipowicze 19 II 1918
porucznik Olszewski Mieczysław KS nr 6826 I Korpus WP na Wschodzie
kapral Olszewski Zygmunt KS nr 6869 3 pułk ułanów (I Korpus WP na Wschodzie)
generał podporucznik Ostapowicz Gustaw KS nr 6679 I Korpus WP na Wschodzie
kapitan Ostrowski Wojciech KS nr 6793 I Korpus WP na Wschodzie
kapitan Pallulon Antoni KS nr 6794 I Korpus WP na Wschodzie
porucznik saperów Perko Stanisław KS nr 6828 I Korpus WP na Wschodzie
major Petrażycki Tadeusz KS nr 6777 I Korpus WP na Wschodzie
porucznik Pieńkowski Adam KS nr 6829 I Korpus WP na Wschodzie
kapral Pika Jan KS nr 6881 I Korpus WP na Wschodzie
podpułkownik Podonowski Karol KS nr 6773 I Korpus WP na Wschodzie
pułkownik Poniatowski Mieczysław KS nr 6688 I Korpus WP na Wschodzie
porucznik Popiel Władysław KS nr 6830 I Korpus WP na Wschodzie
saper Potapowicz Józef KS nr 6893 I Korpus WP na Wschodzie
porucznik Potocki Maurycy KS nr 6831 I Korpus WP na Wschodzie
pułkownik Przeździecki Wacław Jan KS nr 6689 I Korpus WP na Wschodzie
kapitan Reger Stefan KS nr 6797 I Korpus WP na Wschodzie
generał podporucznik Rodziewicz Eugeniusz KS nr 6680 I Korpus WP na Wschodzie
rotmistrz Romer Bronisław KS nr 6795 I Korpus WP na Wschodzie
kapitan Rosiński Aleksander KS nr 6796 8 pułk strzelców polskich
porucznik Roszkowski Józef KS nr 6832 I Korpus WP na Wschodzie
podporucznik Rummel Władysław KS nr 6850 I Korpus WP na Wschodzie
podpułkownik Salecki Jerzy KS nr 6774 I Korpus WP na Wschodzie
pułkownik saperów Skoryna Jan KS nr 6690 I Korpus WP na Wschodzie
kapitan Soldenhoff Kazimierz KS nr 6798 I Korpus WP na Wschodzie
porucznik Sołtan Ignacy KS nr 6827 I Korpus WP na Wschodzie
kapitan Szalewicz Wacław KS nr 6799 I Korpus WP na Wschodzie
podchorąży saperów Szydłowski Walenty KS nr 6858 I Korpus WP na Wschodzie
wachmistrz sztabowy Szymański Jan KS nr 6861 I Korpus WP na Wschodzie
pułkownik Szyszko Jakub KS nr 6768 I Korpus WP na Wschodzie
pułkownik Szpręglewski Eugeniusz KS nr 6693 I Korpus WP na Wschodzie
pułkownik Sulicki Leon KS nr 6691 I Korpus WP na Wschodzie
generał podporucznik Suszyński Stefan KS nr 6682 I Korpus WP na Wschodzie
podporucznik Szöen-Wolski Włodzimierz KS nr 6852 I Korpus WP na Wschodzie
pułkownik Ślaski Eugeniusz KS nr 6692 I Korpus WP na Wschodzie
podporucznik Ślaski Tadeusz KS nr 6851 6 pułk strzelców polskich
kapral Święcicki Zygmunt KS nr 6882 I Korpus WP na Wschodzie
ułan Świętochowski Bolesław KS nr 6889 I Korpus WP na Wschodzie
porucznik saperów Targowski Jan KS nr 6833 I Korpus WP na Wschodzie
porucznik Trzeciak Władysław I KS nr 6834 I Korpus WP na Wschodzie
porucznik saperów Wejtko Antoni KS nr 6835 I Korpus WP na Wschodzie
rotmistrz Wielowiejski Zbigniew KS nr 6800 3 pułk ułanów (I Korpus WP na Wschodzie)
kapral Wieremiej Antoni KS nr 6883 I Korpus WP na Wschodzie
porucznik Wilczyński Adam KS nr 6836 I Korpus WP na Wschodzie
kapitan Wiloch Stanisław KS nr 6801 I Korpus WP na Wschodzie
kapitan Wincza Witold KS nr 6802 I Korpus WP na Wschodzie
porucznik Winnicki Feliks KS nr 6837 I Korpus WP na Wschodzie
podporucznik Wojewódzki Zygmunt KS nr 6853 I Korpus WP na Wschodzie
ułan Wojsława Piotr KS nr 6890 I Korpus WP na Wschodzie
generał podporucznik Wroczyński Jan KS nr 6681 I Korpus WP na Wschodzie
kapral Wujek Władysław KS nr 6884 I Korpus WP na Wschodzie
porucznik Wysocki Eugeniusz Włodzimierz KS nr 6838 I Korpus WP na Wschodzie
kapral Zaremba Józef KS nr 6885 I Korpus WP na Wschodzie
kapitan Zglenicki Tadeusz Jan KS nr 6804 I Korpus WP na Wschodzie
plutonowy Zieliński Stanisław KS nr 6870 I Korpus WP na Wschodzie
kapitan Żaboklicki Zygmunt Nikodem St. KS nr 6803 I Korpus WP na Wschodzie
pułkownik SG Żeleński Walerian KS nr 6848 I Korpus WP na Wschodzie
szeregowy Adamczewski Stanisław KS nr 6762 II Korpus WP na Wschodzie
major Alikow Mikołaj KS nr 6703 II Korpus WP na Wschodzie
rotmistrz Arnoldt-Russocki Julian KS nr 6716 II Korpus WP na Wschodzie
porucznik Bedlewicz Artur KS nr 6739 II Korpus WP na Wschodzie
porucznik Birnbaum Mieczysław KS nr 6741 II Korpus WP na Wschodzie
podporucznik Borowiak Józef KS nr 6727 II Korpus WP na Wschodzie
kapral Boryszewski Antoni KS nr 6756 II Korpus WP na Wschodzie
kapitan Brandys Rudolf KS nr 6712 II Korpus WP na Wschodzie
starszy ułan Buda Antoni KS nr 6760 II Korpus WP na Wschodzie
kapitan Ciechoński Zdzisław KS nr 6714 II Korpus WP na Wschodzie
major Dąbrowski Leon I KS nr 6710 II Korpus WP na Wschodzie
podporucznik Dobrzyński Bronisław KS nr 6726 II Korpus WP na Wschodzie
pułkownik Dowoyno-Sołłohub Stanisław KS nr 6701 II Korpus WP na Wschodzie
sierżant Ebert Józef KS nr 6749 II Korpus WP na Wschodzie
plutonowy Furmańczyk Stanisław KS nr 6753 II Korpus WP na Wschodzie
urzędnik wojskowy Gattaws Jerzy KS nr 6702 II Korpus WP na Wschodzie
sierżant sztabowy Górski Antoni KS nr 6747 II Korpus WP na Wschodzie
porucznik Grabowski Edward KS 6717 II Korpus WP na Wschodzie
chorąży Hagiel Władysław KS nr 6755 II Korpus WP na Wschodzie
kapitan Jankowski Marian Aleksander KS nr 6725 II Korpus WP na Wschodzie
urzędnik wojskowy Karasiński Adam KS nr 6759 II Korpus WP na Wschodzie
kapitan Kowalski Stanisław IV (29.1.1894) KS nr 6730 II Korpus WP na Wschodzie
kapitan Krzaczyński Stefan KS nr 6737 II Korpus WP na Wschodzie
porucznik Kwieciński Józef KS nr 6736 II Korpus WP na Wschodzie
porucznik Lenartowicz Kazimierz KS nr 6721 II Korpus WP na Wschodzie
strzelec Lipiński Leon KS nr 6764 II Korpus WP na Wschodzie
pułkownik Machcewicz Stanisław KS nr 6700 II Korpus WP na Wschodzie
kapitan Malinowski Wacław KS nr 6711 II Korpus WP na Wschodzie
porucznik Matkowski Jan KS nr 6723 II Korpus WP na Wschodzie
kapral Mehlem (de) Wiktor KS nr 6743 II Korpus WP na Wschodzie
sierżant sztabowy Michalik Antoni KS nr 6751 II Korpus WP na Wschodzie
porucznik Mikulski Stanisław III KS nr 6752 II Korpus WP na Wschodzie
podpułkownik Nakoniecznikoff Bronisław KS nr 6709 II Korpus WP na Wschodzie
szeregowy Nowakowski Kazimierz KS nr 6761 II Korpus WP na Wschodzie
pułkownik Nowicki Hipolit KS nr 6705 II Korpus WP na Wschodzie
ułan Olszamowski Mieczysław KS nr 6766 II Korpus WP na Wschodzie
chorąży Orłowski Wiesław KS nr 6734 II Korpus WP na Wschodzie
porucznik Pacześniak Józef KS nr 6758 II Korpus WP na Wschodzie
podporucznik Pasławski Romuald KS nr 6733 II Korpus WP na Wschodzie
sierżant Patraszewski Stanisław KS nr 6745 II Korpus WP na Wschodzie
porucznik Przedpełski Stefan Witold KS nr 6720 II Korpus WP na Wschodzie
major Pytel Bolesław KS nr 6719 II Korpus WP na Wschodzie
kapitan Radzicki Mieczysław Karol Adam KS nr 6724 II Korpus WP na Wschodzie
kapral Rojek Jan KS nr 6757 II Korpus WP na Wschodzie
sierżant Rokicki Michał KS nr 6746 II Korpus WP na Wschodzie
major Rudka Ludwik Mikołaj KS nr 6715 II Korpus WP na Wschodzie
porucznik Rudzki Piotr KS nr 6722 II Korpus WP na Wschodzie
generał podporucznik Rybiński Czesław KS nr 6706 II Korpus WP na Wschodzie
kapitan lekarz Salomonowicz Otton KS nr 6708 II Korpus WP na Wschodzie
major Sikorski Bolesław KS nr 6704 II Korpus WP na Wschodzie
podchorąży Skibiński Karol KS nr 6744 II Korpus WP na Wschodzie
porucznik Skierkowski Leon KS nr 6738 II Korpus WP na Wschodzie
porucznik Stokowski Lucjan Kazimierz KS nr 6718 II Korpus WP na Wschodzie
szeregowy Szczepaniak Józef KS nr 6765 II Korpus WP na Wschodzie
plutonowy Śliwka Mieczysław KS nr 6754 II Korpus WP na Wschodzie
kapitan Śniechowski Wacław Bronisław KS nr 6740 II Korpus WP na Wschodzie
sierżant Świnarski Czesław KS nr 6748 II Korpus WP na Wschodzie
strzelec Walczak Jan KS nr 6763 II Korpus WP na Wschodzie
chorąży Warchoł Stefan KS nr 6731 II Korpus WP na Wschodzie
porucznik Waydowicz Zygmunt Władysław Gustaw KS nr 6732 II Korpus WP na Wschodzie
porucznik Wielogłowski Witold KS nr 6742 II Korpus WP na Wschodzie
podporucznik Zając-Kucharewicz Konstanty KS nr 6729 II Korpus WP na Wschodzie
rotmistrz Zieliński Tadeusz III (4.4.1897) KS nr 6735 II Korpus WP na Wschodzie
kapitan Żabiński Władysław KS nr 6713 II Korpus WP na Wschodzie
podporucznik Żochowski Eugeniusz KS nr 6728 II Korpus WP na Wschodzie
podpułkownik Żuk Bronisław KS nr 6707 II Korpus WP na Wschodzie
plutonowy Dunajewski Stanisław KS nr 6904 III Korpus WP na Wschodzie
porucznik Dunin-Holecki Julian KS nr 6899 III Korpus WP na Wschodzie
porucznik kawalerii Jabłoński Witold II (27.10.1896) KS nr 6900 III Korpus WP na Wschodzie
chorąży Jakubowicz Aleksander KS nr 6902 III Korpus WP na Wschodzie
pułkownik Kuncman Henryk KS nr 6895 III Korpus WP na Wschodzie
plutonowy Misiński Bronisław KS nr 6903 III Korpus WP na Wschodzie
porucznik Netcer Zygmunt KS nr 6901 III Korpus WP na Wschodzie
pułkownik Pieńkowski Julian KS nr 6552 III Korpus WP na Wschodzie
porucznik Sienicki Mieczysław KS nr 6898 III Korpus WP na Wschodzie
rotmistrz Szuszkiewicz Antoni KS nr 6897 III Korpus WP na Wschodzie
kapitan Benedykt Stefan KS nr 6937 Oddział Murmański
sierżant Dzidycz Jan KS nr 6945 Oddział Murmański
porucznik Fojtuch-Ostrowski Stanisław KS nr 6940 Oddział Murmański
rotmistrz Gliński Władysław KS nr 6938 Oddział Murmański
sierżant Gromadzki Leon KS nr 6944 Oddział Murmański
major lekarz Karwowski Hugon KS nr 6933 Oddział Murmański
porucznik Małczewski Eugeniusz KS nr 6941 Oddział Murmański
porucznik Maruszewski Zbigniew KS nr 6939 Oddział Murmański
kapitan Mayer Stefan Antoni KS nr 6936 Oddział Murmański
plutonowy Rosiak Władysław KS nr 6948 Oddział Murmański
sierżant Rutkowski Władysław KS nr 6943 Oddział Murmański
sierżant Szymkowiak Józef KS nr 6946 Oddział Murmański
sierżant Wołowiec Jan KS nr 6947 Oddział Murmański
podchorąży Zahorski Wiktor KS nr 6942 Oddział Murmański
rotmistrz Sokołowski Stanisław KS nr 4245 Grupa gen. Karnickiego
major Merak Juliusz KS nr 5139 Oddz. IV Grupy Poleskiej
porucznik Dywina Tadeusz KS nr 4245 Grupa Operacyjna płk Jarosza KS nr 3802
major SG Alf-Tarczyński Tadeusz KS nr 5230 1 Dywizja Piechoty Legionów
pułkownik Dąb-Biernacki Stefan KK nr
KZ nr
KS
1 Dywizja Piechoty Legionów
kapitan Piórecki Karol Franciszek KS nr 3591 1 Dywizja Piechoty Legionów
pułkownik Dzierżanowski Kazimierz KS nr 5002 2 Dywizja Piechoty
podchorąży Krzyżanowski Władysław KS nr 5565 grupa harcerska przy 2 Dywizji Legionów
podporucznik Langmann Antoni KS nr 5566 2 Dywizja Piechoty Gr. Harcerska
podpułkownik Malinowski Tadeusz I KS nr 4542 2 Dywizja Piechoty
generał podporucznik Minkiewicz Henryk KS nr 3960 2 Dywizja Piechoty
podporucznik Rose Jerzy KS nr 4546 2 Dywizja Piechoty
pułkownik Żymierski Michał KS nr 4541 2 Dywizja Piechoty
sierżant sztabowy Zawadzki Jan KS nr 2058 2 Dywizja Piechoty Legionów
generał podporucznik Berbecki Leon KS 3 Dywizja Piechoty
podporucznik Sokołowski Jan Maksymilian KS nr 460 3 Dywizja Piechoty
podporucznik Ciechanowski Jarosław KS 3 Dywizja Piechoty
generał podporucznik Aleksandrowicz Franciszek KS nr 5275 4 Dywizja Piechoty
pułkownik Kaliszek Stanisław KS nr 4613 4 Dywizja Piechoty
podporucznik Albrecht Wacław Ks nr 6914 4 Dywizja Strzelców Polskich
podchorąży Appel Józef KS nr 6920 4 Dywizja Strzelców Polskich
pułkownik Barta de Weidental Przemysław KS nr 6928 4 Dywizja Strzelców Polskich
podporucznik Dąbrowski Julian Bolesław KS nr 6918 4 Dywizja Strzelców Polskich
podchorąży Dziemisewicz Stanisław KS nr 6921 4 Dywizja Strzelców Polskich
ułan Grudziński Antoni KS nr 6934 4 Dywizja Strzelców Polskich
porucznik Iwaszkiewicz Edmund KS nr 6912 4 Dywizja Strzelców Polskich
kapitan Jacyna Bolesław KS nr 6909 4 Dywizja Strzelców Polskich
kapitan Jaskólski Władysław KS nr 6907 4 Dywizja Strzelców Polskich
szeregowy Kałuża Piotr KS nr 6932 4 Dywizja Strzelców Polskich
podporucznik Kardaszewicz Kazimierz Stanisław KS nr 6919 4 Dywizja Strzelców Polskich
sierżant Kawa Zygmunt KS nr 6923 4 Dywizja Strzelców Polskich
porucznik Kośmiński Aleksander Jan KS nr 6915 4 Dywizja Strzelców Polskich
szeregowy Kozak Karol KS nr 6933 4 Dywizja Strzelców Polskich
pułkownik Kozubek Paweł KS nr 6905 4 Dywizja Strzelców Polskich
plutonowy Krasowski Aleksander KS nr 6927 4 Dywizja Strzelców Polskich
porucznik Krasowski Sylwester KS nr 6911 4 Dywizja Strzelców Polskich
kapitan Lewicki Stanisław III KS nr 6908 4 Dywizja Strzelców Polskich
plutonowy Lipniewski Jan KS nr 6926 4 Dywizja Strzelców Polskich
kapitan Majewski Wiktor KS nr 6910 4 Dywizja Strzelców Polskich
major Matorewicz Aleksander KS nr 6906 4 Dywizja Strzelców Polskich
porucznik Musiałowicz Henryk KS nr 6916 4 Dywizja Strzelców Polskich
kapral Polański Władysław KS nr 6930 4 Dywizja Strzelców Polskich
kapral Radomski Władysław KS nr 6931 4 Dywizja Strzelców Polskich
porucznik Rayski Ludomił Antoni KS nr 6913 4 Dywizja Strzelców Polskich
sierżant Rudnik Jan KS nr 6922 4 Dywizja Strzelców Polskich
plutonowy Rysicki Władysław KS nr 6929 4 Dywizja Strzelców Polskich
sierżant Swaczyna August KS nr 6924 4 Dywizja Strzelców Polskich
plutonowy Walczyński Władysław KS nr 6925 4 Dywizja Strzelców Polskich
porucznik inżynier Wasilewski Eustachy Wacław KS nr 6917 4 Dywizja Strzelców Polskich
kapitan Hoffmann Juliusz KS 5 Dywizja Piechoty
generał podporucznik Jędrzejewski Władysław KS 5 Dywizja Piechoty
pułkownik Rosnowski Stanisław KS nr 5265 5 Dywizja Piechoty (40 pułk piechoty)
porucznik Szczerbiński Jerzy I KS 5 Dywizja Piechoty
pułkownik SG Thullie Jan KS nr 5222 5 Dywizja Piechoty
porucznik Bednarowski Arnold KS nr 7720 5 Dywizja Strzelców Polskich
porucznik Białas Władysław KS nr 7721 5 Dywizja Strzelców Polskich
porucznik Bulowski Józef KS nr 7722 5 Dywizja Strzelców Polskich
podporucznik Bandoła Tadeusz KS nr 7756 5 Dywizja Strzelców Polskich
kapral Biderman Maksymilian KS nr 7784 5 Dywizja Strzelców Polskich
sierżant Bogaczewicz Franciszek KS nr 7771 5 Dywizja Strzelców Polskich
porucznik Brąglewicz Tadeusz KS nr 7724 5 Dywizja Strzelców Polskich
podporucznik Czarnecki Bernard KS nr 7757 5 Dywizja Strzelców Polskich
podporucznik Czarniecki Wiktor KS nr 7726 5 Dywizja Strzelców Polskich
porucznik Cybulski Kazimierz KS nr 7725 5 Dywizja Strzelców Polskich
porucznik Dzianott Adam KS nr 7727 5 Dywizja Strzelców Polskich
porucznik Galiński Stanisław KS nr 7729 5 Dywizja Strzelców Polskich
porucznik Giedgowd Leon KS nr 7730 5 Dywizja Strzelców Polskich
szeregowy Gołubowicz Michał KS nr 7791 5 Dywizja Strzelców Polskich
podporucznik Gołubski Jan KS nr 7758 5 Dywizja Strzelców Polskich
bombardier Grzywiński Jan II KS nr 7789 5 Dywizja Strzelców Polskich
sierżant Halecki Stefan KS nr 7772 5 Dywizja Strzelców Polskich
sierżant Herich Jan KS nr 7768 5 Dywizja Strzelców Polskich
podporucznik Idzikowski Eugeniusz KS nr 7733 5 Dywizja Strzelców Polskich
podporucznik Janczewski Michał KS nr 7731 5 Dywizja Strzelców Polskich
podporucznik Janik Stanisław Andrzej KS nr 7759 5 Dywizja Strzelców Polskich
podporucznik Jarmoliński Michał KS nr 7760 5 Dywizja Strzelców Polskich
rotmistrz Jaroszewicz Kajetan KS nr 7718 5 Dywizja Strzelców Polskich
podporucznik Jaskowski Arnold KS nr 7732 5 Dywizja Strzelców Polskich
sierżant Kadela Michał KS nr 7773 5 Dywizja Strzelców Polskich
porucznik Kamiński Antoni KS nr 7734 5 Dywizja Strzelców Polskich
podporucznik Koenitz (Kienitz) Leon KS nr 7052 5 Dywizja Strzelców Polskich
pułkownik Kohutnicki Romuald KS nr 7025 5 Dywizja Strzelców Polskich
kapitan Konieczny Kazimierz KS nr 7701 5 Dywizja Strzelców Polskich
podporucznik Koniuszewski Jan KS nr 7761 5 Dywizja Strzelców Polskich
kapitan Kotwicz-Dobrzański Mieczysław KS nr 7892 5 Dywizja Strzelców Polskich
porucznik Kruczyński Antoni KS nr 7735 5 Dywizja Strzelców Polskich
porucznik Książek Józef I (2.1.1892) KS nr 7736 5 Dywizja Strzelców Polskich
kapitan Ksieniewicz Rudolf KS nr 7702 5 Dywizja Strzelców Polskich
plutonowy Kunte Leon KS nr 7778 5 Dywizja Strzelców Polskich
kapral Leszczyński Józef KS nr 7785 5 Dywizja Strzelców Polskich
kapitan Lipiński Tadeusz KS nr 7703 5 Dywizja Strzelców Polskich
podporucznik Łaptaś Karol KS nr 7753 5 Dywizja Strzelców Polskich
sierżant Małecki Stefan KS nr 7769 5 Dywizja Strzelców Polskich
kapral Maciejewski Lucjan KS nr 7786 5 Dywizja Strzelców Polskich
porucznik Makowski Leon KS nr 7737 5 Dywizja Strzelców Polskich
porucznik Minkiewicz Feliks KS nr 7738 5 Dywizja Strzelców Polskich
ogniomistrz Mirgałowski Aleksander KS nr 7776 5 Dywizja Strzelców Polskich
szeregowy Morawski Feliks KS nr 7792 5 Dywizja Strzelców Polskich
plutonowy Mroziński Józef KS nr 7779 5 Dywizja Strzelców Polskich
kapitan Namysłowski Henryk KS nr 7705 5 Dywizja Strzelców Polskich
rotmistrz Niedziński Aleksander KS nr 7719 5 Dywizja Strzelców Polskich
kapitan Niziński Tadeusz KS nr 7706 5 Dywizja Strzelców Polskich
porucznik Nowak-Skwarczyński Stanisław KS nr 7743 5 Dywizja Strzelców Polskich
chorąży Nowakowski Franciszek KS nr 7765 5 Dywizja Strzelców Polskich
podporucznik Ostrowski Marian I (3.12.1896) KS nr 7763 5 Dywizja Strzelców Polskich
chorąży Papiż Jan KS nr 7963 5 Dywizja Strzelców Polskich
kapitan Pawłowicz Wiktor KS nr 7707 5 Dywizja Strzelców Polskich
porucznik Pikulski Wiktor Konstanty KS nr 7739 5 Dywizja Strzelców Polskich
porucznik Pindela-Emisarski Jan KS nr 7728 5 Dywizja Strzelców Polskich
porucznik Poborowski Jan KS nr 7740 5 Dywizja Strzelców Polskich
porucznik Pokuciński Stefan KS nr 7787 5 Dywizja Strzelców Polskich
kapitan Popelka Wilhelm KS nr 7708 5 Dywizja Strzelców Polskich
porucznik Raczyński Stanisław KS nr 7723 5 Dywizja Strzelców Polskich
kapitan lekarz Rawa-Mazurkiewicz (Rawicz) Aleksander KS nr 7704 5 Dywizja Strzelców Polskich
porucznik Rogowski Ignacy KS nr 7741 5 Dywizja Strzelców Polskich
kapitan Rybotycki Tomasz Kazimierz KS nr 7709 5 Dywizja Strzelców Polskich
podporucznik Rywik Ludwik KS nr 7762 5 Dywizja Strzelców Polskich
podporucznik Sawicki Stefan KS nr 7764 5 Dywizja Strzelców Polskich
kapitan Scholze-Srokowski Włodzimierz KS nr 7711 5 Dywizja Strzelców Polskich
sierżant Schwichtenberg Wiktor KS nr 7374 5 Dywizja Strzelców Polskich
major Sikorski Władysław KS nr 7376 5 Dywizja Strzelców Polskich
podpułkownik Skorobohaty-Jakubowski Jan KS nr 7009 5 Dywizja Strzelców Polskich
porucznik lekarz Skotnicki Jan KS nr 7742 5 Dywizja Strzelców Polskich
porucznik Sobolewski Ludwik I (15.6.1896) KS nr 7744 5 Dywizja Strzelców Polskich
porucznik Sokołowski Kazimierz III (3.3.1892) KS nr 7964 5 Dywizja Strzelców Polskich
plutonowy Sowiński Jan KS nr 7781 5 Dywizja Strzelców Polskich
plutonowy Stefanowicz Leonard KS nr 7782 5 Dywizja Strzelców Polskich
podporucznik Stolarz Stanisław KS nr 7754 5 Dywizja Strzelców Polskich I WŚ
podporucznik Stolarczyk Tadeusz KS nr 7745 5 Dywizja Strzelców Polskich I WŚ
kapitan Strugała Ludwik KS nr 7712 5 Dywizja Strzelców Polskich I WŚ
plutonowy Szczerbo-Niefiedowicz Czesław KS nr 7780 5 Dywizja Strzelców Polskich
starszy sierżant Szczurek Stanisław KS nr 7770 5 Dywizja Strzelców Polskich I WŚ
major Szczyradłowski Bronisław KS nr 7410 5 Dywizja Strzelców Polskich I WŚ
kapitan Szmidt Alfred KS nr 7713 5 Dywizja Strzelców Polskich I WŚ
porucznik Terpiłowski Feliks KS nr 7746 5 Dywizja Strzelców Polskich I WŚ
podporucznik Trella Stanisław KS nr 7747 5 Dywizja Strzelców Polskich I WŚ
podchorąży Trojnar Piotr KS nr 7766 5 Dywizja Strzelców Polskich I WŚ
major Trznadel Ludwik Franciszek KS nr 7386 5 Dywizja Strzelców Polskich I WŚ
kapitan Ulman (Ullman) Józef KS nr 7714 5 Dywizja Strzelców Polskich I WŚ
kapitan Undas Stanisław KS nr 7715 5 Dywizja Strzelców Polskich I WŚ
podchorąży Ustrzycki Jan KS nr 7767 5 Dywizja Strzelców Polskich I WŚ
porucznik Wasilewski Piotr KS nr 7748 5 Dywizja Strzelców Polskich I WŚ (3)
major Werner Emil KS nr 7700 5 Dywizja Strzelców Polskich I WŚ
starszy szeregowy Widawski Stanisław KS nr 7788 5 Dywizja Strzelców Polskich I WŚ
porucznik Wieprzewski Edmund KS nr 7749 5 Dywizja Strzelców Polskich I WŚ (3)
bombardier Wiśniewski Tadeusz KS nr 7790 5 Dywizja Strzelców Polskich I WŚ
kapitan Wołczaski Michał KS nr 7716 5 Dywizja Strzelców Polskich I WŚ (3)
porucznik Woroniecow Mikołaj KS nr 7750 5 Dywizja Strzelców Polskich I WŚ (3)
sierżant Zawada Józef KS nr 7775 5 Dywizja Strzelców Polskich I WŚ
podporucznik Zdunowski Edward KS nr 7755 5 Dywizja Strzelców Polskich I WŚ
porucznik Żebrowski Franciszek KS nr 7751 5 Dywizja Strzelców Polskich I WŚ (3)
ogniomistrz Żelechowski Jerzy KS nr 7777 5 Dywizja Strzelców Polskich I WŚ
plutonowy Żeringer (Zeringer) Kazimierz KS nr 7783 5 Dywizja Strzelców Polskich I WŚ
major Żurakowski Antoni Jan KS nr 7717 5 Dywizja Strzelców Polskich I WŚ (3)
major Pryziński Jan Janusz KS nr 2844 6 Dywizja Piechoty
podchorąży Jezierski Stanisław KS nr 3369 6 Dywizja Piechoty
szeregowy Chrząstek Józef KS baon sztabowy 6 Dywizji Piechoty
szeregowy Lampart Jan KS baon sztabowy 6 Dywizji Piechoty
podporucznik Łukoś Jan KS baon sztabowy 6 Dywizji Piechoty
starszy szeregowy Misiarz Andrzej KS baon sztabowy 6 Dywizji Piechoty
podporucznik Rej Tadeusz KS nr 2388 6 Dywizja Piechoty
pułkownik SG Tinz Eugeniusz Aleksander KS nr 5223 6 Dywizja Piechoty
generał podporucznik Szubert (Schubert) Karol Stanisław KS 7 Dywizja Piechoty
pułkownik Burhardt-Bukacki Stanisław KS 8 Dywizja Piechoty
podporucznik Malinowski Alfred KS 8 Dywizja Piechoty
major SG Prot Jan KS nr 5235 8 Dywizja Piechoty
podporucznik Solski-Solecki Adam Teofil KS nr 3003 9 Dywizja Piechoty
podpułkownik Wolikowski Romuald KS nr 4436 9 Dywizja Piechoty
pułkownik Aleksandrowicz de Witold Jarosław KS nr 4595 10 Dywizja Piechoty (1923 ne 66 pp)
kapitan Gadomski Władysław Karol KS nr 5241 1 Dywizja Litewsko-Białoruska wojna z bolszewikami
podpułkownik Grabowski Tadeusz I KS nr 4329 10 Dywizja Piechoty (17.5.1886)
porucznik Koziejowski Stanisław Antoni KS 10 Dywizja Piechoty (1923 ne 74 pp)
pułkownik Małachowski Stanisław KS 10 Dywizja Piechoty
pułkownik SG Nałęcz Nieniewski Adam KS nr 5263 10 Dywizja Piechoty
generał podporucznik Paulik Franciszek Daniel KS nr 4871 10 Dywizja Piechoty
pułkownik Jasiński Albin Marian KS nr 4679 11 Dywizja Piechoty
porucznik Lityński Eugeniusz KS nr 3635 11 Dywizja Piechoty
generał podporucznik Włostowiec-Gąsiecki Jakub KS nr 5272 11 Dywizja Piechoty
pułkownik Zieliński Franciszek KS nr 3643 11 Dywizja Piechoty
porucznik Dworak Kazimierz KS 12 Dywizja Piechoty
pułkownik Łukowski Kazimierz KS nr 5262 12 Dywizja Piechoty
kapitan Mazurkiewicz Alojzy KS 12 Dywizja Piechoty (ne 52 pp – 1923)
kapitan Rychlik-Swarzeński Jan KS 12 Dywizja Piechoty
porucznik Sas-Nowosielski Aleksander KS 12 Dywizja Piechoty
pułkownik Żegota-Januszajtis Marian Józef KS 12 Dywizja Piechoty
pułkownik Bejnar Kazimierz KS nr 5284 13 Dywizja Piechoty
generał podporucznik Szymczuk-Szymański Paweł KS nr 5270 13 Dywizja Piechoty
kapitan Werschner Adam KS nr 4558 13 Dywizja Piechoty
podpułkownik Bukowiecki Mieczysław KS 14 Dywizja Piechoty 4
rotmistrz Domaniewski Karol Ludwik KS nr 4660 14 Dywizja Piechoty
generał podporucznik Dubiski Filip KS nr 5279 14 Dywizja Piechoty
kapitan Ertel Zygmunt KS 14 Dywizja Piechoty
podpułkownik Kleeberg Franciszek KS nr 2857 14 Dywizja Piechoty (ne 14 pap – 1923)
porucznik Kloc Alfons KS 14 Dywizja Piechoty
generał podporucznik Konarzewski Daniel KS 14 Dywizja Piechoty
kapitan Szystowski Czesław KS nr 4619 14 Dywizja Piechoty
major Jeske Stefan KS nr 5547 15 Dywizja Piechoty
generał podporucznik Jung Władysław KS 15 Dywizja Piechoty
pułkownik SG Łapiński Stanisław 15 Dywizja Piechoty
porucznik Robaszkiewicz Roman KS nr 4645 15 Dywizja Piechoty
podporucznik Zamiara Bronisław KS nr 3837 15 Dywizja Piechoty
wachmistrz Czerniak Walerian KS nr 1212 16 Dywizja Piechoty szwadron ochot.
pułkownik artylerii Gałuszczyński Eugeniusz KS nr 4648 16 Dywizja Piechoty
pułkownik SG Ładoś Kazimierz KS nr 5283 16 Dywizja Piechoty
generał podporucznik Pick Ignacy KS nr 5280 17 Dywizja Piechoty
major saperów Arciszewski Franciszek KS 18 Dywizja Piechoty
porucznik Boguchwalski Leopold (Bogochwalski) KS nr 4471 18 Dywizja Piechoty
kapitan Cetnerowski Zygmunt KS 18 Dywizja Piechoty
major Drapella Juliusz KS 18 Dywizja Piechoty
kapitan Dziama Stefan KS nr 5126 18 Dywizja Piechoty
porucznik Gieruszczak Wiktor Emanuel KS nr 5114 18 Dywizja Piechoty
porucznik Halski Zdzisław Tadeusz KS nr 5291 18 Dywizja Piechoty
podporucznik artylerii Harasymowicz Tadeusz Franciszek KS 18 Dywizja Piechoty
porucznik Jaremski Jan Leon KS nr 4472 18 Dywizja Piechoty
podporucznik Jaworczykowski Zygmunt Jan KS 18 Dywizja Piechoty
podporucznik Koperski Ryszard Stefan KS 18 Dywizja Piechoty
generał podporucznik Krajowski Franciszek KS 18 Dywizja Piechoty
porucznik Laskowski Janusz KS nr 4534 18 Dywizja Piechoty
podpułkownik lekarz Pracki Józef Gabriel KS nr 5127 18 Dywizja Piechoty
porucznik Skarbek Stanisław KS 18 Dywizja Piechoty
major Skrobiszewski Henryk KS nr 5129 18 Dywizja Piechoty
podporucznik Szepieniec Władysław KS nr 4537 18 Dywizja Piechoty
major Wieszeniewski Włodzimierz KS nr 5128 18 Dywizja Piechoty
major piechoty Tokarzewski Michał KS nr 2526 19 Dywizja Piechoty
pułkownik SG Kessler Edmund KS nr 5220 20 Dywizja Piechoty
generał podporucznik Galica Andrzej KS nr 1773 Dywizja Górska
kapitan Kowalski Włodzimierz KS nr 8472 23 Dywizja Piechoty
podpułkownik Zenkteler Kazimierz KS 23 Dywizja Piechoty
major Sheybal Tadeusz Leon KS 24 Dywizja Piechoty (ne 2 pap – 1923)
generał podporucznik Norwid-Neugebauer Mieczysław KS nr 5218 28 Dywizja Piechoty
generał podporucznik Osikowski Mikołaj KS nr 5271 29 Dywizja Piechoty
major Husewicz Benedykt KS nr 4509 Dywizja Syberyjska
rotmistrz Próchnicki Stanisław KS nr 4510 Dywizja Syberyjska
podpułkownik Ścierzyński Mieczysław (Ścieżyński) KS nr 4354 Dywizja Ochotnicza
podporucznik Koziejewski Stanisław KS nr 3794 Dywizja Litewsko-Białoruska
generał podporucznik Baranowski Antoni KS nr 5276 2 Dywizja Litewsko-Białoruska
plutonowy Gaj Marian KS nr 533 Małopolskie Oddz. Armii Ochotniczej I szw. Jazdy
plutonowy Gromnicki Julian KS nr 8071 Małopolskie Oddz. Armii Ochotniczej
porucznik Lew Rudolf KS nr 1859 oddział rtm. Abrahama wojna z Ukraińcami
podporucznik Liszka Ludwik KS nr 8019 Małopolskie Oddziały Armii Ochotniczej
podporucznik Śliwa Ferdynand KS nr 402 MOAO Grupa Lwowska
podporucznik kawalerii Zbroja-Reychan Tadeusz KS nr 8070 Małopolskie Oddziały Armii Ochotniczej
major Broniowski Stefan KS nr 4784 I Brygada Piechoty Legionów
podporucznik Jarnuszkiewicz Włodzimierz KS nr 4783 I Brygada Piechoty Legionów
pułkownik Knoll-Kownacki Edmund KS nr 176 I Brygada Piechoty Legionów
podpułkownik Popowicz Bolesław KS I Brygada Piechoty Legionów
podporucznik Staub Fryderyk KS I Brygada Piechoty Legionów
porucznik Obertyński Tomasz KS nr 407 II Brygada Piechoty Legionów
podporucznik Zaborowski Konstanty KS III Brygada Piechoty Legionów
porucznik Bonkowicz-Sittauer Jerzy KS VI Brygada Piechoty
pułkownik saperów Olszyna-Wilczyński Józef KS nr 2239 XIII Brygada Piechoty
generał podporucznik Pogorzelski Eugeniusz Bronisław KS XIV Brygada Piechoty
porucznik Łoś Alfred KS XV Brygada Piechoty
pułkownik Sikorski Franciszek KS XIX Brygada Piechoty
pułkownik Fabrycy Kazimierz KS nr 2771 XXII Brygada Piechoty
kapitan Dunin Bohdan KS XXIII Brygada Piechoty
pułkownik Wolgner Jan KS nr 1109 XXIII Brygada Piechoty
pułkownik SG doktor Kukiel Marian KS nr 241 XXIV Brygada Piechoty
major kawalerii Skuratowicz Piotr KS XXIV Brygada Piechoty
porucznik saperów Gabryłowicz Leopold KS XXIV Brygada Piechoty
podporucznik Ferencowicz Władysław KS XXV Brygada Piechoty
pułkownik Becker Józef KS nr 4568 XXVI Brygada Piechoty
kapitan Płatowicz-Płachta Jerzy Jan KS nr 4564 XXVI Brygada Piechoty
generał podporucznik Milewski Michał KS XXVII Brygada Piechoty
podporucznik Strehl Tadeusz KS nr 4620 XXVII Brygada Piechoty
kapral Milko Józef KS konny oddział wywiadowczy XXIX Brygady Piechoty
pułkownik Łada-Zawistowski Leon KS nr 3869 XXIX Brygada Piechoty
pułkownik Gałecki Tadeusz KS XXX Brygada Piechoty
pułkownik Krauss Karol KS nr 2401 XXXIII Brygada Piechoty (40 pułk piechoty)
pułkownik Thiel Stanisław KS XXXIII Brygada Piechoty
pułkownik Taczak Stanisław KS XXXIV Brygada Piechoty
pułkownik Dobrowolski-Jelita Romuald KS XXXV Brygada Piechoty
generał podporucznik Wróblewski Jan KS XXXVI Brygada Piechoty
pułkownik Wróblewski Stanisław KS I Brygada Górska
pułkownik Fara Wacław KS II Brygada Górska
pułkownik Rumsza Kazimierz KS nr 91 I Syberyjska Brygada Piechoty
podporucznik Karczewski Mieczysław KS I Syberyjska Brygada Piechoty
podpułkownik Błeszyński-Ferek Jerzy KS I Brygada Ochotnicza
major doktor Jacobson Wojciech KS nr 4721 Obóz Warowny Toruń
legionista Almstaedt Hugon KS nr 7263 1 pułk piechoty Legionów Polskich I wojna światowa
kapral Anczakowski (Antczakowski) Kazimierz KS nr 7281 1 pułk piechoty Legionów Polskich
kapral Andruszko Jan KS nr 7249 1 pułk piechoty Legionów Polskich
sierżant Apfel-Czaszka Stanisław Albin KS nr 7092 1 pułk piechoty Legionów Polskich
podporucznik Arciszewski Tomasz KS nr 7186? 1 pułk piechoty Legionów Polskich
major Argasiński Tadeusz KS nr 5914 1 pułk piechoty Legionów Polskich
porucznik Bagniewski Juliusz KS nr 7130 1 pułk piechoty Legionów Polskich
legionista Bandurski Władysław KS nr 7206 1 pułk piechoty Legionów Polskich
sierżant Bartkowski Aleksander KS nr 7207 1 pułk piechoty Legionów Polskich
podporucznik doktor Becker Henryk „Wiesław” KS nr 7194 1 pułk piechoty Legionów Polskich
starszy sierżant Berstling Franciszek KS nr 5911 1 pułk piechoty Legionów Polskich
plutonowy Blak Jan KS nr 7140 1 pułk piechoty Legionów Polskich
podporucznik Blejarski Władysław KS nr 7170 1 pułk piechoty Legionów Polskich
sierżant Blumski Bronisław KS nr 7190 1 pułk piechoty Legionów Polskich
podchorąży Błaszczyk Ludwik KS nr 7205 1 pułk piechoty Legionów Polskich
kapitan Bojarski-Kuba Paweł KS nr 7084 1 pułk piechoty Legionów Polskich
porucznik Brodowski Mieczysławski „Mieczysław” KS nr 7131 1 pułk piechoty Legionów Polskich
chorąży Brodowski-Skała Stanisław KS nr 7098 1 pułk piechoty Legionów Polskich
legionista Bydliński Józef KS nr 7264 1 pułk piechoty Legionów Polskich
podporucznik Ceceniewski Izydor KS nr 7171 1 pułk piechoty Legionów Polskich
legionista Chmara Józef KS nr 7223 1 pułk piechoty Legionów Polskich
kapitan Chmielewski Czesław „Rafał” KS nr 7123 1 pułk piechoty Legionów Polskich
kapral Chociszewski Feliks KS nr 7157 1 pułk piechoty Legionów Polskich
ksiądz kapelan Ciepichałł Henryk KS nr 7070 1 pułk piechoty Legionów Polskich
sierżant sztabowy Cieślik Stanisław KS nr 7199 1 pułk piechoty Legionów Polskich
sierżant Czaderski Władysław KS nr 7216 1 pułk piechoty Legionów Polskich
kapral Czapiński Emil KS nr 7243 1 pułk piechoty Legionów Polskich
podporucznik Darocha Jakub KS nr 7172 1 pułk piechoty Legionów Polskich
podporucznik Łucki Władysław ps. Dańko Jerzy KS nr 7094 1 pułk piechoty Legionów Polskich
plutonowy Dąbrowski Stanisław KS nr 7230 1 pułk piechoty Legionów Polskich
kapral Dąbrowski Teofil II KS nr 7193 1 pułk piechoty Legionów Polskich
podporucznik Dłużniakiewicz-Sęp Janusz KS nr 7071 1 pułk piechoty Legionów Polskich
kapral Dobrowolski-Sęk Henryk KS nr 7245 1 pułk piechoty Legionów Polskich
porucznik Dojan-Surówka Edward KS nr 7079 1 pułk piechoty Legionów Polskich
kapral Dostych Jan KS nr 7250 1 pułk piechoty Legionów Polskich
kapitan Dragat Władysław KS nr 7064 1 pułk piechoty Legionów Polskich
porucznik Dreszer Eugeniusz „Stefan Słomka” KS nr 7132 1 pułk piechoty Legionów Polskich
kapral Drwięga Jan KS nr 7200 1 pułk piechoty Legionów Polskich
sierżant Drzewiecki Adam KS nr 7224 1 pułk piechoty Legionów Polskich
sierżant Drzewiecki Teofil KS nr 7191 1 pułk piechoty Legionów Polskich
porucznik Dubiel Franciszek KS nr 7133 1 pułk piechoty Legionów Polskich
kapral Dudek Ludwik KS nr 7115 1 pułk piechoty Legionów Polskich
sierżant Dunin-Wąsowicz Wiktor KS nr 7113 1 pułk piechoty Legionów Polskich
sierżant Dyląg Józef KS nr 7217 1 pułk piechoty Legionów Polskich
kapral Dymczak Aleksander KS nr 7247 1 pułk piechoty Legionów Polskich
plutonowy Dymidas Stefan KS nr 7220 1 pułk piechoty Legionów Polskich
chorąży Dżułyński Orest KS nr 7095 1 pułk piechoty Legionów Polskich
kapral Fabiszewski Stefan KS nr 7158 1 pułk piechoty Legionów Polskich
sierżant Falkiewicz Stanisław KS nr 7195 1 pułk piechoty Legionów Polskich
chorąży Fedorczyk Stanisław KS nr 7096 1 pułk piechoty Legionów Polskich
chorąży sanitarny Fela Józef KS nr 7097 1 pułk piechoty Legionów
legionista Fieldorf Emil KS nr 7169 1 pułk piechoty Legionów Polskich
kapral Figa Józef KS nr 7238 1 pułk piechoty Legionów Polskich
sierżant Figler Marian KS nr 7110 1 pułk piechoty Legionów Polskich
major Fleszar-Satyr Albin KS nr 7069 1 pułk piechoty Legionów Polskich I wojna światowa
sierżant Gagatek Piotr KS nr 7138 1 pułk piechoty Legionów Polskich
podporucznik Galbasz Bronisław „Bernard” KS nr 7129 1 pułk piechoty Legionów Polskich
sierżant Gancarz Bolesław KS nr 7116 1 pułk piechoty Legionów Polskich
sierżant Garstka Kazimierz „Eta” KS nr 7141 1 pułk piechoty Legionów Polskich
kapral Godek-Żar Franciszek KS nr 7242 1 pułk piechoty Legionów Polskich
sierżant Gołdyn Jan KS nr 7150 1 pułk piechoty Legionów Polskich
kapral Gołębiowski Emil KS nr 7239 1 pułk piechoty Legionów Polskich
sierżant Gołębiowski Wacław KS nr 7203 lub 7208 1 pułk piechoty Legionów Polskich
sierżant Gorczyca Stanisław KS nr 5678 (7225)[1] 1 pułk piechoty Legionów Polskich
starszy legionista Górski Tadeusz KS nr 7151 1 pułk piechoty Legionów Polskich
podporucznik Greffner Alfred KS nr 7098 1 pułk piechoty Legionów Polskich
legionista Grela Józef KS nr 7221 1 pułk piechoty Legionów Polskich
podporucznik Grossek-Borowicz Michał KS nr 7099 1 pułk piechoty Legionów Polskich 4
sierżant sztabowy Gulit Jan KS nr 7201 1 pułk piechoty Legionów Polskich
podporucznik Gutowski Tadeusz KS nr 7188 1 pułk piechoty Legionów Polskich
kapral Guzy Henryk KS nr 7232 1 pułk piechoty Legionów Polskich
kapral Hauke-Nowak Aleksander KS nr 7196 1 pułk piechoty Legionów Polskich
kapral Herzog Franciszek KS nr 7159 1 pułk piechoty Legionów Polskich
kapral Hodała Karol KS nr 7117 1 pułk piechoty Legionów Polskich
sierżant Holcer Leon KS nr 7225 1 pułk piechoty Legionów Polskich
sierżant Hyjek Stanisław KS nr 7212 1 pułk piechoty Legionów Polskich
porucznik lekarz doktor Jakowicki Władysław Marian KS nr 7062 1 pułk piechoty Legionów Polskich
kapral Jędruch Aleksander KS nr 7160 1 pułk piechoty Legionów Polskich
podoficer sanitarny Jungermann Izaak KS nr 7209 1 pułk piechoty Legionów Polskich
sierżant Kalinowski Stanisław KS nr 7203 1 pułk piechoty Legionów Polskich
sierżant Kaliński- ZuboszWładysław KS nr 7072 1 pułk piechoty Legionów Polskich
kapral Kamiński „Luboń” Kazimierz KS nr 7243 1 pułk piechoty Legionów Polskich
sierżant inżynier Komocki Stanisław KS nr 7192 1 pułk piechoty Legionów Polskich
legionista Karcher August KS nr 7162 1 pułk piechoty Legionów Polskich
sierżant Kaudelka „Wichnia” Tadeusz KS nr 7124 1 pułk piechoty Legionów Polskich
kapral Kębłowski Stanisław KS nr 7244 1 pułk piechoty Legionów Polskich
legionista Kłodnicki Ryszard KS nr 7257 1 pułk piechoty Legionów Polskich
sierżant Kobiałko Józef „Walek” KS nr 7222 1 pułk piechoty Legionów Polskich
sierżant Kojder Józef KS nr 7152 1 pułk piechoty Legionów Polskich
kapral Kokoszka Józef KS nr 7118 1 pułk piechoty Legionów Polskich
podporucznik Kolbusz Franciszek KS nr 7101 1 pułk piechoty Legionów Polskich
kapral Kondysar Ferdynand KS nr 7251 1 pułk piechoty Legionów Polskich
legionista Kotarbiński Włodzimierz (Władysław) KS nr 7198 1 pułk piechoty Legionów Polskich
podporucznik Kotowicz Jan KS nr 7102 1 pułk piechoty Legionów Polskich
kapral Kozioł Jakub KS nr 7153 1 pułk piechoty Legionów Polskich
kapral Kram Leon KS nr 7233 1 pułk piechoty Legionów Polskich
starszy legionista Kruczek Józef KS nr 7258 1 pułk piechoty Legionów Polskich
sierżant Kruk-Śmigla Jan KS nr 7112 1 pułk piechoty Legionów Polskich
sierżant Krzymowski Jerzy „Bajka” KS nr 7142 1 pułk piechoty Legionów Polskich
legionista Kublin Kazimierz KS nr 7213 1 pułk piechoty Legionów Polskich
podporucznik Kuczyński Zygmunt KS nr 7073 1 pułk piechoty Legionów Polskich
podporucznik Kuryłowicz-Juhas Józef KS nr 7100 1 pułk piechoty Legionów Polskich
legionista Kwiatkowski Roman KS nr 7161 1 pułk piechoty Legionów Polskich
legionista Lachowicz Jan IV KS nr 7143 1 pułk piechoty Legionów Polskich
kapral Lech Edmund KS nr 7253 1 pułk piechoty Legionów Polskich
starszy sierżant Lehr Jan KS nr 7139 1 pułk piechoty Legionów Polskich
kapral Leszkiewicz Leopold KS nr 7252 1 pułk piechoty Legionów Polskich
sierżant Lignar Mieczysław KS nr 7186 1 pułk piechoty Legionów Polskich
kapitan Lis-Kula Leopold KS nr 7063 1 pułk piechoty Legionów Polskich
starszy legionista Łęgowski Czesław ps. „Średnicki” KS nr 7163 1 pułk piechoty Legionów Polskich
kapral Łucki Jan ps. „Podobiński” KS nr 7234 1 pułk piechoty Legionów Polskich
kapral Machawski Stanisław KS nr 7154 1 pułk piechoty Legionów Polskich
kapral Machnik Walenty KS nr 7240 1 pułk piechoty Legionów Polskich
podporucznik doktor Maciesza Adolf KS nr 6103 1 pułk piechoty Legionów Polskich
podporucznik Maćko-Złom Rudolf KS nr 7174 1 pułk piechoty Legionów Polskich
podporucznik Majkowski Benedykt „Benoni” KS nr 7075 1 pułk piechoty Legionów Polskich
podporucznik Mansperl Bronisław KS nr 7175 1 pułk piechoty Legionów Polskich
sierżant Marczewski Kazimierz Franciszek KS nr 7145 1 pułk piechoty Legionów Polskich
legionista Markowski Eugeniusz KS nr 7259 1 pułk piechoty Legionów Polskich
podporucznik Marski-Marjański Józef KS nr 7085 1 pułk piechoty Legionów Polskich
podporucznik Marusiński-Lelum Adam KS nr 7176 1 pułk piechoty Legionów Polskich
legionista Mazurkiewicz Feliks Jan KS nr 7223 1 pułk piechoty Legionów Polskich
podporucznik Medyński Eugeniusz KS nr 7177 1 pułk piechoty Legionów Polskich
kapral Michalewski Jerzy KS nr 7111 1 pułk piechoty Legionów Polskich
podporucznik Michałowski-Wolski Stanisław KS nr 7178 1 pułk piechoty Legionów Polskich
sierżant Mijał Władysław KS nr 7223 lub 29 1 pułk piechoty Legionów Polskich
porucznik Milko Władysław KS nr 7134 1 pułk piechoty Legionów Polskich
podporucznik lekarz doktor Mioduszewski Bolesław KS nr 7103 1 pułk piechoty Legionów Polskich
sierżant Miszewski Włodzimierz „Orski” KS nr 7155 1 pułk piechoty Legionów Polskich
porucznik Młodzianowski Kazimierz „Dąbrowa” KS nr 7066 1 pułk piechoty Legionów Polskich
podporucznik Młot-Parczyński Stanisław KS nr 7088 1 pułk piechoty Legionów Polskich
porucznik Monasterski-Kordjan Tadeusz KS nr 7135 1 pułk piechoty Legionów Polskich
podporucznik inżynier Moniuszko Kazimierz KS nr 7074 1 pułk piechoty Legionów Polskich
sierżant Morbitzer Władysław KS nr 7210 1 pułk piechoty Legionów Polskich
sierżant Moroz Michał Włodzimierz KS nr 7144 1 pułk piechoty Legionów Polskich
sierżant Muszyński Kazimierz KS nr 7119 1 pułk piechoty Legionów Polskich
sierżant Muszyński Michał KS nr 7209 1 pułk piechoty Legionów Polskich
kapral Nebelski Adam KS nr 6265 1 pułk piechoty Legionów Polskich
podporucznik Niedźwiecki (Niedźwiedzki) Karol KS nr 7180 1 pułk piechoty Legionów Polskich
podporucznik Nitecki Feliks KS nr 7181 1 pułk piechoty Legionów Polskich
kapral Obłąk Jan KS nr 7254 1 pułk piechoty Legionów Polskich
kapitan Opieliński-Wojsznar Jan KS nr 7086 1 pułk piechoty Legionów Polskich
podporucznik Orłowicz Józef KS nr 7182 1 pułk piechoty Legionów Polskich
sierżant Pachołek-Proszowski Władysław KS nr 5912 1 pułk piechoty Legionów Polskich
sierżant Panek Bronisław KS nr 7120 1 pułk piechoty Legionów Polskich
kapral inżynier Pągowski Bolesław KS nr 7126 1 pułk piechoty Legionów Polskich
kapitan Pększyc-Grudziński Franciszek KS nr 7087 1 pułk piechoty Legionów Polskich
kapitan Piątek Kazimierz Jan „Herwin” KS nr 7089 1 pułk piechoty Legionów Polskich I wojna światowa
sierżant Piękoś Ludwik KS nr 7214 1 pułk piechoty Legionów Polskich
sierżant Pietrusiński Leon KS nr 7218 1 pułk piechoty Legionów Polskich
podporucznik doktor Pikusa Bolesław Roman KS nr 7077 1 pułk piechoty Legionów Polskich
podporucznik doktor Polniaszek Franciszek KS nr 7105 1 pułk piechoty Legionów Polskich
kapral Popowicz Adam Paweł KS nr 7146 1 pułk piechoty Legionów Polskich
kapral Poręba-Porębski Adolf KS nr 5908 1 pułk piechoty Legionów Polskich
legionista Radliński Eugeniusz KS nr 7260 1 pułk piechoty Legionów Polskich
porucznik Radoński-Żarski Zygmunt KS nr 7090 1 pułk piechoty Legionów Polskich
legionista Radzikowski Stanisław KS nr 7261 1 pułk piechoty Legionów Polskich
porucznik Rawicz-Mysłowski Mieczysław KS nr 7076 1 pułk piechoty Legionów Polskich
sierżant Rogowski Bazyli KS nr 7121 1 pułk piechoty Legionów Polskich
sierżant Rosołowski Tadeusz KS nr 7227 1 pułk piechoty Legionów Polskich
legionista Różański II Józef KS nr 5909 1 pułk piechoty Legionów Polskich
kapral Różański Kazimierz KS nr 7164 1 pułk piechoty Legionów Polskich
sierżant Rożen Władysław KS nr 7187 1 pułk piechoty Legionów Polskich
podporucznik Rybka Józef ps. „Bożywoj” KS nr 7184 1 pułk piechoty Legionów Polskich
sierżant Ruchaj-Taczanowski Aleksander KS nr 7156 1 pułk piechoty Legionów Polskich
legionista Rusiecki-Kościelecki Kazimierz KS nr 7165 1 pułk piechoty Legionów Polskich
legionista Rzepecki Jan KS nr 7147 1 pułk piechoty Legionów Polskich
podporucznik Rybasiewicz-Wilczyński Karol KS nr 7183 1 pułk piechoty Legionów Polskich
starszy sierżant Sabatowski Kazimierz KS nr 7127 1 pułk piechoty Legionów Polskich
porucznik Sas-Kulczycki Julian KS nr 7065 1 pułk piechoty Legionów Polskich
podporucznik Siciński Stanisław KS nr 7107 1 pułk piechoty Legionów Polskich
kapral Smertelnik-Rusin Jan KS nr 7241 1 pułk piechoty Legionów Polskich
porucznik Spława-Neuman Józef KS nr 7179 1 pułk piechoty Legionów Polskich
kapral Stachlewski-Wiesław Bronisław KS nr 7219 1 pułk piechoty Legionów Polskich
kapral Stawarz (Stawiarz) Wincenty KS nr 7204 1 pułk piechoty Legionów Polskich
legionista doktor Sternschuss Adolf KS nr 7255 1 pułk piechoty Legionów Polskich
plutonowy Stieber Michał KS nr 7125 1 pułk piechoty Legionów Polskich
kapral Strójwąs Antoni KS nr 7235 1 pułk piechoty Legionów Polskich
kapral Strzelecki „Kazik” Kazimierz KS nr 7246 1 pułk piechoty Legionów Polskich
starszy legionista doktor Sujkowski-Bolko Zbigniew KS nr 7258 1 pułk piechoty Legionów Polskich (Sójkowski-Bojko)
podporucznik Stopyra „Lech” Piotr KS nr 7197 1 pułk piechoty Legionów Polskich
starszy legionista Streit Leon KS nr 7125 1 pułk piechoty Legionów Polskich
kapral Styczyński Tadeusz Kazimierz KS nr 7167 1 pułk piechoty Legionów Polskich
major Szafran Jarosław Bolesław KS nr 7078 1 pułk piechoty Legionów Polskich
podporucznik doktor Szalla Kazimierz KS nr 7080 1 pułk piechoty Legionów Polskich
sierżant doktor Szarski Stanisław KS nr 7211 1 pułk piechoty Legionów Polskich
kapral Szeligowski Ratajko Bohdan KS nr 7166 1 pułk piechoty Legionów Polskich
sierżant Śmiłowski Filip KS nr 7136 1 pułk piechoty Legionów Polskich
legionista Świercz Jan KS nr 7265 1 pułk piechoty Legionów Polskich
legionista Świercz Wincenty KS nr 7262 1 pułk piechoty Legionów Polskich
podporucznik Tomaszewski-Wysocki Aleksander KS nr 7081 1 pułk piechoty Legionów Polskich
kapitan Truszkowski vel Szafran Tadeusz KS nr 7106 1 pułk piechoty Legionów Polskich
kapral Turek Franciszek KS nr 7236 1 pułk piechoty Legionów Polskich
kapral Tyrcha Józef Franciszek KS nr 7237 1 pułk piechoty Legionów Polskich
podporucznik Tyrcha Stanisław KS nr 4793 1 pułk piechoty Legionów
kapitan Ulatowski Leon KS nr 7128 1 pułk piechoty Legionów Polskich
kapral Wielgut Franciszek KS nr 7122 1 pułk piechoty Legionów Polskich
podporucznik Wojakowski Władysław Teodor KS nr 7082 1 pułk piechoty Legionów Polskich
kapral Wojciechowski-Dziuk Antoni KS nr 7149 1 pułk piechoty Legionów Polskich
legionista Wyrobiec Stanisław KS nr 7168 1 pułk piechoty Legionów Polskich
podporucznik Wyrwalski Władysław KS nr 7185 1 pułk piechoty Legionów Polskich
major Wyrwiński Eugeniusz „Kogut” KS nr 7108 1 pułk piechoty Legionów Polskich
porucznik Zamorski Kordian Józef KS nr 7067 1 pułk piechoty Legionów Polskich
podporucznik Zbijewski-Soroka Adam KS nr 7109 1 pułk piechoty Legionów Polskich
sierżant Zdon Marian KS nr 5910 1 pułk piechoty Legionów Polskich
major SG Kalina-Zieleniewski Tadeusz KS nr 7083 1 pułk piechoty Legionów Polskich
porucznik Zinth Edward ps. „Rzecki” KS nr 7091 1 pułk piechoty Legionów Polskich
sierżant Żubr Roman KS nr 7215 1 pułk piechoty Legionów Polskich
porucznik doktor Żuliński Tadeusz Józef KS nr 7137 1 pułk piechoty Legionów Polskich
ksiądz kapelan Żytkiewicz Stanisław KS nr 7068 1 pułk piechoty Legionów Polskich 4
sztandar pułku KS nr 2967 1 pułk piechoty Legionów
kapral Abramowski Alfred KS 1 pułk piechoty Legionów wojna z bolszewikami
podporucznik Bacz Karol KS nr 582 1 pułk piechoty Legionów
plutonowy Bajdek Ludwik KS nr 4803 1 pułk piechoty Legionów
sierżant Banaszkiewicz Mieczysław KS nr 4801 1 pułk piechoty Legionów
kapral Bednarski Feliks KS 1 pułk piechoty Legionów
podporucznik Bernadzki Marian Zygmunt KS 1 pułk piechoty Legionów
plutonowy Beutler Otton KS 1 pułk piechoty Legionów
podporucznik Bielski Wiktor KS 1 pułk piechoty Legionów
podporucznik Bigda Kazimierz KS nr 4788 1 pułk piechoty Legionów
kapral Blusiewicz Zygmunt KS nr 4722 1 pułk piechoty Legionów
podchorąży Błaszczyk Ludwik KS nr 7205 1 pułk piechoty Legionów Polskich
podporucznik Bojanowski Stanisław KS nr 4791 1 pułk piechoty Legionów
porucznik Borkiewicz Adam Józef KS nr 4787 1 pułk piechoty Legionów
podporucznik Broniewski-Orlik Władysław KS 1 pułk piechoty Legionów
porucznik Burczak Kazimierz KS nr 782 1 pułk piechoty Legionów
podporucznik Buś Ignacy KS 1 pułk piechoty Legionów
sierżant Chłond Stanisław KS 1 pułk piechoty Legionów
kapral Chmielowski Czesław KS 1 pułk piechoty Legionów
podporucznik Chmara Jakub KS 1 pułk piechoty Legionów
porucznik Chmura Witold Jakub KS 1 pułk piechoty Legionów
kapral Ciepielowski Władysław KS nr 7114 (7213)[1] 1 pułk piechoty Legionów
starszy legionista Cieśliński Kazimierz KS nr 4760 1 pułk piechoty Legionów
podporucznik Czarnecki Zygmunt KS nr 5893 1 pułk piechoty Legionów
podporucznik Dąbrowski Henryk VII KS nr 5892 1 pułk piechoty Legionów
plutonowy Domański Władysław KS nr 4806 1 pułk piechoty Legionów
podporucznik Dubeński Jan KS 1 pułk piechoty Legionów
starszy sierżant Dziennik Feliks KS 1 pułk piechoty Legionów
podporucznik Felker Stanisław KS nr 8000 1 pułk piechoty Legionów
starszy legionista Furman Mateusz KS nr 7989 1 pułk piechoty Legionów
plutonowy Furski Aureli KS nr 7987 1 pułk piechoty Legionów
podchorąży Galiński Michał KS 1 pułk piechoty Legionów
porucznik Gierka Stanisław KS nr 7478 kompania saperów Legionów Polskich
starszy sierżant Gil Piotr KS nr 4797 1 pułk piechoty Legionów
podporucznik Gorgoń Henryk KS 1 pułk piechoty Legionów
plutonowy Grubski Antoni KS nr 3225 1 pułk piechoty Legionów
starszy legionista Grzybek Franciszek KS nr 4792 1 pułk piechoty Legionów
porucznik Harasimowicz (Harasymowicz) Józef KS 1 pułk piechoty Legionów
kapitan Hochfeld Stanisław KS 1 pułk piechoty Legionów
starszy sierżant Jasiewicz Leon KS nr 7982 1 pułk piechoty Legionów
plutonowy Kakiet Władysław KS 1 pułk piechoty Legionów
starszy sierżant Kalinowski Bronisław KS nr 4796 1 pułk piechoty Legionów
plutonowy Kałuża Jan KS nr 4804 1 pułk piechoty Legionów
podporucznik Kiciński Ludwik KS 1 pułk piechoty Legionów
podchorąży Kobylański Tadeusz II KS nr 4794 1 pułk piechoty Legionów
podporucznik Kołodziejski Stanisław KS 1 pułk piechoty Legionów
kapral Kozacki Onufry KS 1 pułk piechoty Legionów
starszy legionista Kozakiewicz Józef KS 1 pułk piechoty Legionów
podpułkownik Kruszewski Jan I KS 1 pułk piechoty Legionów
podporucznik Kuczek Jan KS nr 8001 1 pułk piechoty Legionów
sierżant Kuśnierz Michał KS nr 8002 1 pułk piechoty Legionów
podpułkownik Langner Władysław „Złom” KS nr 2711 1 pułk piechoty Legionów
podporucznik Lepecki Mieczysław Bohdan KS 1 pułk piechoty Legionów
legionista Lewandowski Leon KS 1 pułk piechoty Legionów
legionista Limanowski Leon KS nr 4752 1 pułk piechoty Legionów
kapral Micielski (Mycielski) Antoni KS nr 4807 1 pułk piechoty Legionów
sierżant Niedziałek Wojciech KS nr 4799 1 pułk piechoty Legionów
podporucznik Nowicki Teofil KS nr 1665 1 pułk piechoty Legionów
sierżant Noworyta Piotr KS 1 pułk piechoty Legionów
podporucznik Obtułowicz Adam KS nr 4790 1 pułk piechoty Legionów
podporucznik Okulski Edward KS 1 pułk piechoty Legionów
starszy legionista Orłowski Wiktor KS nr 4751 1 pułk piechoty Legionów
major Pakosz Michał Władysław KS 1 pułk piechoty Legionów
starszy legionista Pasiak Antoni KS nr 4808 1 pułk piechoty Legionów
podporucznik Pawlik Jan KS 1 pułk piechoty Legionów
plutonowy Pawłowski Roman KS 1 pułk piechoty Legionów
podporucznik Pełka Tadeusz KS nr 7980 1 pułk piechoty Legionów
podporucznik Pfister Wilhelm KS nr 4786 1 pułk piechoty Legionów
podporucznik Piękoś Stanisław KS 1 pułk piechoty Legionów
starszy legionista Pulit Jan KS 1 pułk piechoty Legionów
plutonowy Rakowski Józef KS 1 pułk piechoty Legionów
legionista Rejko Wacław KS 1 pułk piechoty Legionów
kapitan Romańczuk Zenon KS nr 576 1 pułk piechoty Legionów
podporucznik Roślakowski Stanisław KS nr 7983 1 pułk piechoty Legionów
sierżant Różański Józef KS nr 4759 1 pułk piechoty Legionów
kapral Sobieraj Michał KS nr 4809 1 pułk piechoty Legionów
podporucznik Sobolta Franciszek KS nr 886 1 pułk piechoty Legionów
podporucznik Sochański Henryk KS 1 pułk piechoty Legionów
podporucznik Sochański Józef KS 1 pułk piechoty Legionów
podporucznik Soja Michał KS nr 7981 1 pułk piechoty Legionów
podporucznik Strzelecki Janusz KS nr 8003 1 pułk piechoty Legionów
kapral Strzelecki Janusz KS 1 pułk piechoty Legionów
starszy sierżant Suchocki Józef KS 1 pułk piechoty Legionów
podporucznik Sudacki Józef KS nr 4795 1 pułk piechoty Legionów
legionista Swierszcz Jan KS 1 pułk piechoty Legionów
kapral Szatrowski Antoni KS nr 4802 1 pułk piechoty Legionów
plutonowy Szykuła Bolesław KS 1 pułk piechoty Legionów
legionista Ślązak KS 1 pułk piechoty Legionów
starszy legionista Ślugaj Józef Michał KS 1 pułk piechoty Legionów
kapral Trzciński Stanisław KS 1 pułk piechoty Legionów
plutonowy Turski Aureli KS 1 pułk piechoty Legionów
sierżant Walewski Walenty KS nr 4800 1 pułk piechoty Legionów
porucznik Wasiutyński Andrzej KS 1 pułk piechoty Legionów
kapitan Zygmunt Wenda Zdzisław KS 1 pułk piechoty Legionów
sierżant Worono Konstanty KS nr 4798 1 pułk piechoty Legionów
starszy legionista Zadworny Jan KS nr 4805 1 pułk piechoty Legionów
starszy legionista Ziółkowski Jan KS nr 4750 1 pułk piechoty Legionów
podporucznik Zwojszczyk Stanisław KS nr 4789 1 pułk piechoty Legionów
starszy sierżant Żabski Modest KS nr 423 1 pułk piechoty Legionów
kapral Bałamar Mikołaj KS nr 5296 2 pułk piechoty Legionów Polskich
kapral Bartosik Bartłomiej KS nr 7322 2 pułk piechoty Legionów Polskich I wojna światowa
plutonowy Bartosik Władysław KS nr 7305 2 pułk piechoty Legionów Polskich I wojna światowa
kapitan Bergel Rajmund KS nr 7020 2 pułk piechoty Legionów Polskich I wojna światowa
podporucznik Białoskórski Antoni KS nr 5923 2 pułk piechoty Legionów Polskich
major Biestek Stefan KS nr 6978 2 pułk piechoty Legionów Polskich
podpułkownik Bittner Ludwik KS nr 5915 2 pułk piechoty Legionów Polskich
chorąży Bobak Stefan KS nr 7058 2 pułk piechoty Legionów Polskich I wojna światowa
porucznik Boczek Stanisław (Władysław) KS nr 7037 2 pułk piechoty Legionów Polskich
starszy legionista Bretwicz-Lemański Wiktor KS nr 7637 2 pułk piechoty Legionów Polskich I wojna światowa
kapitan Brodziński Mieczysław KS nr 6998 2 pułk piechoty Legionów Polskich
plutonowy Bryg August KS nr 7304 2 pułk piechoty Legionów Polskich
sierżant Bułak Stanisław KS nr 7277 2 pułk piechoty Legionów Polskich
rotmistrz Cebula Mieczysław KS nr 6998 2 pułk piechoty Legionów Polskich
kapitan Cebulski Antoni KS nr 6999 2 pułk piechoty Legionów Polskich
plutonowy Chmiel Jan KS nr 7288 2 pułk piechoty Legionów Polskich I wojna światowa
plutonowy Cholewa Aleksander KS nr 7302 2 pułk piechoty Legionów Polskich
porucznik Cieśliński Ludomir KS nr 7029 2 pułk piechoty Legionów Polskich I wojna światowa
sierżant Cyga Władysław KS nr 7285 2 pułk piechoty Legionów Polskich
major Czapliński Emil Wojciech KS nr 6?92 2 pułk piechoty Legionów Polskich
major Czapliński Władysław Konrad KS nr 6992 2 pułk piechoty Legionów Polskich
kapitan Czubiński Adam KS nr 6997 2 pułk piechoty Legionów Polskich
sierżant sztabowy Daszkiewiczówna Ludwika vel Stanisław Kepisz KS nr 7273 2 pułk piechoty Legionów Polskich
kapitan Derkacz Kazimierz KS 2 pułk piechoty Legionów Polskich
sierżant Draus Kazimierz KS nr 7278 2 pułk piechoty Legionów Polskich
plutonowy Dudek Ignacy KS nr 7302 2 pułk piechoty Legionów Polskich
major Durski-Trzaska Zygmunt Henryk KS nr 6991 2 pułk piechoty Legionów
sierżant Dwornicki Wojciech KS nr 7?79 2 pułk piechoty Legionów Polskich
legionista Działo Maciej KS 7338 2 pułk piechoty Legionów Polskich
podpułkownik Dziekanowski Karol Jan KS nr 7399 2 pułk piechoty Legionów Polskich
plutonowy Enufrejczyk Michał KS 7??4 2 pułk piechoty Legionów Polskich
kapitan Faix Franciszek KS nr 7001 2 pułk piechoty Legionów Polskich
kapitan Faltus Józef KS nr 5914? 2 pułk piechoty Legionów Polskich
kapral Freisleben Stanisław KS nr 73?2 2 pułk piechoty Legionów
chorąży Gacek Feliks KS nr 7954 lub 7054 2 pułk piechoty Legionów Polskich I wojna światowa
major Gniady Władysław KS nr 6977 2 pułk piechoty Legionów Polskich
chorąży Gołąb Józef KS nr 7056 2 pułk piechoty Legionów Polskich I wojna światowa
chorąży Guzdek Władysław ps. „Rogala” KS nr 7057 2 pułk piechoty Legionów Polskich I wojna światowa
wachmistrz Godec Franciszek KS nr 7286 2 pułk piechoty Legionów Polskich
kapral Golonka Ludwik KS nr 7321 2 pułk piechoty Legionów Polskich I wojna światowa
major lekarz Gądek Stanisław KS nr 6990 2 pułk piechoty Legionów Polskich I wojna światowa
kapral Goryl Franciszek KS nr 7320 2 pułk piechoty Legionów Polskich I wojna światowa
plutonowy Grzybowski Ignacy KS nr 7301 2 pułk piechoty Legionów Polskich I wojna światowa
kapitan Habowski Stanisław Antoni KS nr 7002 2 pułk piechoty Legionów Polskich
starszy legionista Honkisz Edward KS nr 7329 2 pułk piechoty Legionów Polskich Kaniów 1918
podporucznik Hrabik Stanisław KS nr 7809 2 pułk piechoty Legionów Polskich
starszy legionista Iżewski Seweryn KS nr 4634 2 pułk piechoty Legionów Polskich I wojna światowa
chorąży Jagielski Marian KS nr 7059 2 pułk piechoty Legionów Polskich
legionista Jakubiec KS nr 6836 2 pułk piechoty Legionów Polskich I wojna światowa
kapral Janczur Julian KS nr 7319 2 pułk piechoty Legionów Polskich
podporucznik Janowski Jan ps. „Dudziński” KS nr 7041 2 pułk piechoty Legionów Polskich I wojna światowa
kapitan Januszajtis Wiesław Franciszek KS nr 7003 2 pułk piechoty Legionów Polskich
major Jaster Stanisław KS nr 6989 2 pułk piechoty Legionów Polskich
legionista Jäger Kacper KS nr 7335 2 pułk piechoty Legionów Polskich I wojna światowa
kapral Jodłowski Marcin KS nr 6448 2 pułk piechoty Legionów Polskich
kapitan Kałuski Franciszek KS nr 7635 2 pułk piechoty Legionów Polskich I wojna światowa
podporucznik Kapałka Kazimierz KS nr 7049 2 pułk piechoty Legionów Polskich I wojna światowa
legionista Kapryan Teodor KS nr 7334 2 pułk piechoty Legionów Polskich I wojna światowa
major SG Kara Stanisław KS nr 5918 2 pułk piechoty Legionów Polskich
sierżant sztabowy Franciszek Kiljan KS nr 7328 2 pułk piechoty Legionów Polskich
sierżant Klimczak Władysław KS nr 7280 2 pułk piechoty Legionów Polskich I wojna światowa
starszy legionista Kirkin Franciszek KS nr 7327 2 pułk piechoty Legionów Polskich I wojna światowa
sierżant sztabowy Kittner Szczepan KS nr 7272 2 pułk piechoty Legionów Polskich
legionista Kobryń Hilary KS nr 7333 2 pułk piechoty Legionów Polskich I wojna światowa
kapitan Korzeniowski Romuald KS nr 7004 2 pułk piechoty Legionów Polskich
major Kostmanowicz Michał KS nr 6976 2 pułk piechoty Legionów Polskich
sierżant sztabowy Kościółek Jan KS nr 5926 2 pułk piechoty Legionów Polskich
kapral Kowal Stanisław KS nr 7318 2 pułk piechoty Legionów Polskich I wojna światowa
podporucznik Kowalski Stanisław ps. „Oko” KS nr 7048 2 pułk piechoty Legionów Polskich
starszy legionista Koźlik Stanisław KS nr 7636 2 pułk piechoty Legionów Polskich I wojna światowa
kapitan Król Tadeusz KS nr 7005 2 pułk piechoty Legionów Polskich
major lekarz doktor Krzyski Tomasz KS nr 6979 2 pułk piechoty Legionów Polskich
kapral Krzysztofiński Marian KS nr 7327 2 pułk piechoty Legionów Polskich I wojna światowa
kapitan Krzywonos Jan KS nr 7006 2 pułk piechoty Legionów Polskich
chorąży Kulczyński Leon KS nr 7053 2 pułk piechoty Legionów Polskich I wojna światowa
sierżant Kurpiel Tadeusz KS nr 7276 2 pułk piechoty Legionów Polskich I wojna światowa
sierżant Kuśmierkiewicz Jakub KS nr 7275 2 pułk piechoty Legionów Polskich I wojna światowa
kapral Lipiński Władysław KS nr 7314 2 pułk piechoty Legionów Polskich I wojna światowa
kapitan Łabuś Michał KS nr 7007 2 pułk piechoty Legionów Polskich
major Łańcucki Seweryn KS nr 6988 2 pułk piechoty Legionów Polskich
plutonowy Łańcucki Szczepan KS nr 7267 lub 7387 2 pułk piechoty Legionów Polskich I wojna światowa
chorąży Łyko Piotr KS nr 7069? 2 pułk piechoty Legionów Polskich
major Mach Kazimierz II KS nr 6987 2 pułk piechoty Legionów Polskich
podporucznik Mach Franciszek ps. „Sielski Wojciech” KS nr 7047 2 pp LP i 54 pp (odznaczony dwukrotnie)
kapitan lekarz doktor Majewski Tadeusz IV KS nr 6994 2 pułk piechoty Legionów Polskich
sierżant sztabowy Majewski Władysław KS nr 7271 2 pułk piechoty Legionów Polskich
sierżant Malak Jan KS nr 7361 2 pułk piechoty Legionów Polskich
plutonowy Malicki Józef KS nr 7296 2 pułk piechoty Legionów Polskich
porucznik Marek Stanisław Jan KS nr 7035 2 pułk piechoty Legionów Polskich
porucznik Markiewicz Marian KS nr 7034 2 pułk piechoty Legionów Polskich
kapitan Matuszczak Franciszek KS nr 7008 2 pułk piechoty Legionów Polskich
podporucznik Mazur Kazimierz II KS nr 7046 2 pułk piechoty Legionów Polskich
major Mazurkiewicz Tomasz KS nr 6986 2 pułk piechoty Legionów Polskich
major Mężyński-Kościesza Włodzimierz Józef KS nr 6975 2 pułk piechoty Legionów Polskich I wojna światowa
kapral Miodoński Władysław KS nr 7315 2 pułk piechoty Legionów Polskich I wojna światowa
major Mozdyniewicz Mieczysław KS nr 6985 2 pułk piechoty Legionów Polskich
podporucznik Mugenschnabel Kazimierz ps. „Gotur” KS nr 7033 lub 38 2 pułk piechoty Legionów Polskich I wojna światowa
kapral Murański Józef KS nr 7314 2 pułk piechoty Legionów Polskich I wojna światowa
chorąży Nowicki Władysław KS nr 7049 2 pułk piechoty Legionów Polskich I wojna światowa
plutonowy Nowakowski Zygmunt KS nr 7295 2 pułk piechoty Legionów Polskich I wojna światowa
legionista Ochorka Kazimierz KS nr 7332 2 pułk piechoty Legionów Polskich I wojna światowa
sierżant Olejarz Józef KS nr 7282 2 pułk piechoty Legionów Polskich
legionista Olszowski (Olszewski) Jan KS nr 7638 2 pułk piechoty Legionów Polskich I wojna światowa
sierżant Opaliński Józef KS nr 7274 2 pułk piechoty Legionów Polskich
kapitan Orczykowski Bolesław KS nr 7011 2 pułk piechoty Legionów Polskich
kapitan Parkasiewicz Stanisław KS nr 7012 2 pułk piechoty Legionów Polskich
kapitan Partyka Kazimierz KS nr 7013 2 pułk piechoty Legionów Polskich
kapitan Pastuszeńko Alfred KS nr 6995 2 pułk piechoty Legionów Polskich
kapral Pawlisz Franciszek KS nr 7313 2 pułk piechoty Legionów Polskich
plutonowy Plich (Pilch) Jan KS nr 7326 2 pułk piechoty Legionów Polskich I wojna światowa
major Polak Zygmunt KS nr 6984 2 pułk piechoty Legionów Polskich
legionista Popek Walenty KS nr 7639 2 pułk piechoty Legionów Polskich I wojna światowa
kapitan Prus-Mierzwiński Stanisław Wacław KS nr 7010 2 pułk piechoty Legionów Polskich
major Pyszko Jan KS nr 6983 2 pułk piechoty Legionów Polskich
porucznik Radoniewicz Aleksander Józef KS nr 5922 2 pułk piechoty Legionów Polskich
kapitan Raganowicz Marian KS nr 7014 2 pułk piechoty Legionów Polskich
kapral Rappaport Zygmunt KS nr 7640 2 pułk piechoty Legionów Polskich
starszy legionista Richtscheid Józef KS nr 7325 2 pułk piechoty Legionów Polskich
kapitan Rohm Stanisław KS nr 5921 2 pułk piechoty Legionów Polskich
legionista Rokiczan Edward KS nr 7651 2 pułk piechoty Legionów Polskich
pułkownik lekarz doktor Rudzki Stefan Piotr KS nr 5917 2 pułk piechoty Legionów Polskich
kapral Rytko Ludwik KS nr 7652 2 pułk piechoty Legionów Polskich
porucznik Sadowski Michał KS nr 7036 2 pułk piechoty Legionów Polskich
kapral Schmidt Jan KS nr 7309 2 pułk piechoty Legionów Polskich I wojna światowa
kapitan Schramm Jan KS nr 5732 39 pułk piechoty obrona Lwowa
porucznik Schram Jan KS nr 5925 2 pułk piechoty Legionów Polskich
podpułkownik Sendorek Jan KS nr 6973 2 pułk piechoty Legionów Polskich
major Soczek (Siczek) Stanisław KS nr 6982 2 pułk piechoty Legionów Polskich
kapitan Sitko Józef KS nr 7016 2 pułk piechoty Legionów Polskich
starszy legionista Siwiec Wincenty KS nr 7324 2 pułk piechoty Legionów Polskich I wojna światowa
sierżant Skaruba (Skałuba) Stanisław KS nr 7283 2 pułk piechoty Legionów Polskich
legionista Skwarczyński Witold KS nr 7331 2 pułk piechoty Legionów Polskich I wojna światowa
kapitan Smajek Józef KS nr 7017 2 pułk piechoty Legionów Polskich
porucznik Smolarz Ludwik KS nr 7033 2 pułk piechoty Legionów Polskich
legionista Smurąg Franciszek KS nr 7330 2 pułk piechoty Legionów Polskich I wojna światowa
kapitan Solawa Michał KS nr 7018 2 pułk piechoty Legionów Polskich
kapitan Spira Leopold KS nr 7019 2 pułk piechoty Legionów Polskich
porucznik Lipcsey-Steiner Michał KS nr 5927 2 pułk piechoty Legionów Polskich
major Staich Antoni KS nr 6991 2 pułk piechoty Legionów Polskich
pułkownik lekarz doktor Stefanowski Antoni KS nr 6971 2 pułk piechoty Legionów Polskich
chorąży Storożyński Władysław KS nr 7055 2 pułk piechoty Legionów Polskich I wojna światowa
kapitan Strzelecki Stanisław KS nr 6996 2 pułk piechoty Legionów Polskich I wojna światowa
plutonowy Suckert Franciszek KS nr 7293 2 pułk piechoty Legionów Polskich
major Sudoł Franciszek KS nr 6980 2 pułk piechoty Legionów Polskich
podporucznik Sychmöller Jan Henryk KS nr 7031 2 pułk piechoty Legionów Polskich
podporucznik Szalit Edmund KS nr 7042 2 pułk piechoty Legionów Polskich I wojna światowa
kapral Szczotka Karol KS nr 7311 2 pułk piechoty Legionów Polskich
starszy legionista Szewera Tadeusz KS nr 7653 2 pułk piechoty Legionów Polskich I wojna światowa
kapitan Szkaradek Stanisław KS nr 7023? 2 pułk piechoty Legionów Polskich
starszy legionista Szpałek Jan KS nr 7328 2 pułk piechoty Legionów Polskich
podporucznik Szulc Edward KS nr 7045 2 pułk piechoty Legionów Polskich
porucznik Szumański Mieczysław KS nr 7032 2 pułk piechoty Legionów Polskich
kapitan Szymanowicz Jan KS nr 7023 2 pułk piechoty Legionów Polskich
podpułkownik Szyndler Czesław ps. „Czech” KS nr 6972 2 pułk piechoty Legionów Polskich
kapitan Ślizowski Leopold KS nr 7015 2 pułk piechoty Legionów Polskich
chorąży Tąkiel Bolesław KS nr 7052 2 pułk piechoty Legionów Polskich I wojny światowej
podporucznik Legionów Polskich Tomasiewicz-Zemsta Stanisław KS nr 7044 2 pułk piechoty Legionów Polskich I wojna światowa
kapral Truchan Jan KS 7654 2 pułk piechoty Legionów Polskich I wojna światowa
chorąży Tyszkiewicz Leopold KS nr 7050 2 pułk piechoty Legionów Polskich I wojna światowa
kapral Talik Roman KS nr 7308 2 pułk piechoty Legionów Polskich I wojna światowa
kapitan Thun Stanisław KS nr 5920 2 pułk piechoty Legionów Polskich
podpułkownik Trojanowski Jerzy KS nr 5916 2 pułk piechoty Legionów Polskich
kapitan Turyczyn Władysław KS nr 7024 2 pułk piechoty Legionów Polskich I WŚ (3)
porucznik Wahren Bronisław KS nr 7030 2 pułk piechoty Legionów Polskich
kapral Walencik Józef KS nr 7307 2 pułk piechoty Legionów Polskich
sierżant sztabowy Weinreb Salomon KS nr 7061 2 pułk piechoty Legionów Polskich
plutonowy Widz Jan KS nr 7292 2 pułk piechoty Legionów Polskich I wojna światowa
sierżant Włodarczyk Stanisław KS nr 7284 2 pułk piechoty Legionów Polskich I wojna światowa
plutonowy Wolanin-Tur Stanisław KS nr 7289 2 pułk piechoty Legionów Polskich I wojna światowa
kapitan Wójcik Jan II KS nr 7026 2 pułk piechoty Legionów Polskich
podpułkownik Wyspiański Stefan Władysław Julian KS nr 6974 2 pułk piechoty Legionów Polskich
chorąży Zadarnowski Antoni KS nr 7051 2 pułk piechoty Legionów Polskich
kapitan Zadembski Władysław KS nr 7028 2 pułk piechoty Legionów Polskich
podporucznik Zaleski Stanisław KS nr 7043 2 pułk piechoty Legionów Polskich I wojna światowa
plutonowy Ziemba Józef KS nr 7291 2 pułk piechoty Legionów Polskich I wojna światowa
plutonowy Ziemba Władysław KS nr 5924 2 pułk piechoty Legionów Polskich I wojna światowa
kapral Zimosz Jan KS nr 7306 2 pułk piechoty Legionów Polskich
kapitan Zych Jan II KS nr 7027 2 pułk piechoty Legionów Polskich (8.10.1893)
plutonowy Zychowicz Julian KS nr 7290 2 pułk piechoty Legionów Polskich
porucznik Baczkowski Mieczysław KS nr 6426 6 pułk piechoty Legionów Polskich
plutonowy Banaszak Bronisław KS nr 2218 2 pułk piechoty Legionów
sierżant Bański Wacław KS nr 5551 2 pułk piechoty Legionów
sierżant Bartosiewicz Bohdan KS 2 pułk piechoty Legionów
sierżant Bartyś Stanisław 2 pułk piechoty Legionów
kapitan Biegański Stanisław Józef 2 pułk piechoty Legionów
kapitan Bogacz Andrzej II (18.11.1896) KS nr 2463 2 pułk piechoty Legionów
plutonowy Budziński Antoni KS nr 364 2 pułk piechoty Legionów
major Durski Zygmunt KS 2 pułk piechoty Legionów – 1923
porucznik Feleksy Tadeusz KS nr 4554 2 pułk piechoty Legionów
porucznik Gano Stanisław KS nr 4553 2 pułk piechoty Legionów
sierżant Jeżewski Michał KS nr 3880 2 pułk piechoty Legionów
legionista Kabiński Paweł KS 2 pułk piechoty Legionów
podchorąży Kociołek Władysław KS nr 367 2 pułk piechoty Legionów
podchorąży Kozłowski Stanisław KS nr 2089 2 pułk piechoty Legionów
plutonowy Kurowski Stanisław KS nr 1588 2 pułk piechoty Legionów
plutonowy Łyżkiewicz Ignacy KS 2 pułk piechoty Legionów
kapral Maberda Stanisław KS nr 1036 2 pułk piechoty Legionów
sierżant sztabowy Majewski Antoni KS nr 7271 2 pułk piechoty Legionów
kapitan Makosiński Kazimierz KS nr 4547 2 pułk piechoty Legionów
podporucznik Mastalerz Stanisław KS nr 7854 4 (7) Gliwicki Pułk Piechoty im. Stefana Batorego
sierżant Mitas Stanisław KS nr 406 2 pułk piechoty Legionów
podporucznik Spława-Neyman Wacław KS nr 73 2 pułk piechoty Legionów
podporucznik Niemców Tadeusz KS nr 5553 2 pułk piechoty Legionów
porucznik Obertyński Tomasz 2 pułk piechoty Legionów
plutonowy Onufrejczyk Michał 2 pułk piechoty Legionów Polskich I wojna światowa
kapitan Orzechowski Konstanty KS nr 3968 2 pułk piechoty Legionów
plutonowy Pastuszek Stefan KS nr 245 2 pułk piechoty Legionów
sierżant Paweł Teofil KS nr 2062 2 pułk piechoty Legionów
sierżant Pająk Antoni KS nr 4548 2 pułk piechoty Legionów
plutonowy Pastuszek Stefan 2 pułk piechoty Legionów
plutonowy Pawłow Teofil 2 pułk piechoty Legionów
plutonowy Pilarczyk Stanisław KS nr 200 2 pułk piechoty Legionów
sierżant Przerwanek Andrzej KS nr 5550 2 pułk piechoty Legionów
sierżant Rodak Adam KS 2 pułk piechoty Legionów
porucznik Rudkowski Roman KS nr 3852 2 pułk piechoty Legionów
plutonowy Sobczak Bronisław KS 2 pułk piechoty Legionów
podporucznik Spatta Ludwik 2 pułk piechoty Legionów
podporucznik Sieczkowski Zdzisław KS nr 866 (3176)[1] 2 pułk piechoty Legionów
kapitan Stawarz Aleksander KS nr 1117 2 pułk piechoty Legionów
plutonowy Stępniak Ignacy KS nr 2051 2 pułk piechoty Legionów
porucznik Stainer Michał 2 pułk piechoty Legionów
podporucznik Stocki Michał 2 pułk piechoty Legionów
kapral Szadkowski Piotr 2 pułk piechoty Legionów
podporucznik Szołkowski Aleksander KS nr 5549 2 pułk piechoty Legionów
podporucznik Tabor Stefan KS nr 5552 2 pułk piechoty Legionów
pułkownik Tessaro Stanisław KS 2 pułk piechoty Legionów Polskich
podporucznik Wagner Edwin Norbert KS nr 3861 2 pułk piechoty Legionów
legionista Walczak Władysław KS nr 2025 2 pułk piechoty Legionów
major Wesołowski Alfred KS nr 5743 2 pułk piechoty Legionów – 1923
porucznik lekarz Zaremba Juliusz 2 pułk piechoty Legionów
sierżant Zygmunt Józef KS nr 3859 2 pułk piechoty Legionów
kapitan Żyła Henryk KS nr 5548 2 pułk piechoty Legionów
kapral Bajowski Antoni KS nr 7655 3 pułk piechoty Legionów Polskich
chorąży Barys Paweł KS nr 7656 3 pułk piechoty Legionów Polskich
plutonowy Bartosiewicz Kazimierz KS nr 7429 3 pułk piechoty Legionów Polskich
starszy legionista Barwiołek Michał KS nr 5746 (KS nr 7456) 3 pułk piechoty Legionów Polskich
kapitan Baszniak Kazimierz KS nr 5956 3 pułk piechoty Legionów Polskich
sierżant Bębenek Franciszek KS nr 7421 3 pułk piechoty Legionów Polskich
starszy legionista Bendyk Wojciech KS nr 5954 3 pułk piechoty Legionów Polskich
chorąży Bernaś Robert KS nr 7406 3 pułk piechoty Legionów Polskich
legionista Bielusiak Franciszek KS nr 5960 3 pułk piechoty Legionów Polskich
starszy legionista Biernat Stanisław KS nr 7457 3 pułk piechoty Legionów Polskich
sierżant Błasiak Franciszek KS nr 5964 3 pułk piechoty Legionów Polskich
kapitan Bochnia Józef KS nr 7359 3 pułk piechoty Legionów Polskich
major Bartak Piotr KS nr 7344 3 pułk piechoty Legionów Polskich
chorąży Boryczko Henryk KS nr 7407 3 pułk piechoty Legionów Polskich
porucznik Chimiak Zygmunt Franciszek KS nr 7385 3 pułk piechoty Legionów Polskich
podporucznik Chudzicki Jan KS nr 7387 3 pułk piechoty Legionów Polskich
chorąży Chwaliński Bronisław KS nr 7408 3 pułk piechoty Legionów Polskich
starszy legionista Chyc Wojciech KS nr 7459 3 pułk piechoty Legionów Polskich
plutonowy Ciżbok (Ciżbak) Karol KS nr 7430 3 pułk piechoty Legionów Polskich
porucznik Complak Karol KS nr 5957 3 pułk piechoty Legionów Polskich
major Cšadek Zygmunt KS nr 7345 3 pułk piechoty Legionów Polskich
podporucznik Culic Stanisław KS nr 7403 3 pułk piechoty Legionów Polskich
starszy legionista Cząstka Stanisław KS nr 7453 3 pułk piechoty Legionów Polskich
podporucznik Czermak Bronisław KS nr 7653 3 pułk piechoty Legionów Polskich
pułkownik Czuma Walerian KS nr 7337 3 pułk piechoty Legionów Polskich
podporucznik Ćwiękała Józef KS nr 7657 3 pułk piechoty Legionów Polskich
plutonowy Damm Kazimierz KS nr 5953 3 pułk piechoty Legionów Polskich
starszy legionista Dębski Józef KS nr 5958 3 pułk piechoty Legionów Polskich
chorąży Dobrowlański Władysław KS nr 7409 3 pułk piechoty Legionów Polskich
starszy legionista Dolak Jan KS nr 7460 3 pułk piechoty Legionów Polskich
starszy legionista Dominik Jan KS nr 7659 3 pułk piechoty Legionów Polskich
major dyplomowany Dżugay Janusz KS nr 5948 3 pułk piechoty Legionów Polskich
kapitan Elzenberg Eugeniusz KS nr 7660 3 pułk piechoty Legionów Polskich
kapitan Englicht Józef KS nr 7360 3 pułk piechoty Legionów Polskich
plutonowy Farny Józef KS nr 7662 3 pułk piechoty Legionów Polskich
kapral Filipek Józef KS nr 7641 3 pułk piechoty Legionów Polskich
Fronczek Florian KS nr 7819 POW
sierżant Flema Jakub KS nr 7461 3 pułk piechoty Legionów Polskich
porucznik Figus Jan KS nr 7889 3 pułk piechoty Legionów Polskich
legionista Frączek Antoni KS nr 7484 3 pułk piechoty Legionów Polskich
porucznik Frey Bolesław Antoni KS nr 7388 3 pułk piechoty Legionów Polskich
starszy legionista Gacek Józef KS nr 7462 3 pułk piechoty Legionów Polskich
chorąży Gackowiec-Oleśnicki Jan KS nr 5962 3 pułk piechoty Legionów Polskich
chorąży Gazda Marceli KS nr 7361 3 pułk piechoty Legionów Polskich
kapral Grocholski Jan KS nr 7499 3 pułk piechoty Legionów Polskich
kapral Gronkowski Michał KS nr 7446 3 pułk piechoty Legionów Polskich
podpułkownik lekarz doktor Gross Edmund KS nr 5950 3 pułk piechoty Legionów Polskich
starszy legionista Gruber Adolf KS nr 7463 3 pułk piechoty Legionów Polskich
plutonowy Górka Józef KS nr 7431 3 pułk piechoty Legionów Polskich
kapitan Górnisiewicz Stefan KS nr 7341? 3 pułk piechoty Legionów Polskich
sierżant Górszczyk Antoni KS nr 7422 3 pułk piechoty Legionów Polskich
major aptekarz Homme Władysław Adolf KS nr 7348? 3 pułk piechoty Legionów Polskich
major dyplomowany Hyc Jan KS 7349 ? 3 pułk piechoty Legionów Polskich
kapral Hytroś Andrzej KS nr 7441 3 pułk piechoty Legionów Polskich
porucznik Iwulski Michał KS nr 5441? 3 pułk piechoty Legionów Polskich
porucznik Janusz Franciszek Stanisław KS nr 7398? 3 pułk piechoty Legionów Polskich
porucznik Jastrzębski II Stanisław KS nr 7441? 3 pułk piechoty Legionów Polskich
kapral Jaworski Józef KS nr 7943? 3 pułk piechoty Legionów Polskich
kapitan Janczyni Stanisław Alojzy Maksymilian KS nr 7299? 3 pułk piechoty Legionów Polskich
legionista Jelonek Feliks KS nr 7447? 3 pułk piechoty Legionów Polskich
kapitan Junker Franciszek Stanisław KS nr 7344? 3 pułk piechoty Legionów Polskich
sierżant Jurkowski Władysław KS nr 7423 3 pułk piechoty Legionów Polskich
kapral Kaciukiewicz Kazimierz KS nr 7443 3 pułk piechoty Legionów Polskich
sierżant Kalandyk Andrzej KS nr 7434 3 pułk piechoty Legionów Polskich
kapitan Kędzior Aleksander KS nr 7448? 3 pułk piechoty Legionów Polskich
kapitan Kijak Stefan Wawrzyniec KS nr 7997? 3 pułk piechoty Legionów Polskich
kapitan Komaniecki Karol Janusz KS nr 7344 3 pułk piechoty Legionów Polskich
starszy sierżant Kończycki Dominik KS nr 7417 3 pułk piechoty Legionów Polskich
plutonowy Kosior Andrzej KS nr 7432 3 pułk piechoty Legionów Polskich
kapral Kot Jan KS nr 7444 3 pułk piechoty Legionów Polskich
plutonowy Kowalski Władysław KS nr 7444 3 pułk piechoty Legionów Polskich
starszy sierżant Kowcz Dymitr KS nr 7454 3 pułk piechoty Legionów Polskich
kapitan Krajewski Rudolf KS nr 7443 3 pułk piechoty Legionów Polskich
kapitan Kramarczyk-Krążnicki Józef KS nr 7861? 3 pułk piechoty Legionów Polskich
porucznik Krauss Stanisław KS nr 7392 3 pułk piechoty Legionów Polskich
kapitan Krogulski Władysław KS nr 7369 3 pułk piechoty Legionów Polskich
kapitan Królikowski Władysław KS nr 7371 3 pułk piechoty Legionów Polskich
Krynicki Włodzimierz KS nr 7470 3 pułk piechoty Legionów Polskich
chorąży Kuczkowski Stefan KS nr 7411 3 pułk piechoty Legionów Polskich
sierżant Kubera Marian KS nr 7425 3 pułk piechoty Legionów Polskich
kapitan Kulski Julian KS nr 7370 3 pułk piechoty Legionów Polskich
kapitan Kułakowski Marian KS nr 5946 3 pułk piechoty Legionów Polskich
porucznik Kutyba Józef I KS nr 7393 3 pułk piechoty Legionów Polskich
podpułkownik Kwaciszewski Józef KS nr 7339 3 pułk piechoty Legionów Polskich
podchorąży Lejczak Stefan KS nr 7655 3 pułk piechoty Legionów Polskich
plutonowy Lgocki Stefan KS nr 7438 3 pułk piechoty Legionów Polskich
kapitan Litwinowicz Wincenty KS nr 7873 3 pułk piechoty Legionów Polskich
kapitan Lenczowski Karol KS nr 7372 3 pułk piechoty Legionów Polskich
pułkownik lekarz doktor Loth Edward KS nr 7338 3 pułk piechoty Legionów Polskich
porucznik Lubaś Franciszek KS nr 7374 3 pułk piechoty Legionów Polskich
kapitan Łomnicki Jan KS nr 7374 3 pułk piechoty Legionów Polskich
porucznik Łysek Jan KS nr 7568 3 pułk piechoty Legionów Polskich
chorąży Majewski Konstanty KS nr 7667 3 pułk piechoty Legionów Polskich
porucznik Malinowski Władysław II KS nr 7895? 3 pułk piechoty Legionów Polskich (9.5.1895)
chorąży Markiel Franciszek KS nr 7412 3 pułk piechoty Legionów Polskich
kapitan Marzewski Władysław KS nr 7875 3 pułk piechoty Legionów Polskich
starszy sierżant Masłowiec Wojciech KS nr 7875 3 pułk piechoty Legionów Polskich
chorąży Mączyński Lucjan KS nr 7669 3 pułk piechoty Legionów Polskich
kapitan Michocki Stanisław KS nr 7877 lub 7377 3 pułk piechoty Legionów Polskich
major Miś Bolesław KS nr 7350 3 pułk piechoty Legionów Polskich
kapitan Mitschein Józef Franciszek KS nr 7378 3 pułk piechoty Legionów Polskich
kapitan Morawski Józef I KS nr 7373? 3 pułk piechoty Legionów Polskich
porucznik Możdżeń Jan KS nr 7398 3 pułk piechoty Legionów Polskich
legionista Murmyłło Bartłomiej KS nr 7669 3 pułk piechoty Legionów Polskich
legionista Myczko Józef KS nr 7468? 3 pułk piechoty Legionów Polskich
porucznik Mysłakowski Marian KS nr 7397 3 pułk piechoty Legionów Polskich
plutonowy Nardelli Rudolf KS nr 7673 3 pułk piechoty Legionów Polskich
chorąży Niedziołek Jan KS nr 7413 3 pułk piechoty Legionów Polskich
porucznik Niewiadomski Marian KS nr 7398 3 pułk piechoty Legionów Polskich
kapitan Nodzeński Kazimierz Romuald KS nr 5943? 3 pułk piechoty Legionów Polskich
kapral Nowicki Tadeusz KS nr 7445 3 pułk piechoty Legionów Polskich
pułkownik Olbrycht Bruno KS nr 7340? 3 pułk piechoty Legionów Polskich
sierżant Olej Jan KS nr 7674 3 pułk piechoty Legionów Polskich
porucznik Organ Antoni KS nr 7675 3 pułk piechoty Legionów Polskich
kapitan Osowski Julian (Ossowski) KS nr 7380 3 pułk piechoty Legionów Polskich
major dyplomowany Papeć Józef KS nr 5928 3 pułk piechoty Legionów Polskich
major Parafiński Tadeusz Piotr KS nr 7351 3 pułk piechoty Legionów Polskich
plutonowy Pasternak Szymon KS nr 7434 3 pułk piechoty Legionów Polskich
kapral Patla Tadeusz KS nr 7440 3 pułk piechoty Legionów Polskich
sierżant Pawelec Stanisław KS nr 7426 3 pułk piechoty Legionów Polskich
kapral Pełka Stanisław KS nr 7447 3 pułk piechoty Legionów Polskich
sierżant Petro Kazimierz KS nr 7427 3 pułk piechoty Legionów Polskich
kapitan Piwko Bronisław Teofil KS nr 73?? 3 pułk piechoty Legionów Polskich
kapitan Plichta Antoni KS nr 7676 3 pułk piechoty Legionów Polskich
major Płoszajski Karol KS nr 735? 3 pułk piechoty Legionów Polskich
chorąży Pomarzański Jan KS nr 5952 3 pułk piechoty Legionów Polskich
major Porwit Marian KS nr 7358 3 pułk piechoty Legionów Polskich
major Profic Stanisław Józef KS nr 7354 3 pułk piechoty Legionów Polskich
pułkownik Przepiliński Hieronim KS nr 5966 3 pułk piechoty Legionów Polskich
plutonowy Radoń Jan KS nr 7435 3 pułk piechoty Legionów Polskich
kapral Reiff Rudolf KS nr 7448 3 pułk piechoty Legionów Polskich
sierżant Rutkowski Franciszek KS nr 5962 3 pułk piechoty Legionów Polskich
kapitan Rutkowski Stanisław IV KS nr 7382 3 pułk piechoty Legionów Polskich
plutonowy Rychter Michał (Richter) KS nr 7486 3 pułk piechoty Legionów Polskich
kapitan Quirini Eugeniusz KS nr 7383? 3 pułk piechoty Legionów Polskich
kapral Seruga Tadeusz KS nr 7449 3 pułk piechoty Legionów Polskich
plutonowy Skiba Jan KS nr 7437 3 pułk piechoty Legionów Polskich
chorąży Sknurzyl Józef KS nr 7415 3 pułk piechoty Legionów Polskich
kapitan Słomka Jan KS nr 7384 3 pułk piechoty Legionów Polskich
sierżant Smołucha Franciszek KS nr 5959 3 pułk piechoty Legionów Polskich
kapral Sobolewski Mikołaj KS nr 7450 3 pułk piechoty Legionów Polskich
podpułkownik Sokołowski Witold KS nr 5965 3 pułk piechoty Legionów Polskich
plutonowy Sosnowski Adam KS nr 7438 3 pułk piechoty Legionów Polskich
starszy sierżant Stalski Władysław KS nr 7419 3 pułk piechoty Legionów Polskich
major Stark Stanisław KS nr 7355 3 pułk piechoty Legionów Polskich
porucznik Stecki Tadeusz KS nr 7677 3 pułk piechoty Legionów Polskich
legionista Stachowicz Jan KS nr 7469 3 pułk piechoty Legionów Polskich
chorąży Strzałka Wacław KS nr 7414 3 pułk piechoty Legionów Polskich
podporucznik Strużanowski Edmund Mieczysław KS nr 7404 3 pułk piechoty Legionów Polskich
porucznik Szafran Wojciech KS nr 7399 3 pułk piechoty Legionów Polskich
podpułkownik Szczepan Józef KS nr 7341 3 pułk piechoty Legionów Polskich
chorąży Szczotka Stanisław KS nr 7416 3 pułk piechoty Legionów Polskich
starszy sierżant Szlamka Józef KS nr 7420 3 pułk piechoty Legionów Polskich
sierżant Szoja Tadeusz KS nr 7678 3 pułk piechoty Legionów Polskich
sierżant Szpiech Stanisław KS nr 7679 3 pułk piechoty Legionów Polskich
major Szul-Skjöldkrona Bogusław KS nr 7680 3 pułk piechoty Legionów Polskich
kapral Ślężak Wacław KS nr 5931 3 pułk piechoty Legionów Polskich
sierżant Śliwiński Adam KS nr 7428 3 pułk piechoty Legionów Polskich
kapitan Tarkowski Zygmunt KS nr 7681 3 pułk piechoty Legionów Polskich
major Tasiecki Mieczysław KS nr 7356 3 pułk piechoty Legionów Polskich
podchorąży Toczyski Tadeusz KS nr 5947 3 pułk piechoty Legionów Polskich
kapral Tyc Ludwik KS nr 7451 3 pułk piechoty Legionów Polskich
porucznik Turban (Urban) Marian KS nr 7400 3 pułk piechoty Legionów Polskich
podpułkownik Udałowski Karol KS nr 7342 3 pułk piechoty Legionów Polskich
porucznik Wasylewicz Jan KS nr 7682 3 pułk piechoty Legionów Polskich
porucznik Wanat Józef KS nr 7401 3 pułk piechoty Legionów Polskich
legionista Warchałowski Roman KS nr 7471 3 pułk piechoty Legionów Polskich
kapral Warjas Wawrzyniec KS nr 7452 3 pułk piechoty Legionów Polskich
podpułkownik Wimmer Józef KS nr 7343 3 pułk piechoty Legionów Polskich
major doktor Wiśniewski Walerian KS nr 7357 3 pułk piechoty Legionów Polskich
porucznik Włodarkiewicz Marian KS nr 7402 3 pułk piechoty Legionów Polskich
kapral Wolański Władysław KS nr 5955 3 pułk piechoty Legionów Polskich
major lekarz Wowkonowicz Marian KS nr 7858 3 pułk piechoty Legionów Polskich
kapral Wróbel Andrzej KS nr 7453 3 pułk piechoty Legionów Polskich
podporucznik Zalewski Ignacy KS nr 7405 3 pułk piechoty Legionów Polskich
kapral Zatorski Jan KS nr 7455 3 pułk piechoty Legionów Polskich
kapral Ziemba Wojciech KS nr 7454 3 pułk piechoty Legionów Polskich
ksiądz kapelan Biały Władysław 3 pułk piechoty Legionów
podporucznik Błażkow Jan KS nr 5562 3 pułk piechoty Legionów
kapitan Brożek Kazimierz KS nr 2850 3 pułk piechoty Legionów
starszy legionista Bubel Stanisław KS nr 2026 3 pułk piechoty Legionów
major dyplomowany Ćwiertniak Józef 3 pułk piechoty Legionów
major Chełmicki Henryk KS nr 7346 3 pułk piechoty Legionów Polskich
kapitan Czajkowski Czesław Karol KS nr 3858 3 pułk piechoty Legionów
kapitan Frączek Władysław KS 3 pułk piechoty Legionów
plutonowy Frączkiewicz Izydor KS nr 2029 3 pułk piechoty Legionów
kapral Górecki Stefan KS 3 pułk piechoty Legionów
legionista Grządziel Józef 3 pułk piechoty Legionów
podporucznik Janusz Stanisław Franciszek KS 3 pułk piechoty Legionów (1923)
podporucznik Kalinowski Karol KS nr 5563 3 pułk piechoty Legionów
podporucznik Kiersnowski Kazimierz KS nr 5560 3 pułk piechoty Legionów
porucznik Korybski Jan KS nr 729 3 pułk piechoty Legionów
sierżant Kosieradzki Jan KS nr 3370 3 pułk piechoty Legionów
starszy sierżant Kożubski Stefan 3 pułk piechoty Legionów
porucznik Krizar Leopold (Kryzar) KS 3 pułk piechoty Legionów
legionista Kuc Antoni KS nr 2022 3 pułk piechoty Legionów
sierżant Kunz (Kunc) Władysław KS nr 2034 3 pułk piechoty Legionów
sierżant Lewicki Wincenty KS nr 2012 3 pułk piechoty Legionów
starszy sierżant Lipina Władysław KS nr 5556 3 pułk piechoty Legionów
podporucznik Loesch Marian KS nr 5554 3 pułk piechoty Legionów
kapitan Mażewski Władysław KS 3 pułk piechoty Legionów (1923)
plutonowy Muchla Józef 3 pułk piechoty Legionów
plutonowy Orczykowski Władysław KS nr 5357 lub 5557 3 pułk piechoty Legionów
starszy sierżant Orsza-Mrowiński Stefan KS nr 2044 3 pułk piechoty Legionów
sierżant Osiadły Piotr KS nr 5587 3 pułk piechoty Legionów
sierżant Patraś Wojciech 3 pułk piechoty Legionów
kapral Pawliszyn Antoni KS nr 5561 3 pułk piechoty Legionów
podpułkownik Pomazański Henryk KS 3 pułk piechoty Legionów (1923)
podporucznik Rewoliński Stanisław KS nr 5558 3 pułk piechoty Legionów
starszy sierżant Śliwocki Zygmunt 3 pułk piechoty Legionów
podporucznik Szczygieł Stanisław KS nr 1705 3 pułk piechoty Legionów
porucznik Wawrzycki Edward KS nr 5555 3 pułk piechoty Legionów
podpułkownik Zabdyr Michał KS nr 5266 3 pułk piechoty Legionów
porucznik Andrusiewicz Kazimierz KS nr 6229 4 pułk piechoty Legionów Polskich
starszy sierżant Babiuch Stefan KS nr 6270 4 pułk piechoty Legionów Polskich
kapitan Barycz Józef KS nr 6043 4 pułk piechoty Legionów Polskich
plutonowy Batko Stanisław KS nr 6290 4 pułk piechoty Legionów Polskich
chorąży Bereski Roman KS nr 6254 (6250) 4 pułk piechoty Legionów Polskich
kapitan Berling Zygmunt KS nr 6040 4 pułk piechoty Legionów Polskich
porucznik Bobotek Jerzy KS nr 6230 4 pułk piechoty Legionów Polskich
pułkownik doktor Bobrowski Emil KS nr 6196 4 pułk piechoty Legionów Polskich
kapitan Bochniewicz Jan KS nr 6197 4 pułk piechoty Legionów Polskich
kapitan Borkowski Bolesław Stanisław KS nr 6198 4 pułk piechoty Legionów Polskich
plutonowy Chodalski Eugeniusz KS nr 6291 4 pułk piechoty Legionów Polskich
kapral Chudoba Jan KS nr 6303 4 pułk piechoty Legionów Polskich
kapitan Cieślak Stefan KS nr 6199 4 pułk piechoty Legionów Polskich
rotmistrz Czabański Antoni KS nr 6200 4 pułk piechoty Legionów Polskich
porucznik Czub Roman KS nr 6231 4 pułk piechoty Legionów Polskich
sierżant Czulak Wincenty KS nr 6271 4 pułk piechoty Legionów Polskich
porucznik Danek Jan KS nr 6232 4 pułk piechoty Legionów Polskich
kapitan Dec Władysław Michał KS nr 6201 4 pułk piechoty Legionów Polskich
starszy sierżant Dworniczek Franciszek KS nr 6314? 4 pułk piechoty Legionów Polskich
chorąży Furch Karol KS nr 6257 4 pułk piechoty Legionów Polskich
plutonowy Godusz Aleksander KS nr 6284 4 pułk piechoty Legionów Polskich
sierżant Grabowiecki Franciszek KS nr 6272 4 pułk piechoty Legionów Polskich
podpułkownik Grzędziński January ps. „Bolesławski” KS nr 6021 4 pułk piechoty Legionów Polskich
podpułkownik Grzybowski Witold KS nr 6022 4 pułk piechoty Legionów Polskich
kapral Gubernat Józef KS nr 6305 4 pułk piechoty Legionów Polskich
kapitan doktor Gutek Zygmunt KS nr 6202 4 pułk piechoty Legionów Polskich
kapitan Haluta Józef KS nr 6203 4 pułk piechoty Legionów Polskich
wachmistrz Heidenreich Józef KS nr 6292 4 pułk piechoty Legionów Polskich
plutonowy Hendzlowski Bronisław KS nr 6285 4 pułk piechoty Legionów Polskich
major Hoszowski Józef KS nr 6029 4 pułk piechoty Legionów Polskich
podporucznik Hoszowski Władysław KS nr 62?6 4 pułk piechoty Legionów Polskich
porucznik Jackowski Soplica Henryk KS nr 6233 4 pułk piechoty Legionów Polskich
chorąży Jamróg Stefan KS nr 6251 4 pułk piechoty Legionów Polskich
kapitan Jancarz Henryk KS nr 6204 4 pułk piechoty Legionów Polskich
major Janicki Rola Kazimierz KS nr 6030 4 pułk piechoty Legionów Polskich
porucznik Jaros Stanisław KS nr 6224 4 pułk piechoty Legionów Polskich
sierżant Jarosz Zygmunt KS nr 6273 4 pułk piechoty Legionów Polskich
porucznik Jarzębiński Kazimierz KS nr 6234 4 pułk piechoty Legionów Polskich
major Jażdżyński Stefan KS nr 6031 4 pułk piechoty Legionów Polskich
kapitan Jędrychowski Feliks KS nr 6205 4 pułk piechoty Legionów Polskich
kapitan Jędrychowski Stefan KS nr 7582 4 pułk piechoty Legionów Polskich
plutonowy Kamionka Michał KS nr 6293 4 pułk piechoty Legionów Polskich
sierżant Karpiel Władysław KS nr 6274 4 pułk piechoty Legionów Polskich
chorąży Kempf Gewont Józef KS nr 6252 4 pułk piechoty Legionów Polskich
major Kiesler Jan KS nr 6028 4 pułk piechoty Legionów Polskich
kapitan Klementowski (Klimentowski) Stanisław II KS nr 6206 4 pułk piechoty Legionów Polskich
kapitan Klimek Stanisław KS nr 5546 4 pułk piechoty Legionów Polskich
porucznik Klisiewicz Józef KS nr 6225 4 pułk piechoty Legionów Polskich
plutonowy Kohlhoffer Jakub KS nr 6286 4 pułk piechoty Legionów Polskich
pułkownik lekarz doktor Kołłątaj-Srzednicki Jan KS nr 6028 4 pułk piechoty Legionów Polskich
podporucznik Tęcza Władysław ps. „Kondycki” KS nr 6227 4 pułk piechoty Legionów Polskich
plutonowy Korczyński Stanisław KS nr 6294 4 pułk piechoty Legionów Polskich
major Korkozowicz Radek Mieczysław KS nr 6033 4 pułk piechoty Legionów Polskich
plutonowy Korman Jakub KS nr 6295 4 pułk piechoty Legionów
major Korski vel Klakurka Kazimierz KS nr 6032 4 pułk piechoty Legionów Polskich
chorąży Kosiba Kazimierz KS nr 6260 4 pułk piechoty Legionów Polskich
starszy sierżant Kowalski Jakub KS nr 6275 4 pułk piechoty Legionów Polskich
sierżant Kozub Franciszek KS nr 6266 4 pułk piechoty Legionów Polskich
kapitan Kraus Jan KS nr 6235 4 pułk piechoty Legionów Polskich
porucznik Krieger Kazimierz KS nr 6247 4 pułk piechoty Legionów Polskich
podporucznik Krzesiński Antoni KS nr 6248 4 pułk piechoty Legionów Polskich
kapitan Krzysik Stanisław Marian KS nr 6207 4 pułk piechoty Legionów Polskich
plutonowy Krzyszkowski Kazimierz KS nr 6296 4 pułk piechoty Legionów Polskich
kapral Krzysztoń Stanisław KS nr 6306 4 pułk piechoty Legionów Polskich
major lekarz doktor Kucharski Teofil KS nr 6040 4 pułk piechoty Legionów Polskich
sierżant Kumala Stefan KS nr 6267 4 pułk piechoty Legionów Polskich
kapral Kura Karol KS nr 6307 4 pułk piechoty Legionów Polskich
podpułkownik Kustroń Józef KS nr 6024 4 pułk piechoty Legionów Polskich
starszy legionista Kuźnicki Edward KS nr 6312 4 pułk piechoty Legionów Polskich
chorąży Laliczyński Bronisław KS nr 6261 4 pułk piechoty Legionów Polskich
kapitan Lewicki Adam II KS nr 6209 4 pułk piechoty Legionów Polskich
major Lewicki Józef KS nr 7583 4 pułk piechoty Legionów Polskich
sierżant Łatas Franciszek KS nr 6276 4 pułk piechoty Legionów Polskich
porucznik Łopuszański Leopold KS nr 6236 4 pułk piechoty Legionów Polskich
starszy sierżant Macherski Marian KS nr 6277 4 pułk piechoty Legionów Polskich
chorąży Majkuciński Eugeniusz KS nr 6253 4 pułk piechoty Legionów Polskich
kapitan Maliński Gustaw KS nr 6278 4 pułk piechoty Legionów Polskich
sierżant Marchwicki Leon KS nr 6277 4 pułk piechoty Legionów Polskich
kapitan Marcickiewicz Józef KS nr 6210 4 pułk piechoty Legionów Polskich
porucznik Mastek Stanisław KS nr 7536 4 pułk piechoty Legionów Polskich
podporucznik Michalewski Stanisław KS nr 6244 4 pułk piechoty Legionów Polskich
kapitan Mielnicki Franciszek KS nr 6041 4 pułk piechoty Legionów Polskich
podporucznik Miś Mieczysław KS nr 6245 4 pułk piechoty Legionów Polskich
legionista Mleczko Jan KS nr 6313 4 pułk piechoty Legionów Polskich
starszy legionista Munczyk Mojżesz KS nr 6311 4 pułk piechoty Legionów Polskich
kapitan Nowakowski Zdzisław KS nr 6012 4 pułk piechoty Legionów Polskich
kapitan Orłowicz-Kuta Kazimierz KS nr 6208 4 pułk piechoty Legionów Polskich
podchorąży Otto Roman KS nr 6264 4 pułk piechoty Legionów Polskich
porucznik Pasiewicz Adam KS nr 6233 lub 38 4 pułk piechoty Legionów Polskich
podpułkownik Pieracki Bronisław KS nr 6025 4 pułk piechoty Legionów Polskich
chorąży Piotrowski Ludwik KS nr 6262 4 pułk piechoty Legionów Polskich
kapitan Płonka Józef KS nr 6211 4 pułk piechoty Legionów Polskich
major Polakiewicz Karol KS nr 6034 4 pułk piechoty Legionów Polskich
kapral Popek Józef Władysław KS nr 6308 4 pułk piechoty Legionów Polskich
kapitan Relidzyński Józef KS nr 6212 4 pułk piechoty Legionów Polskich
kapitan Ring Kazimierz KS nr 6213 4 pułk piechoty Legionów Polskich
chorąży Roliński Janusz KS nr 6254 4 pułk piechoty Legionów Polskich
porucznik Rutkowski Mieczysław KS nr 6226 4 pułk piechoty Legionów Polskich
chorąży Sak Władysław KS nr 6287 4 pułk piechoty Legionów Polskich
kapitan Scheuring Stanisław KS nr 6215 4 pułk piechoty Legionów Polskich
kapitan Seemann Jan KS nr 6214 4 pułk piechoty Legionów Polskich
major Sikorski Adam KS nr 6035 4 pułk piechoty Legionów Polskich
kapral Skraba Andrzej KS nr 6200? 4 pułk piechoty Legionów Polskich
kapitan Smidowicz Edmund (Śmidowicz) KS nr 6216 4 pułk piechoty Legionów Polskich
major Smolarski Władysław KS nr 6036 4 pułk piechoty Legionów Polskich
sierżant Sołtysik Jan KS nr 62?? 4 pułk piechoty Legionów Polskich
chorąży Sołtysik Stanisław KS nr 62?? 4 pułk piechoty Legionów Polskich
plutonowy Stalmach (Stelmach) Marcin KS nr 6288 4 pułk piechoty Legionów Polskich
kapitan Stawarz Stanisław KS nr 6217 4 pułk piechoty Legionów Polskich
porucznik lekarz doktor Sternberg Michnowski Leon KS nr 6239 4 pułk piechoty Legionów Polskich
porucznik Suchodolski Józef KS nr 6297 4 pułk piechoty Legionów Polskich
sierżant Surowiec Antoni KS nr 6280 4 pułk piechoty Legionów Polskich
porucznik Szczepaniec Stanisław KS nr 6219 4 pułk piechoty Legionów Polskich
kapitan Szczerski Gustaw KS nr 6220 4 pułk piechoty Legionów Polskich
kapitan Szeląg Józef I KS nr 6218 4 pułk piechoty Legionów Polskich
podpułkownik Szerauc Edward KS nr 6026 4 pułk piechoty Legionów Polskich
sierżant Szpak Franciszek KS nr 6281 4 pułk piechoty Legionów Polskich
chorąży Szumski Stanisław KS nr 6256 4 pułk piechoty Legionów Polskich
porucznik Szwarchart (Szwarcbart) Waldemar KS nr 6240 4 pułk piechoty Legionów Polskich
porucznik Szyfer Leopold KS nr 6241 4 pułk piechoty Legionów Polskich
sierżant Szymański Henryk KS nr 626? 4 pułk piechoty Legionów Polskich
legionista Tański Bronisław KS nr 6316 4 pułk piechoty Legionów Polskich
porucznik Tomanek Tadeusz KS nr 6242 4 pułk piechoty Legionów Polskich
kapitan Trella Stanisław KS nr 6222 4 pułk piechoty Legionów Polskich
porucznik Udołowicz Rudolf KS nr 6228 4 pułk piechoty Legionów Polskich
podporucznik Waligóra Bolesław KS nr 6660 (KS nr 6249) 4 pułk piechoty Legionów Polskich
chorąży doktor Wasserberger Józef KS nr 6263 4 pułk piechoty Legionów Polskich
major Wasung Tadeusz KS nr 6037 4 pułk piechoty Legionów Polskich
podpułkownik Więckowski Erwin Emil KS nr 6027 4 pułk piechoty Legionów Polskich
plutonowy Wojtarowicz Aleksander KS nr 6298 4 pułk piechoty Legionów Polskich
porucznik Wroński Michał KS nr 6243 4 pułk piechoty Legionów Polskich
kapitan Wyderka Kazimierz KS nr 6223 4 pułk piechoty Legionów Polskich
plutonowy Zając Władysław KS nr 6289 4 pułk piechoty Legionów Polskich
kapitan Zanowiak Rudolf KS nr 6301 4 pułk piechoty Legionów Polskich
kapral Zastawniak Jan KS nr 6309 4 pułk piechoty Legionów Polskich
major Zawada Filip KS nr 6038 4 pułk piechoty Legionów Polskich
major Zbrowski Wacław KS nr 6039 4 pułk piechoty Legionów Polskich
sierżant Ziółkowski Edward KS nr 6310 4 pułk piechoty Legionów Polskich
kapral Zydroń Józef KS nr 6302 4 pułk piechoty Legionów Polskich
plutonowy Żaba Tomasz KS nr 6299 4 pułk piechoty Legionów Polskich
kapral Żołnierz Stanisław KS nr 6310 4 pułk piechoty Legionów Polskich
starszy sierżant Zieliński Roman KS nr 6282 4 pułk piechoty Legionów Polskich
podporucznik podlekarz Bartoszek Tadeusz 4 pułk piechoty Legionów
legionista Bielko Szczepan KS 4 pułk piechoty Legionów
sierżant Bijowski Antoni KS nr 3853 4 pułk piechoty Legionów
podchorąży Bytomski Bolesław KS nr 3854 4 pułk piechoty Legionów
kapitan Firlicz Szemla Stanisław KS nr 3855 4 pułk piechoty Legionów
kapral Galja Wawrzyniec KS nr 2754 4 pułk piechoty Legionów
sanitariuszka Grodzińska Teresa KS nr 440 4 pułk piechoty Legionów
legionista Gugla Tomasz KS nr 2751 4 pułk piechoty Legionów
chorąży Jedynak Jan KS 4 pułk piechoty Legionów
kapitan Jeżowski (Jeżewski) Franciszek KS nr 3857 4 pułk piechoty Legionów
kapitan Kasza Władysław KS nr 2008 4 pułk piechoty Legionów
starszy legionista Kiełbasa Stanisław KS nr 2226 4 pułk piechoty Legionów
kapitan Klein Franciszek KS nr 4691 4 pułk piechoty Legionów
sierżant Klimas Antoni KS nr 380 4 pułk piechoty Legionów
podporucznik Kołaczkowski Leon KS nr 5588 4 pułk piechoty Legionów
kapral Kopeczny Jerzy KS nr 5170 4 pułk piechoty Legionów
kapral Krupa Ignacy KS nr 2760 (2030) 4 pułk piechoty Legionów
kapral Krupa Władysław 4 pułk piechoty Legionów
porucznik Książkiewicz Józef KS nr 4557 4 pułk piechoty Legionów
kapral Kucharski Antoni KS nr 1582 4 pułk piechoty Legionów
sierżant Łabusz Józef KS nr 2020 4 pułk piechoty Legionów
kapitan Markowski Michał 4 pułk piechoty Legionów
podporucznik Milian Stanisław KS nr 2009 4 pułk piechoty Legionów
podporucznik Okulicki Leopold KS nr 4549 4 pułk piechoty Legionów
legionista Ostrowski Marcin KS 4 pułk piechoty Legionów
legionista Ostrowski Wacław KS nr 2252 4 pułk piechoty Legionów
podchorąży Patla Antoni 4 pułk piechoty Legionów
major Prosołowicz Marian KS nr 210 4 pułk piechoty Legionów
kapitan Rosołowski Witold KS 4 pułk piechoty Legionów
podporucznik Rosołowski Zdzisław KS nr 3967 4 pułk piechoty Legionów
sierżant Sitowicz Stanisław KS nr 275 4 pułk piechoty Legionów
podporucznik Śmitkowski Flawian KS nr 202 4 pułk piechoty Legionów
podpułkownik Smorawiński Mieczysław KS nr 2948 4 pułk piechoty Legionów
sierżant Środowski Antoni KS nr 4551 4 pułk piechoty Legionów
sierżant Struzik Tadeusz 4 pułk piechoty Legionów
porucznik Szlązkowski Kazimierz KS 4 pułk piechoty Legionów (1923)
kapitan lekarz doktor Szumski Jan 4 pułk piechoty Legionów
kapitan Szydłowski Kazimierz I KS nr 1377 4 pułk piechoty Legionów
legionista Szymański Stanisław KS nr 2011 4 pułk piechoty Legionów
sierżant Tokarski Michał KS nr 2753 4 pułk piechoty Legionów
podporucznik Więckowski Tadeusz KS nr 4550 4 pułk piechoty Legionów
plutonowy Wiewiórkowski Tadeusz KS nr 2001 4 pułk piechoty Legionów
podchorąży Wójtowicz Alojzy KS nr 1259 4 pułk piechoty Legionów
podporucznik Wyporek Antoni 4 pułk piechoty Legionów
kapral podlekarz Zaleska ze Zdziarskich Maria KS nr 439 4 pułk piechoty Legionów
starszy szeregowy Zieliński Wacław KS nr 2752 4 pułk piechoty Legionów
kapitan Aleksandrowicz Konstanty KS nr 6459 5 pułk piechoty Legionów Polskich
porucznik Bandrowski Tadeusz KS nr 6541 5 pułk piechoty Legionów Polskich
kapral Baran Michał KS nr 6547 5 pułk piechoty Legionów Polskich
legionista Bartoszczyk Władysław KS nr 6543 5 pułk piechoty Legionów Polskich (26 pp)
kapitan Beres Tadeusz KS nr 6544 5 pułk piechoty Legionów Polskich
kapitan Bianchi Leon KS nr 6545 5 pułk piechoty Legionów Polskich
kapitan Binder Bolesław KS nr 6518 5 pułk piechoty Legionów Polskich
podporucznik Błaszkiewicz Jan KS nr 6461 5 pułk piechoty Legionów Polskich
major Borek-Borecki Juliusz KS nr 6542 5 pułk piechoty Legionów Polskich
porucznik Boruch Józef KS nr 6542 5 pułk piechoty Legionów Polskich
porucznik Boryczko Stefan KS nr 5928 5 pułk piechoty Legionów Polskich
legionista Brzosko Aleksander KS nr 6534 5 pułk piechoty Legionów Polskich
porucznik Buliński Franciszek KS nr 6546 5 pułk piechoty Legionów Polskich
starszy sierżant Burski-Goldenberg Arkadiusz KS nr 6495 5 pułk piechoty Legionów Polskich
starszy sierżant Charzewski Aleksander KS nr 6496 5 pułk piechoty Legionów Polskich
podporucznik Charzewski Stanisław KS nr 6462 5 pułk piechoty Legionów Polskich
podporucznik Chmura Stefan KS nr 6468 5 pułk piechoty Legionów Polskich
kapitan Chromy Jan KS nr 6549 5 pułk piechoty Legionów Polskich
porucznik Cygankiewicz Jan KS nr 6650 5 pułk piechoty Legionów Polskich
kapral Czapliński Józef KS nr 6519 5 pułk piechoty Legionów Polskich
podporucznik Czech Feliks KS nr 6464 5 pułk piechoty Legionów Polskich
kapitan Czuryłło-Poręba Stanisław KS nr 6551? 5 pułk piechoty Legionów Polskich
plutonowy Dadak Jan Kazimierz KS nr 6514 5 pułk piechoty Legionów Polskich
kapral Dąbrowski Jan KS nr 6653? 5 pułk piechoty Legionów Polskich
podporucznik Dąbrowski Tadeusz ps. „Marynarz” KS nr 6465 5 pułk piechoty Legionów Polskich
kapitan Długocki-Butrym Stanisław KS nr 6664? 5 pułk piechoty Legionów Polskich
podporucznik Długosz Stanisław ps. „Jerzy Tetera” KS nr 6466? 5 pułk piechoty Legionów Polskich
major Dobrodzicki Adam KS nr 6675 5 pułk piechoty Legionów Polskich
plutonowy Doliński Józef KS nr 6515 5 pułk piechoty Legionów I wojna światowa
plutonowy Durlej-Zagłoba Stanisław KS nr 6568? 5 pułk piechoty Legionów Polskich
porucznik Dyrba Stefan KS nr 6556? 5 pułk piechoty Legionów Polskich
major Dziadosz-Kapr Władysław KS nr 6657 5 pułk piechoty Legionów
podporucznik Fichna-Semen Bolesław KS nr 6559 5 pułk piechoty Legionów Polskich
sierżant Fijałkowski Stefan KS nr 6561 5 pułk piechoty Legionów Polskich
kapitan Floyar-Rajchman Henryk KS nr 6633 5 pułk piechoty Legionów Polskich
starszy sierżant Fordey-Rybak Rudolf KS nr 6498 5 pułk piechoty Legionów Polskich
podporucznik Frączek Maurycy KS nr 6467 5 pułk piechoty Legionów Polskich
kapitan Foremny Karol KS nr 6559? 5 pułk piechoty Legionów Polskich
starszy legionista Gertner Roman KS nr 656? 5 pułk piechoty Legionów Polskich
major Nowowiejski-Gluth Alojzy KS nr 6562 5 pułk piechoty Legionów Polskich 4
chorąży Gołębiowski Władysław KS nr 6563 5 pułk piechoty Legionów Polskich
kapral Gernand Ignacy ps. „Jan Gornand” KS nr 6564 5 pułk piechoty Legionów Polskich
starszy legionista Gorzkowski Stanisław KS nr 6570 5 pułk piechoty Legionów Polskich
sierżant Gorzkowski-Narski Wincenty KS nr 6565 5 pułk piechoty Legionów Polskich
legionista Gródecki Tomasz KS nr 6535 5 pułk piechoty Legionów Polskich
kapitan Grudziński Julian KS nr 656? 5 pułk piechoty Legionów Polskich
starszy legionista Gruszczyński Antoni KS nr 6531 5 pułk piechoty Legionów Polskich
podporucznik Grügel-Sokół Bolesław KS nr 6470 5 pułk piechoty Legionów Polskich
legionista Gutt Franciszek KS nr 6567 5 pułk piechoty Legionów Polskich
kapral Gutt Paweł KS nr 6568 5 pułk piechoty Legionów Polskich
podporucznik Guzowski-Busse Stanisław KS nr 6471 5 pułk piechoty Legionów Polskich
porucznik Hajec Jan KS nr 6472 5 pułk piechoty Legionów Polskich
major Hałaciński Andrzej KS nr 6571 5 pułk piechoty Legionów Polskich
kapral Hebda (Herda) Jan KS nr 6521 5 pułk piechoty Legionów Polskich
sierżant Heilpern Bolesław KS nr 6499 5 pułk piechoty Legionów Polskich
kapral Heinz Tadeusz KS nr 6520 5 pułk piechoty Legionów Polskich
kapitan Hempel Zygmunt KS nr 5930 5 pułk piechoty Legionów Polskich
podporucznik Herman-Wicher Bronisław KS nr 6473 5 pułk piechoty Legionów Polskich
kapitan Hojarczyk-Biały Jerzy KS nr 6572 5 pułk piechoty Legionów Polskich
kapral Hyla Wincenty KS nr 6573 5 pułk piechoty Legionów Polskich
legionista Iwanicki Stanisław KS nr 6574 5 pułk piechoty Legionów Polskich
sierżant Izdebski Stanisław KS nr 6500 5 pułk piechoty Legionów Polskich
porucznik Jadrowski Jan KS nr 6580 5 pułk piechoty Legionów Polskich
kapitan Jadwiński-Nekrasz Marian KS nr 657? 5 pułk piechoty Legionów Polskich
kapitan Jakubiak Bolesław KS nr 6579 5 pułk piechoty Legionów Polskich
porucznik Jamka Franciszek KS nr 6591 5 pułk piechoty Legionów Polskich
podporucznik Janicki-Moch Józef KS nr 6474 5 pułk piechoty Legionów Polskich
kapitan Janiszewski Lucjan KS nr 6575 5 pułk piechoty Legionów Polskich
podporucznik Jaszczuk Stanisław KS nr 6582 5 pułk piechoty Legionów Polskich
porucznik Jaworski Antoni KS nr 6581 5 pułk piechoty Legionów Polskich
podporucznik Joniak Franciszek Władysław KS nr 6578 5 pułk piechoty Legionów Polskich
sierżant Jurczyński-Kruk Kazimierz KS nr 6501 5 pułk piechoty Legionów Polskich
kapitan Kaczmarczyk Alojzy KS nr 6586 5 pułk piechoty Legionów Polskich
sierżant Kaczor-Sowa Jan KS nr 6596 5 pułk piechoty Legionów Polskich
podpułkownik doktor Kappelner-Kaplicki (Kapellner) Mieczysław KS nr 6584 5 pułk piechoty Legionów Polskich
kapral Karolewski Karol KS nr 6599 5 pułk piechoty Legionów Polskich
podporucznik Karwacki-Bończa Zygmunt KS nr 6475 5 pułk piechoty Legionów Polskich
podporucznik Kaszubski-Król Stanisław KS nr 6476 5 pułk piechoty Legionów
starszy legionista Kaszubski Tadeusz (Kowalski Jan) KS nr 6532 5 pułk piechoty Legionów Polskich
kapral Kaucz Wacław KS nr 6522 5 pułk piechoty Legionów Polskich
podporucznik Kędzierski Władysław KS nr 6478 5 pułk piechoty Legionów Polskich
sierżant Klimpel Adam Kazimierz KS nr 6502 5 pułk piechoty Legionów Polskich
sierżant Kobiałka Jan KS nr 6601 5 pułk piechoty Legionów Piechoty
major Koc Leon Wacław KS nr 6587 5 pułk piechoty Legionów Polskich
podporucznik Koczwara Marian KS nr 6594 5 pułk piechoty Legionów Polskich
sierżant Konas-Mur Edward KS nr 6503 5 pułk piechoty Legionów
porucznik Konieczny Włodzimierz KS nr 6477 5 pułk piechoty Legionów Polskich
kapitan Kopański Czesław KS nr 6599 5 pułk piechoty Legionów Polskich
kapitan Kossakowski Adam KS nr 6479 5 pułk piechoty Legionów Polskich
sierżant Kossuth Stanisław KS nr 6597 5 pułk piechoty Legionów Polskich
porucznik Kotarba-Ewka Feliks KS nr 6480 5 pułk piechoty Legionów Polskich
podporucznik Kowalski Tadeusz ps. „Włodek” KS nr 6481 5 pułk piechoty Legionów Polskich
sierżant Kozik-Alan Mieczysław KS nr 6504 5 pułk piechoty Legionów Polskich
podporucznik Kozłowski Włodzimierz KS nr 6595 5 pułk piechoty Legionów Polskich
porucznik Kramar Stanisław KS nr 6592 5 pułk piechoty Legionów Polskich
podporucznik Kratowicz-Blauer Józef KS nr 6460 5 pułk piechoty Legionów
kapral Królikowski Jan KS nr 6603 5 pułk piechoty Legionów Polskich
porucznik Krysa Jan KS nr 5931 5 pułk piechoty Legionów Polskich
major Krzyżanowski Bolesław KS nr 6588 5 pułk piechoty Legionów Polskich
podporucznik Kuczajowski vel Kuczaj Wacław KS nr 6602 5 pułk piechoty Legionów Polskich
starszy legionista Kurek Bolesław KS nr 6523 5 pułk piechoty Legionów Polskich
porucznik Kurnik-Lech Rudolf Stanisław KS nr 6593 5 pułk piechoty Legionów Polskich
podpułkownik doktor Kwaśniewski Mikołaj KS nr 6585 5 pułk piechoty Legionów Polskich
porucznik Kwieciński-Oset Mieczysław KS nr 6482 5 pułk piechoty Legionów Polskich
kapral Lemiesz Jan KS nr 660? 5 pułk piechoty Legionów Polskich
porucznik Leśniak Władysław III KS nr 6?96 5 pułk piechoty Legionów Polskich
major Leśniewski-Jołka Stanisław KS nr 6577 5 pułk piechoty Legionów Polskich
kapitan Leukos-Kowalski Stefan KS nr 6589 5 pułk piechoty Legionów Polskich
kapitan Lewin Maksymilian Stanisław KS nr 6604 5 pułk piechoty Legionów Polskich
kapral Libański Adam KS nr 6536 5 pułk piechoty Legionów Polskich
kapitan Lipiński Wacław KS nr 6605 5 pułk piechoty Legionów Polskich
starszy legionista Łoś (Łaś) Andrzej KS nr 6608 5 pułk piechoty Legionów Polskich
podporucznik Maksymowicz-Nawrot Roman vel Raczyński Roman KS nr 6485 5 pułk piechoty Legionów Polskich
kapral Mańkowski Leon KS nr 6524 5 pułk piechoty Legionów Polskich
porucznik Markiewicz Mieczysław KS nr 3610 5 pułk piechoty Legionów Polskich
kapitan Maruszewski Artur Tomasz KS nr 6611 5 pułk piechoty Legionów Polskich
legionista Masijewicz (Matejewicz) Antoni KS nr 6537 5 pułk piechoty Legionów Polskich
legionista Matusiak Franciszek KS nr 6538 5 pułk piechoty Legionów Polskich
sierżant Meduski Dobiesław KS nr 6612 5 pułk piechoty Legionów Polskich
porucznik Michalski Jan II (13.5.1893) KS nr 6614 5 pułk piechoty Legionów Polskich
kapral Michałkiewicz Franciszek KS nr 6615 5 pułk piechoty Legionów Polskich
kapitan Mikicki Jan KS nr 6616 5 pułk piechoty Legionów Polskich
kapitan Mikulski-Rapid Józef KS nr 6483 5 pułk piechoty Legionów Polskich
kapitan Młodkowski Tadeusz KS nr 5932 5 pułk piechoty Legionów Polskich
kapral Młodnicki-Sawczyński Adam KS nr 6525 5 pułk piechoty Legionów Polskich
kapitan Młot-Fijałkowski Czesław KS nr 6560 5 pułk piechoty Legionów Polskich
kapral Młyński-Gawron Józef KS nr 6617 5 pułk piechoty Legionów Polskich
kapitan Modelski-Żubr Zygmunt KS nr 6618 5 pułk piechoty Legionów Polskich
legionista Mogielski Jakub KS nr 6539 5 pułk piechoty Legionów Polskich
starszy legionista Muś Józef KS nr 6533 5 pułk piechoty Legionów Polskich
kapitan Münnich-Żegota Tadeusz KS nr 6619 5 pułk piechoty Legionów Polskich
major Myszkowski-Gonzaga Aleksander Zygmunt KS nr 6609 5 pułk piechoty Legionów Polskich
podporucznik Nehring-Dunin Aleksy KS nr 6484 5 pułk piechoty Legionów Polskich
starszy sierżant Nemeczek Jan KS nr 6505 5 pułk piechoty Legionów Polskich
porucznik Oberfeld Jan KS nr 6620 5 pułk piechoty Legionów Polskich
starszy sierżant Obtułowicz Józef KS nr 6621 5 pułk piechoty Legionów Polskich
kapral Zadurski-Małysa Józef ps. „Orlicki” KS nr 6622 5 pułk piechoty Legionów Polskich
kapitan Orzegowski-Ożóg Antoni KS nr 6623 5 pułk piechoty Legionów Polskich
sierżant Ożóg Stanisław KS nr 6506 5 pułk piechoty Legionów Polskich
podporucznik Pacholski Marian Czesław KS nr 6624 5 pułk piechoty Legionów Polskich
kapitan Pajerski Jakub KS nr 6625 5 pułk piechoty Legionów Polskich
sierżant Pannenko Tadeusz KS nr 6626 5 pułk piechoty Legionów Polskich
sierżant Parzucha-Manek Marian KS nr 6627 5 pułk piechoty Legionów Polskich
starszy sierżant Pawlikowski Wiktor KS nr 6628 5 pułk piechoty Legionów Polskich
kapral Październik-Mściwoj Feliks KS nr 6526 5 pułk piechoty Legionów Polskich
kapitan Podolski Marian KS nr 5933 5 pułk piechoty Legionów Polskich
major lekarz Polkowski Kazimierz KS nr 6630 5 pułk piechoty Legionów Polskich
starszy legionista Poniatowski Juliusz KS nr 6629 5 pułk piechoty Legionów Polskich
sierżant Porębski Teofil KS nr 6507 5 pułk piechoty Legionów
porucznik Pstrokoński Feliks KS nr 6631 5 pułk piechoty Legionów Polskich
porucznik Rapacki Alfred KS nr 6632 5 pułk piechoty Legionów Polskich
major Rowecki Stefan KS nr 6635 5 pułk piechoty Legionów Polskich
sierżant Rzeszotko-Julski Józef KS nr 6638 5 pułk piechoty Legionów Polskich
porucznik Ruszar Franciszek KS nr 6636 5 pułk piechoty Legionów Polskich
porucznik Rybarski Leon KS nr 6486 5 pułk piechoty Legionów Polskich
kapitan Ryszanek Władysław KS nr 6637 5 pułk piechoty Legionów Polskich
kapitan Sadowski Jan I KS nr 6639 5 pułk piechoty Legionów Polskich
sierżant Salabura Stanisław KS nr 6640 5 pułk piechoty Legionów Polskich
sierżant Sałamaszyński Józef KS nr 6508 5 pułk piechoty Legionów Polskich
kapral Sapek Jan KS nr 6641 5 pułk piechoty Legionów Polskich
porucznik Sarmacki (Sarnacki) Władysław KS nr 6642 5 pułk piechoty Legionów
kapitan Sarnowicz Kazimierz KS nr 6643 5 pułk piechoty Legionów Polskich
kapral Siupka Józef KS nr 6527 5 pułk piechoty Legionów Polskich
kapitan Sław-Zwierzyński Stanisław KS nr 6494 5 pułk piechoty Legionów Polskich
podpułkownik doktor Sławoj Składkowski Felicjan KS nr 6644 5 pułk piechoty Legionów Polskich
podpułkownik doktor Sokołowski Mieczysław KS nr 6646 5 pułk piechoty Legionów Polskich
podporucznik Stankiewicz Gabriel KS nr 6437 5 pułk piechoty Legionów Polskich
kapitan Starzyński Mieczysław I (22.7.1891) KS nr 6647 5 pułk piechoty Legionów Polskich
kapitan Starzyński Roman Leon KS nr 6648 5 pułk piechoty Legionów Polskich
podporucznik Steczyński Stanisław ps. „Mścisław” KS nr 6488 5 pułk piechoty Legionów Polskich
sierżant Styliński Franciszek KS nr 6649 5 pułk piechoty Legionów Polskich
sierżant Sulkiewicz Aleksander Emirza Beg KS nr 6510 5 pułk piechoty Legionów Polskich
kapitan Szczepanowski Józef KS nr 6652 5 pułk piechoty Legionów Polskich
kapral Szczerba Włodzimierz KS nr 6528 5 pułk piechoty Legionów Polskich
plutonowy Szczerbiec-Jaworski Stanisław KS nr 6583 5 pułk piechoty Legionów Polskich
kapral Szkaradek Ignacy KS nr 6653 5 pułk piechoty Legionów Polskich
starszy sierżant Szletyński Józef KS nr 6511 5 pułk piechoty Legionów Polskich
porucznik Szpunar Bolesław KS nr 6489 5 pułk piechoty Legionów Polskich
sierżant Szybowicz Jan KS nr 5934 5 pułk piechoty Legionów Polskich
porucznik Szyszłowski Mikołaj ps. „Sarmat” KS nr 6490 5 pułk piechoty Legionów Polskich
kapitan Śledziński-Lidzki Stefan KS nr 6645 5 pułk piechoty Legionów Polskich
sierżant Świętoniowski Bogumił KS nr 6651 5 pułk piechoty Legionów Polskich
porucznik Tabean (Tabeau) Henryk KS nr 6654 5 pułk piechoty Legionów Polskich
porucznik Tarnowski Władysław KS nr 6655 5 pułk piechoty Legionów Polskich
porucznik Trojanowski Czesław KS nr 6656 5 pułk piechoty Legionów Polskich
kapral Tryszczyła (Tryszczała) Tadeusz KS nr 6657 5 pułk piechoty Legionów Polskich
major Tunguz-Zawiślak Józef KS nr 6672 5 pułk piechoty Legionów Polskich
sierżant Uhler Józef KS nr 6658 5 pułk piechoty Legionów Polskich
kapral Uhlman Paweł KS nr 6529 5 pułk piechoty Legionów Polskich
kapral Uszakiewicz Stanisław KS nr 6530 5 pułk piechoty Legionów Polskich
kapitan Walczyk Józef vel Orlicz Józef KS nr 6659 5 pułk piechoty Legionów Polskich
sierżant Waligóra Władysław KS nr 6660 5 pułk piechoty Legionów Polskich
kapitan Wańczyk Jan KS nr 6517 5 pułk piechoty Legionów Polskich
porucznik Wardaszko Wacław KS nr 6661 5 pułk piechoty Legionów Polskich
podporucznik Warski-Herbut Ryszard KS nr 6492 5 pułk piechoty Legionów Polskich
sierżant Wądołkowski Karol KS nr 6512 5 pułk piechoty Legionów Polskich
major Wąsik Władysław KS nr 6663 5 pułk piechoty Legionów Polskich
sierżant Wielgosz Ludwik ps. „Niedźwiedź” KS nr 6513 5 pułk piechoty Legionów Polskich
sierżant Więckowicz Jan KS nr 6664 5 pułk piechoty Legionów Polskich
sierżant Winiarski Stanisław KS nr 6665 5 pułk piechoty Legionów Polskich
kapitan Winiarski Władysław I KS nr 6667 5 pułk piechoty Legionów Polskich
kapitan Włoskowicz Władysław KS nr 6668 5 pułk piechoty Legionów Polskich
podchorąży Wolski Stanisław KS nr 6540 5 pułk piechoty Legionów Polskich
kapitan Wójcik Tadeusz KS nr 6669 5 pułk piechoty Legionów Polskich
porucznik Wróbel Roman KS nr 5936 5 pułk piechoty Legionów Polskich
major Wyrwa-Furgalski Tadeusz KS nr 6469 5 pułk piechoty Legionów Polskich
kapitan Zachodny Jan KS nr 6670 5 pułk piechoty Legionów Polskich
kapitan Zagórowski-Strzemię Paweł KS nr 6671 5 pułk piechoty Legionów Polskich
podporucznik Użupis Eugeniusz ps. „Zagórski” KS nr 6491 5 pułk piechoty Legionów Polskich
podporucznik Zaliwski-Sowa Tadeusz KS nr 6593 5 pułk piechoty Legionów Polskich
kapitan Zieliński-Zielan Stefan KS nr 6673 5 pułk piechoty Legionów Polskich
porucznik Żak Franciszek KS nr 5935 5 pułk piechoty Legionów Polskich
chorąży Żyła Ignacy KS nr 6674 5 pułk piechoty Legionów Polskich
sztandar pułku KS nr 2929 5 pułk piechoty Legionów
starszy sierżant Adamczyk Antoni 5 pułk piechoty Legionów
sierżant Adamski Wincenty KS nr 661 5 pułk piechoty Legionów
plutonowy Bachula Wincenty KS nr 7967 5 pułk piechoty Legionów
starszy sierżant Baran Jan KS nr 4830 5 pułk piechoty Legionów
podporucznik Baran Ignacy KS nr 7976 5 pułk piechoty Legionów
podporucznik Bąbiński Kazimierz KS 5 pułk piechoty Legionów
podporucznik Białkowski Michał KS 5 pułk piechoty Legionów
kapral Biela Jan KS 5 pułk piechoty Legionów
Biesiadecki Jan Bronisław KS nr 4758 5 pułk piechoty Legionów
podporucznik Bil Józef KS nr 1661 5 pułk piechoty Legionów
podporucznik Bodzenta Andrzej KS nr 7965 5 pułk piechoty Legionów
podpułkownik Bortnowski Władysław KS nr 4753 5 pułk piechoty Legionów
podporucznik Brymora Bolesław KS nr 4812 5 pułk piechoty Legionów
podporucznik Chabowski Zygmunt KS nr 4820 5 pułk piechoty Legionów
major Chilewski Marian KS 5 pułk piechoty Legionów
podporucznik Chrobaczyński Karol KS 5 pułk piechoty Legionów
porucznik Dworzański Stanisław KS nr 3170 5 pułk piechoty Legionów
podporucznik Jankiewicz Kajetan KS nr 4757 5 pułk piechoty Legionów
porucznik Jaźwiecki Marian KS nr 7990 5 pułk piechoty Legionów
kapral Karwacki Stefan 5 pułk piechoty Legionów
podporucznik Liszka Stanisław II KS 5 pułk piechoty Legionów
podporucznik Liwacz Kazimierz KS nr 7986 5 pułk piechoty Legionów
starszy legionista Mac Henryk 5 pułk piechoty Legionów
porucznik Machnowski Feliks Henryk KS 5 pułk piechoty Legionów
starszy sierżant Majewski Stanisław KS 5 pułk piechoty Legionów
chorąży Mazurek Artur KS nr 4822 5 pułk piechoty Legionów
podporucznik Rec Adam KS nr 4813 5 pułk piechoty Legionów
starszy sierżant Roczniak Józef KS 5 pułk piechoty Legionów
podporucznik Różycki-Cycoń Franciszek 5 pułk piechoty Legionów
kapitan Rusin Władysław II (16.6.1895) KS nr 4755 5 pułk piechoty Legionów
kapitan Ruszczyc Leopold KS 5 pułk piechoty Legionów
kapitan Sablik Kazimierz KS nr 4754 5 pułk piechoty Legionów
podporucznik Chruściel Bronisław KS nr 1167 5 pułk piechoty Legionów
starszy sierżant Dębski Stefan KS 5 pułk piechoty Legionów
podporucznik Dmochowski Kazimierz KS nr 7969 5 pułk piechoty Legionów
podpułkownik Dobrodzicki Jerzy KS nr 1029 5 pułk piechoty Legionów
podporucznik Drotlew Józef KS 5 pułk piechoty Legionów
kapitan Heller Stanisław KS 5 pułk piechoty Legionów (1923)
podporucznik Kociszewski Eugeniusz KS nr 7975 5 pułk piechoty Legionów
podporucznik Koniński Kazimierz KS nr 7972 5 pułk piechoty Legionów
legionista Kordalski Teofil 5 pułk piechoty Legionów
podporucznik Kosiński Korneliusz KS nr 4815 5 pułk piechoty Legionów
sierżant Kotarba Stefan KS nr 4826 5 pułk piechoty Legionów
porucznik Michalski Ludwik III KS 5 pułk piechoty Legionów (1923)
porucznik Muzyka Władysław KS nr 1503 5 pułk piechoty Legionów
starszy sierżant Musiałek-Łowicki Stefan KS nr 4825 5 pułk piechoty Legionów
podporucznik Nowak Józef KS nr 7968 5 pułk piechoty Legionów
chorąży Ogłaza Bolesław KS nr 4823 5 pułk piechoty Legionów
starszy sierżant Schlichtinger Bronisław KZ nr
KS nr 249
5 pułk piechoty Legionów
starszy sierżant Sipika Kazimierz KZ nr
KS
5 pułk piechoty Legionów
plutonowy Sitny Feliks 5 pułk piechoty Legionów
pułkownik Skwarczyński Stanisław KS 5 pułk piechoty Legionów
starszy sierżant Słoma Jan KS nr 4828 5 pułk piechoty Legionów
porucznik Stachiewicz Wacław KS nr 4934 5 pułk piechoty Legionów
legionista Stelmaszek Władysław 5 pułk piechoty Legionów
kapral Stopczyk Zygmunt 5 pułk piechoty Legionów
podporucznik Strzelecki Walerian KS nr 4817 5 pułk piechoty Legionów
kapitan Świątecki-Taczewski Jan KS nr 6650? 5 pułk piechoty Legionów
podporucznik Świerk Rudolf (Ludwik) KS nr 5894 5 pułk piechoty Legionów
podporucznik Galas Mieczysław KS nr 7985 5 pułk piechoty Legionów
podporucznik Gębski Władysław KS nr 7974 5 pułk piechoty Legionów
podporucznik Greczyło Ignacy KS nr 4819 5 pułk piechoty Legionów
podporucznik Grzyb Józef Joachim KS 5 pułk piechoty Legionów
starszy sierżant Handzlik Jan KS nr 4827 5 pułk piechoty Legionów
kapitan Hojnor Stanisław KS nr 7988 5 pułk piechoty Legionów
major Hozer Kazimierz KS 5 pułk piechoty Legionów
podporucznik Hubasiewicz Ludwik 5 pułk piechoty Legionów
kapral Iwaniuk Antoni KS 5 pułk piechoty Legionów
podporucznik Kozłowski Stefan KS nr 7970 5 pułk piechoty Legionów
sierżant Krawczyk Paweł KS 5 pułk piechoty Legionów
podporucznik Kubasiewicz Ludwik KS nr 193 5 pułk piechoty Legionów
sierżant Kucharski Władysław KS 5 pułk piechoty Legionów
podporucznik Kusztra Józef KS 5 pułk piechoty Legionów
kapitan Lepiarz Ludwik KS 5 pułk piechoty Legionów
kapitan Panczakiewicz Adolf KS nr 4756 5 pułk piechoty Legionów
porucznik Peszek Walenty KS 5 pułk piechoty Legionów
podporucznik Pfeiffer Franciszek Edward KS nr 928 5 pułk piechoty Legionów
starszy sierżant Piotrowski Stanisław KS nr 4824 5 pułk piechoty Legionów
starszy sierżant Piskorz Karol KS 5 pułk piechoty Legionów
podporucznik Plackowski Wacław KS nr 4814 5 pułk piechoty Legionów
kapral Podoba Stanisław KS 5 pułk piechoty Legionów
legionista Powalski Józef KS 5 pułk piechoty Legionów
starszy legionista Preis Władysław KS nr 4829 5 pułk piechoty Legionów
podporucznik Prus-Grzybowski Władysław KS nr 7971 5 pułk piechoty Legionów
podporucznik Szajda Bolesław KS nr 4821 5 pułk piechoty Legionów
podporucznik Szczepkowski Andrzej (Antoni) KS 5 pułk piechoty Legionów
podchorąży Szylar Antoni KS nr 7966 5 pułk piechoty Legionów
plutonowy Wacławski Bolesław KS nr 4849 5 pułk piechoty Legionów
podporucznik Wąsaty Stanisław KS nr 7973 5 pułk piechoty Legionów
starszy legionista Werner Bolesław KS 5 pułk piechoty Legionów
kapitan Węgrzyn Franciszek KS 5 pułk piechoty Legionów
podporucznik Węgrzynowski Leon KS nr 7984 5 pułk piechoty Legionów
podporucznik Wilczyński Wilhelm II KS 5 pułk piechoty Legionów
podporucznik Witlin Włodzimierz (Wittlin) KS nr 4810 5 pułk piechoty Legionów
plutonowy Wyszyński Szczepan KS 5 pułk piechoty Legionów
podporucznik Zajączkowski Zdzisław KS 5 pułk piechoty Legionów
podporucznik Zaremba Jan Konstanty KS nr 4816 5 pułk piechoty Legionów
podporucznik Zarębski Stanisław III KS nr 4818 (4881)[1] 5 pułk piechoty Legionów
starszy legionista Zieliński Mieczysław KS 5 pułk piechoty Legionów
kapral Żywek Jan KS nr 600 5 pułk piechoty Legionów
kapral Adamczyk Władysław KS 6 pułk piechoty Legionów Polskich I wojna światowa
chorąży doktor lekarz Babecki Wincenty Jerzy KS nr 6332 6 pułk piechoty Legionów Polskich I wojna światowa
kapral Baczkowski Kazimierz KS nr 6426 6 pułk piechoty Legionów Polskich I wojna światowa
plutonowy Barbacki Witold KS nr 6403 6 pułk piechoty Legionów Polskich I wojna światowa
plutonowy Bąk Feliks KS nr 5972 6 pułk piechoty Legionów Polskich I wojna światowa
plutonowy Bergel Adolf ps. „Aldo Adolf Opala” KS nr 6402 6 pułk piechoty Legionów Polskich I wojna światowa
podporucznik Bernstein Henryk KS nr 8387 6 pułk piechoty Legionów Polskich I wojna światowa
kapitan Blahaczek-Baranowski Ireneusz KS nr 6333 6 pułk piechoty Legionów Polskich I wojna światowa
kapitan doktor Buchowiecki Stefan KS nr 6317 6 pułk piechoty Legionów Polskich I wojna światowa
plutonowy Burczyk Józef KS nr 6398 6 pułk piechoty Legionów Polskich I wojna światowa
kapral Byrski Jan KS nr 6427 6 pułk piechoty Legionów Polskich I wojna światowa
podporucznik Chodorowski-Henrico Jan KS nr 6362 6 pułk piechoty Legionów Polskich I wojna światowa
plutonowy Ciołek Konstanty KS nr 6399 6 pułk piechoty Legionów Polskich I wojna światowa
sierżant Czapla Władysław KS nr 6388 6 pułk piechoty Legionów Polskich I wojna światowa
sierżant Czernecki Rudolf KS nr 6383 6 pułk piechoty Legionów Polskich I wojna światowa
chorąży Dobrzański Mieczysław KS nr 6378 6 pułk piechoty Legionów Polskich I wojna światowa
legionista Dominikow Hilary KS nr 6404 6 pułk piechoty Legionów Polskich I wojna światowa
chorąży Drojowski Wacław KS nr 6676 6 pułk piechoty Legionów Polskich I wojna światowa
sierżant Dziurzyński Kazimierz KS nr 6321 6 pułk piechoty Legionów Polskich I wojna światowa
plutonowy Fałęcki Adam KS nr 6405 6 pułk piechoty Legionów Polskich I wojna światowa
plutonowy Fichna Stefan KS nr 6406 6 pułk piechoty Legionów Polskich I wojna światowa
kapral Frakowski Lucjan KS nr 6355 6 pułk piechoty Legionów Polskich I wojna światowa
legionista Gęgołek Piotr KS nr 6407 6 pułk piechoty Legionów Polskich I wojna światowa
porucznik Gigiel Józef KS nr 6322 6 pułk piechoty Legionów Polskich I wojna światowa
plutonowy Gilewicz Michał KS nr 6408 6 pułk piechoty Legionów Polskich I wojna światowa
podchorąży Godlewski Władysław KS nr 6379 6 pułk piechoty Legionów Polskich I wojna światowa
kapral Gontaszewski Bronisław KS nr 6428 6 pułk piechoty Legionów Polskich I wojna światowa
podchorąży Goszczyński Marian KS nr 6327 6 pułk piechoty Legionów Polskich I wojna światowa
kapitan Góralik Czesław KS nr 6366 6 pułk piechoty Legionów Polskich I wojna światowa
plutonowy Górecki Tadeusz II KS nr 6356 6 pułk piechoty Legionów Polskich I wojna światowa
chorąży Gruber Henryk KS nr 6334 6 pułk piechoty Legionów Polskich I wojna światowa
podchorąży Gumol Henryk KS nr 6380 6 pułk piechoty Legionów Polskich I wojna światowa
chorąży Gwiazdomorski Kazimierz KS nr 6371 6 pułk piechoty Legionów Polskich I wojna światowa
legionista Haas Jan KS nr 6447 6 pułk piechoty Legionów Polskich I wojna światowa
starszy legionista Hauer Roman KS nr 6442 6 pułk piechoty Legionów Polskich I wojna światowa
kapral Herbert Karol KS nr 6429 6 pułk piechoty Legionów Polskich I wojna światowa
chorąży Hild Aleksander KS nr 6347 6 pułk piechoty Legionów Polskich I wojna światowa
chorąży Hłasko Antoni KS nr 6372 6 pułk piechoty Legionów Polskich I wojna światowa
chorąży Horl Wilhelm KS nr 6323 6 pułk piechoty Legionów Polskich I wojna światowa
legionista Jabłoński Witold KS nr 6384 6 pułk piechoty Legionów Polskich I wojna światowa
sierżant Jakubiec Józef KS nr 6357 6 pułk piechoty Legionów Polskich I wojna światowa
chorąży Jankowski Kazimierz KS nr 6328 6 pułk piechoty Legionów Polskich I wojna światowa
podporucznik Janowski Mieczysław KS nr 6367 6 pułk piechoty Legionów Polskich I wojna światowa
podporucznik Jarząbkiewicz Leon KS nr 6363 6 pułk piechoty Legionów Polskich I wojna światowa
legionista Jaszczyński Ludwik KS nr 6458 6 pułk piechoty Legionów Polskich I wojna światowa
plutonowy Jaszkowski Julian KS nr 6409 6 pułk piechoty Legionów Polskich I wojna światowa
podporucznik Kamski Maksymilian KS nr 6319 6 pułk piechoty Legionów Polskich I wojna światowa
sierżant Kardys Józef KS nr 6339 6 pułk piechoty Legionów Polskich I wojna światowa
legionista Kasprzycki Edward KS nr 6449 6 pułk piechoty Legionów Polskich I wojna światowa
kapral Kawęzowski Henryk KS nr 6390 6 pułk piechoty Legionów Polskich I wojna światowa
sierżant Kieblesz Piotr KS nr 6385 6 pułk piechoty Legionów Polskich I wojna światowa
kapral Klecha Jan KS nr 6430 6 pułk piechoty Legionów Polskich I wojna światowa
starszy legionista Klimunt Witold KS nr 6444 6 pułk piechoty Legionów Polskich I wojna światowa
kapral Kolanowski Jan KS nr 6335 6 pułk piechoty Legionów Polskich I wojna światowa
porucznik Kominek-Lachowicz Wincenty KS nr 6353 6 pułk piechoty Legionów Polskich I wojna światowa
kapral Kralik Jan KS nr 6431 6 pułk piechoty Legionów Polskich I wojna światowa
sierżant Kraus Jan KS nr 6391 6 pułk piechoty Legionów Polskich I wojna światowa
kapral Krysiński Stanisław KS nr 6432 6 pułk piechoty Legionów Polskich I wojna światowa
starszy legionista Krzyczkowski Dionizy KS nr 6440 6 pułk piechoty Legionów Polskich I wojna światowa
podporucznik Krzyczkowski Kazimierz KS nr 6364 6 pułk piechoty Legionów Polskich I wojna światowa
plutonowy Książkiewicz Feliks KS nr 6400 6 pułk piechoty Legionów Polskich I wojna światowa
plutonowy Kulejowski Adam Stanisław KS nr 6336 6 pułk piechoty Legionów Polskich I wojna światowa
chorąży Kwarciński Wiktor KS nr 6373 6 pułk piechoty Legionów Polskich I wojna światowa
kapral Lema Józef KS nr 6433 6 pułk piechoty Legionów Polskich I wojna światowa
kapitan Lewicki Tadeusz KS nr 6337 6 pułk piechoty Legionów Polskich I wojna światowa
plutonowy Lewinson Natan KS nr 6401 6 pułk piechoty Legionów Polskich I wojna światowa
porucznik Lisiewicz Adam KS nr 6324 6 pułk piechoty Legionów Polskich I wojna światowa
chorąży Luranc Stefan KS nr 6374 6 pułk piechoty Legionów Polskich I wojna światowa
plutonowy Łodygowski Wawrzyniec KS nr 6410 6 pułk piechoty Legionów Polskich I wojna światowa
porucznik Łubiński (Łubieński) Roman KS nr 6354 6 pułk piechoty Legionów Polskich I wojna światowa
chorąży Machajski Mieczysław KS nr 5968 6 pułk piechoty Legionów Polskich I wojna światowa
sierżant Maciejewski Bolesław KS nr 6392 6 pułk piechoty Legionów Polskich I wojna światowa
podporucznik Marszałek-Milan Maksymilian KS nr 6325 6 pułk piechoty Legionów Polskich I wojna światowa
sierżant Mazurkiewicz Jan KS nr 7584 6 pułk piechoty Legionów Polskich I wojna światowa
sierżant Michalski-Złoch Karol KS nr 6326 6 pułk piechoty Legionów Polskich I wojna światowa
plutonowy Mikołajewski Mieczysław KS nr 6411 6 pułk piechoty Legionów Polskich I wojna światowa
chorąży Mitera Stanisław KS nr 6375 6 pułk piechoty Legionów Polskich I wojna światowa
legionista Möck Marcin KS nr 6452 6 pułk piechoty Legionów Polskich I wojna światowa
kapral Myszkowski Zygmunt KS nr 6434 6 pułk piechoty Legionów Polskich I wojna światowa
chorąży Naspiński Jan KS nr 6340 6 pułk piechoty Legionów Polskich I wojna światowa
kapral Nehrebecki Stanisław KS nr 6423 6 pułk piechoty Legionów Polskich I wojna światowa
sierżant Nowosielski Gustaw KS nr 6358 6 pułk piechoty Legionów Polskich I wojna światowa
chorąży Ogrodnik Jan KS nr 6329 6 pułk piechoty Legionów Polskich I wojna światowa
kapral Olszewski Wiesław KS nr 6435 6 pułk piechoty Legionów Polskich I wojna światowa
sierżant Zarębski Kazimierz ps. „Waldemar Orski” KS nr 6341 6 pułk piechoty Legionów Polskich I wojna światowa
podchorąży Osostowicz-Leliwa Zbigniew KS nr 6342 6 pułk piechoty Legionów Polskich I wojna światowa
plutonowy Ostrowski Edward KS nr 6359 6 pułk piechoty Legionów Polskich I wojna światowa
plutonowy Pietrzak Józef KS nr 5599 6 pułk piechoty Legionów Polskich I wojna światowa
plutonowy Piskurski Fryderyk KS nr 6413 6 pułk piechoty Legionów Polskich I wojna światowa
legionista Pogan Jan KS nr 6451 6 pułk piechoty Legionów Polskich I wojna światowa
podporucznik Pomirski Stefan KS nr 6368 6 pułk piechoty Legionów Polskich I wojna światowa
starszy legionista Porth Wilhelm KS nr 6441 6 pułk piechoty Legionów Polskich I wojna światowa
legionista Przybylski Adam KS nr 5970 6 pułk piechoty Legionów Polskich I wojna światowa
legionista Raróg Stanisław KS nr 6453 6 pułk piechoty Legionów Polskich I wojna światowa
podchorąży Rettinger Kazimierz KS nr 6382 6 pułk piechoty Legionów Polskich I wojna światowa
legionista Rosa Juliusz KS nr 6414 6 pułk piechoty Legionów Polskich I wojna światowa
chorąży Rożniecki Józef KS nr 6343 6 pułk piechoty Legionów Polskich I wojna światowa
sierżant Ruciński Marian KS nr 6369 6 pułk piechoty Legionów Polskich I wojna światowa
porucznik Sieczka Franciszek KS nr 6415 6 pułk piechoty Legionów Polskich I wojna światowa
chorąży Skrzyński Józef KS nr 6376 6 pułk piechoty Legionów Polskich I wojna światowa
podporucznik Służewski Jan KS nr 6370 6 pułk piechoty Legionów Polskich I wojna światowa
plutonowy Snamira (Snamina) Hipolit KS nr 6416 6 pułk piechoty Legionów Polskich I wojna światowa
podporucznik Srzednicki Zygmunt KS nr 6365 6 pułk piechoty Legionów Polskich I wojna światowa
podchorąży Stenhaus (Steinhaus) Władysław KS nr 6381 6 pułk piechoty Legionów Polskich I wojna światowa
kapitan Styrczula Stanisław KS nr 5969 6 pułk piechoty Legionów Polskich I wojna światowa
kapral Strzelecki Jan KS nr 6436 6 pułk piechoty Legionów Polskich I wojna światowa
podporucznik Struzik (Strózik) Tomasz KS nr 6320 6 pułk piechoty Legionów Polskich I wojna światowa
rotmistrz Swinarski Antoni KS nr 6393 6 pułk piechoty Legionów Polskich I wojna światowa
sierżant Szarwarski (Szarwark) Władysław KS nr 6394 6 pułk piechoty Legionów Polskich I wojna światowa
plutonowy Szlamp Kazimierz KS nr 6417 6 pułk piechoty Legionów Polskich I wojna światowa
chorąży Szmoniewski Tadeusz KS nr 6345 6 pułk piechoty Legionów Polskich I wojna światowa
chorąży Szromba Marian KS nr 6346 6 pułk piechoty Legionów Polskich I wojna światowa
plutonowy Szuster Emil KS nr 6418 6 pułk piechoty Legionów Polskich I wojna światowa
chorąży Tarada Władysław KS nr 6330 6 pułk piechoty Legionów Polskich I wojna światowa
chorąży Targowski Stanisław KS nr 6348 6 pułk piechoty Legionów Polskich I wojna światowa
plutonowy Teska (Terka) Jan KS nr 6419 6 pułk piechoty Legionów Polskich I wojna światowa
kapral Tierling Aleksander KS nr 6347 6 pułk piechoty Legionów Polskich I wojna światowa
legionista Trzpis Henryk KS nr 6455 6 pułk piechoty Legionów Polskich I wojna światowa
chorąży Tumidajski Aleksander KS nr 6331 6 pułk piechoty Legionów Polskich I wojna światowa
podporucznik Tumidajski Kazimierz KS nr 6445 6 pułk piechoty Legionów Polskich I wojna światowa
kapral Tusch Bronisław KS nr 6395 6 pułk piechoty Legionów Polskich I wojna światowa
chorąży Urbański Stanisław KS nr 6377 6 pułk piechoty Legionów Polskich I wojna światowa
chorąży Vorbrodt Tadeusz KS nr 6349 6 pułk piechoty Legionów Polskich I wojna światowa
kapral Wandycz Bronisław KS nr 6438 6 pułk piechoty Legionów Polskich I wojna światowa
chorąży Warzybok Bronisław KS nr 5967 6 pułk piechoty Legionów Polskich I wojna światowa
starszy sierżant Węgiel Stanisław KS nr 5971 6 pułk piechoty Legionów Polskich I wojna światowa
plutonowy Włodek Franciszek KS nr 6420 6 pułk piechoty Legionów Polskich I wojna światowa
chorąży Wojciechowski Edward KS nr 6350 6 pułk piechoty Legionów Polskich I wojna światowa
kapral Wojciechowski Józef KS nr 6439 6 pułk piechoty Legionów Polskich I wojna światowa
legionista Wojtuszkiewicz Henryk KS nr 6456 6 pułk piechoty Legionów Polskich I wojna światowa
starszy legionista Wyszyński Józef KS nr 6446 6 pułk piechoty Legionów Polskich I wojna światowa
plutonowy Zabłocki Piotr KS nr 6351 6 pułk piechoty Legionów Polskich I wojna światowa
kapral Zaleski Antoni KS nr 6424 6 pułk piechoty Legionów Polskich I wojna światowa
kapitan Załuska Jan II KS nr 6352 6 pułk piechoty Legionów Polskich I wojna światowa
plutonowy Zapotoczny Stanisław KS nr 6421 6 pułk piechoty Legionów Polskich I wojna światowa
kapral Żarski Wincenty KS nr 6425 6 pułk piechoty Legionów Polskich I wojna światowa
sierżant Zarski-Rozmarynowski Stanisław KS nr 6361 6 pułk piechoty Legionów Polskich I wojna światowa
legionista Zbijewski Konstanty KS nr 6457 6 pułk piechoty Legionów Polskich I wojna światowa
porucznik lekarz doktor Zieliński Marcin KS nr 6360 6 pułk piechoty Legionów Polskich I wojna światowa
sierżant Zygmunt Władysław KS nr 6397 6 pułk piechoty Legionów Polskich I wojna światowa
plutonowy Żurkiewicz Leon KS nr 6422 6 pułk piechoty Legionów Polskich I wojna światowa
sztandar pułku KS nr 3222 6 pułk piechoty Legionów
plutonowy Aumuller Ignacy KS 6 pułk piechoty Legionów
porucznik Balsewicz Jan KS 6 pułk piechoty Legionów
podporucznik Bezeg Zygmunt Longin KS nr 4832 6 pułk piechoty Legionów
sierżant Blicharski Jan KS 6 pułk piechoty Legionów
podporucznik Bomba Czesław KS nr 7998 6 pułk piechoty Legionów
porucznik Brzeskwiński Feliks KS nr 4835 6 pułk piechoty Legionów
kapral Brzozowski Wacław KS nr 4856 6 pułk piechoty Legionów
podporucznik Buczak Andrzej KS 6 pułk piechoty Legionów
plutonowy Burz Józef KS nr 4848 6 pułk piechoty Legionów
plutonowy Chachuła Józef KS nr 4852 6 pułk piechoty Legionów
kapral Hołtyn Wincenty KS nr 4860 6 pułk piechoty Legionów
podporucznik Ciastoń Jan KS 6 pułk piechoty Legionów
sierżant Cieśla Władysław KS nr 4843 6 pułk piechoty Legionów
starszy legionista Cieślak Antoni KS 6 pułk piechoty Legionów
podporucznik Czerniatowicz Józef KS nr 4831 6 pułk piechoty Legionów
kapral Cygan Stanisław KS 6 pułk piechoty Legionów
sierżant Drajerczyk Michał KS nr 4841 6 pułk piechoty Legionów
podporucznik Drozdowski Kazimierz KS nr 7993 6 pułk piechoty Legionów
porucznik Dworzak Stanisław I KS nr 4836 6 pułk piechoty Legionów
podporucznik Engel Stanisław KS nr 4837 6 pułk piechoty Legionów
podporucznik Eustachiewicz Adam KS nr 802 6 pułk piechoty Legionów
starszy legionista Fiączek Antoni KS 6 pułk piechoty Legionów
kapral Gawełek Józef KS nr 4859 6 pułk piechoty Legionów
kapitan Głogowiecki Mieczysław KS nr 4170 6 pułk piechoty Legionów za obronę Płocka 1920
kapral Górka Franciszek KS nr 4858 6 pułk piechoty Legionów
podporucznik Heinrich Wilhelm Władysław KS nr 4833 6 pułk piechoty Legionów
kapitan Jakubowski Tadeusz KS 6 pułk piechoty Legionów Polskich I wojna światowa
sierżant Jankowski Bolesław KS nr 4844 6 pułk piechoty Legionów
podporucznik Jarzyński Tadeusz KS nr 7977 6 pułk piechoty Legionów
kapral Kajdas Franciszek KS 6 pułk piechoty Legionów
podporucznik Kamieński Lambert KS 6 pułk piechoty Legionów
podporucznik Kasperski Józef KS nr 4840 6 pułk piechoty Legionów
major SG Kawiński Rudolf KS nr 2719 6 pułk piechoty Legionów (1923)
podporucznik Kąkolewski Jan KS 6 pułk piechoty Legionów
podporucznik Kledzik Zygmunt KS 6 pułk piechoty Legionów
kapral Klekot Władysław KS 6 pułk piechoty Legionów
podporucznik Koczay Stanisław KS nr 7978 6 pułk piechoty Legionów
podporucznik Kołodziejski Józef 6 pułk piechoty Legionów
sierżant Komornicki Jan KS 6 pułk piechoty Legionów
kapral Kosno Władysław KS nr 272 6 pułk piechoty Legionów
major Kozicki Stanisław II KS 6 pułk piechoty Legionów
kapral Lasota Julian KS nr 4846 6 pułk piechoty Legionów
podporucznik Lechnicki Klemens KS nr 7979 6 pułk piechoty Legionów
kapral Lipowski Stanisław KS nr 4854 6 pułk piechoty Legionów
sierżant Lisiecki Walerian KS nr 2799 bz 6 pułk piechoty Legionów za obronę Płocka 1920
sierżant Łysakowski Edward KS 6 pułk piechoty Legionów
chorąży Majcher Ludwik KS 6 pułk piechoty Legionów Polskich I wojna światowa
sierżant Majchrowicz Stanisław KS 6 pułk piechoty Legionów
plutonowy Margiel Wacław KS nr 4850 6 pułk piechoty Legionów
kapral Matuszewski Stanisław KS nr 4853 6 pułk piechoty Legionów
plutonowy Michalski Władysław KS 6 pułk piechoty Legionów
starszy legionista Michnowski Józef KS 6 pułk piechoty Legionów
podporucznik Mierzejewski Czesław KS nr 4838 6 pułk piechoty Legionów
plutonowy Mikołajczyk Roman KS nr 4851 6 pułk piechoty Legionów
podporucznik Niemierski Jan KS 6 pułk piechoty Legionów
chorąży Nowicki Tadeusz KS 6 pułk piechoty Legionów Polskich I wojna światowa
sierżant Opaliński Stanisław KS 6 pułk piechoty Legionów
podporucznik Ozga Jan KS nr 7994 6 pułk piechoty Legionów
podporucznik Osostowicz Zbigniew KS nr 4839 6 pułk piechoty Legionów
kapitan Osostowicz Tadeusz KS 6 pułk piechoty Legionów (1923)
podporucznik Parczyński Tadeusz KS nr 7995 6 pułk piechoty Legionów
kapitan Pełczyński Tadeusz KS 6 pułk piechoty Legionów
starszy legionista Pieńkowski Konstanty KS 6 pułk piechoty Legionów
sierżant Pilarski Jan 6 pułk piechoty Legionów
starszy sierżant Piołunkowski Michał KS 6 pułk piechoty Legionów
kapral Plecha Jan KS 6 pułk piechoty Legionów
porucznik Plesner Wiktor KS nr 1173 6 pułk piechoty Legionów
podporucznik Przybylski Adam II KS nr 277 6 pułk piechoty Legionów
major Raczyński Marian KS 6 pułk piechoty Legionów
starszy sierżant Rek Stanisław KS nr 607 6 pułk piechoty Legionów
podporucznik Robaszkiewicz Stefan KS nr 7996 6 pułk piechoty Legionów
kapral Różycki Władysław KS nr 4853 6 pułk piechoty Legionów
kapitan Schoen Tadeusz 6 pułk piechoty Legionów
kapitan Sękara Franciszek KS 6 pułk piechoty Legionów
sierżant Silaoc Ludwik KS nr 4842 6 pułk piechoty Legionów
legionista Smutny Wilhelm 6 pułk piechoty Legionów
sierżant Stroniewicz Konrad KS nr 4845 6 pułk piechoty Legionów
chorąży Strzegocki Kazimierz 6 pułk piechoty Legionów Polskich I wojna światowa
plutonowy Surdyk Wacław 6 pułk piechoty Legionów
plutonowy Śleczka Franciszek KS 6 pułk piechoty Legionów Polskich I wojna światowa
sierżant Świniarski Antoni 6 pułk piechoty Legionów Polskich I wojna światowa
major Świtalski Stanisław KS nr 1562 6 pułk piechoty Legionów
kapral Targowski Władysław vel Pęczek Rafał KS nr 643 6 pułk piechoty Legionów
kapitan Tomczuk Franciszek KS nr 4834 6 pułk piechoty Legionów
podporucznik Turczyński Józef KS nr 7997 6 pułk piechoty Legionów
podporucznik Wańkowicz Karol 6 pułk piechoty Legionów
plutonowy Wdowczyk Stefan KS nr 4847 6 pułk piechoty Legionów
porucznik Węglewski Mieczysław 6 pułk piechoty Legionów
kapitan Wiatr Józef Albin KS nr 4785 6 pułk piechoty Legionów
podporucznik Wierzejski Alfred 6 pułk piechoty Legionów
kapral Wiśniewski Feliks 6 pułk piechoty Legionów pozbawiony orderu
kapral Wiśniewski Józef KS 6 pułk piechoty Legionów
porucznik Wojciechowski Antoni I KS 6 pułk piechoty Legionów (1923)
podporucznik Wolanek Erwin Alojzy KS nr 1196 6 pułk piechoty Legionów
podporucznik Zaborowski Konstanty KS 6 pułk piechoty Legionów
kapral Zak (Żak) Stanisław KS nr 4857 6 pułk piechoty Legionów
starszy sierżant Balcerzak Józef KS 7 pułk piechoty Legionów
kapitan Bohusz-Zończyk Józef KS 7 pułk piechoty Legionów
starszy sierżant Boksa Szczepan 7 pułk piechoty Legionów
sierżant Boliński Gustaw 7 pułk piechoty Legionów
kapral Brzozowski Tomasz KS nr 163 7 pułk piechoty Legionów
porucznik Cwenarski Zygmunt KS nr 4879 7 pułk piechoty Legionów
kapitan Czachowski Witold Kosntanty KS 7 pułk piechoty Legionów
starszy legionista Czwarnowski Władysław 7 pułk piechoty Legionów
kapitan doktor Daniec Bronisław 7 pułk piechoty Legionów
kapitan Dorobczyński (Doborczyński) Bronisław KS 7 pułk piechoty Legionów
starszy sierżant Fink Józef KS nr 199 7 pułk piechoty Legionów
sierżant Franczyk Andrzej 7 pułk piechoty Legionów
starszy sierżant Głowacki Kazimierz KS nr 68 7 pułk piechoty Legionów
sierżant Górniak Jan 7 pułk piechoty Legionów
porucznik Hajduk Paweł KS nr 510 7 pułk piechoty Legionów
porucznik Jakubowski Tadeusz Zdzisław KS nr 4877 7 pułk piechoty Legionów
sierżant Karpała Stanisław 7 pułk piechoty Legionów
kapitan Kominkowski Kazimierz KS nr 4874 7 pułk piechoty Legionów
kapral Koczwarski Wiktor KS 7 pułk piechoty Legionów
podporucznik Kosiński Stanisław 7 pułk piechoty Legionów
major Kostmanowicz Michał 7 pułk piechoty Legionów
kapitan Oskierka-Kramarczyk Jerzy KS nr 4873 7 pułk piechoty Legionów
sierżant Król Franciszek 7 pułk piechoty Legionów
podpułkownik Maćkowski Zdzisław KS 7 pułk piechoty Legionów
porucznik Markiewicz Ferdynand KS nr 4878 7 pułk piechoty Legionów
starszy sierżant Marzec Bolesław KS 7 pułk piechoty Legionów
podporucznik Mączyński Jan KS nr 5590 7 pułk piechoty Legionów
kapitan Michnowicz Jan KS nr 4875 7 pułk piechoty Legionów
sierżant Mik Bazyli KS nr 6951 7 pułk piechoty Legionów
kapitan Monasterski Seweryn KS nr 6949 7 pułk piechoty Legionów
kapitan Niemiec-Moroński Jan KS 7 pułk piechoty Legionów
porucznik Pruszkowski Kazimierz KS 7 pułk piechoty Legionów
kapral Pyra Władysław 7 pułk piechoty Legionów
kapitan Rybicki Edward Józef KS 7 pułk piechoty Legionów (1923)
plutonowy Schmalenberg Henryk 7 pułk piechoty Legionów
porucznik Sikorski Bronisław KS nr 4880 7 pułk piechoty Legionów
chorąży Smolarek Stanisław KS nr 4881 7 pułk piechoty Legionów
plutonowy Sosnowski Stanisław 7 pułk piechoty Legionów
starszy sierżant Stanecki Józef KS 7 pułk piechoty Legionów
porucznik Staszkiewicz Adolf KS nr 5589 7 pułk piechoty Legionów
starszy sierżant Stępień Stefan KS 7 pułk piechoty Legionów
starszy legionista Sułowski Jan 7 pułk piechoty Legionów
starszy sierżant Tomczak Franciszek KS 7 pułk piechoty Legionów
kapitan Warchałowski Józef KS nr 6950 7 pułk piechoty Legionów
starszy legionista Woroniecki Wacław KS nr 6952 7 pułk piechoty Legionów
porucznik Zając Stefan KS nr 105 7 pułk piechoty Legionów wojna z bolszewikami
porucznik Zalewski Marcin KS nr 4876 7 pułk piechoty Legionów
major Zientarski Jan KS nr 875 (866)[1] 7 pułk piechoty Legionów wojna z bolszewikami
sierżant Bałazy Henryk 8 pułk piechoty Legionów
kapral Bolkowski Jan 8 pułk piechoty Legionów
major Bończa-Uzdowski Władysław KS 8 pułk piechoty Legionów
plutonowy Bucholc Ignacy 8 pułk piechoty Legionów
porucznik Cieśla Roman KS nr 6954 8 pułk piechoty Legionów
starszy sierżant Cymer Leon 8 pułk piechoty Legionów
porucznik Dawid Seweryn KS nr 4886 8 pułk piechoty Legionów
kapral Dzikowski Marjan 8 pułk piechoty Legionów
podporucznik Gankiewicz Antoni 8 pułk piechoty Legionów
starszy sierżant Grochowski Michał 8 pułk piechoty Legionów
porucznik Hniłko Ignacy KS nr 4888 8 pułk piechoty Legionów
podporucznik Jordan Jerzy KS nr 5591 8 pułk piechoty Legionów
porucznik Jura Jacek KS nr 4884 8 pułk piechoty Legionów
starszy legionista Kaleta Zygmunt KS nr 6956 8 pułk piechoty Legionów
sierżant Kamiński Józef 8 pułk piechoty Legionów
starszy legionista Kobla Teodor 8 pułk piechoty Legionów
kapral Kościelak Adam 8 pułk piechoty Legionów
porucznik Kössler Józef KS nr 4885 8 pułk piechoty Legionów
kapral Krzemień Stanisław 8 pułk piechoty Legionów
plutonowy Legel Bolesław 8 pułk piechoty Legionów
major Małkowski Kazimierz Konstanty KS nr 6953 8 pułk piechoty Legionów
porucznik Mańkowski Roman 8 pułk piechoty Legionów
legionista Marciniak Wacław 8 pułk piechoty Legionów
podporucznik Masłocha Franciszek KS nr 5783 8 pułk piechoty Legionów
podporucznik Mirski-Woleński Tadeusz KS 8 pułk piechoty Legionów
porucznik piechoty Mitkiewicz Stanisław KS nr 6955 8 pułk piechoty Legionów
plutonowy Niezgoda Franciszek 8 pułk piechoty Legionów
plutonowy Nowak Bolesław KS 8 pułk piechoty Legionów
sierżant Nowakowski Wacław KS nr 5592 8 pułk piechoty Legionów
sierżant Olszowski Zygmunt 8 pułk piechoty Legionów
kapral Panfil Antoni 8 pułk piechoty Legionów
plutonowy Sawicki Jan KS 8 pułk piechoty Legionów
podporucznik Sikorski Antoni I KS 916 8 pułk piechoty Legionów
podchorąży Smoliński Wacław KS 8 pułk piechoty Legionów
starszy sierżant Srokosz Piotr KS nr 5784 8 pułk piechoty Legionów
podporucznik Stachelski Marian KS 8 pułk piechoty Legionów
legionista Strag Jan 8 pułk piechoty Legionów
kapitan Szafranowski Zygmunt KS nr 1188 8 pułk piechoty Legionów
kapitan Świderski Gustaw 8 pułk piechoty Legionów
podporucznik Tabaczyński Franciszek KS nr 684 8 pułk piechoty Legionów
podporucznik Targowski Franciszek Mieczysław KS nr 4889 8 pułk piechoty Legionów
porucznik Tippe Wilhelm Kazimierz KS nr 4887 8 pułk piechoty Legionów
podporucznik Tupikowski Jan KS nr 1101 8 pułk piechoty Legionów
sierżant Wilamowski Wacław 8 pułk piechoty Legionów
kapitan Wilczyński Stanisław II KS nr 4882 8 pułk piechoty Legionów
kapitan Winiarski Leon KS nr 4883 8 pułk piechoty Legionów
podporucznik Wnuk Wincenty KS nr 1877 8 pułk piechoty Legionów
podporucznik Wroński Stefan 8 pułk piechoty Legionów
podporucznik Wróbel Stanisław 8 pułk piechoty Legionów
legionista Zawała Józef KS nr 163 8 pułk piechoty Legionów
podporucznik Zieliński Zbigniew 8 pułk piechoty Legionów
podporucznik Berek Jan Zygmunt KS 9 pułk piechoty Legionów
starszy legionista Bartos Jan 9 pułk piechoty Legionów
Garbaciak Józef KS nr 98 9 pułk piechoty Legionów
starszy sierżant Bieńkowski Andrzej 9 pułk piechoty Legionów
podporucznik Boglewski Zygmunt KS nr 455 9 pułk piechoty Legionów
podporucznik Broszczakowski Władysław KS 9 pułk piechoty Legionów
kapitan Buła-Nabielak Mieczysław KS nr 6958 9 pułk piechoty Legionów
porucznik Czernichowski Feliks (Czernihowski) KS nr 4892 9 pułk piechoty Legionów
chorąży Chmara Józef KS 9 pułk piechoty Legionów
sierżant Falkowski Józef 9 pułk piechoty Legionów
starszy sierżant Grela Władysław KS nr 188 9 pułk piechoty Legionów
starszy sierżant Gratys Czesław 9 pułk piechoty Legionów
sierżant Garbarczak Józef 9 pułk piechoty Legionów
porucznik Habina Albin KS nr 2737 9 pułk piechoty Legionów
starszy sierżant Habina Serafin KS nr 1614 9 pułk piechoty Legionów
podporucznik Józefczyk Czesław KS nr 99 9 pułk piechoty Legionów
starszy sierżant Jeleń Fryderyk 9 pułk piechoty Legionów
podporucznik Kasprzyk Franciszek KS nr 4894 9 pułk piechoty Legionów
major Kumuniecki Karol 9 pułk piechoty Legionów
podporucznik Krzystek Marceli KS nr 5593 9 pułk piechoty Legionów
starszy sierżant Karp Antoni 9 pułk piechoty Legionów
Kowalczyk Władysław KS 9 pułk piechoty Legionów
plutonowy Kowalewski Konstanty KS 9 pułk piechoty Legionów
kapral Kisiołek Andrzej KS 9 pułk piechoty Legionów
kapral Kozłowski Władysław KS 9 pułk piechoty Legionów
podporucznik Lisiecki Władysław 9 pułk piechoty Legionów
kapitan Miszewski Antoni KS 9 pułk piechoty Legionów
podporucznik Nowicki Rafał KS 9 pułk piechoty Legionów
podpułkownik Ostrowski Bronisław KS 9 pułk piechoty Legionów
podporucznik Pokorski Jerzy KS nr 4893 9 pułk piechoty Legionów
podporucznik Polaczek Władysław KS nr 5594 9 pułk piechoty Legionów
kapral Rosiak Wincenty KS 9 pułk piechoty Legionów
pułkownik Scaevola-Wieczorkiewicz Wacław KS 9 pułk piechoty Legionów
kapitan Schwarzenberg-Czerny Bolesław KS nr 4890 9 pułk piechoty Legionów
kapitan Stożek Tadeusz KS 9 pułk piechoty Legionów
podporucznik Sosabowski Julian KS 9 pułk piechoty Legionów
porucznik Steblecki Stefan KS nr 4891 9 pułk piechoty Legionów
plutonowy Trojanowski Ignacy KS 9 pułk piechoty Legionów
sierżant Umański Jan KS nr 6959 9 pułk piechoty Legionów
starszy sierżant Warchoł Stanisław 9 pułk piechoty Legionów
starszy sierżant Woźniczka Stanisław 9 pułk piechoty Legionów
sierżant Zieliński Jan KS nr 5595 9 pułk piechoty Legionów
podporucznik Buchta Ferdynand 10 pułk piechoty
starszy szeregowy Burdasz Józef 10 pułk piechoty
podporucznik Cienciała Jan 10 pułk piechoty
porucznik Chortulański Eugeniusz KS nr 3739 10 pułk piechoty
porucznik Ćwiękała Franciszek KS nr 3578 10 pułk piechoty powstanie wlkp.
podporucznik Gawłowski Marcin KS 10 pułk piechoty
porucznik Grobelny Bronisław KS nr 8021 10 pułk piechoty
kapral Greń Józef KS nr 2367 10 pułk piechoty
kapral Harok Karol KS nr 4503 10 pułk piechoty
plutonowy Iberla Albin KS nr 2363 10 pułk piechoty
podporucznik Korwin Maciej Mieczysław Ludwik 10 pułk piechoty
starszy szeregowy Kuca Andrzej 10 pułk piechoty
podporucznik Langer Franciszek 10 pułk piechoty
kapitan Matuszek Rudolf KS nr 2358 10 pułk piechoty
kapral Pak Wojciech KS 10 pułk piechoty
kapral Pitala Józef KS 10 pułk piechoty
plutonowy Rojek Andrzej KS 10 pułk piechoty
plutonowy Rojek Andrzej KS 10 pułk piechoty
kapitan Sidorski Romuald KS nr 8150 10 pułk piechoty
major Stroński Emil KS nr 3175 10 pułk piechoty (za obronę Lwowa) wojna z Ukraińcami
podpułkownik Topoliński Kazimierz KS 10 pułk piechoty
kapral Walica Karol KS 10 pułk piechoty
szeregowy Bartocha Józef KS 11 pułk piechoty
szeregowy Barajkiewicz Stanisław KS 11 pułk piechoty
kapral Brocki Franciszek KS 11 pułk piechoty
plutonowy Danieluk Ignacy KS 11 pułk piechoty
porucznik Dec Władysław KS nr 4708 11 pułk piechoty
plutonowy Drobik Józef KS 11 pułk piechoty
szeregowy Dudłak Józef KS 11 pułk piechoty
szeregowy Dzierżek Eugeniusz KS 11 pułk piechoty
kapitan Hoffman Michał KS 11 pułk piechoty
kapitan Idzik Aleksander KS nr 4455 11 pułk piechoty
sierżant Kanzal Leon KS 11 pułk piechoty
kapral Kupiszewski Kazimierz KS 11 pułk piechoty
podporucznik Łaskuda Walenty 11 pułk piechoty
porucznik Latawiec Longin KS nr 1741 Dowództwo 7 DP (11 pułk piechoty)
sierżant Maciejewski Wincenty 11 pułk piechoty
sierżant Majęcki Józef KS 11 pułk piechoty
kapitan Masłon Jan 11 pułk piechoty
szeregowy Mistowicz Feliks 11 pułk piechoty
porucznik Pająk Karol 11 pułk piechoty
porucznik Wodziszewski Walerian vel Pokraka KS 11 pułk piechoty
sierżant Siekierka Józef 11 pułk piechoty
sierżant sztabowy Sobik Nikodem KS nr 7806 11 pułk piechoty (1923)
major Sobolewski Franciszek KS 11 pułk piechoty
porucznik Sokołowski Bolesław KS nr 4714 11 pułk piechoty
kapitan Włodarczyk Stanisław 11 pułk piechoty
sierżant Zadęcki Piotr 11 pułk piechoty
szeregowy Ziółkowski Jan 11 pułk piechoty
major Alter Franciszek KS nr 212 12 pułk piechoty
porucznik Bodaszewski Stanisław 12 pułk piechoty
szeregowy Chrząszcz Andrzej 12 pułk piechoty
plutonowy Egner Gustaw 12 pułk piechoty
kapral Gawliński Wojciech 12 pułk piechoty
kapitan Frank Oswald KS nr 686 12 pułk piechoty
porucznik Gromadzki Zygmunt KS 12 pułk piechoty
porucznik Hajost Jan 12 pułk piechoty
plutonowy Handzlik Władysław 12 pułk piechoty
porucznik Hyla Marian 12 pułk piechoty
porucznik Jakóbiec Józef 12 pułk piechoty
kapral Jaśniewicz Stanisław 12 pułk piechoty
podporucznik Jeschiwe Seweryn 12 pułk piechoty
podporucznik Kaczmarczyk Antoni KS nr 4177 12 pułk piechoty
major Kieszkowski Gustaw KS nr 225 12 pułk piechoty
porucznik Kamski Antoni KS 12 pułk piechoty
chorąży Kołaczyk Julian 12 pułk piechoty
porucznik Kubicki Franciszek Zbigniew KS 12 pułk piechoty
starszy sierżant Kulec Karol 12 pułk piechoty
porucznik Kulma Władysław KS nr 213 12 pułk piechoty
szeregowy Lach Karol 12 pułk piechoty
plutonowy Lazar Wacław 12 pułk piechoty
szeregowy Lubas Stanisław 12 pułk piechoty
podporucznik Magiera Jan 12 pułk piechoty
kapral Marszałek Michał KS 12 pułk piechoty
kapitan Mielnik Włodzimierz (Władysław) KS 12 pułk piechoty
starszy szeregowy Pelc Józef KS 12 pułk piechoty
plutonowy Pikoń Wincenty 12 pułk piechoty
porucznik Pollak Artur KS nr 609 12 pułk piechoty
podporucznik Rajewski Stanisław KS nr 3738 12 pułk piechoty
starszy szeregowy Rusin Bronisław 12 pułk piechoty
szeregowy Waszkucz Adam 12 pułk piechoty
plutonowy Żabski Ignacy 12 pułk piechoty
kapitan Bobrowski Ignacy KS 13 pułk piechoty (1923)
kapitan Elterlein Seweryn Karol M. KS 13 pułk piechoty
szeregowy Grzegorczyk Albin KS nr 3602 13 pułk piechoty
porucznik Hyży Antoni KS nr 4701 13 pułk piechoty
kapral Kapusta Paweł KS nr 1481 13 pułk piechoty
chorąży Kostka Jan 13 pułk piechoty
pułkownik Kraupa Bolesław KS nr 1810 13 pułk piechoty
chorąży Martyna Wincenty 13 pułk piechoty
porucznik Matus Roman KS nr 1471 XVI Brygada Piechoty (13 pułk piechoty)
pułkownik Prochaska Emil KS 13 pułk piechoty
kapitan Rój Jan Józef KS 13 pułk piechoty
podporucznik Rudziński Bronisław KS nr 3601 13 pułk piechoty
sierżant Seweryn Antoni KS nr 5821 13 pułk piechoty
sierżant Solarczyk Michał 13 pułk piechoty
kapral Sowiak Adam 13 pułk piechoty
plutonowy Synowiec Jan 13 pułk piechoty
kapitan Szewczyk Jan III KS 13 pułk piechoty
starszy sierżant Szwedo Franciszek KS 13 pułk piechoty
szeregowy Tradowski Władysław KS 13 pułk piechoty
porucznik Wyczesany Jan KS nr 5820 13 pułk piechoty
kapitan Chruściel Antoni KS nr 2371 14 pułk piechoty
major Czuruk Otton KS 14 pułk piechoty
major Dąbek Stanisław II KS nr 4616 14 pułk piechoty
kapitan Drzystek Michał KS 14 pułk piechoty
kapitan Fila Zygmunt KS nr 4618 14 pułk piechoty
plutonowy Hader Władysław KS 14 pułk piechoty
kapitan Herman Władysław Walerian KS 14 pułk piechoty (1923)
plutonowy Jasielski Władysław 14 pułk piechoty
starszy szeregowy Kasiak Michał 14 pułk piechoty
sierżant Konieczny Piotr KS nr 4418 14 pułk piechoty
starszy szeregowy Kotnicki Ludwik 14 pułk piechoty
kapral Kulpa Stanisław 14 pułk piechoty
kapitan Lewcio Franciszek KS nr 2374 14 pułk piechoty
major Misiąg Ignacy KS 14 pułk piechoty
major Mościcki Janusz KS nr 2781 bz 14 pułk piechoty za obronę Płocka 1920
podporucznik Naworol Jan 14 pułk piechoty
sierżant Nikiel (Nykiel) Józef KS nr 4210 14 pułk piechoty
ksiądz kapelan Sinkowski Stanisław KS nr 4615 14 pułk piechoty
starszy szeregowy Skotnicki Ludwik KS nr 3469 14 pułk piechoty
chorąży Stasiaczek Stanisław 14 pułk piechoty
starszy sierżant Stawarski Jan KS nr 2377 14 pułk piechoty
kapitan Świderski Mikołaj KS nr 4617 14 pułk piechoty
starszy szeregowy Tarnowka Feliks 14 pułk piechoty
kapral Winter Adam KS nr 3899 14 pułk piechoty
kapral Wojciechowski Mieczysław KS 14 pułk piechoty
chorąży Zarębski Jan 14 pułk piechoty
kapitan Żwański Władysław 14 pułk piechoty
chorągiew KS nr 2915 15 pułk piechoty
sierżant Biniaszczyk Michał 15 pułk piechoty
szeregowy Błachowicz Kazimierz 15 pułk piechoty
sierżant Brudnik Tadeusz KS nr 146 15 pułk piechoty
plutonowy Burkiewicz Michał 15 pułk piechoty
szeregowy Ciepielowski Jan KS 15 pułk piechoty
starszy szeregowy Chyliński Andrzej 15 pułk piechoty
sierżant Dąbrowski Ignacy KS 15 pułk piechoty
porucznik Dujanowicz Ludwik KS nr 1812 15 pułk piechoty
podporucznik Jaworski Aleksander KS nr 8155 15 pułk piechoty
szeregowy Kacprzyk Aleksander KS nr 1819 (1792)[1] 15 pułk piechoty
plutonowy Kawalec Józef KS nr 4515 15 pułk piechoty
sierżant Kielar Stanisław KS nr 4514 15 pułk piechoty
kapitan Kiwała Kazimierz KS nr 1796 15 pułk piechoty
starszy sierżant Kołodziej Antoni 15 pułk piechoty
podporucznik Kowalski Stanisław KS nr 4439 15 pułk piechoty
podporucznik Lebensztejn Stefan KS 15 pułk piechoty
kapitan Łaszkiewicz Piotr KS nr 4499 15 pułk piechoty
podporucznik Łuczak Paweł KS 15 pułk piechoty
kapral Macha Stanisław KS 15 pułk piechoty
sierżant Malaga Antoni 15 pułk piechoty
podporucznik Małecki Eugeniusz KS nr 4438 15 pułk piechoty
plutonowy Micek Eugeniusz 15 pułk piechoty
porucznik Mirgałowski Bolesław KS 15 pułk piechoty
podchorąży Nowosielski Piotr Władysław KS 15 pułk piechoty
kapral Rak Adam 15 pułk piechoty
szeregowy Rok Antoni 15 pułk piechoty
porucznik Samek Gracjan KS 15 pułk piechoty
plutonowy Sekuła Władysław Jan 15 pułk piechoty
podporucznik Suwalski Władysław KS nr 4437 15 pułk piechoty
sierżant Szperka Czesław 15 pułk piechoty
podporucznik Uldanowicz Władysław Leon KS 15 pułk piechoty
porucznik Waluś Augustyn KS nr 1578 15 pułk piechoty
plutonowy Widła Stanisław KS nr 4118 15 pułk piechoty
major Zaleski Bolesław 15 pułk piechoty
sierżant Żabiński Jan KS 15 pułk piechoty
kapitan Bernacki Marceli KS nr 4278 16 pułk piechoty
podporucznik Jentys Czesław 16 pułk piechoty
porucznik Kempski Stanisław KS 16 pułk piechoty
kapitan Klimecki Tadeusz Apolinary KS 16 pułk piechoty
chorąży Kras Stanisław 16 pułk piechoty
kapitan Layer Bronisław KS nr 605 16 pułk piechoty wojna z bolszewikami
plutonowy Łysiak Tadeusz 16 pułk piechoty
kapitan Muszyński Tadeusz 16 pułk piechoty
kapral Puławski Michał 16 pułk piechoty
porucznik Tabkowski Tadeusz 16 pułk piechoty
kapral Wróbel Ludwik 16 pułk piechoty
plutonowy Zysiak Tadeusz 16 pułk piechoty
sierżant Duduś Jan KS nr 5818 17 pułk piechoty
podporucznik Jedliński Wiktor KS nr 8016 17 pułk piechoty
plutonowy Krząstek Józef 17 pułk piechoty
plutonowy Michalik Szczepan 17 pułk piechoty
sierżant Pleśniak Aleksander 17 pułk piechoty
porucznik Ruśkiewicz Stanisław KS 17 pułk piechoty
plutonowy Sałek Stanisław KS nr 1463 17 pułk piechoty
kapral Smolarz Edward KS nr 1111 17 pułk piechoty
szeregowy Staśko Józef KS nr 8017 17 pułk piechoty
porucznik Tomaszewski Jan 17 pułk piechoty
plutonowy Wermiński Jan KS nr 5819 17 pułk piechoty
kapral Węcowski Jan KS nr 825 17 pułk piechoty
plutonowy Wieszczek Wojciech 17 pułk piechoty
porucznik Bąkowski Stefan KS nr 8147 18 pułk piechoty
sierżant Baluch Józef 18 pułk piechoty
porucznik Bischof Józef KS nr 2482 18 pułk piechoty
porucznik Blatt Władysław 18 pułk piechoty
starszy szeregowy Boćko Paweł 18 pułk piechoty
sierżant Józiński Marian 18 pułk piechoty
sierżant Kielar Izydor 18 pułk piechoty
kapral Knurek Tomasz 18 pułk piechoty
sierżant Kominek Wincenty 18 pułk piechoty
starszy szeregowy Kosztura Józef 18 pułk piechoty
chorąży Książek Wojciech KS 18 pułk piechoty
porucznik Kulczycki Wiktor 18 pułk piechoty
sierżant Kukulski Jan 18 pułk piechoty
sierżant Maniecki Jan KS nr 2432 18 pułk piechoty
porucznik Poschinger Kazimierz KS 18 pułk piechoty
kapitan Radoliński Jan KS nr 2395 18 pułk piechoty
kapitan Saganowski Julian Józef KS nr 3674 18 pułk piechoty
podporucznik Sarwa Józef 18 pułk piechoty
kapral Sądel Stanisław 18 pułk piechoty
plutonowy Schneiberg Jan Kazimierz 18 pułk piechoty
porucznik Siemasz Franciszek Ksawery KS 18 pułk piechoty
podporucznik Skowron Józef KS nr 8151 18 pułk piechoty
podporucznik Śledziona Michał KS nr 2467 (1792)[1] 18 pułk piechoty
kapral Sandel Stanisław 18 pułk piechoty
podporucznik Szmyd Henryk 18 pułk piechoty
plutonowy Sznajber Jan 18 pułk piechoty
plutonowy Szajna Karol 18 pułk piechoty
major doktor Wojnar Józef 18 pułk piechoty
kapral Wojton Stanisław 18 pułk piechoty
podchorąży Zawadowski Zygmunt 18 pułk piechoty
kapral Żywiec Kazimierz 18 pułk piechoty
kapitan Bacewicz Michał KS 19 pułk piechoty
plutonowy Berdziński Stanisław KS nr 3624 19 pułk piechoty
sierżant Borkowski Kazimierz KS nr 3611 19 pułk piechoty
kapral Chmieliński Józef KS nr 3625 19 pułk piechoty
plutonowy Chumko Józef KS nr 3623 19 pułk piechoty
pułkownik Dąbrowski Adolf KS nr 3867 19 pułk piechoty
porucznik Delatkiewicz Aleksander KS nr 2104 19 pułk piechoty
plutonowy Głowa Jan 19 pułk piechoty
porucznik Hejnisz Michał KS nr 2075 19 pułk piechoty
kapitan Hujda Antoni 19 pułk piechoty
kapitan Kiszkowski Aleksander KS 19 pułk piechoty
kapitan Lachowicz Konstanty KS nr 2176 19 pułk piechoty
porucznik Lisowski Stanisław KS nr 2130 19 pułk piechoty
kapitan Łukoski Mieczysław KS 19 pułk piechoty
sierżant Maciejewski Jerzy 19 pułk piechoty
kapitan Mackiewicz Justyn Wiktor KS 19 pułk piechoty
sierżant Magiera Franciszek KS nr 3612 19 pułk piechoty
plutonowy Malinowski Antoni KS nr 3622 19 pułk piechoty
Mally Walenty KS nr 2083 19 pułk piechoty
porucznik Masternak Marian KS 19 pułk piechoty
szeregowy Michalski Józef KS nr 3629 19 pułk piechoty
sierżant Misztak Józef KS nr 3620 19 pułk piechoty
plutonowy Młynarczyk Józef KS nr 3621 19 pułk piechoty
kapral Pawlikowski (Pawlikiewicz) Aleksander KS nr 3627 19 pułk piechoty
porucznik Piotrowski Eugeniusz KS nr 2076 19 pułk piechoty
porucznik Przybecki Stanisław 19 pułk piechoty
kapitan Rodziewicz Franciszek KS 19 pułk piechoty
kapral Waljo Jan 19 pułk piechoty
kapral Warych Józef KS nr 3628 19 pułk piechoty
podpułkownik Zulauf Juliusz KS nr 5575 19 pułk piechoty (1923)
major Żongołłowicz Eugeniusz KS nr 1980 19 pułk piechoty
porucznik Bogatko Kornel 20 pułk piechoty
porucznik Cichowski Andrzej KS 20 pułk piechoty
podporucznik Głowacki Kazimierz 20 pułk piechoty
porucznik Konkiewicz Alfred KS 20 pułk piechoty
porucznik Korneluk Mikołaj KS nr 1446 20 pułk piechoty
porucznik Pach Edward KS 20 pułk piechoty
pułkownik Pick Ignacy 20 pułk piechoty
pułkownik Pietkiewicz Aleksander KS nr 8018 20 pułk piechoty
kapitan Putek Kazimierz KS nr 5140 III/20 pułk piechoty
podpułkownik Schuster-Kruk Stanisław KS 20 pułk piechoty
podporucznik Sucharski Henryk KS nr 4595 20 pułk piechoty
podporucznik Burago Zygmunt KS nr 5822 21 pułk piechoty
porucznik Ciechanowski Bolesław KS 21 pułk piechoty
porucznik Godycki-Ćwirko Stanisław KS nr 1299 21 pułk piechoty
plutonowy Jackowski Ludwik KS nr 5828 21 pułk piechoty
starszy szeregowy Kamiński Julian KS 21 pułk piechoty
plutonowy Kapiński Henryk 21 pułk piechoty
porucznik Konopacki Kazimierz 21 pułk piechoty
porucznik Kozłowski Józef KS nr 3651 21 pułk piechoty
sierżant Kukliński Zygmunt 21 pułk piechoty
kapitan Kycia Marceli KS nr 8056 21 pułk piechoty (1923)
porucznik Leszczyński Albin KS nr 4702 21 pułk piechoty
podporucznik Orłowski Tadeusz KS nr 1669 21 pułk piechoty wojna z bolszewikami
kapral Potkański Józef 21 pułk piechoty
major Przyjałkowski Zdzisław KS nr 3656 21 pułk piechoty
podporucznik Sadowski Stanisław III KS 21 pułk piechoty
kapral Szbelak Bronisław 21 pułk piechoty
plutonowy Szreter Tadeusz 21 pułk piechoty
starszy szeregowy Śliwiński Piotr KS nr 3652 21 pułk piechoty
kapitan Tarnawski Władysław Józef KS 21 pułk piechoty (1923)
sierżant Tendorf Teofil 21 pułk piechoty
plutonowy Tybel Józef 21 pułk piechoty
porucznik Wierzejski Mieczysław KS nr 3667 21 pułk piechoty
major Żuławski Ludwik KS nr 3650 21 pułk piechoty
major Żurakowski Romuald KS nr 3649 21 pułk piechoty
chorągiew KS nr 2965 22 pułk piechoty
sierżant Bancerowski Kazimierz 22 pułk piechoty
plutonowy Barej Wojciech 22 pułk piechoty
sierżant Chudzikiewicz Józef 22 pułk piechoty
sierżant Daniluk Aleksander KS nr 8369 22 pułk piechoty
plutonowy Dąbrowski Józef KS nr 4518 22 pułk piechoty
sierżant Dmowski Tadeusz KS nr 5525 22 pułk piechoty
podporucznik Dokalski Stefan KS nr 4516 22 pułk piechoty
plutonowy Doleżałek Stanisław 22 pułk piechoty
podporucznik Domański Józef KS nr 1633 22 pułk piechoty
podporucznik Drobik Marian KS 22 pułk piechoty
podporucznik Drymmer Wiktor KS 22 pułk piechoty
porucznik Gembal Aleksander KS 22 pułk piechoty
kapral Grochowiec Julian 22 pułk piechoty
podporucznik Horyd Zygmunt KS nr 4461 22 pułk piechoty
kapral Fedoruk Aleksander 22 pułk piechoty
podporucznik Fiszer Aleksander KS nr 4283 22 pułk piechoty
plutonowy Jakimiak Ludwik KS nr 1848 22 pułk piechoty
sierżant Janiszewski Wiktor KS 22 pułk piechoty
podporucznik Janowski Mieczysław II KS nr 109 22 pułk piechoty
starszy szeregowy Jasny Jan 22 pułk piechoty
kapral Jeliński Władysław 22 pułk piechoty
kapral Józko Franciszek KS nr 4811 22 pułk piechoty
kapral Kaczor Władysław 22 pułk piechoty
podporucznik Kamiński Władysław 22 pułk piechoty
porucznik Kirkin Kazimierz Konstanty W. KS 22 pułk piechoty
podporucznik Kowalczewski Bronisław KS 22 pułk piechoty
sierżant Kozłowski Wacław KS 22 pułk piechoty
plutonowy Krauze Antoni KS nr 1308 22 pułk piechoty
major Krok-Paszkowski Henryk KS 22 pułk piechoty
sierżant Kucharek Bolesław 22 pułk piechoty
sierżant Kulbicki Stanisław KS nr 1340 22 pułk piechoty
kapral Lenarczyk Antoni 22 pułk piechoty
plutonowy Luty Andrzej 22 pułk piechoty
sierżant Łożawski Stanisław 22 pułk piechoty
kapral Łukasiuk Wincenty 22 pułk piechoty
starszy szeregowy Maćkowski Stefan 22 pułk piechoty
podporucznik Magda Michał KS nr 4462 22 pułk piechoty
porucznik Małek Stanisław III KS 22 pułk piechoty
podporucznik Nadrowski Lucjan KS nr 4517 22 pułk piechoty
kapral Nowak Aleksander KS 22 pułk piechoty
starszy szeregowy Pawlikowski Bolesław 22 pułk piechoty
plutonowy Pianko Stanisław 22 pułk piechoty
podporucznik Picheta Henryk KS 22 pułk piechoty
szeregowy Piłka Józef 22 pułk piechoty
sierżant Plewko Narcyz 22 pułk piechoty
podchorąży Ptaszyński Wacław KS 22 pułk piechoty
kapral Putkowski Michał 22 pułk piechoty
podporucznik Radomski Stefan Eustachiusz KS 22 pułk piechoty
podporucznik Rożnowski Edward 22 pułk piechoty
sierżant Rusiecki Ludwik KS 22 pułk piechoty
kapitan Stefański Paweł KS 22 pułk piechoty
podporucznik Studziński Bolesław KS nr 4958 22 pułk piechoty
podporucznik Tramecourt (de) Jerzy Albin KS 22 pułk piechoty
porucznik Wasilewski Tadeusz III KS 22 pułk piechoty
podporucznik Wojciechowski Zygmunt II KS 22 pułk piechoty
sierżant Zabielski Edward KS 22 pułk piechoty
sierżant Zborowski Paweł 22 pułk piechoty
kapitan Borecki Józef KS nr 3653 23 pułk piechoty
kapitan Borowik Henryk KS nr 4896 (1896)[1] 23 pułk piechoty
podchorąży Ciosek Józef KS nr 3763 23 pułk piechoty
chorąży Cymmerman Józef 23 pułk piechoty
szeregowy Daćko Franciszek KS nr 6946 23 pułk piechoty
pułkownik Dobrowolski Jan I KS nr 4872 23 pułk piechoty
porucznik Dzieduszko Kazimierz KS nr 4897 23 pułk piechoty
podporucznik Gładyszewski Longin KS nr 5597 23 pułk piechoty
podporucznik Hanak Konrad Roman KS nr 3012 23 pułk piechoty (1923)
podporucznik Jabłoński Konstanty Piotr KS 23 pułk piechoty
podporucznik Jabłoński Roman Ludwik KS 23 pułk piechoty
chorąży Kaczmarek Roman 23 pułk piechoty
podporucznik Kalandyk Józef KS nr 3654 23 pułk piechoty
kapitan Kobyłecki Józef KS 23 pułk piechoty
podporucznik Kobyliński Tadeusz KS nr 6960 23 pułk piechoty
podporucznik Kobzareff Mirosław KS nr 5596 23 pułk piechoty
chorąży Krawczyk Stanisław 23 pułk piechoty
porucznik Kubisz Zygmunt KS nr 4898 23 pułk piechoty
starszy szeregowy Lenarczyk Paweł KS nr 6963 23 pułk piechoty
podpułkownik Lis-Kula Leopold 23 pułk piechoty
porucznik Litwiński Adam KS nr 4899 23 pułk piechoty
plutonowy Łapczyk Feliks 23 pułk piechoty
sierżant Majewski Jan KS 23 pułk piechoty
plutonowy Matraszek Paweł 23 pułk piechoty
podporucznik Mijakowski Hugo Korneliusz KS nr 4895 23 pułk piechoty
sierżant Nabiałczyk Wacław KS nr 6962 23 pułk piechoty
kapitan Lubicz-Niezabitowski Tadeusz Ludwik KS 23 pułk piechoty
plutonowy Oszast Józef KS nr 5598 23 pułk piechoty
starszy sierżant Paprota Aleksander 23 pułk piechoty
podporucznik Pecka Józef KS 23 pułk piechoty
porucznik Rytel Bogusław KS 23 pułk piechoty (1923)
podporucznik Światkowski Jan KS nr 1253 23 pułk piechoty wojna z bolszewikami
szeregowy Urban Michał 23 pułk piechoty
podporucznik Tracz Jan KS nr 6991 23 pułk piechoty
porucznik Wałecki Zygmunt KS nr 674 23 pułk piechoty
podporucznik Witkowski Jan Stefan KS 23 pułk piechoty
kapral Wielocki Franciszek KS 23 pułk piechoty
chorąży Wnuk Józef KS nr 4900 23 pułk piechoty
kapral Woźniak Antoni 23 pułk piechoty
szeregowy Woźniak Stanisław KS nr 6965 23 pułk piechoty
podporucznik Zachara Antoni 23 pułk piechoty
kapral Zarzycki Wacław KS nr 5817 23 pułk piechoty
sierżant Zimerman Józef 23 pułk piechoty
podporucznik Łabiński Stanisław KS nr 3762 23 pułk piechoty
porucznik Żuławski Tadeusz KS nr 2254 23 pułk piechoty
kapitan Dąbrowski Włodzimierz II KS 24 pułk piechoty
kapitan Fiala Kazimierz KS nr 5752 24 pułk piechoty
porucznik Fuglewicz Jan KS 24 pułk piechoty
porucznik Górnicki Jan KS 24 pułk piechoty
kapral Głuszek Jan KS 24 pułk piechoty
kapral Gusiewicz Jan 24 pułk piechoty
pułkownik Kalabiński Stanisław KS nr 1516 24 pułk piechoty
sierżant Kalinowski Jan KS nr 5816 24 pułk piechoty
plutonowy Kiljański Piotr 24 pułk piechoty
kapral Kokoszka Jan KS 24 pułk piechoty
podchorąży Koziełło Stanisław KS nr 8148 24 pułk piechoty
sierżant Kubalczyk Józef 24 pułk piechoty
kapral Kućma Jan KS nr 2013 24 pułk piechoty
major Kurek Karol KS nr 4692 24 pułk piechoty
porucznik Łodziński Zbigniew KS 24 pułk piechoty
porucznik Łomnicki Stefan 24 pułk piechoty
porucznik Majewski Stanisław 24 pułk piechoty
porucznik Malec Jan KS nr 5765 24 pułk piechoty
kapral Morawski Andrzej KS nr 2042 24 pułk piechoty
kapitan Ogrodnik Jan 24 pułk piechoty
sierżant Salagan Józef KS nr 2032 24 pułk piechoty
porucznik Tomkowicz Karol KS 24 pułk piechoty
porucznik Żółkiewski Antoni KS nr 2016 24 pułk piechoty
porucznik Bański Władysław KS nr 4715 25 pułk piechoty
major Bogaczewicz Kazimierz KS nr 511 25 pułk piechoty
sierżant Baum Herman KS 25 pułk piechoty
porucznik Chmielewski Henryk KS nr 5805 25 pułk piechoty
porucznik Czajkowski Józef KS nr 5802 25 pułk piechoty
kapral Dzitkowski Antoni KS nr 5806 25 pułk piechoty
plutonowy Gondek Ludwik KS nr 1630 25 pułk piechoty
major Jaklicz Józef KS 25 pułk piechoty
kapral Jawor Józef 25 pułk piechoty
szeregowy Kawałek Władysław KS nr 5984 25 pułk piechoty
szeregowy Kmieć Józef 25 pułk piechoty
porucznik Kowalówka Henryk KS 25 pułk piechoty
starszy szeregowy Kozak Józef KS 25 pułk piechoty
plutonowy Karwasiński Aleksander KS nr 5807 25 pułk piechoty
kapral Kubrak Antoni 25 pułk piechoty
sierżant Kwapień Julian 25 pułk piechoty
plutonowy Łakota Roman 25 pułk piechoty
plutonowy Markowski Czesław 25 pułk piechoty
sierżant Matyszczak Wacław 25 pułk piechoty
porucznik Mikurda Czesław KS nr 5801 25 pułk piechoty
plutonowy Nowakowski Władysław KS 25 pułk piechoty
kapitan Pilwiński Ignacy KS nr 4456 25 pułk piechoty
starszy sierżant Piorunek Tomasz 25 pułk piechoty
szeregowy Piotrowski Michał KS 25 pułk piechoty
porucznik Ptasznik Władysław KS 25 pułk piechoty
podporucznik Salach Czesław KS nr 4457 25 pułk piechoty
porucznik Salwik Aleksander KS nr 4716 25 pułk piechoty
plutonowy Smagała Józef KS nr 1442 25 pułk piechoty
podchorąży Skorupko Henryk KS nr 5800 25 pułk piechoty
kapitan Studziński Franciszek II KS nr 1922 25 pułk piechoty
sierżant Sudara Józef 25 pułk piechoty
kapral Szubiński Władysław KS nr 5808 25 pułk piechoty
porucznik Teliga Stefan 25 pułk piechoty
plutonowy Tondos Jan 25 pułk piechoty
sierżant Trzciński Jan KS nr 5908 25 pułk piechoty
kapitan Wadas Bronisław KS 25 pułk piechoty
podpułkownik Wir-Konas Alojzy KS nr 1744 25 pułk piechoty
starszy szeregowy Zagaj Jan 25 pułk piechoty
sierżant Ząber Władysław 25 pułk piechoty
pułkownik Zienkiewicz Michał KS nr 4614 25 pułk piechoty
kapitan Żołędziowski Ryszard KS nr 4457 25 pułk piechoty
plutonowy Berezska Alojzy (Berezka) 26 pułk piechoty
plutonowy Boczkowski Dominik KS 26 pułk piechoty
major SG Borowiec Stanisław KS nr 4711 26 pułk piechoty
podchorąży Braun Jonasz 26 pułk piechoty
porucznik Brayczewski Włodzimierz KS 26 pułk piechoty
sierżant Cieciura Leon 26 pułk piechoty
plutonowy Czubała Józef 26 pułk piechoty
kapitan Eichler Wiktor KS nr 4709 26 pułk piechoty
porucznik Ejmontowicz Mieczysław 26 pułk piechoty
major Endel-Ragis Leopold KS 26 pułk piechoty
starszy szeregowy Fiszer Artur 26 pułk piechoty
podporucznik Głuszek Czesław 26 pułk piechoty
sierżant Jeske Telesfor 26 pułk piechoty
podchorąży Kowalski Kazimierz III KS 26 pułk piechoty
sierżant Kozłowski Marian KS nr 1438 26 pułk piechoty
podchorąży Kwiczała Jan 26 pułk piechoty
porucznik Łoziński Bronisław KS 26 pułk piechoty
major Maczek Stanisław Władysław KS 26 pułk piechoty
podporucznik Mazurkiewicz Jan KS nr 1927 26 pułk piechoty
porucznik Mrowicz Stanisław 26 pułk piechoty
podporucznik Müller Zygmunt KS nr 5828 26 pułk piechoty
porucznik Ostrowski Henryk KS 26 pułk piechoty
starszy szeregowy Parys Stefan 26 pułk piechoty
szeregowy Pasek Andrzej 26 pułk piechoty
kapral Pawlik Stefan 26 pułk piechoty
sierżant Rybak Franciszek KS 26 pułk piechoty
plutonowy Rzepiński Józef 26 pułk piechoty
starszy sierżant Ścigała Michał 26 pułk piechoty
sierżant Skoczylas August KS nr 1603 26 pułk piechoty
kapitan Sołodkowski Marian KS nr 4452 26 pułk piechoty
kapral Stefański Marcin KS 26 pułk piechoty
szeregowy Sztejn Bronisław KS nr 1498 26 pułk piechoty wojna z bolszewikami
sierżant Stępień Marian KS 26 pułk piechoty
szeregowy Szewczyk Jan KS 26 pułk piechoty
major Waniczek Ryszard KS 26 pułk piechoty
szeregowy Weber Wacław 26 pułk piechoty
porucznik Weda (Węda) Michał KS nr 4710 26 pułk piechoty
plutonowy Zieliński Jan KS 26 pułk piechoty
sierżant Bedka Stanisław 27 pułk piechoty
szeregowy Bobrowski Mikołaj KS nr 1470 27 pułk piechoty
sierżant Boliński Stanisław KS 27 pułk piechoty
porucznik Burczyński Ignacy KS 27 pułk piechoty
kapral Cechowicz Michał KS nr 1263 27 pułk piechoty
szeregowy Dymarczyk Józef 27 pułk piechoty
kapitan Fournier Borys KS 27 pułk piechoty
szeregowy Garyga Ludwik KS nr 1466 27 pułk piechoty
porucznik Górniewicz Antoni KS nr 4718 27 pułk piechoty
podporucznik Janecki Gustaw KS nr 483 27 pułk piechoty
podporucznik Janowski Eugeniusz 27 pułk piechoty
plutonowy Jasiński Stanisław KS nr 1261 27 pułk piechoty
plutonowy Kordaczyk Józef KS nr 1267 27 pułk piechoty
starszy szeregowy Kuchta Andrzej KS nr 1462 27 pułk piechoty
sierżant Kudła Wawrzyniec KS nr 4449 27 pułk piechoty
plutonowy Kulesza Stanisław KS nr 1264 27 pułk piechoty
podporucznik Kumorek Stanisław KS 27 pułk piechoty
szeregowy Kwecko Bronisław 27 pułk piechoty
podchorąży Łosiewicz Miron KS nr 5809 27 pułk piechoty
sierżant Mastalerz Jan KS nr 1417 27 pułk piechoty
sierżant Mercik Andrzej 27 pułk piechoty
podchorąży Mikołajczyk Bronisław 27 pułk piechoty
starszy szeregowy Myśliwiec Feliks KS nr 1464 27 pułk piechoty
starszy szeregowy Nagiel Jan (Nagel) KS nr 1266 27 pułk piechoty
podporucznik Peszke Alfred KS nr 4458 27 pułk piechoty
porucznik Raczyński Marian 27 pułk piechoty
porucznik Stankiewicz Józef IV KS nr 4717 27 pułk piechoty
kapitan Stankiewicz Witold KS 27 pułk piechoty
sierżant Szczęsny Władysław 27 pułk piechoty
sierżant Tomaszewski Jacek KS 27 pułk piechoty
starszy sierżant Watała Feliks 27 pułk piechoty
sierżant Wielgosz Marian KS nr 1265 27 pułk piechoty
podporucznik Włostowski Ignacy KS 27 pułk piechoty
kapral Zagrodzki Władysław KS 27 pułk piechoty
porucznik Zawadzki Antoni 27 pułk piechoty
starszy sierżant Angelo Ernest KS nr 2485 28 pułk piechoty wojna z bolszewikami
starszy sierżant Biskupski Stanisław 28 pułk piechoty
porucznik Boski Jerzy KS 28 pułk piechoty
sierżant Bromiński Władysław KS nr 649 28 pułk piechoty
sierżant Czuliński Bolesław 28 pułk piechoty
podporucznik Gryglaszewski Józef KS nr 5121 28 pułk piechoty
sierżant Gutkowski Jan KS 28 pułk piechoty
starszy sierżant Hodoń Jan 28 pułk piechoty
starszy szeregowy Jaskóła Ignacy 28 pułk piechoty
kapitan Kański Marian KS 28 pułk piechoty
sierżant Kleber Kazimierz 28 pułk piechoty
starszy szeregowy Kobus Józef 28 pułk piechoty
plutonowy Kowalski Kazimierz KS 28 pułk piechoty
plutonowy Koziełło Ryszard 28 pułk piechoty
kapitan Kudaj Władysław KS 28 pułk piechoty
sierżant Kulesza Józef 28 pułk piechoty
starszy szeregowy Lebiadowski Kazimierz 28 pułk piechoty
kapral Lewiński Bronisław KS 28 pułk piechoty
kapral Madej Szczepan KS nr 5196 28 pułk piechoty
porucznik Maj Mieczysław (May) KS 28 pułk piechoty
podchorąży Malbrocki Edward 28 pułk piechoty
kapral Minkina Józef 28 pułk piechoty
starszy sierżant Muszyński Stanisław 28 pułk piechoty
starszy sierżant Nagórski Władysław KS 28 pułk piechoty
porucznik Nakoniecznikoff-Klukowski Przemysław KS 28 pułk piechoty
podporucznik piechoty Nowicki Stanisław X KS nr 5195 28 pułk piechoty
kapral Pabis Józef KS nr 3645 28 pułk piechoty
szeregowy Pałka Stanisław KS nr 3646 28 pułk piechoty
podporucznik Petrulewicz Tadeusz KS nr 863 28 pułk piechoty
podporucznik Pęczkowski Benedykt 28 pułk piechoty
starszy sierżant Piasek Stanisław 28 pułk piechoty
kapral Pióro Stanisław 28 pułk piechoty
porucznik Pogonowski Stefan 28 pułk piechoty
sierżant Prus Michał 28 pułk piechoty
starszy szeregowy Prusik Stanisław 28 pułk piechoty
plutonowy Pustelnik Józef 28 pułk piechoty
sierżant Rabęcki Stefan 28 pułk piechoty
podporucznik Rawicki Stefan 28 pułk piechoty
porucznik Raypert Władysław KS nr 3644 28 pułk piechoty
podporucznik Rzedzicki Czesław KS 28 pułk piechoty
porucznik Sanojca Antoni KS nr 5159 28 pułk piechoty
major Sobieszczak Stanisław KS 28 pułk piechoty
starszy sierżant Stawowczyk Stanisław 28 pułk piechoty
plutonowy Stefański Roman KS 28 pułk piechoty
kapitan Sutowski (Szutowski) Ksawery KS nr 2133 28 pułk piechoty
sierżant Świetlicki Henryk 28 pułk piechoty
podporucznik Szczęsny Juliusz KS nr 2057 28 pułk piechoty
porucznik Szymański Wacław KS nr 621 28 pułk piechoty
podpułkownik SG Thommée Wiktor KS 28 pułk piechoty
podporucznik Topczewski Jan KS nr 5120 28 pułk piechoty
podporucznik Tuziński Wacław KS nr 5123 28 pułk piechoty
podchorąży Twardowski Czesław KS 28 pułk piechoty
podporucznik Więckowski Witold KS nr 2122 28 pułk piechoty
starszy sierżant Wocial Stanisław 28 pułk piechoty
porucznik Wrzosek Jan KS 28 pułk piechoty
podporucznik Zaborowski Wacław KS nr 668 28 pułk piechoty
kapitan Aleksandrowicz Kazimierz KS 29 pułk piechoty
porucznik Buncler Kazimierz KS nr 5125 29 pułk piechoty
podchorąży Chociej Franciszek 29 pułk piechoty
strzelec Dankowski Franciszek 29 pułk piechoty
kapral Janiak Michał 29 pułk piechoty
sierżant Jaworski Henryk KS 29 pułk piechoty
porucznik Kassian Antoni KS nr 5124 29 pułk piechoty
porucznik Kosianowski Władysław KS nr 5197 29 pułk piechoty
porucznik Korzon Józef 29 pułk piechoty
porucznik Krahelski Kazimierz KS nr 3655 29 pułk piechoty
sierżant Sępichowski Franciszek vel Krówka Franciszek KS nr 466 29 pułk piechoty
sierżant Kubis Józef KS nr 2483 29 pułk piechoty
kapitan Kwieciński Kazimierz III KS 29 pułk piechoty
strzelec Lenc Kazimierz 29 pułk piechoty
plutonowy Łacisław Wilhelm 29 pułk piechoty
kapitan Łepkowski Jan KS nr 4951 29 pułk piechoty
strzelec Marczak Józef 29 pułk piechoty
plutonowy Matczak Józef 29 pułk piechoty
starszy strzelec Nowak Feliks KS 29 pułk piechoty
kapitan Pelc Stanisław KS nr 732 29 pułk piechoty
starszy strzelec Pietruczek Jerzy KS 29 pułk piechoty
starszy sierżant Pogonowski Stanisław KS nr 612 29 pułk piechoty
starszy sierżant Przybylski Bronisław KS 29 pułk piechoty
starszy sierżant Przytuła Franciszek 29 pułk piechoty
porucznik Pstrokoński Stanisław Władysław KS 29 pułk piechoty
sierżant Rendalski Józef 29 pułk piechoty
kapitan piechoty Rogowski Jan II KS nr 5201 29 pułk piechoty
strzelec Sikora Jan 29 pułk piechoty
porucznik piechoty Skarżyński Stanisław Jakub KS nr 5198 29 pułk piechoty
plutonowy Stanisławski Józef 29 pułk piechoty
porucznik Światowiec Jan KS 29 pułk piechoty
sierżant Szablewski Stanisław KS nr 5200 29 pułk piechoty
podporucznik Szpiech Stanisław 29 pułk piechoty
strzelec Trojan Franciszek 29 pułk piechoty
major Walter Stefan KS nr 2758 29 pułk piechoty
plutonowy Wawrzyniak Adam KS 29 pułk piechoty
kapitan Wilczyński Ludwik II KS nr 3647 29 pułk piechoty
strzelec Wrzosek Józef KS 29 pułk piechoty
podporucznik Zieliński Władysław 29 pułk piechoty
podporucznik Zych Władysław I KS 29 pułk piechoty
podporucznik Żukowski Franciszek KS 29 pułk piechoty
strzelec Bartczak Jakub 30 pułk piechoty
kapitan Chodźko-Zajko Jan KS nr 3648 (7890) 30 pułk piechoty
sierżant Cymmerman Stanisław 30 pułk piechoty
kapitan Dańkowski Jan KS 30 pułk piechoty
sierżant Fabianowski Wacław KS nr 5202 30 pułk piechoty
plutonowy Głębowski Antoni 30 pułk piechoty
porucznik Górzyński Florian 30 pułk piechoty
sierżant Gruda Jan KS nr 617 30 pułk piechoty
plutonowy Izydorczyk Jan 30 pułk piechoty
podpułkownik Jacynik Kazimierz KS 30 pułk piechoty
sierżant Kamiński Mateusz KS 30 pułk piechoty
porucznik Kostkiewicz Zygmunt KS nr 2795 30 pułk piechoty
porucznik Ługowski Józef 30 pułk piechoty
kapral Mazurek Stefan KS 30 pułk piechoty
sierżant Moskaluk Jan 30 pułk piechoty
plutonowy Olesik Józef 30 pułk piechoty
podporucznik Pawulski Włodzimierz KS nr 2153 30 pułk piechoty
porucznik Petelewicz Aleksander KS nr 688 30 pułk piechoty
strzelec Pinkowski Szmul 30 pułk piechoty
kapitan Podwysocki Tadeusz Paweł KS 30 pułk piechoty
sierżant Raniecki Edward 30 pułk piechoty
sierżant Szwarocki Bronisław 30 pułk piechoty
podporucznik Szymański Stanisław VI KS 30 pułk piechoty
plutonowy Szymański Stanisław KS nr 1242 30 pułk piechoty
plutonowy Uczciwek Jan KS nr 756 30 pułk piechoty
sierżant Warabida Józef 30 pułk piechoty
plutonowy Wiankowski Franciszek 30 pułk piechoty
kapitan Wróblewski Wincenty KS nr 2078 30 pułk piechoty
plutonowy Zduńczyk Zygmunt 30 pułk piechoty
sierżant Bieganowski Jan 31 pułk piechoty
kapitan Bołtuć Mikołaj KS nr 738 31 pułk piechoty
plutonowy Bretes Wacław KS 31 pułk piechoty
kapitan Brodziński Mieczysław 31 pułk piechoty
porucznik Budrewicz Wacław KS nr 1141 31 pułk piechoty
podporucznik Chrzanowski Stefan KS nr 2186 31 pułk piechoty
strzelec Falkiewicz Ignacy 31 pułk piechoty
porucznik Hołub Bronisław vel Gołub KS 31 pułk piechoty
podporucznik Gumowski Stanisław KS 31 pułk piechoty
podpułkownik Iwanowski Stefan KS nr 4936 31 pułk piechoty (1923)
starszy strzelec Janiszewski Władysław KS 31 pułk piechoty
sierżant Jankowski Bronisław 31 pułk piechoty
kapral Jastrzębski Stefan KS 31 pułk piechoty
strzelec Jesiowski Jan 31 pułk piechoty
plutonowy Kantorowski Adam 31 pułk piechoty
podporucznik Kloss Wiktor 31 pułk piechoty
podporucznik Koźmiński Aleksander 31 pułk piechoty
starszy strzelec Kwieciński Franciszek KS 31 pułk piechoty
major Łobaczewski Zygmunt 31 pułk piechoty
plutonowy Łukaszewski Jan 31 pułk piechoty
kapral Makowski Jan KS nr 5204 31 pułk piechoty
plutonowy Pawłowski Leon KS 31 pułk piechoty
podporucznik Piasecki Emilian KS nr 1028 31 pułk piechoty
plutonowy Piotrowski Adam KS 31 pułk piechoty
starszy sierżant Przegaliński Karol 31 pułk piechoty
starszy sierżant Pszczoła Józef KS nr 5203 31 pułk piechoty
podporucznik Radziszewski Wacław 31 pułk piechoty
porucznik Semerga Zygmunt KS nr 5122 31 pułk piechoty
plutonowy Skowroński Zenon 31 pułk piechoty
strzelec Sójka Antoni 31 pułk piechoty
starszy strzelec Szczepankiewicz Mikołaj 31 pułk piechoty
starszy strzelec Winkler Władysław 31 pułk piechoty
podporucznik Wysocki Stanisław KS nr 2096 31 pułk piechoty
sierżant Zapart Jan 31 pułk piechoty
porucznik Brzozowski Antoni II KS nr 3393 32 pułk piechoty
kapral Błaszkiewicz Tomasz KS nr 3395 32 pułk piechoty
sierżant sztabowy Coller Leon KS nr 2168 32 pułk piechoty
sierżant Gnatowski Leon KS nr 3458 32 pułk piechoty
major Janowski Julian KS nr 3390 32 pułk piechoty
kapitan Krzywobłocki Mieczysław KS 32 pułk piechoty
strzelec Kuchciński Jan KS nr 3399 32 pułk piechoty
porucznik Lewiński Edward KS nr 4493 32 pułk piechoty
porucznik Latawiec Włodzimierz Andrzej KS nr 3440 32 pułk piechoty
sierżant Matusiak Franciszek KS nr 3398 32 pułk piechoty
sierżant sztabowy Motyka Mieczysław KS nr 3459 32 pułk piechoty
kapral Nabolski Józef KS nr 3394 32 pułk piechoty
sierżant sztabowy Orzechowski Leon KS nr 3391 32 pułk piechoty
sierżant Peszyński Wincenty KS nr 3396 32 pułk piechoty
kapral Perzyński Zygmunt KS nr 8014 32 pułk piechoty
kapral Skorupowski Felicjan KS nr 3448 32 pułk piechoty
sierżant Szymański Zygmunt KS nr 4978 32 pułk piechoty
sierżant Smoliński Leon KS nr 4980 32 pułk piechoty
sierżant Szrejter Kazimierz 32 pułk piechoty
porucznik Wart Roman KS nr 3392 32 pułk piechoty
kapral Wasiewicz Henryk KS nr 8015 32 pułk piechoty
plutonowy Wyszomirski Stefan KS nr 3447 32 pułk piechoty
podporucznik Zarzycki Tadeusz III KS nr 4973 32 pułk piechoty
podporucznik Biały Mieczysław KS 33 pułk piechoty
porucznik Bursa Gwidon Mieczysław KS nr 3604 33 pułk piechoty
pułkownik Dąbrowski Romuald KS 33 pułk piechoty (1923)
plutonowy Duchnowski Jan KS nr 3609 33 pułk piechoty
podporucznik Frydrych Marian KS 33 pułk piechoty
plutonowy Górak Mikołaj 33 pułk piechoty
plutonowy Karczewski Julian KS 33 pułk piechoty
plutonowy Kielar Walenty 33 pułk piechoty
sierżant Kubicki Jan KS 33 pułk piechoty
podporucznik Latour Stanisław KS nr 5825 33 pułk piechoty
starszy sierżant Marek Tadeusz KS nr 3608 33 pułk piechoty
podporucznik Michałowski Włodzimierz KS nr 3669 33 pułk piechoty
kapitan Minkowski Anatol KS nr 3603 33 pułk piechoty
starszy sierżant Muszyński Władysław 33 pułk piechoty
podchorąży Orłowski Lucjan KS nr 3740 33 pułk piechoty
podpułkownik Sawa-Sawicki Jerzy KS nr 1806 33 pułk piechoty
podporucznik Skoryna (Skorynia) Jerzy KS nr 3610 33 pułk piechoty
starszy sierżant Staszewski Józef 33 pułk piechoty
porucznik Świątkowski Zdzisław 33 pułk piechoty
podporucznik Tabaczyński Tadeusz KS nr 3607 33 pułk piechoty
sierżant Walczak Mieczysław KS nr 4704 33 pułk piechoty
plutonowy Wądołowski Fabian KS nr 3741 33 pułk piechoty
plutonowy Wesołek Aleksander KS nr 2073 (1073)[1] 33 pułk piechoty
sierżant Wróblewski Józef KS nr 5826 33 pułk piechoty
kapitan Zalas Faustyn KS nr 5824 33 pułk piechoty
podporucznik Zdrojewski Wacław KS nr 3605 33 pułk piechoty
chorągiew KS nr 2993 34 pułk piechoty
starszy szeregowy Bachanek Wincenty 34 pułk piechoty
porucznik Białowąs Józef (Kazimierz) KS nr 4464 34 pułk piechoty
kapral Bryk Adam 34 pułk piechoty
porucznik Chodacki Marian KS nr 4465 34 pułk piechoty
szeregowy Chomicz Marcin KS 34 pułk piechoty
starszy sierżant Cichoń Józef KS nr 3953 34 pułk piechoty
starszy szeregowy Czekalski Władysław 34 pułk piechoty
starszy sierżant Dembowski Jerzy Stanisław (Dębowski) KS nr 517 34 pułk piechoty
plutonowy Drzewiecki Feliks 34 pułk piechoty
podporucznik Emeryk Eugeniusz KS nr 1530 34 pułk piechoty
porucznik Galiński Kazimierz Jan KS 34 pułk piechoty
plutonowy Gonera Franciszek KS nr 3947 34 pułk piechoty
podchorąży Kaliciński Mieczysław KS nr 3958 34 pułk piechoty
kapral Kasprzak Stanisław 34 pułk piechoty
plutonowy Kołodziejczyk Kazimierz 34 pułk piechoty
plutonowy Kwiatkowski Wincenty KS nr 5290 34 pułk piechoty
kapitan Kwieciński Józef I KS 34 pułk piechoty
kapral Łopaciński Władysław 34 pułk piechoty
pułkownik Łuczyński Aleksander Jerzy KS 34 pułk piechoty
sierżant Ługowski Hipolit 34 pułk piechoty
plutonowy Makowski Stanisław 34 pułk piechoty
sierżant Niedzielski Leon KS nr 3970 34 pułk piechoty
plutonowy Norenberg Stefan 34 pułk piechoty
porucznik Parczyński Józef KS nr 4463 34 pułk piechoty
starszy sierżant Patejuk Jan KS nr 3955 34 pułk piechoty
porucznik Pazderski Władysław KS 34 pułk piechoty
starszy sierżant Przedmojski Stanisław 34 pułk piechoty
sierżant Sadlik Roman KS nr 390 34 pułk piechoty
kapitan Sienkiewicz Stanisław II KS 34 pułk piechoty
plutonowy Socha Aleksander 34 pułk piechoty
starszy sierżant Sroka Władysław KS nr 3952 34 pułk piechoty
plutonowy Stefaniuk Paweł 34 pułk piechoty
porucznik Symonowicz Władysław KS nr 1528 34 pułk piechoty KS nr 12591
porucznik Szostak Bronisław KS 34 pułk piechoty
podporucznik Szymański Zdzisław Henryk KS 34 pułk piechoty
porucznik Tyborowski Marian 34 pułk piechoty
sierżant Wójcik Władysław KS 34 pułk piechoty
kapitan Wroczyński Jerzy KS 34 pułk piechoty
podporucznik Wroczyński Zygmunt KS 34 pułk piechoty
plutonowy Wroński Jan 34 pułk piechoty
porucznik Wultański Stanisław KS nr 1590 34 pułk piechoty
kapral Zubik Wincenty 34 pułk piechoty
podporucznik Żwirski Stanisław KS 34 pułk piechoty
chorągiew KS nr 2945 35 pułk piechoty
podchorąży Arciszewski Witold KS 35 pułk piechoty
podporucznik Benirski Teodor KS nr 4466 35 pułk piechoty
plutonowy Buczek Wilhelm KS 35 pułk piechoty
sierżant Bzowski-Kręcisz Michał KS 35 pułk piechoty wojna z bolszewikami
plutonowy Drozdowski Witold 35 pułk piechoty
szeregowy Dyksa Władysław 35 pułk piechoty
podporucznik Fiedorowicz Roman 35 pułk piechoty
plutonowy Góra Franciszek KS nr 4447 35 pułk piechoty
kapral Górny Jan KS nr 1571 35 pułk piechoty
major Grot Leon KS nr 1355 35 pułk piechoty
szeregowy Hamulak (Hanula) Antoni KS nr 4520 35 pułk piechoty
kapral Herc Eugeniusz KS nr 1660 35 pułk piechoty
starszy szeregowy Iwanowicz Kazimierz 35 pułk piechoty
porucznik Jusof Adolf KS 35 pułk piechoty
major Klaczyński Wacław KS 35 pułk piechoty
kapral Klimek Jan 35 pułk piechoty
starszy szeregowy Koper Jan 35 pułk piechoty
porucznik Kraszkiewicz Włodzimierz KS nr 4519 35 pułk piechoty
podporucznik Krawczyk Michał 35 pułk piechoty
starszy szeregowy Krzaczek Józef 35 pułk piechoty
kapitan Ksander Rudolf KS 35 pułk piechoty
starszy sierżant Kukiełka Antoni 35 pułk piechoty
szeregowy Lachowski Władysław 35 pułk piechoty
starszy sierżant Lipecki Jan KS 35 pułk piechoty
sierżant Matulewicz Olgierd 35 pułk piechoty
sierżant Motlik Franciszek 35 pułk piechoty
sierżant Mozdorz Józef 35 pułk piechoty
sierżant Newlaczyl Edward 35 pułk piechoty
podporucznik Okrzanowski-Zachert Wiktor Hugon KS nr 4467 35 pułk piechoty
starszy sierżant Orlicki Józef KS nr 1767 35 pułk piechoty
szeregowy Paleń Antoni 35 pułk piechoty
kapitan Pasella Władysław KS 35 pułk piechoty
podchorąży Paul Władysław KS 35 pułk piechoty
plutonowy Piechociński Bronisław KS nr 4468 35 pułk piechoty
plutonowy Pisula Stanisław KS nr 1836 35 pułk piechoty
szeregowy KS nr Poleń Antoni 35 pułk piechoty
plutonowy Rutkowski Jan KS 35 pułk piechoty
porucznik Rychter Stanisław KS 35 pułk piechoty
starszy sierżant Rymarz Józef 35 pułk piechoty
podpułkownik Ryś-Trojanowski Mieczysław KS 35 pułk piechoty
porucznik Sadkowski Stanisław 35 pułk piechoty
podporucznik Salnicki Romuald KS nr 1354 35 pułk piechoty
sierżant Schab Kazimierz 35 pułk piechoty
kapral Skwierczyński Bronisław 35 pułk piechoty
porucznik Stankiewicz Stanisław III KS nr 1359 35 pułk piechoty
kapitan Suchanek Edmund Michał KS 35 pułk piechoty
kapitan Szajewski Jan KS 35 pułk piechoty
podporucznik Szeliski Włodzimierz KS nr 1762 35 pułk piechoty
plutonowy Tarchalski Aleksander 35 pułk piechoty
podporucznik Tomsa-Zapolski Franciszek KS 35 pułk piechoty
podpułkownik Wielkopolanin-Nowakowski Wiktor KS 35 pułk piechoty
podporucznik Wierzbicki Włodzimierz 35 pułk piechoty
plutonowy Wrzos Andrzej 35 pułk piechoty
pluton Zawadzki-Niedentahl Adam KS 35 pułk piechoty
starszy szeregowy Zmora Stanisław 35 pułk piechoty
kapitan Banasiński Feliks KS 36 pułk piechoty
podpułkownik Bobrowski Zygmunt KS nr 3178 36 pułk piechoty
sierżant sztabowy Bocheński Józef KS nr 3634 36 pułk piechoty
kapitan Borzęcki Roman KS nr 5777 36 pułk piechoty
podporucznik Brauliński Kazimierz KS nr 1300 36 pułk piechoty
plutonowy Czamarczan Wincenty KS nr 1534 36 pułk piechoty wojna z bolszewikami
podporucznik Gaworski Edward KS nr 3623 36 pułk piechoty
sierżant Gleń Stanisław 36 pułk piechoty
kapral Janik Bronisław KS nr 3742 36 pułk piechoty
sierżant Januszajtis Antoni KS 36 pułk piechoty
sierżant Kalinowski Jan 36 pułk piechoty
podchorąży Kończak Jan 36 pułk piechoty
pułkownik piechoty Krakówka Leon KS nr 4494 36 pułk piechoty
szeregowy Krawiec Michał KS nr 3760 36 pułk piechoty
podporucznik Kulczycki Jerzy 36 pułk piechoty
porucznik Loth Stefan KS 36 pułk piechoty
porucznik Matuszewski Józef KS nr 3668 36 pułk piechoty
podporucznik Miller Zygmunt 36 pułk piechoty
starszy szeregowy Pietrzak Władysław KS 36 pułk piechoty
ksiądz kapelan Rozumkiewicz Stanisław KS nr 5827 36 pułk piechoty
major Sawicki Kazimierz KS 36 pułk piechoty
ksiądz kapelan Skorupka Ignacy 36 pułk piechoty
sierżant Szymankiewicz Tadeusz KS 36 pułk piechoty
kapitan Trapszo Tadeusz KS 36 pułk piechoty
kapitan Wasiak Józef KS nr 3664 36 pułk piechoty
starszy sierżant Winiarski Stanisław KS 36 pułk piechoty
starszy szeregowy Wiśniewski Władysław KS 36 pułk piechoty
podporucznik Wojdaliński Stefan KS nr 3744 36 pułk piechoty
podporucznik Zarzecki Seweryn KS nr 3743 36 pułk piechoty
porucznik Ziemski Karol KS nr 3632 36 pułk piechoty
sierżant Danielewicz Marian 37 pułk piechoty
sierżant Daszkowski Henryk 37 pułk piechoty
porucznik Dudziński Franciszek KS nr 5751 37 pułk piechoty
pułkownik Jaroszewski Adam KS nr 8022 37 pułk piechoty
sierżant Jelonek Karol 37 pułk piechoty
kapitan Jus Mieczysław KS nr 3682 37 pułk piechoty
sierżant Konarski Roch 37 pułk piechoty
porucznik Kowalski Józef KS nr 8023 37 pułk piechoty
podporucznik Kulesza Antoni KS nr 3681 37 pułk piechoty
porucznik Kukla Stanisław KS 37 pułk piechoty
plutonowy Landa Wincenty 37 pułk piechoty
porucznik Markiel Józef KS nr 8024 37 pułk piechoty
podporucznik Nosowicz Władysław KS nr 4502 37 pułk piechoty
porucznik sanitarny Pędzikiewicz Bolesław KS nr 4504 37 pułk piechoty
porucznik Pokorny Władysław KS nr 2412 37 pułk piechoty
podpułkownik Remizowski Michał KS 37 pułk piechoty
podporucznik Schaller Kazimierz KS nr 8026 37 pułk piechoty
plutonowy Siusta Jan 37 pułk piechoty
major Skroczyński Albin KS 37 pułk piechoty
sierżant Smyczyński Tomasz 37 pułk piechoty
porucznik Stachoń Bolesław Feliks KS nr 4505 37 pułk piechoty
kapitan Starzecki Władysław 37 pułk piechoty
porucznik Szłapa Roman KS 37 pułk piechoty
starszy sierżant Szuba Ludwik KS nr 3677 37 pułk piechoty
porucznik Tramer Jerzy 37 pułk piechoty
porucznik Wawrosz Czesław KS nr 3685 37 pułk piechoty
chorąży Winiarski Kazimierz KS nr 8027 37 pułk piechoty
plutonowy Wójcik Jan KS 37 pułk piechoty
porucznik Wójciak Jan KS nr 8028 37 pułk piechoty
porucznik Bogucki Kazimierz KS nr 2922 38 pułk piechoty
starszy sierżant Caruk Franciszek 38 pułk piechoty
podpułkownik Cieński Michał KS nr 2710 38 pułk piechoty
podporucznik Cichy-Cichocki Antoni 38 pułk piechoty
kapitan Cygan Józef KS nr 2890 38 pułk piechoty
starszy sierżant Dołhan Teofil 38 pułk piechoty
podporucznik Feldsztein Tadeusz (Felsztyn) KS 38 pułk piechoty
podporucznik Górecki Janusz KS 38 pułk piechoty
szeregowy Grabski Stanisław KS nr 2958 38 pułk piechoty
kapitan Grodyński Jerzy 38 pułk piechoty
szeregowy Hejder Roman 38 pułk piechoty
szeregowy Jakimowicz Antoni KS nr 3045 38 pułk piechoty
porucznik Kedrzyński Marian 38 pułk piechoty
porucznik Klaczyński (Kłaczyński) Bolesław KS nr 8153 38 pułk piechoty
starszy sierżant Kotlarczyk Franciszek 38 pułk piechoty
podporucznik Kułakowski Wojciech KS nr 3204 38 pułk piechoty
major Laveaux (de) Ludwik KS nr 2863 38 pułk piechoty
podpułkownik Łukawski Alojzy KS 38 pułk piechoty
podchorąży Marzys-Olszyna Edward KS 38 pułk piechoty
kapitan Mazanowski Józef Marian KS nr 3208 38 pułk piechoty
podporucznik Mirecki Aleksander KS nr 2952 38 pułk piechoty
starszy sierżant Moszumański Marian 38 pułk piechoty
podporucznik Olechowski Marian KS nr 2924 38 pułk piechoty
porucznik Ostroróg Alfred Serafin KS nr 988 38 pułk piechoty
szeregowy Petrykiewicz Antoni KS nr 2986 38 pułk piechoty
kapitan Todt Wilhelm KS nr 2865 38 pułk piechoty
major Trześniowski Zdzisław KS nr 2878 38 pułk piechoty
porucznik Sołtys Bogdan KS 38 pułk piechoty
kapral Wojnar Józef KS nr 3042 38 pułk piechoty
starszy sierżant Wiszniewski Teofil KS nr 3192 38 pułk piechoty
plutonowy Barylski Stanisław 39 pułk piechoty
sierżant Czereba Jan 39 pułk piechoty
sierżant Eliaszów Józef 39 pułk piechoty
kapral Filip Franciszek KS 39 pułk piechoty
major Fleszar Alfred KS ?[d] 39 pułk piechoty
podchorąży Gorzko Jan KS nr 758 39 pułk piechoty
podporucznik Górski Franciszek KS nr 8152 39 pułk piechoty
podchorąży Götz Rudolf 39 pułk piechoty
starszy strzelec Kartasiński Julian 39 pułk piechoty
podchorąży Kolbuszowski Władysław 39 pułk piechoty
kapitan Kopeć Ludwik Wiktor KS nr 2951 39 pułk piechoty
porucznik Kruszewski Wacław 39 pułk piechoty
porucznik Kruszyński Stanisław KS nr 3053 39 pułk piechoty
kapitan lekarz doktor Ostrowski Stanisław KS nr 8127 39 pułk piechoty
porucznik Rotter Tytus 39 pułk piechoty
porucznik Sawicki Władysław 39 pułk piechoty
podporucznik Serbeński Feliks 39 pułk piechoty
major Sikorski Walerian KS nr 5733 39 pułk piechoty
pułkownik Sobolewski Stanisław Eulagiusz KS 39 pułk piechoty
podporucznik Sozański Stefan 39 pułk piechoty
podporucznik Stala Bożymir KS nr 8154 39 pułk piechoty
kapitan Szyłejko Stanisław KS 39 pułk piechoty
starszy strzelec Franciszek Błajda 40 pułk piechoty
kapitan Dmyszewicz Ludwik KS 40 pułk piechoty
podporucznik Doliwa Jan KS nr 2180 40 pułk piechoty
kapral Dysiewicz Piotr KS nr 8020 40 pułk piechoty
sierżant Fortuna Stanisław 40 pułk piechoty
kapitan Gaber Edward KS nr 2090 40 pułk piechoty
sierżant Hołowiński Ludwik 40 pułk piechoty
podporucznik Jackiewicz Antoni KS nr 3782 40 pułk piechoty
porucznik Kordaszewski Kazimierz KS 40 pułk piechoty
major Królikowski Julian KS 40 pułk piechoty
podporucznik Kwieciński Henryk KS nr 2063 40 pułk piechoty
major Majkowski Benedykt 40 pułk piechoty
kapral Małek Sebastian KS 40 pułk piechoty
kapitan Maresch Adolf KS 40 pułk piechoty
sierżant Maziarz Wincenty 40 pułk piechoty
plutonowy Pawlak Wojciech 40 pułk piechoty
chorąży Piotrowski Józef KS 40 pułk piechoty
kapitan Szczyrkowski Geza KS nr 2199 40 pułk piechoty
strzelec Szpakowski Władysław 40 pułk piechoty
podporucznik Tracz Marian Florian KS nr 3005 40 pułk piechoty (1923)
podporucznik Urban Ludwik KS nr 2145 40 pułk piechoty
pułkownik Weiss Henryk I KS 40 pułk piechoty
kapitan Wierzchoń Jan KS 40 pułk piechoty
sztandar pułku KS nr 2983 41 pułk piechoty
sierżant Bekielewski Franciszek 41 pułk piechoty
kapitan Biretto Wiktor 41 pułk piechoty
podporucznik Bizio Józef 41 pułk piechoty
porucznik Cierpicki Czesław KS nr 4863 41 pułk piechoty
podchorąży Chmielewski Stanisław KS nr 575 41 pułk piechoty
podchorąży Gosztowt Ludwik KS 41 pułk piechoty
porucznik Galinowski Adolf KS nr 4500 41 pułk piechoty
porucznik Herloff Waldemar KS 41 pułk piechoty
porucznik Hurczyn Michał KS nr 4380 41 pułk piechoty
porucznik Iwaszkiewicz Wacław II KS nr 4862 41 pułk piechoty
major Juszczacki Stanisław KS 41 pułk piechoty
kapral Komar Piotr KS nr 4501 41 pułk piechoty
sierżant Kowalski Michał KS 41 pułk piechoty
plutonowy Kubat Franciszek KS nr 623 41 pułk piechoty
plutonowy Kupstas Michał 41 pułk piechoty
sierżant sztabowy Kuligowski Stefan 41 pułk piechoty
podporucznik Lenczowski Bolesław 41 pułk piechoty
porucznik Lutostański Klemens KS 41 pułk piechoty
sierżant sztabowy Łazarski Michał KS nr 4865 41 pułk piechoty
porucznik Makatrewicz Wacław KS 41 pułk piechoty
porucznik Maciejowski Józef KS 41 pułk piechoty
starszy strzelec Makarczyk Michał 41 pułk piechoty
sierżant sztabowy Mieczkowski Franciszek 41 pułk piechoty
plutonowy Morawski Antoni KS nr 824 41 pułk piechoty
kapral Matukin Piotr 41 pułk piechoty
kapral Matukin Adolf 41 pułk piechoty
major Oziewicz Ignacy KS nr 2713 41 pułk piechoty
kapitan Pereświet-Sołtan Konstanty KS 41 pułk piechoty
plutonowy Przybylski Wincenty KS nr 897 41 pułk piechoty
starszy strzelec Romatowski Aleksander KS nr 4864 41 pułk piechoty
plutonowy Rola Marcin 41 pułk piechoty
kapral Rozmysłowski Józef 41 pułk piechoty
porucznik Rutkowski Kazimierz II KS 41 pułk piechoty
porucznik Smoleń Ludwik KS 41 pułk piechoty
podchorąży Witold Świda 41 pułk piechoty
porucznik Wilniewczyc Wacław KS 41 pułk piechoty
porucznik Wiecierzyński Władysław KS nr 1179 41 pułk piechoty
podporucznik Witliński Edward KS nr 859 41 pułk piechoty
podchorąży Trzankowski Franciszek KS 41 pułk piechoty
sierżant Zaleski Jan 41 pułk piechoty
sierżant sztabowy Zagórski Mikołaj KS 41 pułk piechoty
porucznik Żórawski Edward KS nr 1219 41 pułk piechoty
sierżant Bartel Józef KS 42 pułk piechoty
sierżant Bieńkowski Jan KS 42 pułk piechoty
porucznik Bochniak Józef 42 pułk piechoty
starszy sierżant Broniewski Marian KS nr 3819 42 pułk piechoty
szeregowy Cesarz Władysław 42 pułk piechoty
szeregowy Deskiewicz Władysław KS nr 1458 42 pułk piechoty
kapitan lekarz Garbowski Jan 42 pułk piechoty
szeregowy Garukiewicz Józef 42 pułk piechoty
porucznik Galiński Władysław KS nr 5292 42 pułk piechoty
podchorąży Górecki Józef KS nr 3818 42 pułk piechoty
kapitan Grefner Alfred KS 42 pułk piechoty
porucznik Ilski Edmund KS nr 5295 42 pułk piechoty
major Jasiński Józef I KS 42 pułk piechoty
kapitan Jeżowski Karol KS 42 pułk piechoty
podchorąży Kaczkowski Marian KS 42 pułk piechoty
starszy szeregowy Kaczorowski Stanisław 42 pułk piechoty
podporucznik Kantecki Edward KS nr 4536 42 pułk piechoty
plutonowy Kolemba Józef 42 pułk piechoty
podporucznik Kopaczyński Franciszek KS 42 pułk piechoty
kapral Kozłowski Władysław KS 42 pułk piechoty
podchorąży Lipski Adam KS 42 pułk piechoty
starszy sierżant Maćkowiak Ludwik KS 42 pułk piechoty
plutonowy Nowakowski Jan KS 42 pułk piechoty
starszy szeregowy Pankiewicz Jan 42 pułk piechoty
szeregowy Procyk Jan 42 pułk piechoty
chorąży Przybył Franciszek KS 42 pułk piechoty
podchorąży Raczkowski Marian KS 42 pułk piechoty
kapitan Siwkowski Józef KS 42 pułk piechoty
starszy sierżant Śnieżek (Śnierzek) Ludwik KS nr 1950 42 pułk piechoty
podpułkownik Tabaczyński Jan KS 42 pułk piechoty
szeregowy Turek Antoni KS 42 pułk piechoty
chorąży Ustrzycki Julian 42 pułk piechoty
porucznik doktor Wajsberg Mieczysław 42 pułk piechoty
kapitan Zagórski Karol Roman KS 42 pułk piechoty
podchorąży Załęski Czesław 42 pułk piechoty
podporucznik Jurgielewicz Adam vel Adamek Adam KS nr 5793 43 pułk piechoty
kapral Arend Zygmunt 43 pułk piechoty
kapral Badek Wojciech 43 pułk piechoty
strzelec Bekta Jan 43 pułk piechoty
sierżant Białous Edward 43 pułk piechoty
sierżant Biedka Antoni 43 pułk piechoty
podporucznik Czerwonka Ludwik KS nr 3808 43 pułk piechoty
podporucznik Czupreta Henryk 43 pułk piechoty
strzelec Daniel Antoni 43 pułk piechoty
sierżant Delikowski Stefan 43 pułk piechoty
strzelec Gawroński Jan 43 pułk piechoty
strzelec Gawryłowicz Piotr 43 pułk piechoty
podporucznik Górecki Franciszek KS 43 pułk piechoty
major Grodzki Stanisław KS 43 pułk piechoty
sierżant Inglod Jan KS 43 pułk piechoty
pułkownik Jasieński Julian 43 pułk piechoty
porucznik Kargol Władysław 43 pułk piechoty
sierżant Kaźmierczak Stanisław 43 pułk piechoty
kapitan Kozierowski Jan KS nr 4559 43 pułk piechoty
strzelec Matejek Antoni 43 pułk piechoty
strzelec Mazurowski Stanisław 43 pułk piechoty
podporucznik Martynowicz Leander KS nr 3807 43 pułk piechoty
porucznik Michniewicz Jan KS nr 3806 43 pułk piechoty
kapitan Armii Francuskiej Moittier 43 pułk piechoty
porucznik Nowak Zygmunt 43 pułk piechoty
podporucznik Paszkowski Antoni 43 pułk piechoty
sierżant Pawlaczek Władysław 43 pułk piechoty
kapitan Piątkowski Zygmunt I KS 43 pułk piechoty
podpułkownik Piekarski Wacław KS 43 pułk piechoty
kapral Radek Wojciech 43 pułk piechoty
major Rodzyński Mieczysław 43 pułk piechoty
porucznik Rolke Bruno KS nr 4560 43 pułk piechoty
starszy sierżant Skrzetuski Stefan 43 pułk piechoty
strzelec Sobotka Aleksander 43 pułk piechoty
porucznik Szymański Antoni 43 pułk piechoty
kapral Trzejowski Jan 43 pułk piechoty
strzelec Urban Jan 43 pułk piechoty
porucznik Walaszczyk Walenty 43 pułk piechoty
starszy sierżant Walczak Paweł 43 pułk piechoty
strzelec Walkowski Franciszek 43 pułk piechoty
strzelec Więcek Jan KS 43 pułk piechoty
strzelec Wilkowski Józef KS 43 pułk piechoty
porucznik Wójcik Franciszek 43 pułk piechoty
podporucznik Wronowski Stanisław KS nr 3805 43 pułk piechoty
kapitan Wyczółkowski Stefan KS nr 1559 43 pułk piechoty
strzelec Zawiła Albin 43 pułk piechoty
porucznik Bobrowski Stanisław KS 44 pułk piechoty
kapitan Bilmin Stanisław KS nr 2156 44 pułk piechoty
strzelec Brzoza Józef KS 44 pułk piechoty
starszy strzelec Chruszczyk Jakub KS 44 pułk piechoty
starszy strzelec Ciura Stanisław KS 44 pułk piechoty
kapral Dzięgielewski Bronisław KS 44 pułk piechoty
porucznik Gutkowski Roman KS nr 4346 44 pułk piechoty
porucznik Kargoł Władysław 44 pułk piechoty
kapral Komar Stanisław KS 44 pułk piechoty
kapral Kowalski Józef KS nr 4348 44 pułk piechoty
porucznik Kwaśniewski Tadeusz 44 pułk piechoty
kapitan Latour (de) Napoleon 44 pułk piechoty
podpułkownik Lawicz-Liszka Wilhelm KS 44 pułk piechoty
sierżant Lewicki Bronisław KS 44 pułk piechoty
porucznik Łączkowski Stanisław 44 pułk piechoty
porucznik Małachowski-Mikołajczak Józef KS 44 pułk piechoty
porucznik Michno Stanisław KS nr 4562 44 pułk piechoty
porucznik Michno Stefan KS nr XIX BP
plutonowy Morys Andrzej KS 44 pułk piechoty
strzelec Niejadlik Józef 44 pułk piechoty
strzelec Nowicki Kazimierz KS 44 pułk piechoty
kapral Parus Franciszek 44 pułk piechoty
sierżant Pędrak Edward 44 pułk piechoty
strzelec Pękała Józef 44 pułk piechoty
sierżant Piekielniak Jan 44 pułk piechoty
kapitan Pieślak Mikołaj KS 44 pułk piechoty
chorąży Piński-Piechocki Paweł 44 pułk piechoty
kapral Polak Władysław KS 44 pułk piechoty
kapitan Rajpert Władysław KS 44 pułk piechoty (1923)
plutonowy Sadowski Jan KS 44 pułk piechoty
plutonowy Sokołowski Aleksander KS 44 pułk piechoty
porucznik Solon Stanisław KS nr 2158 44 pułk piechoty
porucznik Sosień Stanisław KS 44 pułk piechoty
sierżant Straszewski (Staszewski) Józef KS nr 4347 44 pułk piechoty
podpułkownik Szylling Antoni 44 pułk piechoty
strzelec Śladowski Andrzej 44 pułk piechoty
starszy strzelec Śledź Stanisław 44 pułk piechoty
porucznik Śniechowski Tadeusz KS nr 4561 44 pułk piechoty
strzelec Trawiński Michał 44 pułk piechoty
porucznik Wiącek Antoni 44 pułk piechoty
starszy sierżant Woliński Jan vel Józef Wierzelewski 44 pułk piechoty
kapitan Zieleniewski Rafał KS 44 pułk piechoty
starszy strzelec Żylak Maciej 44 pułk piechoty
podpułkownik inżynier Bajer Michał KS 45 pułk piechoty
plutonowy Bajorek Józef KS 45 pułk piechoty
sierżant Borowicz Tomasz KS 45 pułk piechoty
starszy strzelec Brzuszkiewicz Jan 45 pułk piechoty
plutonowy Cenek Jan 45 pułk piechoty
kapral Chachaj Józef 45 pułk piechoty
porucznik Ciecierski Wacław KS nr 4565 45 pułk piechoty
strzelec Czapla Baltazar KS 45 pułk piechoty
podporucznik Fuczyła Tymoteusz 45 pułk piechoty
strzelec Gromek Jan 45 pułk piechoty
starszy sierżant Gruza Szczepan 45 pułk piechoty
kapitan Grzebień Bronisław KS 45 pułk piechoty
sierżant Kurtok Alojzy 45 pułk piechoty
kapral Kuta Edward 45 pułk piechoty
kapral Małoga Stefan 45 pułk piechoty
porucznik Mieczkowski Antoni KS nr 4566 45 pułk piechoty
starszy strzelec Mikuła Jan 45 pułk piechoty
strzelec Mizio Szczepan 45 pułk piechoty
sierżant Nowak Józef KS 45 pułk piechoty
strzelec Nowak Kazimierz KS 45 pułk piechoty
pułkownik Pachucki Leon I KS nr 2043 25 Brygada Piechoty (45 pułk piechoty)
strzelec Panicz Franciszek 45 pułk piechoty
plutonowy Paprocki Józef 45 pułk piechoty
porucznik Pospuła Jan 45 pułk piechoty
plutonowy Ratajczak Franciszek KS 45 pułk piechoty
kapitan Rosiak Józef KS 45 pułk piechoty
kapitan Rusiecki Wiktor KS 45 pułk piechoty
sierżant Rychlik Paweł 45 pułk piechoty
plutonowy Simiński Stefan 45 pułk piechoty
porucznik Smakosz Wacław 45 pułk piechoty
plutonowy Święcicki Damazy 45 pułk piechoty
sierżant Szymański Antoni KS 45 pułk piechoty
porucznik Wisłocki Czesław KS nr 2144 45 pułk piechoty
plutonowy Białecki Michał KS 48 pułk piechoty
plutonowy Cymmer Józef KS 48 pułk piechoty
sierżant Czapski Leonard KS 48 pułk piechoty
sierżant Dolata Wawrzyniec 48 pułk piechoty
kapitan Grodzicki Stanisław KS 48 pułk piechoty
kapral Gross Kazimierz KS 48 pułk piechoty
starszy strzelec Grzelczyk Antoni 48 pułk piechoty
strzelec Jakubowski Jan KS 48 pułk piechoty
porucznik Jarzębiński Franciszek KS nr 5758 48 pułk piechoty (1923)
kapral Kałkus Stanisław 48 pułk piechoty
starszy sierżant Kapczyński Stanisław 48 pułk piechoty
plutonowy Kędziora Józef 48 pułk piechoty pozbawiony orderu
strzelec Kostyszyn Roman 48 pułk piechoty
porucznik Kowalski Władysław IV KS nr 4682 48 pułk piechoty
pułkownik Łukoski Kazimierz KS 48 pułk piechoty
strzelec Michalak Tomasz KS 48 pułk piechoty
kapral Nowak Jan KS 48 pułk piechoty
podporucznik Roskosz Jan KS nr 2230 48 pułk piechoty
kapral Rupa Tomasz 48 pułk piechoty
porucznik Sobolewski Henryk KS 48 pułk piechoty
plutonowy Tomczak Jan KS 48 pułk piechoty
podporucznik Żak Józef 48 pułk piechoty
kapral Bąk Feliks KS nr 5119 49 pułk piechoty
podporucznik Cywiński Feliks 49 pułk piechoty
starszy strzelec Filkiewicz Marian 49 pułk piechoty
strzelec Głodek Wawrzyniec 49 pułk piechoty
starszy strzelec Gruszka Franciszek 49 pułk piechoty
strzelec Kaczmarek Bolesław KS 49 pułk piechoty
podchorąży Kasprzykowski Walerian 49 pułk piechoty
kapitan Kocur Szymon KS nr 409 49 pułk piechoty
plutonowy Kubica Paweł KS 49 pułk piechoty
kapral Kwiatkowski Czesław 49 pułk piechoty
podporucznik Łabudziński Marian KS 49 pułk piechoty
porucznik Łapiński Michał KS 49 pułk piechoty
kapral Mazur Józef KS 49 pułk piechoty
kapitan Mościcki Klemens 49 pułk piechoty
kapitan Nadachowski Adam KS 49 pułk piechoty
plutonowy Nycz Józef KS 49 pułk piechoty
starszy sierżant Pietrzak Franciszek KS nr 5118 49 pułk piechoty
strzelec Rozmus Teofil 49 pułk piechoty
kapitan Rumszewicz Józef 49 pułk piechoty
podporucznik Siedlecki Julian KS 49 pułk piechoty
sierżant Stawski Adam KS 49 pułk piechoty
podporucznik Wiktorowski Antoni KS 49 pułk piechoty
kapral Wojtasik Józef KS 49 pułk piechoty
porucznik lekarz Woźniakowski Józef II (4.5.1890) KS 49 pułk piechoty
sierżant Zaworski Antoni KS 49 pułk piechoty
porucznik Zdanowicz Jan KS 49 pułk piechoty
podporucznik Boryczko Tadeusz KS 50 pułk piechoty
sierżant Cegielski Tomasz KS 50 pułk piechoty
podporucznik Cichalewski (Ciechalewski) Seweryn 50 pułk piechoty
strzelec Ciechacki Józef KS 50 pułk piechoty
kapitan Dotzauer Julian KS nr 1384 50 pułk piechoty wojna z bolszewikami
sierżant Dymek Piotr KS 50 pułk piechoty
strzelec Dziumbelak Teodor KS 50 pułk piechoty
kapral Firek Jan KS 50 pułk piechoty
podporucznik Godziszewski Konstanty 50 pułk piechoty
plutonowy Gołąb Grzegorz KS 50 pułk piechoty
chorąży Janusz Karol KS 50 pułk piechoty
podpułkownik Juchniewicz Leon 50 pułk piechoty
plutonowy Korzeniowski Franciszek KS 50 pułk piechoty
strzelec Kujawa Nikodem KS 50 pułk piechoty
sierżant Kurzac Franciszek KS 50 pułk piechoty
plutonowy Lis Jan KS nr 3164 50 pułk piechoty
major doktor Matczyński Wiktor KS 50 pułk piechoty
kapitan Mroczkowski Mieczysław I (10.12.1893) KS 50 pułk piechoty
chorąży Piróg Wojciech KS 50 pułk piechoty
porucznik Przybyłek Jan KS nr 7870 50 pułk piechoty (1923)
plutonowy Radwański Jan KS 1510 50 pułk piechoty wojna z bolszewikami
kapitan Rogalski Albin KS 50 pułk piechoty
kapitan Saloni Roman KS 50 pułk piechoty
sierżant Sobota Jan 50 pułk piechoty
plutonowy Sudo Jan 50 pułk piechoty
chorąży Szczerbian Józef 50 pułk piechoty
podchorąży Wolniewicz Piotr 50 pułk piechoty
strzelec Zimoleżyński Walerjan 50 pułk piechoty
starszy sierżant Zubek Mikołaj 50 pułk piechoty
strzelec Baraniecki Jan KS 51 pułk piechoty
starszy sierżant Bieder Marian 51 pułk piechoty
kapral Chabera Stanisław 51 pułk piechoty
kapral Czepla Jan 51 pułk piechoty
plutonowy Dudka Stanisław 51 pułk piechoty
major Faff Marian (Taff) KS 51 pułk piechoty
plutonowy Grobelny Jan 51 pułk piechoty
kapral Hadzicki Józef 51 pułk piechoty
podporucznik Kaczor Edward KS nr 5788 51 pułk piechoty
strzelec Klima Władysław 51 pułk piechoty
strzelec Krzemień Stanisław KS nr 1260 51 pułk piechoty
starszy strzelec Kunicki Mieczysław 51 pułk piechoty
kapral Landowski Augustyn 51 pułk piechoty
podpułkownik Linde Mieczysław KS 51 pułk piechoty
kapral Łosik Wojciech 51 pułk piechoty
podporucznik Machniak Jerzy KS nr 4084 51 pułk piechoty
strzelec Robak Michał 51 pułk piechoty
major Sadowiński Artur KS nr 5790 51 pułk piechoty
plutonowy Skoczek Aleksander KS nr 791 51 pułk piechoty
porucznik Skrzypczyński Józef 51 pułk piechoty
podporucznik Stupka Alojzy KS nr 4444 51 pułk piechoty
kapitan Trzebiński Lucjan 51 pułk piechoty
kapral Trzepla Jan KS 51 pułk piechoty
major Tyczyński Wojciech KS nr 5254 51 pułk piechoty
podpułkownik Witorzeniec Roman KS nr 142 51 pułk piechoty
plutonowy Wolski Edward (Edmund) KS nr 682 51 pułk piechoty
podporucznik Wójcik Wojciech Stanisław KS nr 408 51 pułk piechoty
starszy strzelec Wójt Jan 51 pułk piechoty
porucznik Zawadzki Józef III KS nr 5789 51 pułk piechoty
strzelec Zieliński Józef KS 51 pułk piechoty
podporucznik Ziółkowski Wiktor 51 pułk piechoty
strzelec Błach Franciszek 52 pułk piechoty
starszy sierżant Cieśla Leon KS nr 1217 52 pułk piechoty
plutonowy Głód Andrzej 52 pułk piechoty
starszy sierżant Góreczny Michał 52 pułk piechoty
podporucznik Ilkowski Stanisław Józef Paweł KS nr 3002 52 pułk piechoty
plutonowy Janas Stanisław 52 pułk piechoty
porucznik Kaczała Piotr KS nr 5791 52 pułk piechoty
porucznik Karlijet Jan KS 52 pułk piechoty
porucznik Kiczka Józef KS 52 pułk piechoty
kapitan Kończyc Piotr KS nr 900 52 pułk piechoty
chorąży Korzonek Józef 52 pułk piechoty
kapitan Kownacki Julian 52 pułk piechoty
sierżant Królewicz Władysław KS 52 pułk piechoty
starszy strzelec Kutlewicz Józef 52 pułk piechoty
starszy sierżant Lis Julian 52 pułk piechoty
plutonowy Malina Jan 52 pułk piechoty
plutonowy Marcinkowski Szczepan 52 pułk piechoty
strzelec Mazur Józef KS 52 pułk piechoty
podporucznik Nawrocki Marcin KS nr 4371 52 pułk piechoty
sierżant Nowak Emil KS 52 pułk piechoty
sierżant Nowak Stanisław KS 52 pułk piechoty
plutonowy Stawarz Stanisław KS 52 pułk piechoty
plutonowy Tabisz (Fabisz) Andrzej 52 pułk piechoty
sierżant Borek Aleksander 53 pułk piechoty
starszy sierżant Czuja Wojciech 53 pułk piechoty
major Girardin Jerzy KS nr 6093 I/53 pułk piechoty
chorąży Góra Leon 53 pułk piechoty
podporucznik Haas Bronisław KS nr 4364 53 pułk piechoty
podporucznik Janik Stanisław KS nr 53 pułk piechoty
starszy strzelec Jórek Władysław 53 pułk piechoty
strzelec Irla Jan 53 pułk piechoty
kapral Kaczmarek Ignacy KS 53 pułk piechoty
kapitan Klimczyk Karol Józef KS nr 3025 53 pułk piechoty
starszy strzelec Kmiotek Jan KS 53 pułk piechoty
kapitan Kozak Władysław KS nr 1076 53 pułk piechoty
starszy sierżant Olszański Michał 53 pułk piechoty
porucznik Piskozub Paweł KS 53 pułk piechoty
starszy sierżant Rączka Jan 53 pułk piechoty
strzelec Róg Jan 53 pułk piechoty
kapitan Serwaczyński Henryk KS nr 3730 53 pułk piechoty
porucznik Skórka Andrzej 53 pułk piechoty
starszy sierżant Śron Józef 53 pułk piechoty
starszy strzelec Staszczak Michał 53 pułk piechoty
plutonowy Szpila Franciszek KS 53 pułk piechoty
starszy strzelec Szymańczyk Tomasz 53 pułk piechoty
sierżant Wilk Marian KS 53 pułk piechoty
podpułkownik Zörner Aleksander KS 53 pułk piechoty
porucznik Barlog Witold KS nr 4067 54 pułk piechoty
starszy strzelec Biliński Karol KS 54 pułk piechoty
strzelec Bochnia Karol KS 54 pułk piechoty
porucznik Buśko Leon KS nr 3800 54 pułk piechoty
starszy strzelec Chmielewski Leon KS 54 pułk piechoty
podporucznik Czoch Władysław KS 54 pułk piechoty
podpułkownik Fijałkowski Bolesław KS nr 1164 54 pułk piechoty
strzelec Gzyl Wojciech KS 54 pułk piechoty
kapral Jedynak Józef KS 54 pułk piechoty
starszy strzelec Kocioł Józef KS 54 pułk piechoty
porucznik Kotik Tadeusz KS nr 5727 54 pułk piechoty (1923)
kapral Lemanowicz Franciszek KS 54 pułk piechoty
plutonowy Maćkowiak Franciszek KS 54 pułk piechoty
sierżant sztabowy Modlitowski Stanisław 54 pułk piechoty
plutonowy Mucha Stefan 54 pułk piechoty
sierżant Olszański Michał 54 pułk piechoty
kapitan Ogórek Wiktor 54 pułk piechoty
starszy strzelec Słowiński Antoni 54 pułk piechoty
strzelec Szymański Józef KS 54 pułk piechoty
porucznik Szymański Leon KS nr 3896 54 pułk piechoty
plutonowy Wawrzyniak Franciszek KS 54 pułk piechoty
sztandar pułku KS nr 2956 55 pułk piechoty
chorąży Bakoń Józef KS nr 2049 55 pułk piechoty
starszy szeregowy Bartkowiak Franciszek KS nr 2031 55 pułk piechoty
sierżant Begoll Leonard 55 pułk piechoty
podchorąży Chotkowski Witold KS nr 971 55 pułk piechoty
podporucznik Drogowski Mieczysław KS 55 pułk piechoty
sierżant Eggebrecht Teofil KS nr 3224 55 pułk piechoty
sierżant Franciszek (Franciszczak) Stanisław KS nr 371 55 pułk piechoty
porucznik Ganke Czesław KS nr 399 55 pułk piechoty
kapitan Głowacki Michał KS nr 927 55 pułk piechoty
kapral Hampel Stefan KS nr 480 55 pułk piechoty
szeregowy Grobelniak Ignacy 55 pułk piechoty
porucznik Jakubowski Ludwik KS 55 pułk piechoty
kapral Jakubowski Franciszek KS nr 1710 55 pułk piechoty
kapral Jandy Stanisław KS nr 1789 55 pułk piechoty
kapral Kaczmarek Walenty KS nr 2892 55 pułk piechoty
kapral Kołodziejski Jan KS nr 242 55 pułk piechoty
kapitan Korwin-Kossakowski Edward KS 55 pułk piechoty
starszy szeregowy Król Andrzej KS nr 499 55 pułk piechoty
podporucznik Krygier Bolesław KS nr 5610 55 pułk piechoty
sierżant Linka Andrzej KS nr 392 55 pułk piechoty
szeregowy Majchrzak Andrzej KS 55 pułk piechoty
plutonowy Marciniak Stefan KS nr 289 55 pułk piechoty
plutonowy Marciniak Walenty KS nr 6957 55 pułk piechoty
porucznik Matylla Walenty KS nr 2778 55 pułk piechoty
podporucznik Moszczyński (Moszczeński) Władysław KS nr 5612 55 pułk piechoty
szeregowy Nawrocki Leonard KS nr 1583 55 pułk piechoty
plutonowy Nawrot Roman KS nr 420 55 pułk piechoty
plutonowy Nowak Stanisław KS 55 pułk piechoty
kapral Ostenda Michał KS nr 1746 55 pułk piechoty
podchorąży Otworowski Stefan KS nr 1237 55 pułk piechoty
kapral Panowicz Kazimierz KS nr 133 55 pułk piechoty
podporucznik Paszkiewicz Józef 55 pułk piechoty
podpułkownik Paszkiewicz Gustaw KK nr
KZ nr
KS
55 pułk piechoty
porucznik Paszkiewicz Wilhelm KS nr 65 55 pułk piechoty
sierżant Paupa Jan KS nr 4636 55 pułk piechoty
starszy szeregowy Pawlak Sylwester KS nr 378 55 pułk piechoty
podporucznik Pieńczykowski Jan KS nr 4661 55 pułk piechoty
szeregowy Portala Stanisław 55 pułk piechoty
sierżant Przybył Władysław KS nr 2311 55 pułk piechoty
szeregowy Przybylski Szczepan KS nr 1034 55 pułk piechoty
kapitan Rataj Franciszek II KS 55 pułk piechoty
podporucznik Ratajczak Józef KZ nr
KS nr 382
55 pułk piechoty
podporucznik Sieradzon Stefan KS nr 4654 55 pułk piechoty
podporucznik Strużyk Józef 55 pułk piechoty
sierżant Sworek Michał KS nr 4637 55 pułk piechoty
podporucznik Szymański Antoni Tadeusz KS 55 pułk piechoty
podporucznik Śniatała Kazimierz KS nr 5623 55 pułk piechoty
porucznik Tarnowski Jan KS nr 1215 55 pułk piechoty
sierżant Tomaszewski Jan KS nr 1292 55 pułk piechoty
podporucznik Tomczyk Józef KS nr 641 55 pułk piechoty
kapral Urbaniak Jan KS nr 351 55 pułk piechoty
plutonowy Urbański Roman KS nr 1056 55 pułk piechoty
podporucznik Wierzejewski Wincenty KS 55 pułk piechoty
sierżant Włodarczak Józef 55 pułk piechoty
podporucznik Włodarski Fidelis KS 55 pułk piechoty
porucznik Wolnowski Stanisław KS nr 1255 55 pułk piechoty
szeregowy Wolny Franciszek KS nr 1062 55 pułk piechoty
sierżant Wyrwa Bronisław 55 pułk piechoty
porucznik Zajączkowski Mieczysław KS nr 5606 55 pułk piechoty
kapral Zamiara Walenty (Walerian) KS nr 8011 55 pułk piechoty
podporucznik Zieliński Feliks III KS 55 pułk piechoty
plutonowy Ziemecki Antoni KS nr 1995 55 pułk piechoty
szeregowy Zydorczyk Franciszek KS nr 943 55 pułk piechoty
sztandar pułku KS nr 3223 56 pułk piechoty
kapral Broda Aleksander KS nr 2406 (?[1]) 56 pułk piechoty
sierżant Cieślik Franciszek KS nr 2244 56 pułk piechoty
podchorąży Chyżyński Czesław KS nr 574 56 pułk piechoty
porucznik Dudziński Kazimierz Marian KS nr 2312 56 pułk piechoty
plutonowy Drygas Stanisław KS nr 4635 56 pułk piechoty
podporucznik Fryder Stanisław KS nr 3684 56 pułk piechoty
plutonowy Frąckowiak Jan KS nr 456 56 pułk piechoty
szeregowy Fabjan Stanisław KS nr 130 56 pułk piechoty
podporucznik Homerczyk Tomasz KS nr 4632 56 pułk piechoty
kapral Jakubowicz Stanisław KZ nr
KS
56 pułk piechoty
plutonowy Jarysz Jan KS nr 4656 56 pułk piechoty
kapral Józefowski Józef KS 56 pułk piechoty
starszy szeregowy Kaczmarek Stanisław KS nr 257 56 pułk piechoty
chorąży Kaczmarek Wiktor KS nr 3182 56 pułk piechoty
chorąży Kaczmarek Stanisław KS 56 pułk piechoty
podporucznik Kaczmarek Władysław I KS nr 780 56 pułk piechoty
starszy szeregowy Klemczak Edmund KS nr 4761 56 pułk piechoty
podporucznik Kowalczyk Adam I KS nr 4640 56 pułk piechoty
podporucznik Kabsch Władysław KS 56 pułk piechoty
podporucznik Kabza Edmund KS nr 152 56 pułk piechoty
podporucznik Kopczyński Józef III KS nr 572 56 pułk piechoty
porucznik Kijewski Franciszek KS nr 548 56 pułk piechoty
kapitan Konwerski Czesław KS 56 pułk piechoty
szeregowy Krzak Władysław KS 56 pułk piechoty
major Łęgowski Ludwik Zygmunt KS 56 pułk piechoty
podporucznik Mischke Wincenty KS 56 pułk piechoty
sierżant Migdałek Stanisław KS 56 pułk piechoty
sierżant Mleczak Jan KS 56 pułk piechoty
starszy szeregowy Mazurek Tomasz KS nr 217 56 pułk piechoty
szeregowy Mitręga Walenty KS 56 pułk piechoty
szeregowy Nowak Stefan KS nr 2301 56 pułk piechoty
kapral Nowak Władysław KS 56 pułk piechoty
sierżant Oleszak Jan KS 56 pułk piechoty
plutonowy Pałkowski Stanisław KS nr 2975 56 pułk piechoty
plutonowy Piotrowski Stanisław KS nr 1675 56 pułk piechoty
sierżant Rybak Juliusz KS nr 2132 56 pułk piechoty
sierżant Ruchalski Kazimierz KS nr 4634 56 pułk piechoty
kapitan Siuda Stanisław KS nr 2506 56 pułk piechoty
podporucznik Skibiński Marian vel Skorupa Marian KS nr 7887 56 pułk piechoty (1923)
porucznik Szymendera Stanisław KS nr 2313 56 pułk piechoty
kapral Stachecki Stanisław 56 pułk piechoty
szeregowy Szubert Franciszek KS nr 160 56 pułk piechoty
starszy szeregowy Uryzaj Marcin KS nr 389 56 pułk piechoty
plutonowy Tomys Józef 56 pułk piechoty
porucznik Tomiak Stanisław KS nr 4729 56 pułk piechoty
kapitan Wężyk Janusz 56 pułk piechoty
sierżant Wojtczak Stanisław KS 56 pułk piechoty
sztandar pułku KS nr 2998 57 pułk piechoty
starszy szeregowy Adamski Ignacy KS 57 pułk piechoty
porucznik Barański Władysław KS nr 795 57 pułk piechoty
sierżant Bocian Michał KS nr 2036 57 pułk piechoty
podporucznik Chudziński Mieczysław KS nr 121 57 pułk piechoty
kapitan Cyms Paweł KS nr 808 57 pułk piechoty
podpułkownik Czerniewski Marian I KS nr 5304 Oddział Polski w Odessie
sierżant Dębowski Bolesław KS nr 165 57 pułk piechoty
sierżant Dressler Karol KS 57 pułk piechoty
kapitan Effert Edmund KS nr 2970 57 pułk piechoty
podporucznik Figlus Ludwik KS nr 3480 57 pułk piechoty
porucznik Jazdon (Jazdoń) Hipolit KS nr 4629 57 pułk piechoty
podporucznik Karwik Leon KS nr 444 57 pułk piechoty
szeregowy Kiciński Walenty KS nr 1953 57 pułk piechoty
podporucznik Kłoś Jan KS 57 pułk piechoty
sierżant Kowalski Władysław KS nr 2256 57 pułk piechoty
porucznik Kubicki (Lubicki) Ludwik KS nr 3675 57 pułk piechoty
szeregowy Kwaśniewski Stanisław KS nr 645 57 pułk piechoty
starszy szeregowy Lange Marian 57 pułk piechoty
podporucznik Liczbiński Józef KS nr 383 57 pułk piechoty
porucznik Łojkiewicz Adolf KS 57 pułk piechoty
podchorąży Maćkowiak Stanisław KS nr 3406 57 pułk piechoty
kapral Marciniak Leon KS nr 3888 57 pułk piechoty
kapitan Michalak Władysław KS 57 pułk piechoty
kapral Migaszewski Antoni KS nr 4630 57 pułk piechoty
sierżant Nędza Szczepan 57 pułk piechoty
kapral Olejniczak Walenty KS nr 3174 57 pułk piechoty
kapral Piaszczyński Walenty 57 pułk piechoty
podpułkownik Rust Zygmunt KS 57 pułk piechoty
szeregowy Sokołowski Bolesław KS 57 pułk piechoty
chorąży Sołtysiak Józef KS 57 pułk piechoty
porucznik Srocki Władysław KS 57 pułk piechoty
podporucznik Stebnowski Roch KS 57 pułk piechoty
kapitan Świnarski Karol KS nr 2123 57 pułk piechoty
porucznik Szulc Florian Władysław KS nr 2314 57 pułk piechoty
pułkownik Szylling Arnold 57 pułk piechoty
kapral Tadeuszczak Ignacy KS nr 4631 57 pułk piechoty
plutonowy Talbierz Stanisław KS 57 pułk piechoty
szeregowy Wawrzynowicz Andrzej KS 57 pułk piechoty
szeregowy Wysocki Władysław KS nr 2962 57 pułk piechoty
starszy sierżant Zygmunt Stanisław KS 57 pułk piechoty
starszy szeregowy Żarczak Ignacy KS nr 823 57 pułk piechoty
sztandar pułku KS nr 2938 58 pułk piechoty
plutonowy Adamski Michał KS nr 2187 58 pułk piechoty
sierżant Balbiński Antoni 58 pułk piechoty
porucznik Bartsch Maksymilian KS nr 1572 58 pułk piechoty
podporucznik Biedrzyński Adam 58 pułk piechoty
podporucznik Bojanowski Teofil KS 58 pułk piechoty
podporucznik Cieślewicz Michał KS nr 639 58 pułk piechoty
kapral Czyż Stanisław KS nr 2018 58 pułk piechoty
porucznik Darnowski Jan KS nr 1742 58 pułk piechoty
kapral Gawałkiewicz Michał KS nr 2050 58 pułk piechoty
starszy szeregowy Górniak Władysław KS nr 487 58 pułk piechoty
podporucznik Hamling Aleksy (Alojzy) KS nr 4627 58 pułk piechoty
sierżant Hansz Józef KS nr 940 58 pułk piechoty
plutonowy Januchowski Bolesław KS nr 830 58 pułk piechoty
podporucznik Kapella Kazimierz KS nr 951 58 pułk piechoty
podporucznik Kolańczyk Paweł KS nr 4628 58 pułk piechoty
sierżant Kozłowski Maksymilian KS 58 pułk piechoty
podporucznik Krukowski Leonard KS 58 pułk piechoty
porucznik Kurowski Aleksander KS 58 pułk piechoty
sierżant Lewandowski Czesław KS nr 2233 58 pułk piechoty
podporucznik Łażewski Mieczysław KS 58 pułk piechoty
plutonowy Machnicki Wacław KS nr 3349 58 pułk piechoty
podporucznik Mendoszewski Wincenty KS 58 pułk piechoty
podporucznik Mindak Tadeusz KS nr 4382 58 pułk piechoty
sierżant Modrak Hieronim KS nr 2405 58 pułk piechoty
podporucznik Nalaskowski Karol KS nr 4657 58 pułk piechoty
sierżant Napiecek Leon KS nr 4742 58 pułk piechoty
podporucznik Nowak Alojzy KS nr 2318 58 pułk piechoty
plutonowy Panin (Pamin) Bolesław KS nr 1000 58 pułk piechoty
sierżant Perl Franciszek KS nr 2182 58 pułk piechoty
starszy szeregowy Piskulski Wincenty KS nr 2449 58 pułk piechoty
plutonowy Prus Leon KS nr 2310 58 pułk piechoty
starszy sierżant Przybylski Antoni KS 58 pułk piechoty
podporucznik Przybysz Michał KS nr 601 58 pułk piechoty
plutonowy Rugowski Stanisław KS nr 2183 58 pułk piechoty
podporucznik Sempiński Bronisław 58 pułk piechoty
podporucznik Skotarczak Anton KS nr 1081 58 pułk piechoty
starszy sierżant Skibiński Maksymilian KS 58 pułk piechoty
podporucznik Skotarczak Wiktor KS nr 3172 58 pułk piechoty
sierżant Sławiński Jakub KS 58 pułk piechoty
porucznik Szaliński Stanisław KS nr 4626 58 pułk piechoty
podporucznik Tomaszewski Stefan I KS nr 4730 58 pułk piechoty
podporucznik Trzebiatowski-Żmuda Stefan KS nr 3846 58 pułk piechoty
plutonowy Waloszewski Mikołaj KS nr 2319 58 pułk piechoty
kapral Wypijewski Wojciech KS nr 2433 58 pułk piechoty
podporucznik doktor Zborowski Henryk 58 pułk piechoty
sierżant Bauza Jerzy KS nr 4768 59 pułk piechoty
kapitan Cerklewicz Marceli KS nr 87 59 pułk piechoty
kapitan Dratwiński Kazimierz KS nr 352 59 pułk piechoty
chorąży Dzwoniarek Antoni 59 pułk piechoty
podporucznik Głowacki Leon 59 pułk piechoty
podporucznik Jakubowski Aleksander KS nr 4769 59 pułk piechoty
porucznik Kaszyński Maksymilian KS nr 4325 59 pułk piechoty
kapral Kryszak Walenty 59 pułk piechoty
szeregowy Kawczyński Józef KS nr 931 59 pułk piechoty
szeregowy Kowalski Franciszek KS nr 1072 59 pułk piechoty
plutonowy Lewandowski Kazimierz KS 59 pułk piechoty
sierżant Mańkowski Marian 59 pułk piechoty
sierżant Maciejewski Edmund 59 pułk piechoty
porucznik Nowak Ignacy KS 59 pułk piechoty
podporucznik Owczarski Józef KS nr 72 59 pułk piechoty
kapitan Pamin Feliks KS nr 4646 59 pułk piechoty
porucznik Połczyński Stanisław KS 59 pułk piechoty
plutonowy Pacholski Andrzej KS nr 882 59 pułk piechoty
kapitan Szmoniewski Edward KS 59 pułk piechoty
podporucznik Słabęski Mieczysław 59 pułk piechoty
plutonowy Starybrat Leon KS nr 1149 (1792)[1] 59 pułk piechoty
pułkownik Wrzaliński Stanisław KS 59 pułk piechoty
porucznik Włodarek Izydor 59 pułk piechoty
kapral Bauza Andrzej KS nr 1120 59 pułk piechoty
podporucznik Garbarczyk Roman KS 60 pułk piechoty
starszy szeregowy Grześkowiak Tomasz 60 pułk piechoty
podporucznik Jabłoński Felicjan KS nr 294 60 pułk piechoty
kapral Kaczor Jan KS nr 4216 60 pułk piechoty
kapral Kamieniarz Maciej 60 pułk piechoty
chorąży Kaźmierczak Michał KS nr 4744 60 pułk piechoty
plutonowy Kędziora Stanisław 60 pułk piechoty
podporucznik Kirchner Bronisław KS nr 4326 60 pułk piechoty
chorąży Konarski Ludwik 60 pułk piechoty
starszy sierżant Król Józef KS nr 4746 60 pułk piechoty
starszy sierżant Landzwojczak Jan KS nr 4745 60 pułk piechoty
plutonowy Łepkowicz Wacław 60 pułk piechoty
podchorąży Machowski Jan KS nr 2804 60 pułk piechoty
podporucznik May Stefan KS nr 3670 60 pułk piechoty
podporucznik Nowoświecki Kazimierz 60 pułk piechoty
podporucznik Olenderczyk Mieczysław (Olęderczyk) KS nr 4644 60 pułk piechoty
szeregowy Pawlik Józef 60 pułk piechoty
podporucznik Schulz Leon KS nr 3357 60 pułk piechoty
podporucznik Sikora Stanisław KS nr 1142 60 pułk piechoty
szeregowy Skrzypczak Wincenty KS nr 4296 60 pułk piechoty
kapral Stelmach Stefan 60 pułk piechoty
kapitan Szyszka Franciszek KS 60 pułk piechoty
plutonowy Szwarc Stanisław 60 pułk piechoty
podpułkownik Śliwiński Bernard 60 pułk piechoty
porucznik Thomas Paweł KS nr 4734 60 pułk piechoty
sierżant Walczak Józef 60 pułk piechoty
podporucznik Wozignój Wawrzyn 60 pułk piechoty
porucznik Wróblewski Józef 60 pułk piechoty
kapral Wujcik (Wujczak) Ignacy KS nr 4762 60 pułk piechoty
podporucznik Zenker Albin 60 pułk piechoty
podchorąży Ankiewicz Mieczysław KS nr 912 61 pułk piechoty
podporucznik Baraniecki Ludwik KS nr 1120 61 pułk piechoty
starszy szeregowy Baraniecki Kazimierz KS nr 314 61 pułk piechoty
plutonowy Biegański Jan KS nr 997 61 pułk piechoty
porucznik Biskupski Antoni II (12.12.1890) KS nr 4738 61 pułk piechoty
starszy sierżant Błaszczyk Michał KS 61 pułk piechoty
szeregowy Ceglarek Stanisław KS 61 pułk piechoty
sierżant Giś Mikołaj KS 61 pułk piechoty
porucznik artylerii Heine Jan 61 pułk piechoty
starszy szeregowy Jakubiak Antoni KS 61 pułk piechoty
sierżant Jakubowski Michał KS 61 pułk piechoty
sierżant Jedwabny Antoni KS nr 3839 61 pułk piechoty
starszy szeregowy Kaźmierczak Józef KS nr 3812 61 pułk piechoty
starszy szeregowy Knopp Andrzej KS 61 pułk piechoty
chorąży Laksander Walenty KS nr 4667 61 pułk piechoty
podporucznik Lisewski Franciszek KS 61 pułk piechoty
kapitan Mikołajczak Władysław KS nr 4666 61 pułk piechoty
porucznik Mroczkowski Lucjan KS nr 4327 61 pułk piechoty
szeregowy Napierała Franciszek KS nr 3815 61 pułk piechoty
szeregowy Piasek Piotr KS nr 3811 61 pułk piechoty
starszy szeregowy Popławski Władysław KS 61 pułk piechoty
szeregowy Ronka Jan KS nr 3814 61 pułk piechoty
starszy szeregowy Rosadziński Adam KS nr 1885 61 pułk piechoty
major Sadowski Jan III KS 61 pułk piechoty (1923)
szeregowy Skrzypczak Stanisław KS nr 3816 61 pułk piechoty
starszy szeregowy Sodkiewicz Wacław KS nr 312 61 pułk piechoty
kapitan Szyman Ludwik KS nr 4639 61 pułk piechoty
szeregowy Wachowiak Nikodem KS nr 3813 61 pułk piechoty
sierżant Wieczorkiewicz Stanisław KS nr 3810 61 pułk piechoty
major Wojtkielewicz Alfons KS 61 pułk piechoty
ksiądz major Zabłocki Mateusz KS 61 pułk piechoty
porucznik Zabłocki Wacław KS 61 pułk piechoty
chorąży Andjelewicz Julian KS 62 pułk piechoty
podporucznik Bąk Alojzy KS nr 1914 62 pułk piechoty
plutonowy Binek Leon KS 62 pułk piechoty
sierżant Dąbkiewicz Wacław KS 62 pułk piechoty
porucznik Eitner Stefan KS nr 4663 62 pułk piechoty
porucznik piechoty Frank Stanisław Kazimierz KS nr 5178 62 pułk piechoty
sierżant Frańczak Stanisław KS 62 pułk piechoty
podporucznik Głowacki Marian KS nr 4662 62 pułk piechoty
podpułkownik Grabowski Władysław II (2.8.1890) KS 62 pułk piechoty
kapral Gryborczyk Stanisław KS 62 pułk piechoty
szeregowy Jordanowski Stanisław KS 62 pułk piechoty
porucznik Kowalczyk Adam KS nr 4640 62 pułk piechoty
podporucznik Kwieciński Kazimierz KS 62 pułk piechoty
kapitan Lorek Teofil Marcel KS nr 4665 62 pułk piechoty
major Matarewicz Antoni Mieczysław KS 62 pułk piechoty
podporucznik Mrozek Stefan KS nr 4642 62 pułk piechoty
porucznik Pawłowski Edward I (6.6.1889) KS nr 4664 62 pułk piechoty
porucznik Piękny Stanisław KS nr 4634 62 pułk piechoty
kapral Sakwiński Franciszek KS nr 667 62 pułk piechoty
porucznik Sikorski Maksymilian KS nr 4641 62 pułk piechoty
porucznik Szcześniak Kazimierz KS 62 pułk piechoty
podporucznik Sławiński Jan KS nr 297 62 pułk piechoty
plutonowy Wasilewski Franciszek KS 62 pułk piechoty
porucznik Zabierzowski Stanisław KS 62 pułk piechoty (1923)
podporucznik Abryszyński Józef KS nr 2495 63 pułk piechoty
podpułkownik Bernacik Leon KS nr 2748 63 pułk piechoty
szeregowy Brzeski Antoni KS nr 2334 63 pułk piechoty
starszy szeregowy Czerwiński Jan KS nr 4669 63 pułk piechoty
sierżant Frąckowiak Jan KS nr 2429 63 pułk piechoty
szeregowy Gontkiewicz Franciszek KS nr 2424 63 pułk piechoty
sierżant Grzeszczak Józef KS nr 2336 63 pułk piechoty
podporucznik Ignasiak Stanisław KS nr 2453 63 pułk piechoty
plutonowy Jackowski Ludwik KS nr 2423 63 pułk piechoty
chorąży Jasiński Józef KS nr 2842 63 pułk piechoty
szeregowy Kamiński Franciszek KS nr 2743 63 pułk piechoty
podporucznik Kamrowski Edmund KS nr 2741 63 pułk piechoty
kapral Keller Adam KS nr 1717 63 pułk piechoty
major Koczorowski Władysław KS nr 2458 63 pułk piechoty
sierżant Koprowski Antoni KS nr 2338 63 pułk piechoty
kapral Kruża Jan KS nr 1735 63 pułk piechoty
podporucznik Lange Władysław KS nr 1293 63 pułk piechoty
podporucznik Lubik Aleksander Franciszek KS nr 2493 63 pułk piechoty
kapral Mogilnicki Bolesław KS nr 4651 63 pułk piechoty
podchorąży Narożny Franciszek KS nr 1714 63 pułk piechoty
plutonowy Pilarski Stanisław KS nr 2494 63 pułk piechoty
podporucznik Piskorski Bogdan KS nr 2742 63 pułk piechoty
starszy szeregowy Prusakowski Teofil KS nr 2425 63 pułk piechoty
podporucznik Śmigielski Michał KS nr 2455 63 pułk piechoty
podporucznik Tomaszewski Aleksander II (23.11.1891) KS nr 2491 63 pułk piechoty
sierżant Urbański Jan KS nr 2337 63 pułk piechoty
podporucznik Wandtke Antoni KS nr 2456 63 pułk piechoty
sierżant Więckowski Walenty KS nr 1596 63 pułk piechoty
starszy szeregowy Wierzchowski Józef KS nr 2428 63 pułk piechoty
starszy szeregowy Wiśniewski Feliks KS nr 2339 63 pułk piechoty
szeregowy Zabielski Mieczysław KS nr 2430 63 pułk piechoty
chorąży Adrjan Alfons KS nr 4652 64 pułk piechoty
sierżant Bardoński Marian KS nr 2444 64 pułk piechoty
podporucznik Błaszkowski Paweł Franciszek KS nr 2391 64 pułk piechoty
kapitan Bociański Ludwik KS nr 1560 64 pułk piechoty
sierżant Brocki Jan KS nr 2479 64 pułk piechoty
podchorąży Bryzgalski Wincenty KS nr 2477 64 pułk piechoty
podporucznik Bunk Alojzy KS nr 1914 64 pułk piechoty
kapitan Duch Bronisław Bolesław KS nr 2333 64 pułk piechoty
plutonowy sanitarny Gracz Leon KS nr 2445 64 pułk piechoty
porucznik kocHawranke Roman KS nr 2399 64 pułk piechoty
sierżant Kosmowski Władysław KS nr 2450 64 pułk piechoty
sierżant sztabowy Krakowski Franciszek KS nr 4650 64 pułk piechoty
starszy szeregowy Kresimon Tadeusz KS nr 4674 64 pułk piechoty
sierżant Kurowski Stanisław KS nr 2849 64 pułk piechoty
sierżant Kwapisz Józef KS nr 5285 64 pułk piechoty
chorąży Kwella Izydor KS nr 2478 64 pułk piechoty
podporucznik Lech Józef KS nr 2848 64 pułk piechoty
sierżant Lubecki Adam KS nr 4677 64 pułk piechoty
sierżant Łuczak Michał KS nr 1535 64 pułk piechoty
sierżant Łyskowski Józef KS nr 2841 64 pułk piechoty
sierżant Magnuszewski Leon KS nr 4740 64 pułk piechoty
chorąży Malcherczyk Franciszek KS nr 2448 64 pułk piechoty
sierżant Marchlewicz Bolesław KS nr 2480 64 pułk piechoty
podporucznik Neumann Kazimierz KS nr 4653 64 pułk piechoty
podchorąży Ostapowicz Artur KS nr 2440 64 pułk piechoty
podporucznik Prabucki Bernard KS nr 2745 64 pułk piechoty
sierżant Smardzewski Eugeniusz KS nr 2437 64 pułk piechoty
sierżant Stepka Anastazy KS nr 530 64 pułk piechoty
kapral Szramka Józef KS nr 1863 64 pułk piechoty
porucznik Szturc Rudolf KS nr 2393 64 pułk piechoty
sierżant Świtała Franciszek KS nr 2475 64 pułk piechoty
podporucznik Urbański Ludwik KS nr 2396 64 pułk piechoty
starszy szeregowy Urbański Szczepan KS nr 4678 64 pułk piechoty
sierżant Ziółkowski Franciszek KS nr 1058 64 pułk piechoty
porucznik Antoniewski-Raczyński Franciszek KS 65 pułk piechoty (1923)
starszy szeregowy Bejma Franciszek KS nr 2415 65 pułk piechoty
sierżant Brzózka Julian KS nr 4671 65 pułk piechoty
sierżant Budzianowski Stanisław KS nr 2227 65 pułk piechoty
plutonowy Gliszczyński Anastazy KS nr 969 65 pułk piechoty
podchorąży Gołębiewski Józef KS nr 2222 65 pułk piechoty
sierżant Groblewski Roman KS nr 398 65 pułk piechoty
podporucznik Gudera Artur KS nr 4673 65 pułk piechoty
kapral Jasnoch Franciszek KS nr 381 65 pułk piechoty
podpułkownik Korewo Franciszek KS nr 2434 (1792)[1] 65 pułk piechoty
kapitan Krywko Rafał KS nr 2378 65 pułk piechoty
szeregowy Leparowski Jan KS nr 2418 65 pułk piechoty
kapitan Michalski Stefan III KS nr 2439 65 pułk piechoty
kapitan Müller Tadeusz KS nr 86 65 pułk piechoty
starszy szeregowy Panek Józef KS nr 525 65 pułk piechoty
sierżant Pelc Marian KS nr 2420 65 pułk piechoty
szeregowy Potracki (Podracki) Franciszek KS nr 2417 65 pułk piechoty
starszy szeregowy Pyrngies Antoni KS nr 4670 65 pułk piechoty
podporucznik Rafalski Jan KS nr 2221 65 pułk piechoty
kapral Różański Jan KS nr 302 65 pułk piechoty
podporucznik Rybicki Kazimierz I (20.4.1897) KS nr 2372 65 pułk piechoty
sierżant sztabowy Sadowski Franciszek KS nr 2419 65 pułk piechoty
major Serafinowicz Eustachy KS nr 2436 65 pułk piechoty
kapral Świeczkowski Józef KS nr 1254 65 pułk piechoty
kapitan Skarzyński Ignacy KS nr 2747 65 pułk piechoty
plutonowy Wejer Jan KS nr 4672 65 pułk piechoty
podporucznik Wiński Tomasz KS nr 972 65 pułk piechoty
podporucznik Zapolski Józef KS nr 2413 65 pułk piechoty
szeregowy Zdyb Józef KS nr 1625 65 pułk piechoty
plutonowy Bączyński Jan KS nr 2750 66 pułk piechoty
plutonowy Bierzk (Bierzek) Teofil KS nr 4649 66 pułk piechoty
podporucznik Elsner Piotr KS nr 2324 66 pułk piechoty
sierżant Formela Leon KS nr 2654 66 pułk piechoty
chorąży Hirsz Jan KS nr 397 66 pułk piechoty
podpułkownik Jarnuszkiewicz Czesław KS nr 2382 66 pułk piechoty
szeregowy Kaliszewski Władysław 66 pułk piechoty
porucznik Kamiński Józef KS nr 2321 66 pułk piechoty
sierżant Kamiński Leonard KS nr 2744 66 pułk piechoty
kapitan Kamiński Walenty Marcin KS nr 2389 (307)[1] 66 pułk piechoty
porucznik Kępiński Lucjan Józef KS nr 265 66 pułk piechoty
kapral Kiedrowski Jan KS nr 2587 66 pułk piechoty
starszy szeregowy Landowski Jan KS nr 2549 66 pułk piechoty
kapral Lizakowski Jan 66 pułk piechoty
podporucznik Łukowicz Stefan KS nr 2472 66 pułk piechoty
sierżant Łukowicz Teodor KS nr 2459 66 pułk piechoty
kapral Pawłowski Władysław KS nr 1720 66 pułk piechoty
sierżant sztabowy Piechowski Franciszek KS nr 2564 66 pułk piechoty
sanitariusz Przepiórka Bolesław 66 pułk piechoty
podporucznik Podwysocki Marian KS nr 2323 66 pułk piechoty
podporucznik Raś Józef KS nr 4675 66 pułk piechoty
podporucznik Reszelski Henryk KS nr 58 66 pułk piechoty
kapitan Rojek Konstanty KS nr 1048 66 pułk piechoty
szeregowy Rybak Józef KS nr 1110 66 pułk piechoty
starszy szeregowy Strzelka Jakub KS nr 252 66 pułk piechoty
kapral Wierzba Leon 66 pułk piechoty
kapral Wierzba Władysław KS nr 2749 66 pułk piechoty
kapral Zizakowski Jan KS nr 2838 66 pułk piechoty
podporucznik Żelazny Konrad KS nr 108 66 pułk piechoty
plutonowy Żywicki Wiktor KS nr 412 (108) 66 pułk piechoty
podporucznik Borzych Franciszek KS nr 4522 67 pułk piechoty
plutonowy Borys Stanisław KS 67 pułk piechoty
sierżant Fornowski Władysław KS 67 pułk piechoty
major Jędrzejewicz Wacław KS nr 4944 67 pułk piechoty (1923)
kapitan Klein Jan KS 67 pułk piechoty
porucznik Klucz Władysław KS 67 pułk piechoty (1923)
sierżant Kmiotek Leon KS nr 4728 67 pułk piechoty
podporucznik Klucz Władysław KS nr 4526 67 pułk piechoty
porucznik Masłek Stanisław KS nr 4731 67 pułk piechoty
kapitan Maryński Felicjan KS nr 4766 67 pułk piechoty
podporucznik Rogalski Edmund 67 pułk piechoty
chorąży Robaszewski Walerian KS nr 4525 67 pułk piechoty
pułkownik Silicki Leon KS nr 6691 I Korpus WP na Wschodzie
podporucznik Sulerzyński Kazimierz KS nr 2137 67 pułk piechoty
podporucznik Trojanowski Sylwester KS 67 pułk piechoty
plutonowy Wietrzykowski Jan 67 pułk piechoty
sierżant Witkowski Nikodem KS nr 4743 67 pułk piechoty
kapitan Banaszak Edward Ks nr 4524 68 pułk piechoty
sierżant Byczyński Franciszek 68 pułk piechoty
starszy szeregowy Dyczek Wawrzyn 68 pułk piechoty
kapral Gawron Stanisław 68 pułk piechoty
starszy szeregowy Giszczyński Ludwik 68 pułk piechoty
starszy szeregowy Gołąbek Leopold 68 pułk piechoty
sierżant Kordus Stanisław 68 pułk piechoty
sierżant Lis Kazimierz 68 pułk piechoty
podporucznik Mroczkowski Aleksander Jan KS 68 pułk piechoty
kapral Miklaszewski Włodzimierz KS nr 4770 68 pułk piechoty
major Nowaczyński Wincenty KS 68 pułk piechoty
sierżant Paczkowski Franciszek 68 pułk piechoty
szeregowy Świejkowski Stanisław 68 pułk piechoty
kapitan Wężyk Wojciech KS nr 8009 68 pułk piechoty
porucznik Wieczorek Mieczysław KS nr 8010 68 pułk piechoty
chorąży Wieczorek Nepomucen KS nr 4767 68 pułk piechoty
sierżant sztabowy Adamski Władysław 69 pułk piechoty
podporucznik Busza Ignacy 69 pułk piechoty
major Chosłowski Stefan KS nr 4720 69 pułk piechoty
starszy szeregowy Dolata Stanisław 69 pułk piechoty
kapral Pawlak Jan 69 pułk piechoty
kapral Rzepczyk Antoni 69 pułk piechoty
podporucznik Słabęcki Stefan KS nr 4521 69 pułk piechoty
plutonowy Sobota Józef 69 pułk piechoty
sierżant Synowiec Ignacy 69 pułk piechoty
sierżant Waściński Marcin 69 pułk piechoty
sierżant sztabowy Adamski Feliks KS nr 3021 70 pułk piechoty
starszy szeregowy Dryjański Jan KS 70 pułk piechoty
podpułkownik Godziejewski Eugeniusz KS nr 4935 70 pułk piechoty (1923)
starszy szeregowy Jelonek Franciszek KS nr 4598 70 pułk piechoty
sierżant Kostka Józef KS nr 4747 70 pułk piechoty
kapral Lis Stanisław 70 pułk piechoty
sierżant Majcher Władysław KS 70 pułk piechoty
porucznik Paul Tomasz KS 70 pułk piechoty
sierżant Pietrzak Stanisław KS nr 4739 70 pułk piechoty
porucznik Tomaszewski Stefan Edward KS nr 4523 70 pułk piechoty
porucznik Twardowski Franciszek KS nr 4732 70 pułk piechoty
kapitan Wężyk Wojciech 70 pułk piechoty
szeregowy Banach Stanisław 71 pułk piechoty
sierżant Czemerys Michał KS 71 pułk piechoty
szeregowy Fibich Józef KS nr 1926 71 pułk piechoty
podporucznik Gawlik Józef KS 71 pułk piechoty
szeregowy Gołąb Ferdynand KS 71 pułk piechoty
podporucznik Hodbod Kazimierz KS 71 pułk piechoty
kapitan Holecki Władysław KS 71 pułk piechoty (1923)
starszy szeregowy Kaczorowski Stanisław KS 71 pułk piechoty
podporucznik Kramczyński Józef KS 71 pułk piechoty
kapral Lewandowski Jan KS 71 pułk piechoty
major Ocetkiewicz Marian KS 71 pułk piechoty
szeregowy Pająk Michał KS 71 pułk piechoty
starszy szeregowy Paśko Michał KS nr 1563 71 pułk piechoty
podporucznik Pawlikowski Stanisław 71 pułk piechoty
sierżant Piechowiak Józef KS 71 pułk piechoty
Stanek Jan KS nr 7801 71 pułk piechoty (1923)
kapral Stawny Józef 71 pułk piechoty
starszy szeregowy Szkutnik Antoni 71 pułk piechoty
kapral Środecki Walenty 71 pułk piechoty
porucznik Trytek Stanisław KS nr 5115 71 pułk piechoty
starszy szeregowy Warguła Szczepan 71 pułk piechoty
starszy sierżant Wójcicki Bolesław 71 pułk piechoty
plutonowy Zając Jan KS 71 pułk piechoty
plutonowy Zybala Ludwik 71 pułk piechoty
podporucznik Błoch Teodor KS nr 1290 72 pułk piechoty
podporucznik Frank Feliks KS nr 1830 72 pułk piechoty
kapral Gajda Jan KS 72 pułk piechoty
sierżant Groll Antoni KS 72 pułk piechoty
podporucznik Haas Wacław 72 pułk piechoty
podchorąży Jaruzelski Zbigniew KS nr 1951 72 pułk piechoty
plutonowy Jurczyk Wincenty KS 72 pułk piechoty
plutonowy Klasa Stanisław KS 72 pułk piechoty
podporucznik Kopański Czesław Henryk KS 72 pułk piechoty
kapral Kręgielski Dionizy KS 72 pułk piechoty
plutonowy Łakota Bronisław KS 72 pułk piechoty
podporucznik Majewski Stefan III (24.12.1898) KS 72 pułk piechoty
kapral Marek Ignacy KS 72 pułk piechoty
podpułkownik Modelski Izydor KS nr 2856 72 pułk piechoty
szeregowy Pietrzak Andrzej KS 72 pułk piechoty
podporucznik Piotrowiak Franciszek KS 72 pułk piechoty
podpułkownik Rachmistruk Włodzimierz KS 72 pułk piechoty
podporucznik Ryziński Kazimierz KS 72 pułk piechoty
podporucznik Serednicki Teodor 72 pułk piechoty
podporucznik Szepelski Antoni 72 pułk piechoty
podporucznik Szut Jan 72 pułk piechoty
podchorąży Tarnawski Julian KS 72 pułk piechoty
kapitan Trzebunia Stanisław KS nr 505 72 pułk piechoty wojna z bolszewikami
starszy szeregowy Tyliński Ludwik 72 pułk piechoty
kapitan Uldanowicz Jan KS 72 pułk piechoty
major Wartha Witold KS nr 1281 72 pułk piechoty wojna z bolszewikami
sierżant Zarzycki Michał KS 72 pułk piechoty
porucznik Alejski Ignacy KS 73 pułk piechoty
porucznik Balcer Stefan 73 pułk piechoty
sierżant Białkowski Franciszek KS nr 4748 73 pułk piechoty
kapitan Bogotko Kornel KS nr 5879 73 pułk piechoty
porucznik Hager Janusz 73 pułk piechoty
szeregowy Hylewicz Józef KS nr 8029 73 pułk piechoty
sierżant Jackowiak Andrzej KS 73 pułk piechoty
szeregowy Karólczak Wawrzyniec KS nr 8030 73 pułk piechoty
chorąży Karczmarek Antoni KS 73 pułk piechoty
kapral Kłosowski Aleksander KS nr 8031 73 pułk piechoty
szeregowy Koralczyk Wawrzyniec KS 73 pułk piechoty
porucznik Kowalski Mieczysław Marian 73 pułk piechoty
porucznik Kwiatkowski Franciszek 73 pułk piechoty
major Namysł Jan Ks nr 4723 73 pułk piechoty
porucznik Sobera Stefan 73 pułk piechoty
chorąży Sobkowiak Stanisław 73 pułk piechoty
starszy szeregowy Szczepański Ludwik KS nr 8032 73 pułk piechoty
plutonowy Szmatuła Piotr KS nr 5988 73 pułk piechoty
porucznik Szulc Franciszek KS nr 4733 73 pułk piechoty
sierżant Tasiemkowski Stanisław 73 pułk piechoty
kapitan Vogel Dionizy 73 pułk piechoty
chorąży Zając Franciszek KS 73 pułk piechoty
podpułkownik Zenkteller Kazimierz 73 pułk piechoty
porucznik Łukasiński Konrad KS 74 pułk piechoty (1923)
podporucznik Nawrocki Władysław KS nr 5882 74 pułk piechoty
porucznik Stypa Stanisław Roman KS nr 5880 74 pułk piechoty
porucznik Wysocki Franciszek IV (22.7.1895) KS nr 5881 74 pułk piechoty
sierżant Zieliński Franciszek KS nr 4697 74 pułk piechoty
podchorąży Babiak Józef KS nr 5888 75 pułk piechoty
kapitan Brandys Karol Mikołaj KS nr 5884 75 pułk piechoty
kapitan Dobrzański Bolesław KS nr 5883 75 pułk piechoty
podporucznik Hałaczkiewicz Stanisław KS nr 5885 75 pułk piechoty
podporucznik Obidowicz Witold KS nr 5886 75 pułk piechoty
sierżant Tomczak Stanisław KS nr 5889 75 pułk piechoty
chorąży Wawrok Franciszek KS nr 5887 75 pułk piechoty
podpułkownik Wołkowicki Tadeusz KS nr 5799 75 pułk piechoty (1923)
pułkownik Zarzycki Ferdynand KS nr 3049 75 pułk piechoty (1923)
porucznik Żelewski Józef Edmund KS 75 pułk piechoty (1923)
kapitan Bąkowski Leon KS nr 4487 76 pułk piechoty
kapitan Chmielewski Witold KS nr 4133 76 pułk piechoty
porucznik Dmochowski Bolesław KS nr 4486 76 pułk piechoty
podporucznik Gliński Władysław KS nr 8051 76 pułk piechoty
szeregowy Laskarys Jerzy KS nr 4100 76 pułk piechoty
porucznik Wolski Józef KS nr 8066 76 pułk piechoty
kapitan Mienicki Piotr KS nr 4924 76 pułk piechoty
kapitan Ogiński Jan KS nr 3893 76 pułk piechoty
plutonowy Tomkiewicz Stefan KS nr 4063 76 pułk piechoty
kapitan Zagórski Wilhelm KS nr 4068 76 pułk piechoty
podporucznik Antczak Bolesław KS 77 pułk piechoty (1923)
kapitan Bohusz-Szyszko Zygmunt KS nr 4489 77 pułk piechoty
kapitan Komierowski Witold KS nr 4430 77 pułk piechoty
sierżant Komorowski Henryk 77 pułk piechoty
szeregowy Korolewski Sewery KS nr 4057 77 pułk piechoty
podchorąży Kwieciński Romuald KS nr 4043 77 pułk piechoty
kapral Macewicz Romuald KS nr 4148 77 pułk piechoty
podporucznik Michalski Witold KS nr 4488 77 pułk piechoty
kapral Pietkiewicz Bronisław KS nr 4162 77 pułk piechoty
porucznik Polionis Kazimierz KS nr 4147 77 pułk piechoty
kapitan Prokop Jan KS nr 4062 77 pułk piechoty
major Rymkiewicz Mieczysław KS nr 4074 77 pułk piechoty
kapitan Słomczyński Jerzy KS nr 4432 77 pułk piechoty
porucznik Sobecki Jan KS nr 4431 77 pułk piechoty
kapitan Świechowski Stefan KS nr 4109 77 pułk piechoty
kapral Szumski Zygmunt KS nr 4131 77 pułk piechoty
szeregowy Turłowicz Feliks KS nr 4123 77 pułk piechoty
kapitan Wojdat Adolf KS nr 5844 77 pułk piechoty
podporucznik Żukowski Witold KS nr 4182 77 pułk piechoty
podporucznik Dworski Józef KS nr 4433 78 pułk piechoty
kapitan Gorzkowski Kazimierz KS 78 pułk piechoty (1923)
kapitan Karasiński Jan KS nr 4434 78 pułk piechoty
major Ludyga-Laskowski Jan KS nr 7860 78 pułk piechoty (1923)
porucznik Ankerstein Feliks KS nr 7873 79 pułk piechoty (1923)
porucznik Brysiewicz Romuald KS nr 4350 79 pułk piechoty
porucznik Charaszkiewicz Edmund KS nr 7882 79 pułk piechoty
starszy szeregowy Daszuta Józef KS nr 4482 79 pułk piechoty
major Jeziorański Tadeusz KS nr 8147 79 pułk piechoty
porucznik Kawalec Rajmund KS 79 pułk piechoty (1923)
podporucznik Kiczak Wilhelm KS nr 4485 79 pułk piechoty
porucznik Laskowski Kazimierz KS nr 4480 79 pułk piechoty
kapitan Lewicki Stefan I (4.4.1895) KS nr 4375 79 pułk piechoty
sierżant Majewski Aleksander KS nr 4481 79 pułk piechoty
starszy sierżant Misiak Bogusław KS nr 4483 79 pułk piechoty
plutonowy Nalewajko Ksawery KS nr 4484 79 pułk piechoty
porucznik Ostrowski Bolesław Andrzej KS nr 4113 79 pułk piechoty
pułkownik Pasławski Stefan KS 79 pułk piechoty
kapitan Powichrowski Wincenty KS nr 4175 79 pułk piechoty
porucznik Sulik Nikodem KS nr 4351 79 pułk piechoty
porucznik Tarasiuk Józef KS nr 4352 79 pułk piechoty
major Turkowski Marian KS nr 4273 79 pułk piechoty
porucznik Więcek Stanisław Zygmunt KS 79 pułk piechoty (1923)
porucznik Zarembski Wincenty KS nr 4353 79 pułk piechoty
major Zawadzki Bolesław KS nr 4211 79 pułk piechoty
szeregowy Arasim Józef KS 80 pułk piechoty
kapral Balcerzak Edward KS 80 pułk piechoty
starszy szeregowy Boraczewski Wincenty KS nr 4087 80 pułk piechoty
podporucznik Czapski Stanisław Karol KS nr 7827? 80 pułk piechoty (1923)
kapitan Hejbowicz Leon KS nr 4923 80 pułk piechoty
podporucznik Kawecki Henryk 80 pułk piechoty
kapral Kazimierczak Wincenty KS 80 pułk piechoty
kapral Kazior Kazimierz KS 80 pułk piechoty
sierżant Kolarz Eryk KS 80 pułk piechoty
kapral Makarewicz Józef KS 80 pułk piechoty
porucznik Mancewicz Karol KS 80 pułk piechoty (1923)
starszy szeregowy Michalczyk Julian 80 pułk piechoty
podporucznik Obrzud Stanisław KS nr 5239 80 pułk piechoty
porucznik Perkowicz Stanisław KS nr 4116 80 pułk piechoty
podporucznik Prażmowski Władysław KS nr 4195 80 pułk piechoty
sierżant Rodziewicz Stefan KS nr 4080 80 pułk piechoty
podporucznik Rutkowski Antoni KS nr 3757 80 pułk piechoty
podpułkownik Rybicki Kazimierz Jarosław KZ nr 4
KS nr 3580
80 pułk piechoty
kapral Salomon Józef 80 pułk piechoty
szeregowy Spychaj Józef KS nr 4158 80 pułk piechoty
porucznik Uhrynowicz Franciszek KS nr 4089 80 pułk piechoty
starszy szeregowy Wojnarowski Jan 80 pułk piechoty
strzelec Badziński Jan 81 pułk piechoty
sierżant Benisz Roman 81 pułk piechoty
podpułkownik Bohaterewicz Bronisław KS nr 1956 81 pułk piechoty
porucznik Borkiewicz Józef KS nr 4922 81 pułk piechoty
porucznik Ciechanowicz Witold KS 81 pułk piechoty
porucznik Daniszewski Piotr KS nr 4040 81 pułk piechoty
podporucznik Domoracki Piotr KS nr 4191 81 pułk piechoty
kapral Gniłka Franciszek KS nr 3753 81 pułk piechoty
kapral Ilkiewicz Józef 81 pułk piechoty
major Kaleński-Jaśkiewicz Mieczysław KS nr 4126 81 pułk piechoty
plutonowy Kalicki Kazimierz KS nr 4114 81 pułk piechoty
starszy strzelec Kisiel Józef KS nr 4034 81 pułk piechoty
starszy strzelec Komko Witold 81 pułk piechoty
plutonowy Kosiorowski Józef 81 pułk piechoty
plutonowy Kubacki Zygmunt KS nr 3758 81 pułk piechoty
podporucznik Kuferski Wacław KS nr 4071 81 pułk piechoty
sierżant Naprawski Stanisław KS nr 4053 81 pułk piechoty
porucznik Oreluk Feliks KS nr 4920 81 pułk piechoty
podporucznik Pełka Piotr KS nr 3754 81 pułk piechoty
podporucznik Piotrowicz Konstanty I KS nr 4058 81 pułk piechoty
sierżant Puciłowski Hieronim KS nr 4055 81 pułk piechoty
starszy strzelec Redel Jan KS nr 4187 81 pułk piechoty
podporucznik Romanowski Edward KS nr 6450 81 pułk piechoty
sierżant Siedlikowski Józef 81 pułk piechoty
podporucznik Sirotkiewicz Piotr KS nr 4921 81 pułk piechoty
podporucznik Sobieszczański Stanisław KS nr 2198 81 pułk piechoty
porucznik Songin Franciszek 81 pułk piechoty
starszy strzelec Suwalski Albin KS nr 4135 81 pułk piechoty
starszy sierżant Symomowicz Antoni 81 pułk piechoty
porucznik Szymański Wacław II (29.9.1889) KS nr 4138 81 pułk piechoty
plutonowy Ślusarz Jan KS nr 3751 81 pułk piechoty
podpułkownik Waśkiewicz Bolesław KS 81 pułk piechoty
sierżant Weber Roman KS 81 pułk piechoty
sierżant Węglarz Władysław KS nr 4181 81 pułk piechoty
kapral Wojciechowski Mieczysław KS 81 pułk piechoty
plutonowy Wojkszner Bolesław KS nr 4059 81 pułk piechoty
sierżant Zarecz Aleksander KS nr 4093 81 pułk piechoty
starszy strzelec Zuwalski Albin 81 pułk piechoty
plutonowy Żemajtis Edward KS nr 368 81 pułk piechoty
porucznik Biernat Kazimierz KS nr 1841 82 pułk piechoty
major Czaplo Jan 82 pułk piechoty
kapitan Cieszkowski Antoni Józef KS 82 pułk piechoty
podporucznik Czyżewski Józef 82 pułk piechoty
major Dindorf-Ankowicz Franciszek KS nr 3747 82 pułk piechoty
major Grabowski Zygmunt KS nr 3782 82 pułk piechoty
kapitan Kierski Aleksander KS 82 pułk piechoty
plutonowy Kuntc Leon 82 pułk piechoty
kapral Kurneta Michał 82 pułk piechoty
plutonowy Markowski Kazimierz 82 pułk piechoty
podporucznik Robakiewicz Feliks KS 82 pułk piechoty
kapitan Sztarejko Stanisław KS nr 350 82 pułk piechoty
kapral Wiącek Michał 82 pułk piechoty
plutonowy Zerynger Kazimierz 82 pułk piechoty
porucznik Bąkiewicz Wincenty Adam KS nr 938 83 pułk piechoty
sierżant Bogacewicz Franciszek KS 83 pułk piechoty
kapitan Cieszkowski Antoni 83 pułk piechoty
plutonowy Kiciński Kazimierz KS 83 pułk piechoty
kapitan Kierski Aleksander 83 pułk piechoty
kapitan Miłkowski Józef 83 pułk piechoty
plutonowy Olszewski Józef KS nr 3785 83 pułk piechoty
podporucznik Prantl Eugeniusz KS nr 3788 83 pułk piechoty
szeregowy Tesarz Bolesław KS 83 pułk piechoty
major Werobej Józef KS 83 pułk piechoty
podporucznik Wysocki Jan 83 pułk piechoty
plutonowy Zaniewski Witold KS 83 pułk piechoty
kapitan Zgrzeblok Alfons (Zgrzebniok) KS nr 7815 83 pułk piechoty (1923)
kapral Bieniek Stanisław KS nr 8004 84 pułk piechoty
podporucznik Bratro Adam KS nr 3922 84 pułk piechoty
podporucznik Bratro Leon 84 pułk piechoty
strzelec Bresler Antoni KS 84 pułk piechoty
kapitan Cieszyński Wacław (Ciszyński) KS 84 pułk piechoty
kapitan Czechowski Jan KS 84 pułk piechoty
podporucznik Dziemba Jan KS nr 3926 84 pułk piechoty
kapitan Gano Stanisław 84 pułk piechoty
porucznik Gosiewski Antoni KS nr 4357 84 pułk piechoty
podpułkownik Hellmann Włodzimierz 84 pułk piechoty
starszy sierżant Jargot Franciszek KS 84 pułk piechoty
strzelec Jarzębski Stanisław KS 84 pułk piechoty
kapral Menderak Wojciech KS 84 pułk piechoty
kapitan Nowak Stanisław III (7.5.1892) KS 84 pułk piechoty (1923)
major Olkowski Antoni KS nr 2699 84 pułk piechoty (1923)
kapitan piechoty Piwnicki Zygmunt KS nr 5167 I/84 pułk piechoty
major Schmidt Alfred Jan KS 84 pułk piechoty
starszy strzelec Sułowicz Stefan 84 pułk piechoty
sierżant Szykulski Michał KS nr 4358 84 pułk piechoty
plutonowy Świergiel Józef 84 pułk piechoty
starszy sierżant Tesmer Piotr 84 pułk piechoty
plutonowy Trzmiel Andrzej 84 pułk piechoty
sierżant Turek Piotr KS 84 pułk piechoty
major Wądołkowski Ignacy KS 84 pułk piechoty
porucznik Wiśniewski Edward KS nr 3920 84 pułk piechoty
kapral Wojtas Jan 84 pułk piechoty
podporucznik Wójcicki Stefan KS nr 2524 84 pułk piechoty
strzelec Zalewski Stanisław KS 84 pułk piechoty
porucznik Alencynowicz Piotr KS nr 8047 85 pułk piechoty
kapitan Balcewicz Bronisław KS nr 3350 85 pułk piechoty
major Bobiatyński Stanisław KS 85 pułk piechoty
podporucznik Bułharowski Wacław KS nr 4097 85 pułk piechoty
podchorąży Buławski Stefan KS nr 4907 85 pułk piechoty
starszy strzelec Człapiński Karol 85 pułk piechoty
kapitan Dąbrowski Józef KS nr 4916 85 pułk piechoty
plutonowy Darowski Seweryn 85 pułk piechoty
strzelec Danowski Bronisław KS nr 8049 85 pułk piechoty
kapral Dokurno Józef KS nr 4101 85 pułk piechoty
starszy strzelec Domaszewicz Michał KS nr 4073 85 pułk piechoty
kapral Grond Aleksander 85 pułk piechoty
starszy strzelec Jackiewicz Jan KS 85 pułk piechoty
podporucznik Janikowski Jan Jakub KS nr 4069 85 pułk piechoty
starszy strzelec Jankowski Hilary KS nr 4050 85 pułk piechoty
podchorąży Jurkiewicz Konstanty KS nr 4908 85 pułk piechoty
sierżant Kawałek Kazimierz 85 pułk piechoty
kapral Klimowicz Władysław KS nr 3591 85 pułk piechoty
sierżant Komorowski Henryk KS nr 4167 85 pułk piechoty
sierżant Kowalczyk Antoni KS nr 4909 85 pułk piechoty
kapral Krukowski Bronisław KS nr 4285 85 pułk piechoty
sierżant Kunca (Konca) Aleksander 85 pułk piechoty
kapral Kitowski Adam KS nr 4163 85 pułk piechoty
podchorąży Lachowicz Władysław KS nr 8055 85 pułk piechoty
podchorąży Likszo Aleksander KS nr 4041 85 pułk piechoty
porucznik Matarewicz Benedykt KS 85 pułk piechoty
plutonowy Michalewicz Wacław KS nr 4180 85 pułk piechoty
kapral Mikulicz Antoni 85 pułk piechoty
kapral Mosiewicz Konstanty 85 pułk piechoty
plutonowy Nawrocki Eugeniusz KS nr 4176 85 pułk piechoty
kapral Osiński Eugeniusz KS nr 4111 85 pułk piechoty
plutonowy Osiński Władysław KS nr 4076 85 pułk piechoty
porucznik Orzechowski Władysław (Józef) 85 pułk piechoty
kapitan Oziewicz Stanisław KS nr 4150 85 pułk piechoty
plutonowy Pupinik Bronisław KS nr 4254 85 pułk piechoty
podporucznik Parfjanowicz Piotr KS nr 4044 85 pułk piechoty
plutonowy Piotrowski Rafał KS 85 pułk piechoty
podchorąży Rybikowski Michał KS nr 4906 85 pułk piechoty
kapitan Rapszewicz Leon KS 85 pułk piechoty
plutonowy Serafiński Stanisław KS nr 3587 85 pułk piechoty
podchorąży Słowaniewski Władysław KS nr 8063 85 pułk piechoty
porucznik Sobolew Bazyli KS nr 4072 85 pułk piechoty
sierżant Stankiewicz Bronisław KS nr 4090 85 pułk piechoty
podporucznik Synoś Stanisław KS nr 4110 85 pułk piechoty
porucznik Szemiot-Połaczyński Stanisław KS nr 4917 85 pułk piechoty
kapitan Szczerbicki Witold KS nr 3752 85 pułk piechoty
kapral Syss Stanisław 85 pułk piechoty
plutonowy Ślązak Szczepan KS nr 4075 85 pułk piechoty
porucznik Trubicki Witold KS nr 4161 85 pułk piechoty
porucznik Węgrzyn Jan KS nr 4188 85 pułk piechoty
wachmistrz Zaleski Paweł 85 pułk piechoty
kapitan Zapolski-Downar Ryszard 85 pułk piechoty
sierżant Zatoń Stefan KS nr 8067 85 pułk piechoty
plutonowy Zawisza Feliks KS nr 4127 85 pułk piechoty
podpułkownik Adamowicz Bronisław 86 pułk piechoty
sierżant Bartkowiak Stanisław KS nr 360 86 pułk piechoty
starszy sierżant (st. szer) Bartosz Władysław KS nr 8048 86 pułk piechoty
plutonowy Bąk Franciszek KS nr 4091 86 pułk piechoty
porucznik Bielawski Edwin 86 pułk piechoty
porucznik Birula-Białynicki Ignacy KS nr 4117 86 pułk piechoty
starszy szeregowy Cichocki Walenty KS nr 3755 86 pułk piechoty
kapitan Dubiński Antoni KS nr 4145 86 pułk piechoty
szeregowy Dunaj Stanisław KS 86 pułk piechoty
sierżant Dyc Leon KS nr 4038 86 pułk piechoty
sierżant Dylewski Bronisław KS nr 4164 86 pułk piechoty
szeregowy Figeland Ludwik KS nr 8050 86 pułk piechoty
podporucznik Froelich Edward KS nr 4086 86 pułk piechoty
kapral Glinkowski Józef KS nr 3750 86 pułk piechoty
plutonowy Goworow Grzegorz KS nr 3584 86 pułk piechoty
porucznik Hepner Ryszard KS nr 3780 86 pułk piechoty
sierżant Hulewicz Zygmunt KS 86 pułk piechoty
sierżant Janicki Walenty KS nr 8052 86 pułk piechoty
starszy sierżant Jędrzejewski Antoni KS nr 4912 86 pułk piechoty
sierżant Kamiński Jan KS 86 pułk piechoty
szeregowy Karasewicz Jan KS nr 4198 86 pułk piechoty
kapral Karbownicki Piotr KS nr 8053 86 pułk piechoty
kapral Kazimierczak Wincenty KS 86 pułk piechoty
porucznik Kolendo Antoni KS nr 4918 86 pułk piechoty
podporucznik Komornicki Bogusław KS nr 4911 86 pułk piechoty
podporucznik Korsak Wojciech KS nr 4096 86 pułk piechoty
sierżant Lasota Edward KS 86 pułk piechoty
plutonowy Lasota Stefan KS nr 4151 86 pułk piechoty
starszy sierżant Leppert Bolesław KS 86 pułk piechoty
plutonowy Łazarewicz Antoni KS 86 pułk piechoty
plutonowy Łobejszo Julian KS nr 8057 86 pułk piechoty
sierżant Maik Józef KS nr 4081 86 pułk piechoty
porucznik Małachowski Władysław KS nr 4919 86 pułk piechoty
szeregowy Mazur Karol KS nr 4168 86 pułk piechoty
podporucznik Mossakowski Józef KS nr 8058 86 pułk piechoty
sierżant Mróz Czesław KS nr 4098 86 pułk piechoty
kapitan Niedźwiedzki Kazimierz KS 86 pułk piechoty
szeregowy Niepokojczycki Bolesław KS nr 8059 86 pułk piechoty
szeregowy Nowacki Franciszek KS nr 4267 86 pułk piechoty
podchorąży Nowakowski Baltazar Bolesław KS nr 4049 86 pułk piechoty
starszy szeregowy Nowicki Zygmunt KS nr 8060 86 pułk piechoty
starszy szeregowy Okołotowicz Mikołaj KS nr 4139 86 pułk piechoty
starszy szeregowy Osuchowski Piotr KS nr 4132 86 pułk piechoty
porucznik Pstrocki (Pietrocki) Aleksander KS nr 4910 86 pułk piechoty
porucznik Patrycy Henryk 86 pułk piechoty
podporucznik Proscewicz Karol KS nr 8062 86 pułk piechoty
plutonowy Prozorowicz (Prosorowicz) Józef KS nr 4913 86 pułk piechoty
major Rutkiewicz Wincenty KS nr 4197 86 pułk piechoty
kapral Sauda Władysław KS nr 4240 86 pułk piechoty
porucznik Sielewicz Julian KS nr 4144 86 pułk piechoty
podporucznik Śliwiński Antoni KS nr 4142 86 pułk piechoty
sierżant Sukal (Sokal) Marcin KS 86 pułk piechoty
kapral Stachowski Wincenty KS nr 4102 86 pułk piechoty
szeregowy Stępień Franciszek KS 86 pułk piechoty
sierżant Symonowicz Antoni KS 86 pułk piechoty
sierżant Szeląg Szymon KS nr 4051 86 pułk piechoty
starszy szeregowy Szerszeń Stanisław KS nr 3759 86 pułk piechoty
szeregowy Szymaniec Ksawery KS nr 8065 86 pułk piechoty
sierżant Trumpus Eugeniusz KS nr 4066 86 pułk piechoty
major Tschernich Józef 86 pułk piechoty
podporucznik Werakso Józef KS nr 4046 86 pułk piechoty
podchorąży Wołkowicki Jan KS 86 pułk piechoty
kapitan Wójcik Szczęsny Tadeusz KS 86 pułk piechoty (1923)
plutonowy Zawada Józef KS nr 8068 86 pułk piechoty
starszy szeregowy Chyła (Hyła) Jan KS nr 4134 86 pułk piechoty
podporucznik Brabko Adam KS nr 3922 101 pułk piechoty
kapral Czmiel Leon 101 pułk piechoty
porucznik Binkowski Józef (Bińkowski) KS nr 4778 105 pułk piechoty
podporucznik Janowski Marian KS nr 4776 105 pułk piechoty
podporucznik Krauze Zygmunt KS nr 4779 105 pułk piechoty
podpułkownik Maxymowicz Włodzimierz KS nr 4782 105 pułk piechoty
podporucznik Paczos Stanisław KS nr 4780 105 pułk piechoty
podporucznik Rodakiewicz Mieczysław KS nr 4781 105 pułk piechoty
kapitan Sadkowski Czesław KS nr 4774 105 pułk piechoty
kapitan Smereczyński Władysław KS nr 4773 105 pułk piechoty
kapitan Szymański Roman Władysław KS nr 4777 105 pułk piechoty
podporucznik Wachowicz Andrzej KS nr 4775 105 pułk piechoty
porucznik Bozowski Jan KS nr 8090 144 pułk piechoty
sierżant Czenerys Michał 144 pułk piechoty
podchorąży Strzelecki Stanisław KS 144 pułk piechoty
podporucznik Szymanowicz Mieczysław KS nr 3817 144 pułk piechoty
plutonowy Zybała Ludwik 144 pułk piechoty
sierżant sztabowy Wójcicki Bolesław 144 pułk piechoty
szeregowy Dembiński Kazimierz KS nr 184 201 pułk piechoty
major Deschu Tadeusz KS nr 4584 201 pułk piechoty
szeregowy Filipek Stefan 201 pułk piechoty
kapitan Gaładyk Janusz KS nr 4530 201 pułk piechoty
starszy szeregowy Gasik Edward KS nr 2474 201 pułk piechoty
kapral Hołówko Tadeusz 201 pułk piechoty
plutonowy Kaczorowski Edmund KS nr 4103 201 pułk piechoty
sierżant Kaulenas Kazimierz 201 pułk piechoty
major Kicka Jan KS nr 4600 201 pułk piechoty
plutonowy Kejzik Wiktor 201 pułk piechoty
porucznik Kolnarski Antoni KS nr 5859 201 pułk piechoty konflikt z Litwą
kapitan Korkiewicz Jan KS nr 4533 201 pułk piechoty
starszy szeregowy Łastówka Karol KS nr 4419 201 pułk piechoty
podporucznik Magiera Edward KS 201 pułk piechoty
porucznik Olewiński Piotr KS nr 4531 201 pułk piechoty
szeregowy Pietrzykowski Joachim KS 201 pułk piechoty
szeregowy Sługocki Marian KS nr 376 201 pułk piechoty
kapitan Strach Andrzej KS nr 4532 201 pułk piechoty
podporucznik podlekarz Wirbal Michał 201 pułk piechoty
podporucznik Wrześniewski Tadeusz KS nr 3923 201 pułk piechoty
plutonowy Zaborowski Olgierd 201 pułk piechoty
porucznik Zbyszewski Tytus KS nr 3397 201 pułk piechoty
kapral Bator Marcin 202 pułk piechoty
szeregowy Brester Antoni KS 202 pułk piechoty
starszy szeregowy Gano Józef KS 202 pułk piechoty
starszy szeregowy Jarzębski Stanisław 202 pułk piechoty
podporucznik Nieżyński Jerzy KS nr 4405 202 pułk piechoty
plutonowy Powrózek Stanisław 202 pułk piechoty
kapitan Przysiecki Stanisław KS nr 4356 202 pułk piechoty
podporucznik Rusiecki Hieronim KS nr 4219 202 pułk piechoty
major Sierant Modest 202 pułk piechoty
podporucznik Staniewicz Hieronim KS nr 180 9 pułk piechoty Legionów
sierżant Tadrowski Aleksander 202 pułk piechoty
porucznik Wiśniewski Artur KS nr 4104 202 pułk piechoty
kapral Wojteczek Stefan 202 pułk piechoty
podporucznik Zieliński Stanisław KS nr 385 202 pułk piechoty
szeregowy Białoszewski Ryszard KS nr 2920 205 pułk piechoty
szeregowy Bojewski Joachim Jan 205 pułk piechoty
plutonowy Domański Jan KS 205 pułk piechoty
sierżant Igliński Kazimierz 205 pułk piechoty
szeregowy Kozłowski Władysław KS 205 pułk piechoty
podporucznik piechoty Kraśnicki Jan KS nr 5155 205 pułk piechoty
podporucznik Kurcz Stanisław KS 205 pułk piechoty
plutonowy Kurzypiński Mieczysław 205 pułk piechoty
podporucznik Mikoś Tadeusz KS 205 pułk piechoty
major Mond Bernard KS 205 pułk piechoty
starszy szeregowy Padacz Władysław 205 pułk piechoty
plutonowy Paraniak Franciszek 205 pułk piechoty
szeregowy Pawłowski Henryk KS 205 pułk piechoty
kapral Ryttel Bogusław 205 pułk piechoty
szeregowy Sokołowski Marian KS nr 2292 205 pułk piechoty
sierżant Sowiński Izydor 205 pułk piechoty
plutonowy Urzykowski Roman KS nr 183 205 pułk piechoty
szeregowy Wyrzykowski Feliks KS nr 1876 205 pułk piechoty
kapitan Stankiewicz Stanisław II (4.2.1892) KS nr 3786 2 syberyjski pułk piechoty
kapitan Worobej Józef KS nr 3749 2 syberyjski pułk piechoty
plutonowy Bożek Józef 1 pułk strzelców podhalańskich
kapitan Duch Bronisław KS 5567 1 pułk strzelców podhalańskich
podporucznik Duch Mieczysław KS 1 pułk strzelców podhalańskich
kapitan Giza Józef KS nr 1888 1 pułk strzelców podhalańskich
porucznik Głuszek Jan 1 pułk strzelców podhalańskich
pułkownik Horoszkiewicz Kazimierz Andrzej KS 1 pułk strzelców podhalańskich
kapral Izworski Wincenty 1 pułk strzelców podhalańskich
chorąży Jajeśnica Michał 1 pułk strzelców podhalańskich
porucznik Jakób Stanisław KS 1 pułk strzelców podhalańskich
chorąży Jaśnicki Michał 1 pułk strzelców podhalańskich
starszy sierżant Józefowski Jan KS nr 4986 1 pułk strzelców podhalańskich
podporucznik Juszczakiewicz Stanisław KS 1 pułk strzelców podhalańskich
sierżant Kantor Franciszek 1 pułk strzelców podhalańskich
podporucznik Kasztelowicz Jan 1 pułk strzelców podhalańskich
starszy strzelec Kazubski Stefan 1 pułk strzelców podhalańskich
porucznik Kiełbasa Władysław KS nr 1886 1 pułk strzelców podhalańskich
podporucznik Kiławiec Józef 1 pułk strzelców podhalańskich
podporucznik Klemens Rudolf KS nr 1881 1 pułk strzelców podhalańskich
podchorąży Kochmański Bolesław KS nr 5582 1 pułk strzelców podhalańskich
porucznik Kumor Władysław KS 1 pułk strzelców podhalańskich
porucznik Kwapniewski Stanisław KS 1 pułk strzelców podhalańskich
kapitan Maciejowski Ludwik Franciszek KS nr 279 1 pułk strzelców podhalańskich
porucznik Majewski Bronisław KS nr 4985 1 pułk strzelców podhalańskich
kapitan Malik Zygmunt 1 pułk strzelców podhalańskich
plutonowy Mucha Julian 1 pułk strzelców podhalańskich
kapral Nowak Władysław KS 1 pułk strzelców podhalańskich
kapral Olcoń Dominik 1 pułk strzelców podhalańskich
sierżant Pach Stefan KS 1 pułk strzelców podhalańskich
major Piasecki Wojciech KS nr 4984 1 pułk strzelców podhalańskich
strzelec Plewiński Kacper 1 pułk strzelców podhalańskich
sierżant Resiuta Jan 1 pułk strzelców podhalańskich
strzelec Sułek Stanisław 1 pułk strzelców podhalańskich
podporucznik Skalski Julian KS nr 5199 1 pułk strzelców podhalańskich
porucznik Skibicki Stanisław 1 pułk strzelców podhalańskich
kapitan Urbanek Józef II KS 1 pułk strzelców podhalańskich
kapitan Wagner Franciszek KS 1 pułk strzelców podhalańskich
plutonowy Adamczyk Piotr 2 pułk strzelców podhalańskich
kapitan (kapral) Barnaś (Bernaś) Władysław (KS nr 5586) 2 pułk strzelców podhalańskich
porucznik Bielecki Feliks Zdzisław Leon KS 2 pułk strzelców podhalańskich
sierżant Cewik (Ćwik) Stanisław 2 pułk strzelców podhalańskich
starszy strzelec Cetnarowicz Jan 2 pułk strzelców podhalańskich
porucznik Dąbrowiecki Tadeusz KS nr 8156 2 pułk strzelców podhalańskich
porucznik Dutka Jan KS nr 5568 2 pułk strzelców podhalańskich
kapral Gorczowski Jakub 2 pułk strzelców podhalańskich
starszy sierżant Holicz Franciszek 2 pułk strzelców podhalańskich
starszy strzelec Kapałka Antoni 2 pułk strzelców podhalańskich
kapitan Kostecki Rudolf Antoni KS 2 pułk strzelców podhalańskich
kapitan Kubin Jan II (26.6.1888) KS 2 pułk strzelców podhalańskich
starszy strzelec Kuzior Władysław KS nr 1258 2 pułk strzelców podhalańskich
kapitan Lauer Michał KS nr 4996 2 pułk strzelców podhalańskich
starszy sierżant Lipiński Stanisław KS 2 pułk strzelców podhalańskich
kapitan Lityński Stanisław KS 2 pułk strzelców podhalańskich
kapitan Matzenauer Karol KS 2 pułk strzelców podhalańskich
starszy sierżant Mąka Stanisław KS nr 4988 2 pułk strzelców podhalańskich
strzelec Molek Andrzej 2 pułk strzelców podhalańskich
starszy strzelec Nowak Józef KS 2 pułk strzelców podhalańskich
porucznik Obrzut Wilhelm KS nr 1425 2 pułk strzelców podhalańskich
starszy sierżant Pilch Henryk KS nr 5573 2 pułk strzelców podhalańskich
porucznik Rychalski Stefan KS 2 pułk strzelców podhalańskich
porucznik Strelinger Juliusz 2 pułk strzelców podhalańskich
kapitan Stutzmann Franciszek KS 2 pułk strzelców podhalańskich
kapitan Śpiewak Władysław KS nr 4987 2 pułk strzelców podhalańskich
starszy strzelec Świątek Stanisław 2 pułk strzelców podhalańskich
porucznik Stahlberger Stanisław KS nr 8157 2 pułk strzelców podhalańskich
pułkownik Truskolaski Gustaw KS 2 pułk strzelców podhalańskich
chorąży Tyrkiel Michał 2 pułk strzelców podhalańskich
starszy sierżant Weyda Aleksander KS nr 5574 2 pułk strzelców podhalańskich
porucznik Wnorowski Tadeusz KS 2 pułk strzelców podhalańskich
kapral Wójs Jan 2 pułk strzelców podhalańskich
plutonowy Zawada Stanisław KS 2 pułk strzelców podhalańskich
podchorąży Żeleski Józef 2 pułk strzelców podhalańskich
kapitan Ziętkiewicz Władysław KS 2 pułk strzelców podhalańskich
sierżant Adamczak Józef 3 pułk strzelców podhalańskich
chorąży Bogusz Stanisław KS nr 5782 3 pułk strzelców podhalańskich
podporucznik Cieślewicz Władysław 3 pułk strzelców podhalańskich
kapral Fijak Józef KS nr 4990 3 pułk strzelców podhalańskich
kapral Furczyk Jan 3 pułk strzelców podhalańskich
kapral Hermanówna Wanda KS 3 pułk strzelców podhalańskich
porucznik Kajetanowicz Antoni KS 3 pułk strzelców podhalańskich
porucznik Kołodziejak (Kołodziejczyk, Kołodziejczak) Julian KS nr 4997 3 pułk strzelców podhalańskich
plutonowy Kosiorowski Jan 3 pułk strzelców podhalańskich
porucznik Lipczewski Jan 3 pułk strzelców podhalańskich
strzelec Nadziejewski Stanisław 3 pułk strzelców podhalańskich
strzelec Nowak Adam KS 3 pułk strzelców podhalańskich
kapitan Ojrzanowski Piotr KS 3 pułk strzelców podhalańskich
podpułkownik Okniński Ludwik KS 3 pułk strzelców podhalańskich
strzelec Pająk Franciszek KS nr 5578 3 pułk strzelców podhalańskich
porucznik Partyka Stanisław 3 pułk strzelców podhalańskich
porucznik podlekarz Pawłowski Ferdynand KS nr 1599 3 pułk strzelców podhalańskich
kapral Rak Franciszek KS nr 5577 3 pułk strzelców podhalańskich
sierżant Rams Józef 3 pułk strzelców podhalańskich
kapral Rutyna Wojciech 3 pułk strzelców podhalańskich
podporucznik Richter Julian KS nr 1598 3 pułk strzelców podhalańskich
kapitan Ryszka Józef Marek 3 pułk strzelców podhalańskich
major Skórski Stanisław 3 pułk strzelców podhalańskich
strzelec Stangret Jan KS nr 5583 3 pułk strzelców podhalańskich
kapral Szewc Antoni 3 pułk strzelców podhalańskich
kapral Szymański Stanisław KS nr 5579 3 pułk strzelców podhalańskich
porucznik Unger Oswald Erik 3 pułk strzelców podhalańskich
starszy strzelec Wajzner Jan 3 pułk strzelców podhalańskich
podporucznik Wolfram Witold KS nr 4989 3 pułk strzelców podhalańskich
sierżant Wójtowicz Kazimierz 3 pułk strzelców podhalańskich
porucznik Wzacny Zenon KS 3 pułk strzelców podhalańskich
strzelec Bereźnicki Tadeusz KS nr 5585 4 pułk strzelców podhalańskich
podporucznik Bojarski Jan 4 pułk strzelców podhalańskich
podpułkownik Boruta-Spiechowicz Mieczysław KS 4 pułk strzelców podhalańskich
sierżant Cader Jan KS 4 pułk strzelców podhalańskich
strzelec Dzięgol Władysław KS nr 5584 4 pułk strzelców podhalańskich
podporucznik Foryś Jan KS 4 pułk strzelców podhalańskich
sierżant Florczak Stanisław KS nr 4992 4 pułk strzelców podhalańskich
podporucznik Gliszczyński Henryk 4 pułk strzelców podhalańskich
podporucznik Godłowski Mieczysław Adam KS 4 pułk strzelców podhalańskich
kapitan Jacorzyński Kazimierz KS 4 pułk strzelców podhalańskich
podporucznik Jęczalik Stanisław 4 pułk strzelców podhalańskich
porucznik Jackiewicz Henryk KS 4 pułk strzelców podhalańskich
podporucznik Karaś Bogusław Marian 4 pułk strzelców podhalańskich
starszy sierżant Kempiński Jan KS 4 pułk strzelców podhalańskich
plutonowy Kasperkowiak Antoni KS 4 pułk strzelców podhalańskich
podpułkownik Kostecki Mikołaj KS nr 1903 4 pułk strzelców podhalańskich
podporucznik Kiełkowski Piotr Antoni KS nr 4999 4 pułk strzelców podhalańskich
plutonowy Kasperkowiak Antoni KS 4 pułk strzelców podhalańskich
plutonowy Krzyżanek Franciszek KS 4 pułk strzelców podhalańskich
podporucznik Lehr Kazimierz 4 pułk strzelców podhalańskich
podporucznik Olszewski Józef III (13.10.1898) KS 4 pułk strzelców podhalańskich
plutonowy Pietraszek Marian KS nr 5580 4 pułk strzelców podhalańskich
podporucznik Przywarski Bogusław 4 pułk strzelców podhalańskich
sierżant Ramenda Stanisław 4 pułk strzelców podhalańskich
kapitan Świątecki Stanisław 4 pułk strzelców podhalańskich
podporucznik Salewicz Kazimierz 4 pułk strzelców podhalańskich
podporucznik Skipirzepa Eugeniusz 4 pułk strzelców podhalańskich
kapral Stepczyński Fabian KS nr 5581 4 pułk strzelców podhalańskich
podporucznik Toepfer Jan 4 pułk strzelców podhalańskich
starszy sierżant Tomczak Kazimierz I (19.12.1892) KS 4 pułk strzelców podhalańskich
podporucznik Tomaszewski Stanisław KS nr 1212 4 pułk strzelców podhalańskich
plutonowy Woźnicki Jan 4 pułk strzelców podhalańskich
sierżant Weyrenter Florian KS nr 5576 4 pułk strzelców podhalańskich
porucznik Zacny Gustaw KS nr 4998 4 pułk strzelców podhalańskich
podporucznik Zalewski Wacław III (21.6.1898) KS 4 pułk strzelców podhalańskich
porucznik Biskupski (Biskup) Andrzej KS nr 3636 5 pułk strzelców podhalańskich
plutonowy Błaż Józef KS 5 pułk strzelców podhalańskich
podpułkownik Branicki Jan KS nr 4680 5 pułk strzelców podhalańskich
porucznik Czyżewski Antoni 5 pułk strzelców podhalańskich
major Liwacz Józef KS 5 pułk strzelców podhalańskich
kapral Magdziarz Jan KS 5 pułk strzelców podhalańskich
chorąży Mączyński Franciszek KS nr 3070 5 pułk strzelców podhalańskich (1923)
major Zdziarski Jan KS nr 3637 5 pułk strzelców podhalańskich
sierżant Błaszczyk Julian KS 6 pułk strzelców podhalańskich
plutonowy Karaszkiewicz Aleksander KS nr 3640 6 pułk strzelców podhalańskich
strzelec Karpowicz Wacław KS 6 pułk strzelców podhalańskich
podporucznik Kasprzykiewicz Wilhelm KS nr 2284 6 pułk strzelców podhalańskich
kapral Kozłowski Julian KS 6 pułk strzelców podhalańskich
kapitan Krzyżewicz Władysław 6 pułk strzelców podhalańskich
porucznik Radwański vel Kluska Marian KS 6 pułk strzelców podhalańskich
strzelec Kubasiak Roman KS nr 4683 6 pułk strzelców podhalańskich
strzelec Lorec Kazimierz KS nr 1393 6 pułk strzelców podhalańskich
podporucznik Osika Stefan KS nr 3639 6 pułk strzelców podhalańskich
major Pileski Julian KS 6 pułk strzelców podhalańskich (1923)
podporucznik Reiss Selig KS nr 3746 6 pułk strzelców podhalańskich
podpułkownik Skokowski Julian KS 6 pułk strzelców podhalańskich
kapitan Synoś Józef KS 6 pułk strzelców podhalańskich
kapitan Rudziński Marian KS nr 3638 6 pułk strzelców podhalańskich
sierżant Szymkiewicz Adam vel Andrzej Szybki 6 pułk strzelców podhalańskich
sierżant Szybka Marian 6 pułk strzelców podhalańskich
strzelec Soska Franciszek KS nr 3642 6 pułk strzelców podhalańskich
plutonowy Wysocki Wacław 6 pułk strzelców podhalańskich
kapral Młynarczyk Antoni KS nr 4185 1 łódzki pułk piechoty
porucznik Kozłowicz Antoni KS nr 4772 1 kompania powstańcza powstanie wlkp.
podporucznik Moellenbrock Józef KS nr 4771 kompania wolsztyńska powstanie wlkp.
pułkownik Rómmel Juliusz Karol KS nr 1 Dywizja Jazdy
pułkownik kawalerii Belina-Prażmowski Władysław KS nr 2523 1 Brygada Kawalerii
pułkownik Głuchowski Janusz Julian KS I Brygada Jazdy
szwoleżer Maguza Józef KS nr 489 2 Brygada Jazdy
major Roland Bogusz KS nr 4527 2 Brygada Jazdy
kapral Siwiec Karol KS nr 1749 2 Brygada Jazdy
porucznik Wawrzykowski Jerzy KS nr 4476 2 Brygada Jazdy
wachmistrz sztabowy Jankowski Stanisław KS nr 4119 3 Brygada Jazdy
major Lubiński Stanisław KS nr 2344 3 Brygada Jazdy
wachmistrz sztabowy Nurkiewicz Bolesław KS nr 2341 3 Brygada Jazdy
podporucznik Donimirski Jan KS nr 2347 7 Brygada Jazdy
major lekarz Kawiński Jan KS nr 4473 8 Brygada Jazdy
podporucznik Gött Edward KS nr 4475 8 Brygada Jazdy
major Abłamowicz Konstanty KS nr 5216 1 pułk ułanów Legionów Polskich I wojna światowa
porucznik Albrecht Janusz KS nr 5410 1 pułk ułanów Legionów Polskich I wojna światowa
podchorąży Badowski Mieczysław KS nr 5411 1 pułk ułanów Legionów Polskich I wojna światowa
wachmistrz Bankiewicz Czesław „Skaut” KS nr 5382 1 pułk ułanów Legionów Polskich I wojna światowa
wachmistrz Bednarski Antoni „Orzeł” KS nr 5416 1 pułk ułanów Legionów Polskich I wojna światowa
ułan Bejgrowicz Kazimierz KS nr 5388 1 pułk ułanów Legionów Polskich I wojna światowa
kapral Bernatowicz Janusz KS nr 5383 1 pułk ułanów Legionów Polskich I wojna światowa
wachmistrz Borkowski Adam KS nr 5412 1 pułk ułanów Legionów Polskich I wojna światowa
kapitan Bucior Wojciech „Kunigas” KS nr 5413 1 pułk ułanów Legionów Polskich I wojna światowa
porucznik Budzyński Wacław KS nr 5414 1 pułk ułanów Legionów Polskich I wojna światowa
porucznik Bukarba Stanisław (Bukraba) KS nr 5415 1 pułk ułanów Legionów Polskich I wojna światowa
starszy ułan Buś Jan KS nr 5396 1 pułk ułanów Legionów Polskich I wojna światowa
chorąży Grzędziński Marian ps. „Jacek Cekiera” KS nr 5380 1 pułk ułanów Legionów Polskich I wojna światowa
porucznik Chwalibóg-Piecek Eugeniusz KS nr 5450 1 pułk ułanów Legionów Polskich I wojna światowa
podporucznik Dąbrowski Jan KS nr 5417 1 pułk ułanów Legionów Polskich I wojna światowa
podporucznik Dudzieniec-Krak Stefan KS nr 5976 1 pułk ułanów Legionów Polskich I wojna światowa
starszy ułan Falkowski Klemens KS nr 5404 1 pułk ułanów Legionów Polskich I wojna światowa
podporucznik Franek-Gibalski Edward KS nr 5298 1 pułk ułanów Legionów Polskich I wojna światowa
ułan Frey Henryk KS nr 5385 1 pułk ułanów Legionów Polskich I wojna światowa
kapral Gałecki Tadeusz „Strug” KS nr 5419 1 pułk ułanów Legionów Polskich I wojna światowa
kapitan lekarz doktor Graba-Łęcki Wacław KS nr 5440 1 pułk ułanów Legionów Polskich I wojna światowa
podporucznik Górnicki Karol KS nr 5420 1 pułk ułanów Legionów Polskich I wojna światowa
podporucznik Gruszecki Emil KS nr 5421 1 pułk ułanów Legionów Polskich I wojna światowa
porucznik Horodyski Ludwik Antoni KS nr 5422 1 pułk ułanów Legionów Polskich I wojna światowa
rotmistrz Karpiński Zdzisław „Wicher” KS nr 5423 1 pułk ułanów Legionów Polskich I wojna światowa
kapral Karski Kazimierz „Jur” KS nr 5384 1 pułk ułanów Legionów Polskich I wojna światowa
starszy ułan Kasprzykowski Konrad KS nr 5387 1 pułk ułanów Legionów Polskich I wojna światowa
podporucznik Kędzierski Mieczysław II (20.6.1892) KS nr 5414 1 pułk ułanów Legionów Polskich I wojna światowa
podporucznik Kiedrzyński Karol KS nr 5426 1 pułk ułanów Legionów Polskich I wojna światowa
podporucznik Klucznik Ludwik „Kamień” KS nr 5299 1 pułk ułanów Legionów Polskich I wojna światowa
rotmistrz Koczwara Józef KS nr 5427 1 pułk ułanów Legionów Polskich I wojna światowa
ułan Konarski Aleksander ps. „Wyrwicz” KS nr 5401 1 pułk ułanów Legionów Polskich I wojna światowa
wachmistrz Kot Szymon KS nr 5425 1 pułk ułanów Legionów Polskich I wojna światowa
podporucznik Kozłowski Tomasz KS nr 5428 1 pułk ułanów Legionów Polskich I wojna światowa
ułan Kozubowicz Ignacy KS nr 5432 1 pułk ułanów Legionów Polskich I wojna światowa
porucznik Królikiewicz Adam KS nr 5429 1 pułk ułanów Legionów Polskich I wojna światowa
rotmistrz Kurnatowski Tadeusz KS nr 5430 1 pułk ułanów Legionów Polskich I wojna światowa
ułan doktor Lubecki Edward KS nr 5431 1 pułk ułanów Legionów Polskich I wojna światowa
rotmistrz Łodzia-Michalski Leonard Jerzy KS nr 5405 1 pułk ułanów Legionów Polskich I wojna światowa
major lekarz doktor Maszadro Ksawery KS nr 5406 1 pułk ułanów Legionów Polskich I wojna światowa
rotmistrz Młodecki-Sławisz Józef KS nr 5433 1 pułk ułanów Legionów Polskich I wojna światowa
porucznik Nachtlicht-Światełko Karol KS nr 5434 1 pułk ułanów Legionów Polskich I wojna światowa
kapral Nadachowski Franciszek KS nr 5403 1 pułk ułanów Legionów Polskich I wojna światowa
major Romuald Niementowski KS nr 5407 1 pułk ułanów Legionów Polskich I wojna światowa
rotmistrz Olszamowski Janusz ps. „Łaszczyc” KS nr 5402 1 pułk ułanów Legionów Polskich I wojna światowa
wachmistrz Oster-Ostrowski Tadeusz KS nr 5381 1 pułk ułanów Legionów Polskich I wojna światowa
podporucznik Pałysiewicz Maksymilian KS nr 5435 1 pułk ułanów Legionów Polskich I wojna światowa
chorąży Peszkowski Leopold „Lwowiak” KS nr 5436 1 pułk ułanów Legionów Polskich I wojna światowa
porucznik Pietruski Stanisław KS nr 5437 1 pułk ułanów Legionów Polskich I wojna światowa
rotmistrz Pobóg-Filipowicz Julian KS nr 5418 1 pułk ułanów Legionów Polskich I wojna światowa
kapral Rudzki-Litawor Bronisław KS nr 5439 1 pułk ułanów Legionów Polskich I wojna światowa
ułan Sałaciński Adam KS nr 5400 1 pułk ułanów Legionów Polskich I wojna światowa
wachmistrz Sieroszewski Wacław KS nr 5441 1 pułk ułanów Legionów Polskich I wojna światowa
major Skarga-Gaertig Tadeusz KS nr 5409 1 pułk ułanów Legionów Polskich I wojna światowa
wachmistrz Skołuba-Rajpold Franciszek KS nr 5438 1 pułk ułanów Legionów Polskich I wojna światowa
rotmistrz Skrzynecki Marian KS nr 5443 1 pułk ułanów Legionów Polskich I wojna światowa
kapral Skrzyński Zygmunt „Sambor” KS nr 5444 1 pułk ułanów Legionów Polskich I wojna światowa
rotmistrz Soniński-Grad Józef KS nr 5442 1 pułk ułanów Legionów Polskich I wojna światowa
rotmistrz Sroczyński Stefan KS nr 5447 1 pułk ułanów Legionów Polskich I wojna światowa
rotmistrz Stachlewski-Dan Bohdan KS nr 5448 1 pułk ułanów Legionów Polskich I wojna światowa
rotmistrz Stetkiewicz Stanisław KS nr 5446 1 pułk ułanów Legionów Polskich I wojna światowa
major Świerszcz-Pytlewski Jerzy KS nr 5408 1 pułk ułanów Legionów Polskich I wojna światowa
porucznik Święcki Wacław KS nr 5449 1 pułk ułanów Legionów Polskich I wojna światowa
porucznik Szydłowski Ludomir KS nr 5445 1 pułk ułanów Legionów Polskich I wojna światowa
starszy wachmistrz Tuszowski Jan KS nr 5451 1 pułk ułanów Legionów Polskich I wojna światowa
porucznik Wendorff-Konopka Stefan KS nr 5452 1 pułk ułanów Legionów Polskich I wojna światowa (4)
podpułkownik Wieniawa-Długoszowski Bolesław KS nr 3303 1 pułk ułanów Legionów Polskich I wojna światowa
ułan Woyna Janusz KS nr 5389 1 pułk ułanów Legionów Polskich I wojna światowa
podporucznik Wojtkiewicz Jan ps. „Wysoki” KS nr 5297 1 pułk ułanów Legionów Polskich I wojna światowa
ułan Witwiński Antoni ps. „Salamandra” KS nr 5453 1 pułk ułanów Legionów Polskich I wojna światowa
rotmistrz Zalewski Ksawery KS nr 5454 1 pułk ułanów Legionów Polskich I wojna światowa
porucznik Zarzycki Jan Feliks KS nr 5455 1 pułk ułanów Legionów Polskich I wojna światowa
wachmistrz Adamski Tadeusz KS nr 5489 2 pułk ułanów Legionów Polskich I wojna światowa
rotmistrz Bokalski Karol Krzysztof KS nr 5399 2 pułk ułanów Legionów Polskich I wojna światowa
porucznik Brincken Tadeusz KS nr 5472 2 pułk ułanów Legionów Polskich I wojna światowa
rotmistrz Broda Józef II KS nr 6020 2 pułk ułanów Legionów Polskich I wojna światowa
rotmistrz Byszewski Józef KS nr 5456 2 pułk ułanów Legionów Polskich I wojna światowa
ułan Chorubski (Choróbski) Michał Stanisław KS nr 5500 2 pułk ułanów Legionów Polskich I wojna światowa
rotmistrz Chwalibóg Jan KS nr 5458 2 pułk ułanów Legionów Polskich I wojna światowa
kapral Chwalibóg Mieczysław KS nr 5498 2 pułk ułanów Legionów Polskich I wojna światowa
porucznik Czarski Wacław KS nr 5473 2 pułk ułanów Legionów Polskich I wojna światowa
rotmistrz Czulak Karol KS nr 5459 2 pułk ułanów Legionów Polskich I wojna światowa
rotmistrz Dzieliński Kazimierz KS nr 5460 2 pułk ułanów Legionów Polskich I wojna światowa
rotmistrz Dunin-Wąsowicz Zbigniew KS nr 5397 2 pułk ułanów Legionów Polskich I wojna światowa
rotmistrz Ejzerman Stanisław KS nr 5461 2 pułk ułanów Legionów Polskich (3) I wojna światowa
podporucznik Fąfara Marian KS nr 5484 2 pułk ułanów Legionów Polskich I wojna światowa
porucznik Gąsiorowski Zdzisław KS nr 5474 2 pułk ułanów Legionów Polskich I wojna światowa
starszy ułan Grabaczewski (Garbaczewwski) Emil KS nr 5499 2 pułk ułanów Legionów Polskich I wojna światowa
plutonowy Holcman Edward KS nr 5494 2 pułk ułanów Legionów Polskich I wojna światowa
ułan Janiszyn Bazyli KS nr 6001 2 pułk ułanów Legionów Polskich I wojna światowa
ułan Jaworski Stefan KS nr 6002 2 pułk ułanów Legionów Polskich I wojna światowa
wachmistrz Juras Stanisław KS nr 5491 2 pułk ułanów Legionów Polskich I wojna światowa
kapral Karasiński Karol KS nr 5497 2 pułk ułanów Legionów Polskich I wojna światowa
ułan Kiełczewski Witold KS nr 6003 2 pułk ułanów Legionów Polskich I wojna światowa
rotmistrz Kordecki Albert KS nr 5398 2 pułk ułanów Legionów Polskich I wojna światowa
rotmistrz Koy Franciszek KS nr 5470 2 pułk ułanów Legionów Polskich I wojna światowa
ułan Kubik Bolesław KS nr 6004 2 pułk ułanów Legionów Polskich I wojna światowa
podporucznik Kokowski Jerzy KS nr 5485 2 pułk ułanów Legionów Polskich I wojna światowa
porucznik Konarski Aleksander KS nr 5475 2 pułk ułanów Legionów Polskich I wojna światowa
wachmistrz Konopka Hipolit KS nr 5492 2 pułk ułanów Legionów Polskich I wojna światowa
porucznik Kuczek Andrzej KS nr 5476 2 pułk ułanów Legionów Polskich I wojna światowa
rotmistrz Liszko Stefan KS nr 5462 2 pułk ułanów Legionów Polskich I wojna światowa
ułan Łada Eugeniusz KS nr 6004 2 pułk ułanów Legionów Polskich I wojna światowa
ułan Łuszczewski Bronisław KS nr 6006 2 pułk ułanów Legionów Polskich I wojna światowa
rotmistrz Łękawski Tadeusz KZ nr ?
KS nr 5463
2 pułk ułanów Legionów Polskich I wojna światowa
ułan Majda Michał KS nr 6007 2 pułk ułanów Legionów Polskich I wojna światowa
major Machnicki Roman KS nr 5393 2 pułk ułanów Legionów Polskich I wojna światowa
rotmistrz Maetschke Jan Aleksander KS nr 5464 2 pułk ułanów Legionów Polskich I wojna światowa
podpułkownik Maleszewski Janusz KS nr 5390 2 pułk ułanów Legionów Polskich I wojna światowa
ułan Mazur Wojciech KS nr 6015 2 pułk ułanów Legionów Polskich I wojna światowa
rotmistrz Nałęcz-Moszyński Stanisław KS nr 5465 2 pułk ułanów Legionów Polskich I wojna światowa
porucznik Nałęcz-Moszyński Stefan KS nr 5477 2 pułk ułanów Legionów Polskich I wojna światowa
wachmistrz Nowakowski Władysław KS nr 5490 2 pułk ułanów Legionów Polskich I wojna światowa
porucznik Olchawa Tadeusz KS nr 5478 2 pułk ułanów Legionów Polskich I wojna światowa
wachmistrz Paradystal Maksymilian KS nr 5493 2 pułk ułanów Legionów Polskich I wojna światowa
ułan Polański Tadeusz KS nr 6016 2 pułk ułanów Legionów Polskich I wojna światowa
ułan Prokop Kazimierz KS nr 6008 2 pułk ułanów Legionów Polskich I wojna światowa
podpułkownik Rabiński Stanisław KS nr 5391 2 pułk ułanów Legionów Polskich I wojna światowa
ułan Rakowski Jerzy KS nr 6009 2 pułk ułanów Legionów Polskich I wojna światowa
major Rolecki Zygmunt KS nr 5394 2 pułk ułanów Legionów Polskich I wojna światowa
rotmistrz Romer Aleksander KS nr 5466 2 pułk ułanów Legionów Polskich I wojna światowa
ułan Rothkael Feliks KS nr 6017 2 pułk ułanów Legionów Polskich I wojna światowa
ułan Różyc Stanisław KS nr 6018 2 pułk ułanów Legionów Polskich I wojna światowa
rotmistrz Senowski Roman KS nr 5480 2 pułk ułanów Legionów Polskich I wojna światowa
ułan Sierhiejewicz Władysław KS nr 6010 2 pułk ułanów Legionów Polskich I wojna światowa
ułan Starczewski Tadeusz KS nr 6011 2 pułk ułanów Legionów Polskich I wojna światowa
ułan Szysz Mikołaj KS nr 6012 2 pułk ułanów Legionów Polskich I wojna światowa
plutonowy Sala Józef KS nr 5495 2 pułk ułanów Legionów Polskich I wojna światowa
rotmistrz Skowron Franciszek vel Kuszel Jerzy KS nr 5479 2 pułk ułanów Legionów Polskich I wojna światowa
plutonowy Słuszniak Adolf KS nr 5496 2 pułk ułanów Legionów Polskich I wojna światowa
podporucznik Sokołowski Stanisław KS nr 5486 2 pułk ułanów Legionów Polskich I wojna światowa
ułan Stachura Jan KS nr 6019 2 pułk ułanów Legionów Polskich I wojna światowa
rotmistrz Szperber Józef KS nr 5467 2 pułk ułanów Legionów Polskich I wojna światowa
porucznik Sztembartt Józef 2 pułk ułanów Legionów Polskich I wojna światowa
rotmistrz Szydłowski Mirosław KS nr 5468 2 pułk ułanów Legionów Polskich I wojna światowa
major Świdziński Bolesław Jerzy KS nr 5395 2 pułk ułanów Legionów Polskich I wojna światowa
porucznik Targowski Mieczysław KS nr 5488 2 pułk ułanów Legionów Polskich I wojna światowa
podporucznik Topór-Kisielnicki Jerzy KS nr 5481 2 pułk ułanów Legionów Polskich I wojna światowa
ułan Tworkowski Władysław KS nr 6013 2 pułk ułanów Legionów Polskich I wojna światowa
major Tyczyński Jan KS nr 5396 2 pułk ułanów Legionów Polskich I wojna światowa
podporucznik Tylicki Stanisław KS nr 5482 2 pułk ułanów Legionów Polskich I wojna światowa
podporucznik Włodek Roman 2 pułk ułanów Legionów Polskich I wojna światowa
rotmistrz Wojciechowski Bronisław KS nr 5469 2 pułk ułanów Legionów Polskich I wojna światowa
podpułkownik Ziembiński Kazimierz Antoni Bolesław KS nr 5392 2 pułk ułanów Legionów Polskich I wojna światowa
ułan Zwartschke Antoni KS nr 6014 2 pułk ułanów Legionów Polskich I wojna światowa
wachmistrz Banachowicz Jan 1 pułk szwoleżerów
kapral Banaszek Stanisław 1 pułk szwoleżerów
podchorąży Benz Kazimierz KS nr 2977 1 pułk szwoleżerów
podporucznik Bernadzikiewicz Mieczysław KS 1 pułk szwoleżerów
podchorąży Białkowski Franciszek 1 pułk szwoleżerów
podchorąży Bigoszewski Mieczysław KS 1 pułk szwoleżerów
wachmistrz Bilewicz Ludwik KS 1 pułk szwoleżerów
porucznik Budzyński Wacław KS nr 5414 1 pułk szwoleżerów
porucznik Busler Kazimierz KS 1 pułk szwoleżerów
podporucznik Bylewski Jan 1 pułk szwoleżerów
porucznik Calewski Wacław KS nr 4322 1 pułk szwoleżerów
szwoleżer Ciepliński Roman KS 1 pułk szwoleżerów
podporucznik Ciurlik-Nowiński Jan KS 1 pułk szwoleżerów
starszy szwoleżer Domiński Stanisław KS 1 pułk szwoleżerów
plutonowy Dryglak Stanisław KS nr 4477 1 pułk szwoleżerów
wachmistrz Dudziński Czesław KS 1 pułk szwoleżerów
rotmistrz Dudziński Juliusz 1 pułk szwoleżerów
podporucznik Dziadulski Zdzisław KS nr 2959 1 pułk szwoleżerów
wachmistrz Fidusiewicz (Fidosiewicz) Stefan 1 pułk szwoleżerów
plutonowy Figura Stanisław 1 pułk szwoleżerów
plutonowy Glikowski Stanisław 1 pułk szwoleżerów
major Głogowski Jan KS nr 3194 1 pułk szwoleżerów
plutonowy Godlewski Wacław KS 1 pułk szwoleżerów
starszy szwoleżer Gójlewicz Bolesław KS 1 pułk szwoleżerów
major Grobicki Jerzy KS 1 pułk szwoleżerów
podchorąży Hrynkiewicz Aleksander KS 1 pułk szwoleżerów
starszy szwoleżer Igielski Henryk 1 pułk szwoleżerów
plutonowy Jakubowski Marian KS nr 3361 1 pułk szwoleżerów
wachmistrz Janik Karol KS 1 pułk szwoleżerów
rotmistrz Jaroszewicz Tadeusz KS 1 pułk szwoleżerów
podporucznik Kamler Juliusz 1 pułk szwoleżerów
rotmistrz Karcz Jan KS 1 pułk szwoleżerów
porucznik Kosiński Ludomir 1 pułk szwoleżerów
podporucznik Kowalczewski Sylwester 1 pułk szwoleżerów
szwoleżer Kowalski Marian KS nr 3919 1 pułk szwoleżerów
porucznik Kreczunowicz Stanisław 1 pułk szwoleżerów
szwoleżer Krupiński Feliks 1 pułk szwoleżerów
podchorąży Kryński Wacław KS 1 pułk szwoleżerów
plutonowy Kwiecień Mieczysław 1 pułk szwoleżerów
podporucznik Kwieciński Kazimierz II (13.2.1893) KS nr 4323 1 pułk szwoleżerów
szwoleżer Magura Józef 1 pułk szwoleżerów
rotmistrz Mastalerz Kazimierz I KS nr 805 1 pułk szwoleżerów
wachmistrz Matuszewski Julian KS 1 pułk szwoleżerów
porucznik Max Kazimierz KS 1 pułk szwoleżerów
plutonowy Maydanowicz Konstanty KS 1 pułk szwoleżerów
plutonowy Musiał Jan 1 pułk szwoleżerów
podporucznik Nowolecki Henryk KS nr 3884 1 pułk szwoleżerów
kapral Okuniewski Cyprian 1 pułk szwoleżerów
porucznik Olszewski Mirosław 1 pułk szwoleżerów
starszy szwoleżer Ordyński Leon 1 pułk szwoleżerów
pułkownik Orlicz-Dreszer Gustaw KS 1 pułk szwoleżerów
kapral Parol Józef KS nr 3918 1 pułk szwoleżerów
podchorąży Paszycz Wacław 1 pułk szwoleżerów
kapral Paśnik Piotr 1 pułk szwoleżerów
kapral sanitarny Pawłowicz Helena KS 1 pułk szwoleżerów
starszy szwoleżer Pinajew (Pinajewow) Aleksander KS 1 pułk szwoleżerów
szwoleżer Podrez Leon KS 1 pułk szwoleżerów
kapral Popławski Władysław KS 1 pułk szwoleżerów
kapral Prokopciuk (Prokopiuk) Władysław KS nr 3917 1 pułk szwoleżerów
podporucznik Przybysz-Porzecki Wacław 1 pułk szwoleżerów
rotmistrz Rackman Edward KS nr 4320 1 pułk szwoleżerów
kapral Rekke Józef KS nr 3915 1 pułk szwoleżerów
starszy szwoleżer Ryba Michał 1 pułk szwoleżerów
podporucznik Siejanowski Zygmunt 1 pułk szwoleżerów
kapral Siwiec Józef 1 pułk szwoleżerów
podporucznik Skiba Antoni 1 pułk szwoleżerów
pułkownik Skotnicki Stanisław KS nr 2245 1 pułk szwoleżerów
podporucznik Sobociński Marian KS nr 4590 1 pułk szwoleżerów
podporucznik Sokołowski Zygmunt KS nr 3368 1 pułk szwoleżerów
porucznik Sokołowski Adam KS nr 1854 1 pułk szwoleżerów
podporucznik Stefanowicz Kajetan 1 pułk szwoleżerów
podporucznik Stempkowski Michał KS 1 pułk szwoleżerów
porucznik Stroynowski Zbigniew 1 pułk szwoleżerów
kapitan lekarz doktor Sulewski Jan 1 pułk szwoleżerów
kapral Sybilski Karol 1 pułk szwoleżerów
porucznik Szostak-Radziwiłłowicz Józef KS 1 pułk szwoleżerów
podchorąży Szumski Józef KS 1 pułk szwoleżerów
podporucznik Szyller Stefan 1 pułk szwoleżerów
podporucznik Świderski Henryk 1 pułk szwoleżerów
rotmistrz Tarnasiewicz Edmund KS 1 pułk szwoleżerów
wachmistrz Tatar Stefan KS 1 pułk szwoleżerów
kapral Tokarski Jan KS nr 3427 1 pułk szwoleżerów
plutonowy Walecki Tadeusz 1 pułk szwoleżerów
podporucznik Wapiński Antoni 1 pułk szwoleżerów
kapral Wilk Ludwik KS 1 pułk szwoleżerów
kapral Wiśniewski Teofil 1 pułk szwoleżerów
podporucznik Wyrzykowski Jerzy Józef KS 1 pułk szwoleżerów
porucznik Zalewski Ksawery Józef KS 1 pułk szwoleżerów
podporucznik Załęski Karol 1 pułk szwoleżerów
porucznik Zembrzuski Konrad KS nr 3966 1 pułk szwoleżerów
podchorąży Ziółkowski Zygmunt KS nr 4324 1 pułk szwoleżerów
kapral Żydak Józef 1 pułk szwoleżerów
podporucznik Żurakowski Bronisław 1 pułk szwoleżerów
rotmistrz Żuromski Jerzy Józef KS nr 4321 1 pułk szwoleżerów
starszy szwoleżer Źrebiec Bazyli 1 pułk szwoleżerów
podchorąży Bieńkowski Tadeusz KS nr 5605 2 pułk szwoleżerów
kapral Bienias Franciszek KS nr 5066 2 pułk szwoleżerów
wachmistrz Budzałek Wiktor KS nr 3829 2 pułk szwoleżerów
kapral Chądzyński Władysław KS nr 3842 2 pułk szwoleżerów
rotmistrz Chomicz Stefan KS nr 5457 2 pułk ułanów Legionów Polskich I wojna światowa
plutonowy Dobrowolski Leszek KS nr 3843 2 pułk szwoleżerów
podporucznik Dobrzański Henryk KS nr 3822 2 pułk szwoleżerów
starszy wachmistrz Duda Emil KS nr 5063 2 pułk szwoleżerów
porucznik Dunin-Wąsowicz Bolesław KS nr 5471 2 pułk szwoleżerów I wojna światowa
wachmistrz Firlit Michał KS nr 3835 2 pułk szwoleżerów
plutonowy Hensoldt Edward 2 pułk szwoleżerów
szwoleżer Hykiel Konrad KS nr 5603 2 pułk szwoleżerów
wachmistrz Jędrzejewski Bogumił KS nr 5062 2 pułk szwoleżerów
porucznik Kacy Franciszek 2 pułk szwoleżerów
wachmistrz Kajderowicz Stefan KS nr 5064 2 pułk szwoleżerów
rotmistrz Karski Wincenty KS nr 2509 2 pułk szwoleżerów
rotmistrz Kunachowicz Wiktor KS nr 2893 2 pułk szwoleżerów
rotmistrz Kunachowicz Andrzej KS nr 3824 2 pułk szwoleżerów
porucznik Kossowski Adam KS nr 4330 2 pułk szwoleżerów
wachmistrz Krygler Bolesław KS nr 3832 2 pułk szwoleżerów
ułan Kolański Tadeusz 2 pułk szwoleżerów I wojna światowa
podporucznik Larycz-Niedzielski Adam KS nr 8164 2 pułk szwoleżerów
szwoleżer Michalski Jan KS nr 2685 2 pułk szwoleżerów
podporucznik Miłaszewski Stanisław KS nr 5601 2 pułk szwoleżerów
podporucznik Nieniewski Augustyn KS nr 4450 2 pułk szwoleżerów
starszy wachmistrz Pelikan Sylwester KS nr 3890 2 pułk szwoleżerów
plutonowy Pamuła Rudolf KS nr 3245 2 pułk szwoleżerów
kapitan Poc (Potz) Tadeusz KS nr 3881 2 pułk szwoleżerów
rotmistrz Radwan-Pragłowski Aleksander KS 2 pułk szwoleżerów
major Rupp Rudolf KS nr 3032 2 pułk szwoleżerów
rotmistrz Rudnicki Klemens KS nr 8163 2 pułk szwoleżerów
podporucznik Różański Tadeusz KS nr 8162 2 pułk szwoleżerów
szwoleżer Rygiel Leon KS nr 3892 2 pułk szwoleżerów
podchorąży Strzałkowski Stefan KS nr 5604 2 pułk szwoleżerów
wachmistrz Surówka Józef KS nr 5065 2 pułk szwoleżerów
plutonowy Smelczyński Tadeusz KS nr 3048 2 pułk szwoleżerów
kapral Słota Jan KS nr 5602 2 pułk szwoleżerów
podpułkownik Tyszyński Jan 2 pułk szwoleżerów
wachmistrz Wąż Maciej KS nr 3217 2 pułk szwoleżerów
wachmistrz Wideryński Piotr KS nr 5600 2 pułk szwoleżerów
plutonowy Wilczyński Stanisław KS nr 3891 2 pułk szwoleżerów
wachmistrz sztabowy Boretti (Borella) Witold KS nr 4592 3 pułk szwoleżerów
plutonowy Chamski Kazimierz KS 3 pułk szwoleżerów
wachmistrz Chludziński Jan KS nr 2692 3 pułk szwoleżerów
starszy wachmistrz Czystowski Jan KS nr 5067 3 pułk szwoleżerów
rotmistrz Dreszer Julian KS nr 247 3 pułk szwoleżerów
rotmistrz Dreszer Rudolf Eugeniusz KS 3 pułk szwoleżerów
szwoleżer Dzierzgowski Jan KS nr 5069 3 pułk szwoleżerów
szwoleżer Fornal Szymon KS nr 5089 3 pułk szwoleżerów
kapral Frenkiel Mieczysław KS nr 1778 3 pułk szwoleżerów
plutonowy Gnat Andrzej KS nr 3331 3 pułk szwoleżerów
plutonowy Górski Adam KS nr 2694 3 pułk szwoleżerów
porucznik Hejnich Stanisław KS nr 2818 3 pułk szwoleżerów
podporucznik Kossowski Jan Mikołaj KS nr 2783 3 pułk szwoleżerów
plutonowy Krawczyk Jan KS nr 2813 3 pułk szwoleżerów
szwoleżer Kujawski Stanisław KS nr 4478 3 pułk szwoleżerów
major Kulesza Stefan KS nr 2673 3 pułk szwoleżerów
szwoleżer Makuszewski (Małkuszewski) Wojciech KS nr 3205 3 pułk szwoleżerów
porucznik Mencel Paweł KS nr 4612 2 pułk szwoleżerów
rotmistrz Mencel Tadeusz KS nr 2816 3 pułk szwoleżerów
podporucznik Piotrowski Stanisław VII (20.12.1895) KS nr 285 3 pułk szwoleżerów
podchorąży Protassewicz Zygmunt KS nr 2814 3 pułk szwoleżerów
starszy wachmistrz Raczkowski Stanisław KS nr 2812 3 pułk szwoleżerów
podchorąży Rusiecki Eugeniusz KS nr 3088 3 pułk szwoleżerów
podchorąży Serkies Tadeusz KS nr 3836 3 pułk szwoleżerów
podporucznik Skawiński Jan KS nr 417 3 pułk szwoleżerów
podporucznik Stolle Feliks KS nr 1779 3 pułk szwoleżerów
rotmistrz Szwejcer Ludwik KS 3 pułk szwoleżerów
wachmistrz Trzebski Julian KS nr 2166 3 pułk szwoleżerów
plutonowy Węglarz Władysław KS nr 2693 3 pułk szwoleżerów
podporucznik Witkowski Edward II (20.3.1895) KS nr 2811 3 pułk szwoleżerów
starszy szwoleżer Wójtowicz Władysław KS nr 5088 3 pułk szwoleżerów
szwoleżer Zabiełowicz Józef KS nr 5068 3 pułk szwoleżerów
porucznik Zarzycki Jan Feliks KS 3 pułk szwoleżerów
podchorąży Zdziennicki Roman KS nr 4529 3 pułk szwoleżerów
sztandar KS nr 2501 1 pułk ułanów
rotmistrz Anders Karol KS nr 4427 1 pułk ułanów
podporucznik (plutonowy) Bansleben Henryk KS nr 8036 1 pułk ułanów
major Bardziński Jerzy KS nr 167 1 pułk ułanów
kapral Baranek Franciszek KS nr 2615 1 pułk ułanów
wachmistrz Bronikowski Kazimierz KS nr 2617 1 pułk ułanów
starszy ułan Brzozowski Antoni KS nr 2101 1 pułk ułanów
porucznik Bylina Stanisław 1 pułk ułanów
plutonowy Bujnowski Edward (Bernard) KS nr 2620 1 pułk ułanów
ułan Bukar Jan KS nr 8041 1 pułk ułanów
plutonowy Butkiewicz (Budkiewicz) Teodor KS nr 2496 1 pułk ułanów
major Ciecierski Tadeusz KS nr 2567 1 pułk ułanów
rotmistrz Cieszkowski Józef KS nr 2550 1 pułk ułanów
rotmistrz Chmielewski Czesław II (24.4.1897) KS nr 3009 1 pułk ułanów
starszy ułan Chmielewski Tadeusz KS nr 2619 1 pułk ułanów
rotmistrz Chrząstowski Zdzisław KS 1 pułk ułanów
plutonowy Chamanowski Edward KS 1 pułk ułanów
plutonowy Chwastowski Józef KS nr 2613 1 pułk ułanów
plutonowy Czaja Antoni KS nr 2562 1 pułk ułanów
podporucznik Czapski Józef KS nr 5517 1 pułk ułanów
starszy ułan Deparasiński Stanisław KS nr 2588 1 pułk ułanów
plutonowy Dobek Jan KS nr 4332 1 pułk ułanów
porucznik Dziewanowski Michał KS nr 3166 1 pułk ułanów
pułkownik Dziewicki Feliks Adam KS nr 4331 1 pułk ułanów
major Dziewicki Tadeusz KS nr 2553 1 pułk ułanów
porucznik Grabowski Ziemowit Tadeusz Michał KS nr 2614 1 pułk ułanów
plutonowy Grzybowski Klemens KS nr 2565 1 pułk ułanów
starszy ułan Jańczyk Władysław KS nr 8042 1 pułk ułanów
wachmistrz Jankowski Czesław KS 1 pułk ułanów
rotmistrz Jezierski Tadeusz Józef KS nr 4277 1 pułk ułanów
wachmistrz Kaczmarski Kazimierz KS nr 2566 1 pułk ułanów
ułan Kaukus Michał KS nr 8040 1 pułk ułanów
plutonowy Kempe Kazimierz KS nr 2492 1 pułk ułanów
kapral Konopka Eugeniusz ? KS nr 2582 1 pułk ułanów
podporucznik Kompko Eugeniusz ? 1 pułk ułanów
porucznik Kopeć Feliks KS nr 4451 1 pułk ułanów
podporucznik Koźmiński Konstanty KS nr 2583 1 pułk ułanów
wachmistrz Kruszyński Jan KS 1 pułk ułanów
wachmistrz Kulikowski Władysław KS 1 pułk ułanów
plutonowy Leonowicz Antoni KS nr 2578 1 pułk ułanów
porucznik Lipski Antoni KS nr 2561 1 pułk ułanów
rotmistrz Litewski Jan Hipolit KS nr 2611 1 pułk ułanów
rotmistrz Łebkowski Mieczysław KS nr 2350 GO Jazdy gen. Karnickiego (1 pułk ułanów)
plutonowy Majewski Michał KS nr 3036 1 pułk ułanów
wachmistrz Mańko Józef KS nr 2498 1 pułk ułanów
podpułkownik Mielęcki Józef KS 1 pułk ułanów
rotmistrz Milewski Edward KS nr 2601 1 pułk ułanów
podporucznik Młynarski Mieczysław KS nr 3017 1 pułk ułanów
kapitan Moslard German Lionel KS nr 4694 1 pułk ułanów
wachmistrz Nikoda Antoni KS nr 2586 1 pułk ułanów
porucznik Nowaczyński Janusz KS nr 2884 1 pułk ułanów
starszy ułan Ogonowski Józef KS nr 2579 1 pułk ułanów
plutonowy Patrzykąt Stanisław KS nr 384 1 pułk ułanów
ułan Pfeifer (Pfajffer) Eugeniusz KS nr 2623 1 pułk ułanów
porucznik Płużański Józef KS nr 2560 1 pułk ułanów
starszy ułan Piekielnik Feliks KS nr 5087 lub 2911 1 pułk ułanów
porucznik Plater-Zyberg Henryk KS nr 2996 1 pułk ułanów
podporucznik Podhorski Bolesław KS nr 2584 1 pułk ułanów
major Podhorski Zygmunt KS nr 2552 1 pułk ułanów
podporucznik Potocki Maurycy 1 pułk ułanów
rotmistrz Racięcki Leon KS nr 2568 1 pułk ułanów
porucznik Rosset (de) Bohdan Maria KS nr 4506 1 pułk ułanów
plutonowy Rostropowicz Henryk Hannibal KS nr 8034 1 pułk ułanów
wachmistrz Rygał Antoni (Leonard) KS nr 8037 1 pułk ułanów
starszy ułan Rutkowski Jan KS nr 8033 1 pułk ułanów
wachmistrz Rzepecki Eugeniusz KS 1 pułk ułanów
rotmistrz Sędzimir Aleksander KS nr 2551 1 pułk ułanów
wachmistrz Słuchocki Jan KS nr 3010 1 pułk ułanów
podporucznik Sołtan Adam KS nr 2591 1 pułk ułanów
kapral Starzyński Władysław KS nr 2618 1 pułk ułanów
plutonowy Stępniak Aleksander KS nr 8038 1 pułk ułanów
wachmistrz Stobniak Józef KS nr 2612 1 pułk ułanów
wachmistrz Stróżyk (Struzik) Walenty KS nr 2590 1 pułk ułanów
starszy ułan Suchodolski Stanisław KS nr 8039 1 pułk ułanów
starszy ułan Sylwestrowicz Ludwik KS nr 8043 1 pułk ułanów
porucznik Ślizień Olgierd KS nr 2569 1 pułk ułanów
kapral Tellier Aleksander KS nr 8044 1 pułk ułanów
kapral Tomczyk Franciszek KS nr 2626 1 pułk ułanów
wachmistrz Waguszewski (Wagnowski) Alfons KS nr 2599 1 pułk ułanów
plutonowy Witkowski Zenon KS nr 8035 1 pułk ułanów
pułkownik Zahorski Sergiusz KS nr 2037 1 pułk ułanów
porucznik Zamoyski Aleksander Leszek KS nr 2605 1 pułk ułanów
wachmistrz Zaydel Adolf KS nr 2497 1 pułk ułanów
ułan Zakólski Antoni Władysław KS nr 2581 1 pułk ułanów wojna z bolszewikami
kapral Zakrzewski Stanisław KS nr 2616 1 pułk ułanów
podporucznik Bułhak Antoni 2 pułk ułanów
rotmistrz Byliński Tadeusz KS 2 pułk ułanów
plutonowy Cichawa Jan 2 pułk ułanów
major Ciechomski Witold KS nr 206 2 pułk ułanów
podporucznik Ciszewski Edward KS 2 pułk ułanów
podchorąży Chudzyński Franciszek 2 pułk ułanów
porucznik Dzierdziejewski Leon KS 2 pułk ułanów
podporucznik Freyman Marcin (Frejman) KS nr 4706 2 pułk ułanów
plutonowy Ganowicz Romuald KS 2 pułk ułanów
plutonowy Gawrych Leonard 2 pułk ułanów
porucznik Gierulewicz Witold KS 2 pułk ułanów
kapral Graczyk Józef 2 pułk ułanów
wachmistrz Grot Jan KS 2 pułk ułanów
rotmistrz Halicki Kazimierz KS nr 4015 2 pułk ułanów
plutonowy Harasz Józef 2 pułk ułanów
starszy ułan Jałocha Adam 2 pułk ułanów
rotmistrz Jasiewicz Eugeniusz KS 2 pułk ułanów
plutonowy Jasiewicz Jerzy KS 2 pułk ułanów
major Jasiewicz Wincenty KS 2 pułk ułanów
starszy ułan Jatosz Adam 2 pułk ułanów
kapral Kadziszewski Franciszek 2 pułk ułanów
starszy ułan Kowalik Michał 2 pułk ułanów
kapral Kroże Leonard 2 pułk ułanów
kapral Kubeł Franciszek KS nr 4013 2 pułk ułanów
rotmistrz Kudelski Mieczysław Tadeusz KS nr 4705 2 pułk ułanów
starszy ułan Kupiński Wacław 2 pułk ułanów
porucznik Lechowski Bronisław Kazimierz KS 2 pułk ułanów
porucznik Łabęcki Roman KS nr 4528 2 pułk ułanów
wachmistrz Marcinkiewicz Jerzy KS nr 4007 2 pułk ułanów
starszy ułan Marczuk Stanisław 2 pułk ułanów
plutonowy Olczak Józef 2 pułk ułanów
porucznik Ossowski Janusz Władysław KS 2 pułk ułanów
kapral Pawłowski Mieczysław KS 2 pułk ułanów
plutonowy Pomietko Józef 2 pułk ułanów
starszy ułan Potapowicz Izydor 2 pułk ułanów
plutonowy Polkowski Henryk 2 pułk ułanów
kapral Reineke Henryk 2 pułk ułanów
podporucznik Siemaszko Wojciech KS nr 4017 2 pułk ułanów
kapral Sienkiewicz Władysław KS 2 pułk ułanów
podporucznik Slawiński Jan Adam KS nr 284 2 pułk ułanów
kapral Strzałkowski Jan 2 pułk ułanów
kapral Szuch Aleksander KS nr 4010 2 pułk ułanów
porucznik Święcicki Czesław II (5.10.1894) KS 2 pułk ułanów
podporucznik Thun (de) Tadeusz KS nr 2231 2 pułk ułanów
kapral Toma Leon KS nr 3071 2 pułk ułanów
plutonowy Tuszyński Jan KS nr 4009 2 pułk ułanów
starszy ułan Twardowski Wacław KS 2 pułk ułanów
podchorązy Wałłach Jan 2 pułk ułanów
pułkownik Waraksiewicz Adolf Mikołaj KS 2 pułk ułanów
podchorąży Wawrzynowicz Leon 2 pułk ułanów
ułan Wojsława Piotr 2 pułk ułanów
kapral Zasada Stanisław 2 pułk ułanów
plutonowy Zieliński Stanisław KS 2 pułk ułanów
wachmistrz Żochowski Feliks 2 pułk ułanów
kapral Żochowski Polikarp KS 2 pułk ułanów
rotmistrz Żelisławski Kazimierz KS 2 pułk ułanów
starszy ułan Andrzejczak Aleksander KS nr 4389 3 pułk ułanów
plutonowy Barczyk Franciszek KS nr 5037 3 pułk ułanów
rotmistrz Borkowski Mieczysław KS nr 5043 3 pułk ułanów
rotmistrz Broniewski Zygmunt KS nr 5045 3 pułk ułanów
podpułkownik Bystram Cyprian KS nr 5030 3 pułk ułanów
ułan Chłystek Kazimierz KS nr 4408 3 pułk ułanów
starszy ułan Chodyko Władysław KS nr 4230 3 pułk ułanów
starszy ułan Czarkowski Wojciech KS nr 5150 3 pułk ułanów
kapral Czarnecki Stanisław KS nr 3877 3 pułk ułanów
starszy ułan Czerepowicki Bohdan KS nr 5158 3 pułk ułanów
podporucznik Dobrzyński Bohdan KS nr 5050 3 pułk ułanów
starszy ułan Drjański Jan KS nr 5105 3 pułk ułanów
podchorąży Drozdowski Edward KS nr 5032 3 pułk ułanów
plutonowy Dutkiewicz (Dudkiewicz) Feliks KS nr 5024 3 pułk ułanów
plutonowy Dzikowski Bronisław KS nr 5036 3 pułk ułanów
ułan Ejer Ludwik KS nr 4237 3 pułk ułanów
rotmistrz Falewicz Tadeusz KS nr 4490 3 pułk ułanów
plutonowy Gargul Ignacy KS nr 4365 3 pułk ułanów
kapral Gautier Kazimierz KS nr 4206 3 pułk ułanów
porucznik Gedroyć-Matuszewicz Stefan KS nr 4392 3 pułk ułanów
ułan Giwojno Antoni KS nr 4268 3 pułk ułanów
ułan Gołębiowski Józef KS nr 4380 3 pułk ułanów
ułan Gorayski Witold KS nr 4288 3 pułk ułanów
ułan Gosławski Józef KS nr 4105 3 pułk ułanów
wachmistrz Górski Jan KS nr 2904 3 pułk ułanów
plutonowy Grabowski Edward KS nr 4492 3 pułk ułanów
podporucznik Horwatt Stanisław KS nr 3874 3 pułk ułanów
kapral Hurczyn Mieczysław KS nr 5035 3 pułk ułanów
ułan Kamler Jan KS nr 2067 3 pułk ułanów
starszy ułan Karłowski Zbigniew KS nr 4381 3 pułk ułanów
rotmistrz Kobylański Tadeusz I (11.10.1895) KS nr 2157 3 pułk ułanów
kapral Koczorowski (Koczowski) Bolesław KS nr 5187 3 pułk ułanów
plutonowy Kondracki Alfons KS nr 5025 3 pułk ułanów
rotmistrz Kowalczewski Ignacy KS nr 5038 3 pułk ułanów
plutonowy Kowalski Ignacy KS 3 pułk ułanów
major Kozierowski Czesław KS nr 5039 3 pułk ułanów
starszy ułan Krawczyk Marian KS nr 4205 3 pułk ułanów
rotmistrz Kruszewski Stanisław KS nr 4379 3 pułk ułanów
ułan Kucharski Roman KS nr 4213 3 pułk ułanów
rotmistrz Kuczyński Ludwik KS nr 4125 3 pułk ułanów
plutonowy Kupiś (Kupis) Zygmunt KS nr 3871 3 pułk ułanów
plutonowy Kuściński Jerzy KS 3 pułk ułanów
plutonowy Łabęcki (Łabędzki) Stefan KS nr 5047 3 pułk ułanów
kapral Miller Karol KS nr 3873 3 pułk ułanów
podporucznik Minter Zygmunt KS nr 4265 3 pułk ułanów
wachmistrz Myszkowski Jan KS 3 pułk ułanów
starszy ułan Narkiewicz Jan KS nr 5102 3 pułk ułanów
kapral Nowak Władysław KS nr 5028 3 pułk ułanów
starszy ułan Osuch Stanisław KS nr 5151 3 pułk ułanów
kapral Paduch Józef KS nr 5041 3 pułk ułanów
starszy ułan Pankowski Aleksander KS nr 5101 3 pułk ułanów
kapral Pawlak Andrzej KS nr 5040 3 pułk ułanów
starszy ułan Pawlicki Aleksander KS nr 5154 3 pułk ułanów
plutonowy Pątkowski Edward KS nr 5025 3 pułk ułanów
starszy ułan Podwysocki Włodzimierz KS nr 4420 3 pułk ułanów
podchorąży Popławski Jerzy KS nr 4262 3 pułk ułanów
major Porczyński Witosław KS nr 3870 3 pułk ułanów
plutonowy Przyłuski Bohdan KS nr 5031 3 pułk ułanów
rotmistrz Radziwiłł Stanisław KZ nr 544

KS nr 4266

3 pułk ułanów
plutonowy Rembek Władysław KS nr 4227 3 pułk ułanów
kapral Rycharski Mieczysław KS nr 5044 3 pułk ułanów
kapral Rychłowski Narcyz KS nr 5152 3 pułk ułanów
ułan Rzeczkowski Maksym KS nr 4269 3 pułk ułanów
wachmistrz Siciński Adam KS nr 3876 3 pułk ułanów
major Słoniński (Słonimski) Marian KS nr 2900 3 pułk ułanów
pułkownik Strzemieński Stefan KS nr 5021 3 pułk ułanów
wachmistrz Szczawiński Józef KS nr 2913 3 pułk ułanów
kapral Szcześniak Stanisław KS nr 4368 3 pułk ułanów
porucznik Szczucki Stanisław KS nr 4491 3 pułk ułanów
podchorąży Śniegocki Edward Marian KS nr 5033 3 pułk ułanów
ułan Świętochowski Marian 3 pułk ułanów
ułan Świrko Józef KS nr 4146 3 pułk ułanów
ułan Trojan Czesław KS nr 4232 3 pułk ułanów
ułan Tyczyński Józef KS nr 4251 3 pułk ułanów
starszy ułan Wasilewski Ryszard KS nr 5103 3 pułk ułanów
podchorąży Wcisłowicz Józef KS nr 5029 3 pułk ułanów
ułan Więckowski Tadeusz KS nr 4377 3 pułk ułanów
plutonowy Zapolski Jan KS nr 5157 3 pułk ułanów
plutonowy Zacharewicz Ryszard KS nr 5153 3 pułk ułanów
porucznik Zawadzki Tomasz KS nr 4233 3 pułk ułanów
porucznik Zawisza Aleksander KS nr 2138 3 pułk ułanów
ułan Żmijewski Franciszek KS nr 4241 3 pułk ułanów
kapral Żyjewski Franciszek KS nr 5045 3 pułk ułanów
plutonowy Bartosiewicz Adam KS nr 4194 4 pułk ułanów
plutonowy Bloch Jan KS nr 4222 4 pułk ułanów
ułan Biczyński Wiktor KS nr 4218 4 pułk ułanów
porucznik Chludziński Witold KS nr 104 4 pułk ułanów
plutonowy Cichocki Eugeniusz KS nr 4234 4 pułk ułanów
kapral Cierpikowski Wincenty KS nr 4298 4 pułk ułanów
wachmistrz Czechowski Tadeusz KS nr 4399 4 pułk ułanów
starszy ułan Foks Józef KS nr 4300 4 pułk ułanów
rotmistrz Giecewicz Wacław KS nr 5288 4 pułk ułanów
porucznik Jagodziński Leon KS nr 4 pułk ułanów
starszy ułan Klimaszewski Bolesław KS nr 4292 4 pułk ułanów
porucznik Krafft Jerzy KS nr 4260 4 pułk ułanów
starszy ułan Kraiński Stanisław KS nr 4272 4 pułk ułanów
ułan Kołakowski Aleksander KS nr 4362 4 pułk ułanów
wachmistrz Lissowski Leon KS nr 4387 4 pułk ułanów
porucznik Morawski Witold KS nr 4 pułk ułanów
rotmistrz Nowicki Michał KS nr 5289 4 pułk ułanów
porucznik Ossowski Marian Józef KS nr 4271 4 pułk ułanów
pułkownik Rawicz-Dziewulski Stanisław KS nr 4367 4 pułk ułanów
rotmistrz Rozlau Władysław KS nr 3864 4 pułk ułanów
porucznik Skuratowicz Teofil KS nr 4280 4 pułk ułanów
wachmistrz Szczepański Ryszard KS nr 4243 4 pułk ułanów
wachmistrz Śledź Józef KS nr 3940 4 pułk ułanów
kapral Toczyłowski Stanisław KS nr 4291 4 pułk ułanów
porucznik Witkowski Antoni Gustaw KS nr 4247 4 pułk ułanów
porucznik Wołowski Stanisław KS nr 4391 4 pułk ułanów
porucznik Zdziarski Wacław KS nr 4207 4 pułk ułanów
kapral Zieliński Wiktor KS nr 4178 4 pułk ułanów
plutonowy Bielecki Tomasz KS 5 pułk ułanów
podporucznik Bogucki Kazimierz 5 pułk ułanów
ułan Czuba Piotr 5 pułk ułanów
major Dzieduszycki Konstanty KS nr 2862 5 pułk ułanów
podporucznik Florkowski Jerzy 5 pułk ułanów
wachmistrz Grzegorczyk Franciszek 5 pułk ułanów
wachmistrz Hamerszmidt Lucjan 5 pułk ułanów
kapral Henel Julian 5 pułk ułanów
plutonowy Jakubowski Stanisław KS 5 pułk ułanów
kapral Jordański Aleksander 5 pułk ułanów
kapral Karaś Kazimierz 5 pułk ułanów
plutonowy Kempski German KS nr 3334 5 pułk ułanów
podporucznik Klausal Alfred KS nr 2343 5 pułk ułanów
podporucznik Korpalski Bronisław KS 5 pułk ułanów
plutonowy Lelontko Jan KS 5 pułk ułanów
wachmistrz Miterski Edmund KS 5 pułk ułanów
Młodzianowski Włodzimierz KS 5 pułk ułanów
starszy wachmistrz Morawski Marian KS nr 3333 5 pułk ułanów
podporucznik Nowiński Tadeusz II (25.10.1900) KS 5 pułk ułanów
porucznik Podhorski Franciszek KS nr 3372 5 pułk ułanów
wachmistrz Pilch Stanisław KS nr 3375 5 pułk ułanów
plutonowy Ratajczyk Stanisław KS 5 pułk ułanów
porucznik Rodziewicz Franciszek Karol KS 5 pułk ułanów
starszy ułan Siwiński Bazyli 5 pułk ułanów
porucznik Stapf Józef KS 5 pułk ułanów
podporucznik Strubel Zygmunt KS nr 3323 5 pułk ułanów
rotmistrz Strzelecki Leon KS 5 pułk ułanów
plutonowy Sobieszczak Władysław KS 5 pułk ułanów
podpułkownik Sochaczewski Stanisław KS nr 205 5 pułk ułanów
podporucznik Solecki I Stanisław KS nr 1043 5 pułk ułanów
rotmistrz Turski Władysław 5 pułk ułanów
rotmistrz Udymowski Stanisław KS nr 3389 5 pułk ułanów
starszy ułan Walewski Stefan 5 pułk ułanów
wachmistrz Wągrocki Władysław 5 pułk ułanów
plutonowy Węsak Bolesław 5 pułk ułanów
starszy ułan Zagórski Bolesław KS 5 pułk ułanów
rotmistrz Adamkiewicz Henryk KS nr 3457 6 pułk ułanów
plutonowy Berowski Stanisław KS nr 3496 6 pułk ułanów
ułan Bronikowski Stanisław KS nr 3512 6 pułk ułanów
rotmistrz Cieśliński Witold KS nr 45 6 pułk ułanów
plutonowy Dubaj Kasper KS nr 3495 6 pułk ułanów
ułan Gnyp Franciszek KS nr 3102 6 pułk ułanów
rotmistrz Grocholski Kazimierz KS nr 349 6 pułk ułanów
plutonowy Klimczuk Maksymilian KS nr 3517 6 pułk ułanów
rotmistrz Kołaczkowski Marian KS nr 3460 6 pułk ułanów
ułan Kowalski Jakub (Józef) KS nr 3519 6 pułk ułanów
ułan Kubicz Kazimierz KS nr 3518 6 pułk ułanów
porucznik Kwiatkowski Jerzy KS nr 3491 6 pułk ułanów
ułan Mazurkiewicz Józef KS nr 3515 6 pułk ułanów
plutonowy Mech Paweł KS nr 3499 6 pułk ułanów
kapral Młynarczyk Jan KS nr 3510 6 pułk ułanów
ułan Pomarański (Pomazański) Andrzej KS nr 3514 6 pułk ułanów
porucznik Rudnicki Bolesław KS nr 3820 6 pułk ułanów
porucznik Sawicki Franciszek KS nr 8045 6 pułk ułanów
ułan Sikorski Henryk KS nr 3513 6 pułk ułanów
plutonowy Spiegel Zygmunt 6 pułk ułanów
porucznik Sulimirski (Sulimierski) Witold KS nr 904 6 pułk ułanów
plutonowy Szpiegel Szczepan Zygmunt KS nr 3494 6 pułk ułanów
wachmistrz Śliwiński Karol KS nr 3493 6 pułk ułanów
porucznik Świeykowski Aleksander KS nr 3492 6 pułk ułanów
plutonowy Tworek Ludwik KS nr 3497 6 pułk ułanów
kapral Wąchała Zygmunt KS nr 3511 6 pułk ułanów
kapral Wnuk Józef KS nr 3498 6 pułk ułanów
kapral Bakalarczyk Stanisław KS nr 2681 7 pułk ułanów
plutonowy Bartnicki Feliks KS nr 313 7 pułk ułanów
kapral Bednarski Stanisław KS nr 2687 7 pułk ułanów
porucznik Bernstein Ludwik KS nr 5144 7 pułk ułanów
podporucznik Berg Leopold KS nr 2678 7 pułk ułanów
rotmistrz Bieberstein-Żarnowski Franciszek KS nr 2728 7 pułk ułanów
rotmistrz Bieliński Aleksander KS nr 4025 7 pułk ułanów
ułan Bober Andrzej KS nr 3689 7 pułk ułanów
rotmistrz Borkowski Władysław KS nr 2764 7 pułk ułanów
plutonowy Chamiec Bronisław KS nr 2670 7 pułk ułanów
plutonowy Chruścik Stanisław KS nr 2652 7 pułk ułanów
podporucznik Dąbrowski Jerzy KS nr 3765 7 pułk ułanów
ułan Dobrogojski Jerzy KS nr 4440 7 pułk ułanów
plutonowy Duda Lucjan KS nr 2647 7 pułk ułanów
plutonowy Dzisiewski Jerzy KS nr 2658 7 pułk ułanów
podporucznik Gąssowski Stanisław KS nr 2721 7 pułk ułanów
rotmistrz Gorzechowski Witold KS nr 2722 7 pułk ułanów
rotmistrz Haczyński Wacław KS nr 2725 7 pułk ułanów
kapral Hołowiński Wojciech KS nr 2684 7 pułk ułanów
podporucznik Jabłonowski Jerzy KS nr 2645 7 pułk ułanów
rotmistrz Jakubski Tadeusz KS nr 194 7 pułk ułanów
plutonowy Jankowski Wojciech KS nr 2761 7 pułk ułanów
podporucznik Janiszewski Stefan 7 pułk ułanów
plutonowy Józefowski Leon KS nr 5146 7 pułk ułanów
plutonowy Kiełczewski Stanisław KS nr 2659 7 pułk ułanów
starszy wachmistrz Kleniewski Stanisław KS nr 2656 7 pułk ułanów
rotmistrz Klepacz Stanisław KS nr 2723 7 pułk ułanów
kapral Kołosowicz Jan KS nr 3767 7 pułk ułanów
starszy ułan Kopeć Karol KS nr 2671 7 pułk ułanów
plutonowy Kopiel Józef KS nr 2666 7 pułk ułanów
podchorąży Kostanecki Napoleon KS nr 2649 7 pułk ułanów
plutonowy Kotarski Feliks KS nr 3659 7 pułk ułanów
plutonowy Kowalczyk Kazimierz KS nr 2669 7 pułk ułanów
kapral Kowalski Julian KS nr 2660 7 pułk ułanów
podporucznik Kozanecki Mieczysław KS nr 2644 7 pułk ułanów
plutonowy Krochmalski Antoni KS nr 4441 7 pułk ułanów
ułan Kruszewski Stanisław KS nr 4443 7 pułk ułanów
podchorąży Kułagowski Konstanty KS nr 2642 7 pułk ułanów
kapral Lenard Jan KS nr 2663 7 pułk ułanów
major Lewandowski Jan KS nr 2730 7 pułk ułanów
starszy ułan Lipczyński Stefan KS nr 3964 7 pułk ułanów
kapral Ławicki Wacław KS nr 3912 7 pułk ułanów
kapral Łobaczewski (Łobarzewski) Jerzy KS nr 2640 7 pułk ułanów
plutonowy Maciejowski Wiktor KS nr 2682 7 pułk ułanów
kapitan lekarz Monodro Xawery 7 pułk ułanów
ułan Myszkiewicz Władysław KS nr 3926 7 pułk ułanów
starszy ułan Niziński Władysław KS nr 3913 7 pułk ułanów
podporucznik Olechnowicz Marian 7 pułk ułanów
starszy ułan Olszewski Piotr KS nr 3660 7 pułk ułanów
kapral Osiński Mieczysław KS nr 2668 7 pułk ułanów
ułan Panecki Wacław KS nr 4442 7 pułk ułanów
rotmistrz Paszkowski Wacław KS nr 3764 7 pułk ułanów
ułan Pazur Jan KS 7 pułk ułanów
major Piasecki Zygmunt KK nr
KZ nr
KS nr 2726
7 pułk ułanów
podporucznik Pohoski Wojciech KS nr 2643 7 pułk ułanów
plutonowy Polski Włodzimierz KS nr 2667 7 pułk ułanów
plutonowy Pstruszyński Wacław KS nr 2657 7 pułk ułanów
podchorąży Pycz (Pych) Edward KS nr 3766 7 pułk ułanów
kapral Radomski Stanisław KS nr 2689 7 pułk ułanów
podchorąży Rago Stefan KS nr 5145 7 pułk ułanów
rotmistrz Rakowski Bronisław KS nr 2724 7 pułk ułanów
plutonowy Respondowski Jerzy KS nr 2662 7 pułk ułanów
starszy ułan Reszka Władysław KS nr 2914 7 pułk ułanów
rotmistrz Rudnicki-Cedro Adolf KS nr 5142 7 pułk ułanów
kapral Rusinowski Jan KS nr 2665 7 pułk ułanów
ułan Selwa Franciszek KS nr 2672 7 pułk ułanów
porucznik Siedlecki Feliks KS nr 5143 7 pułk ułanów
kapral Skalski Mieczysław KS nr 534 7 pułk ułanów
rotmistrz Smoleński Józef II (18.9.1894) KS nr 2727 7 pułk ułanów
podchorąży Starnawski Antoni KS nr 2679 7 pułk ułanów
podchorąży Suchodolski Henryk KS nr 2653 7 pułk ułanów
rotmistrz Suchorzewski Leon KS nr 3911 7 pułk ułanów
plutonowy Tomczak Stefan KS nr 2673 7 pułk ułanów
kapral Toruń Bolesław KS nr 2683 7 pułk ułanów
podporucznik Trojanowski Leon KS nr 2641 7 pułk ułanów
kapral Tylus Jan KS nr 5148 7 pułk ułanów
starszy ułan Warszakowski Edward KS nr 2680 7 pułk ułanów
plutonowy Wawrzeńczak Jan KS nr 2664 7 pułk ułanów
podchorąży Welfle Tadeusz KS nr 3661 7 pułk ułanów
rotmistrz Wilczyński Edward KS nr 5141 7 pułk ułanów
wachmistrz Wiśniewski Kazimierz KS nr 2655 7 pułk ułanów
plutonowy Witek Tomasz KS nr 2661 7 pułk ułanów
kapral Wyrwicz Roman KS nr 3963 7 pułk ułanów
porucznik Bochenek Lucjan KS nr 3343 8 pułk ułanów
starszy ułan Bogusławski Roman KS nr 4411 8 pułk ułanów
podpułkownik Brzezowski Henryk KS nr 3031 8 pułk ułanów
starszy ułan Chojecki Franciszek KS nr 5073 8 pułk ułanów
podporucznik Cielecki-Zaremba Piotr KS nr 4366 8 pułk ułanów
plutonowy Czarnecki Jan KS nr 4261 8 pułk ułanów
kapral Ćwikła Leon KS nr 4226 8 pułk ułanów
plutonowy Dobosz Franciszek KS nr 5071 8 pułk ułanów
podporucznik Dzieduszycki Edward KS nr 4378 8 pułk ułanów
plutonowy Flank Jakub KS nr 3034 8 pułk ułanów
wachmistrz Gaszczyk Leon KS nr 4416 8 pułk ułanów
starszy wachmistrz Geier (Gayer) Karol KS nr 5070 8 pułk ułanów
podporucznik Gerlicz Jan KS nr 222 8 pułk ułanów
podporucznik Gliński Henryk KS nr 4186 8 pułk ułanów
podporucznik Gużkowski-Janicki Andrzej KS nr 4239 8 pułk ułanów
podporucznik Godlewski Alfred KS nr 4410 8 pułk ułanów
podporucznik Haszlakiewicz-Gotlieb Zbigniew KS nr 4290 8 pułk ułanów
starszy wachmistrz Janeczko Antoni KS nr 2140 8 pułk ułanów
podchorąży Jaroszyński Zbigniew KS nr 4204 8 pułk ułanów
starszy wachmistrz Kędryna Michał KS nr 4250 8 pułk ułanów
wachmistrz Kijowski Paweł KS nr 4400 8 pułk ułanów
starszy ułan Konieczny Antoni KS nr 4384 8 pułk ułanów
kapral Kozioł Jan KS nr 4253 8 pułk ułanów
plutonowy Krełowski Marian KS nr 5072 8 pułk ułanów
porucznik Krzeczunowicz Aleksander KS nr 2038 8 pułk ułanów
porucznik Krzeczunowicz Kornel KS nr 2038 8 pułk ułanów
podporucznik Lasocki Kazimierz III (8.10.1899) KS nr 8117 8 pułk ułanów
wachmistrz Łabudzki (Łabucki) Jan KS nr 3023 8 pułk ułanów
plutonowy Łanocha Karol KS nr 2991 8 pułk ułanów
porucznik Łukasiewicz-Łuk Franciszek Ksawery KS nr 4154 8 pułk ułanów
porucznik Łubkowski Adam KS nr 4225 8 pułk ułanów
podpułkownik Mitchel Wiliam KS nr 6047 8 pułk ułanów
starszy ułan Morawski Czesław KS nr 4398 8 pułk ułanów
rotmistrz Dzierżykraj-Morawski Witold KS nr 39 7 Brygada Jazdy
kapral Nachman Józef KS nr 4202 8 pułk ułanów
plutonowy Nowak Wojciech KS nr 4386 8 pułk ułanów
plutonowy Olejarski (Olearski) Stanisław KS nr 4130 8 pułk ułanów
chorąży Orłowski Leopold KS nr 4264 8 pułk ułanów
rotmistrz Pająk Józef II KS nr 5559 8 pułk ułanów
podporucznik Pisula Edward KS nr 4409 8 pułk ułanów
starszy ułan Podsiadło (Podsiadły) Jan KS nr 4414 8 pułk ułanów
porucznik Pokładnik Stanisław KS nr 4275 8 pułk ułanów
podchorąży Przerwa-Tetmajer Jan KS nr 4229 8 pułk ułanów
podpułkownik Rozwadowski Jan Władysław KS nr 2527 8 pułk ułanów (1923)
major Rómmel Karol KS nr 1942 8 pułk ułanów
wachmistrz Rypień Antoni KS nr 4385 8 pułk ułanów
porucznik Sękowski Janusz KS nr 5564 8 pułk ułanów
rotmistrz Słotwiński Ludwik KS nr 4149 8 pułk ułanów
rotmistrz Sołowij Adam KS nr 4263 8 pułk ułanów
podporucznik Starczewski Stanisław 8 pułk ułanów
ułan Blak Andrzej vel Sterliński Andrzej KS nr 5074 8 pułk ułanów
plutonowy Szczepaniec Franciszek KS nr 4379 8 pułk ułanów
porucznik Traczewski Roman KS nr 4217 8 pułk ułanów
podporucznik Traczewski Stefan 8 pułk ułanów
ułan Wierzbicki Wacław KS nr 4297 8 pułk ułanów
ułan Wiśniewski Zygmunt KS nr 4174 8 pułk ułanów
podporucznik Włodzimirski Eustachy Stanisław Grzegorz KS 8 pułk ułanów
ułan Woch Piotr KS nr 4406 8 pułk ułanów
wachmistrz Zając Jan KS nr 4393 8 pułk ułanów
starszy ułan Żak Józef KS nr 4259 8 pułk ułanów
kapral Żebracki Feliks KS nr 4200 8 pułk ułanów
wachmistrz Baran Marian KS nr 3676 9 pułk ułanów
wachmistrz Bednarski Marian KS nr 4336 9 pułk ułanów
ułan Biela Izydor KS nr 3823 9 pułk ułanów
starszy wachmistrz Bokota Józef KS nr 3827 9 pułk ułanów
podporucznik Bąkowski Konrad KS nr 4270 9 pułk ułanów
major Brochwicz-Lewiński Zbigniew KS nr 3886 9 pułk ułanów
kapral Ciągło Jan KS nr 4339 9 pułk ułanów
porucznik Czarnota Adolf KS nr 2691 9 pułk ułanów
wachmistrz Cwanek Jan KS nr 3671 9 pułk ułanów
plutonowy Daniłłowicz Antoni KS nr 5076 9 pułk ułanów
major Dembiński Stefan Jacek KS nr 2957 9 pułk ułanów
podpułkownik Dunin-Borkowski Józef KS nr 3490 9 pułk ułanów
kapral Dziąg Stefan KS nr 4244 9 pułk ułanów
plutonowy Gałkowski Julian KS nr 3470 9 pułk ułanów
wachmistrz Gniłka Franciszek KS nr 3699 9 pułk ułanów
rotmistrz Grekowicz Stanisław KS nr 3696 9 pułk ułanów
plutonowy Grzegórski Jan KS nr 3486 9 pułk ułanów
starszy ułan Grzywacz Filip KS 9 pułk ułanów
kapral Hamala Józef KS nr 3463 9 pułk ułanów
rotmistrz Komorowski Tadeusz KS nr 3001 9 pułk ułanów
wachmistrz Kopczyński Franciszek KS nr 3833 9 pułk ułanów
rotmistrz Kowalski Kazimierz KS nr 4231 9 pułk ułanów
wachmistrz Książek Jan KS nr 4335 9 pułk ułanów
porucznik Lachowicz Adolf KS nr 3426 9 pułk ułanów
wachmistrz Lewczyk Karol KS nr 3883 9 pułk ułanów
kapral Łęgorz Stanisław KS nr 3475 9 pułk ułanów
starszy wachmistrz Majewski Adam KS nr 3418 9 pułk ułanów
ułan Makowski Wawrzyniec KS nr 5077 9 pułk ułanów
podporucznik Magierowski Bolesław KS nr 4252 9 pułk ułanów
wachmistrz Mroczkowski Franciszek KS nr 3487 9 pułk ułanów
kapral Nowowiejski Władysław KS nr 4338 9 pułk ułanów
plutonowy Nowicki Wacław KS nr 5075 9 pułk ułanów
porucznik Niesiołowski Zdzisław KS nr 3428 9 pułk ułanów
kapral Olenderek (Olenierek) Leon KS nr 2885 9 pułk ułanów
podporucznik Ostrowski Stefan KS nr 4169 9 pułk ułanów
podporucznik Papeć Jan KS nr 4374 9 pułk ułanów
porucznik Pelczar Jan KS nr 3840 9 pułk ułanów
kapral Pierzyński Jan KS nr 4511 9 pułk ułanów
rotmistrz Płonka Władysław KS nr 3686 9 pułk ułanów
ułan Polaczkiewicz Franciszek KS nr 3834 9 pułk ułanów
rotmistrz Pożakowski Wiesław KS nr 3416 9 pułk ułanów
kapral Pruszyński Andrzej KS nr 2200 9 pułk ułanów
starszy wachmistrz Puc Jan KS nr 3847 9 pułk ułanów
ułan Rewucki Baltazar KS nr 4141 9 pułk ułanów
ułan Rembielak Władysław KS nr 3828 9 pułk ułanów
wachmistrz Rejniak Jan Franciszek KS nr 3060 9 pułk ułanów
ułan Rozporski Julian KS nr 3895 9 pułk ułanów
podporucznik kawalerii Siemieński Stanisław II KS nr 5780 9 pułk ułanów (1923)
rotmistrz Spychalski Władysław KS nr 3473 9 pułk ułanów
plutonowy Stala Jan KS nr 3838 9 pułk ułanów
rotmistrz Szafran Michał Jan KS nr 3885 9 pułk ułanów
rotmistrz Szymański Jan KS nr 5079 9 pułk ułanów
podporucznik Stych-Ślusarczyk Tadeusz KS nr 3465 9 pułk ułanów
wachmistrz Szałaśny Karol KS nr 3845 9 pułk ułanów
rotmistrz Szkuta Jan KS nr 3849 9 pułk ułanów
major Śmigielski Tadeusz KS 9 pułk ułanów (1923)
rotmistrz Tatara Jan KS nr 3358 9 pułk ułanów
wachmistrz Trębiński Tadeusz KS nr 4276 9 pułk ułanów
rotmistrz Tułasiewicz Tadeusz KS nr 3346 9 pułk ułanów
kapral Turowski Antoni KS nr 4289 9 pułk ułanów
porucznik Wania Edward KS nr 3687 9 pułk ułanów
starszy wachmistrz Wieczerzak Franciszek KS nr 3826 9 pułk ułanów
plutonowy Winczura Kazimierz KS nr 4337 9 pułk ułanów
starszy ułan Witkowski Kazimierz KS nr 3421 9 pułk ułanów
ułan Zieliński Józef KS nr 5078 9 pułk ułanów
podporucznik Ziemba Bolesław KS nr 2048 9 pułk ułanów
starszy wachmistrz Ziobro Władysław KS nr 3672 9 pułk ułanów
starszy ułan Żurkowski Józef KS nr 3424 9 pułk ułanów
porucznik Arnoldt-Russocki Wiktor KS nr 3505 10 pułk ułanów
porucznik Buszyński Henryk KS nr 3506 10 pułk ułanów
kapral Bołdowski Jan KS nr 3850 10 pułk ułanów
chorąży Biedrzycki Tadeusz KS nr 4496 10 pułk ułanów
plutonowy Bryłko Kazimierz KS nr 3525 10 pułk ułanów
kapral Cogiel Stefan KS nr 3526 10 pułk ułanów
starszy ułan Czarnecki Stefan KS nr 3529 10 pułk ułanów
rotmistrz Dąbrowski Mieczysław Karol KS nr 3504 10 pułk ułanów
wachmistrz Jabłoński Antoni KS nr 3521 10 pułk ułanów
kapral Jasiński Bonifacy KS nr 3528 10 pułk ułanów
rotmistrz Jastrzębski Jerzy Jan KS nr 3500 10 pułk ułanów
starszy ułan Kajtel Stanisław KS nr 3530 10 pułk ułanów
porucznik Kulikowski Aleksander KS nr 4495 10 pułk ułanów
ułan Lanc Jan KS nr 3531 10 pułk ułanów
plutonowy Landzberg Ludwik KS nr 3522 10 pułk ułanów
wachmistrz Matyszczyk Andrzej KS nr 3509 10 pułk ułanów
porucznik Okulicz-Kozaryn Marian KS nr 3508 10 pułk ułanów
wachmistrz Roszkowski Franciszek KS nr 3520 10 pułk ułanów
podporucznik Skarżyński Antoni KS nr 3508 10 pułk ułanów
wachmistrz Strauch Aleksy KS nr 3523 10 pułk ułanów
plutonowy Tetera – Szkutelski Zygmunt KS nr 3524 10 pułk ułanów
podpułkownik Tomaszewicz Władysław KS nr 5003 10 pułk ułanów
porucznik Węcławowicz Andrzej Walerian KS nr 3502 10 pułk ułanów
rotmistrz Wodziński Stanisław KS nr 3501 10 pułk ułanów
kapral Zarański Antoni KS nr 3527 10 pułk ułanów
kapral Albekier Jan KS nr 3708 11 pułk ułanów
podporucznik Bednarski Stanisław KS nr 3731 11 pułk ułanów
starszy ułan Błach Karol KS nr 3719 11 pułk ułanów
wachmistrz Bortkowski (Borkowski) Jan KS nr 3733 11 pułk ułanów
podporucznik Brzęk-Osiński Michał Tadeusz KS nr 3657 11 pułk ułanów
starszy ułan Brudzyński Józef KS nr 3776 11 pułk ułanów
porucznik Budzik Paweł KS nr 3703 11 pułk ułanów
podporucznik Chróścicki Eugeniusz KS nr 3658 11 pułk ułanów
kapral Ciastek Józef KS nr 3641 11 pułk ułanów
porucznik Ciszowski Konstanty KS nr 3770 11 pułk ułanów
podchorąży Czajka Józef KS nr 3774 11 pułk ułanów
kapral Dobrzański Bohdan KS nr 5106 11 pułk ułanów
ułan Gałek Jan KS nr 5108 11 pułk ułanów
plutonowy Ginter Karol KS nr 5105 11 pułk ułanów
wachmistrz Inis Stefan Ks nr 5104 11 pułk ułanów
major SG Jabłoński Antoni KS nr 1938 11 pułk ułanów
ułan Jakóbowski Antoni KS nr 3706 11 pułk ułanów
wachmistrz Jaworski Stanisław KS nr 2392 11 pułk ułanów
kapral Karasiński Wacław KS nr 3773 11 pułk ułanów
major Kleszczyński Edward KS nr 3784 11 pułk ułanów
podporucznik Królicki Stanisław KS nr 5103 11 pułk ułanów
wachmistrz Krzeszowski Teodor KS nr 3716 11 pułk ułanów
kapral Krzykowski Wincenty KS nr 3330 11 pułk ułanów
ułan Książek Wacław KS nr 5107 11 pułk ułanów
wachmistrz Książkiewicz Bronisław KS nr 3717 11 pułk ułanów
kapral Latoś Antoni KS nr 3600 11 pułk ułanów
wachmistrz Laskowski Stefan KS nr 3709 11 pułk ułanów
kapral Lesiakowski Stanisław KS nr 3710 11 pułk ułanów
porucznik Mączewski Władysław KS nr 3711 11 pułk ułanów
starszy ułan Mączyński Stefan KS nr 3791 11 pułk ułanów
kapral Naleziński Józef KS nr 3704 11 pułk ułanów
porucznik Peszkowski Kazimierz III (24.8.1892) KS nr 2293 11 pułk ułanów
kapral Pfeil Edward KS nr 3713 11 pułk ułanów
plutonowy Pierzak Walenty KS nr 3792 11 pułk ułanów
porucznik Pytlewski Tadeusz KS nr 3714 11 pułk ułanów
wachmistrz Ruszkowski Bolesław KS nr 3771 11 pułk ułanów
rotmistrz Sarto-Szewc Stanisław KS nr 3734 11 pułk ułanów
starszy ułan Stawiarski Wojciech KS nr 3702 11 pułk ułanów
wachmistrz Studniarek Stanisław KS nr 3707 11 pułk ułanów
starszy ułan Szparadowski Jan KS nr 3718 11 pułk ułanów
kapral Tarczyński Kazimierz KS nr 3705 11 pułk ułanów
podchorąży Wieczorkiewicz Bohdan KS nr 3772 11 pułk ułanów
porucznik Widuch Tadeusz KS nr 1791 11 pułk ułanów
plutonowy Wyganowski Ludwik KS nr 3507 11 pułk ułanów
podpułkownik Zaruski Mariusz KS nr 164 11 pułk ułanów
porucznik Zieliński Tadeusz KS nr 3712 11 pułk ułanów
podporucznik Dunin-Borkowski Chryzant Rajmund Karol KS nr 2635 12 pułk ułanów
plutonowy Ciechoński Adam KS nr 3614 12 pułk ułanów
kapral Czarnecki (Czarniecki) Stanisław KS nr 2570 12 pułk ułanów
plutonowy Czerwiński Józef KS nr 3616 12 pułk ułanów
rotmistrz SG Czerwiński Kazimierz III KS nr 4474 12 pułk ułanów
porucznik Deskur Jerzy KS nr 2633 12 pułk ułanów
kapral Goworowski Władysław KS nr 3618 12 pułk ułanów
porucznik Grocholski Michał KS nr 4024 12 pułk ułanów
rotmistrz Hahn Stefan KS nr 4028 12 pułk ułanów
porucznik Iżycki Mateusz KS nr 2637 12 pułk ułanów
wachmistrz/porucznik Jastrzębski Jan Kazimierz KS nr 2648 12 pułk ułanów
pułkownik Koiszewski Mikołaj Antoni KS nr 251 12 pułk ułanów
rotmistrz Komorowski Tadeusz I (1.6.1895) KS 12 pułk ułanów
starszy ułan Konowrocki Stanisław KS nr 2574 12 pułk ułanów
ułan Kowalski Jan KS nr 3617 12 pułk ułanów
major Kownacki Włodzimierz KS nr 2575 12 pułk ułanów
kapral Kurowicki Józef KS nr 2646 12 pułk ułanów
podporucznik Latour (de) Stefan Ludwik KS nr 4029 12 pułk ułanów
wachmistrz Ładziński Stanisław KS nr 3233 12 pułk ułanów
kapral Maciejewski Kazimierz KS nr 3006 12 pułk ułanów
porucznik Medyna Adolf KS nr 8046 12 pułk ułanów
porucznik Miłkowski Zygmunt II KS nr 2577 12 pułk ułanów
starszy ułan Napieraj Aleksander KS nr 2571 12 pułk ułanów
kapral Nowicki Jan KS nr 2571 12 pułk ułanów
ułan Podgórski Jan KS nr 3619 12 pułk ułanów
plutonowy Pożak Józef KS nr 3213 12 pułk ułanów
plutonowy Stefański Zygmunt KS nr 2650 12 pułk ułanów
rotmistrz Szuszkiewicz Antoni KS nr 4026 12 pułk ułanów
porucznik Szuszkiewicz Mateusz 12 pułk ułanów
podporucznik Tachler Mieczysław KS nr 2615 12 pułk ułanów
pułkownik Tokarzewski Józef KS nr 3691 12 pułk ułanów
podporucznik Wasiutyński Marian KS nr 4027 12 pułk ułanów
wachmistrz Wojciechowski Jerzy KS nr 3248 12 pułk ułanów
rotmistrz Zbroski (Zbrowski) Julian KS nr 2576 12 pułk ułanów
ułan Bakinowski Ignacy KS nr 3576 13 pułk ułanów
plutonowy Berdowski Wojciech KS nr 3553 13 pułk ułanów
kapral Brochocki Aleksander KS nr 3898 13 pułk ułanów
kapral Brochocki Andrzej KS nr 3537 13 pułk ułanów
porucznik Brochocki Stanisław KS nr 3536 13 pułk ułanów
plutonowy Buko Witold KS nr 3549 13 pułk ułanów
podpułkownik Butkiewicz Mścisław KS nr 3532 13 pułk ułanów
kapral Chalecki Jan KS nr 3564 13 pułk ułanów
kapral Downarowicz Antoni KS nr 3679 13 pułk ułanów
rotmistrz Drucki-Lubecki Konstanty KS nr 3535 13 pułk ułanów
podporucznik Fiedorowicz Józef KS nr 3423 13 pułk ułanów
plutonowy Gajewski Mirosław KS nr 3551 13 pułk ułanów
ułan Gębuś Leon KS nr 3567 13 pułk ułanów
rotmistrz Hrakałło-Horawski Kazimierz KS nr 3533 13 pułk ułanów
starszy ułan Iwaszkiewicz Jan KS nr 3574 13 pułk ułanów
plutonowy Kaliński Jan KS nr 3550 13 pułk ułanów
podchorąży Kamionka Wacław (Kamionko) KS nr 3540 13 pułk ułanów
kapral Kiktysz (Koktysz) Kazimierz KS nr 3558 13 pułk ułanów
podchorąży Konarzewski Jan KS nr 3571 13 pułk ułanów
podporucznik Krasowski Apolinary KS nr 3570 13 pułk ułanów
starszy ułan Krasowski Józef KS nr 3565 13 pułk ułanów
podporucznik Krydel Wacław KS nr 3569 13 pułk ułanów
plutonowy Kubski Michał KS nr 3554 13 pułk ułanów
podchorąży Kuczyński Konstanty KS nr 3539 13 pułk ułanów
kapral Lipowicz Wacław KS nr 3559 13 pułk ułanów
starszy wachmistrz Łada Stanisław KS nr 3544 13 pułk ułanów
kapral Ławrowski Stanisław KS nr 3563 13 pułk ułanów
ułan Michałowski Jan KS nr 3577 13 pułk ułanów
rotmistrz Michniewicz-Hetman Mikołaj KS nr 3534 13 pułk ułanów
kapral Obuchowski Bolesław KS nr 3560 13 pułk ułanów
kapral Pac-Pomarnacki Wacław KS nr 3562 13 pułk ułanów
plutonowy Poźniak Stanisław KS nr 3573 13 pułk ułanów
starszy wachmistrz Puzinawski (Puzinowski) Julian KS nr 3542 13 pułk ułanów
starszy wachmistrz Prosiński Włodzimierz KS nr 3548 13 pułk ułanów
plutonowy Romanowski Franciszek KS nr 3557 13 pułk ułanów
plutonowy Rusiecki Stanisław Bohdan KS nr 3538 13 pułk ułanów
podporucznik Rusiecki Witold KS nr 3483 13 pułk ułanów
kapral Sawicki Antoni KS nr 3547 13 pułk ułanów
starszy ułan Sawlewicz Stanisław KS nr 3566 13 pułk ułanów
plutonowy Songin Jan KS nr 3556 13 pułk ułanów
ułan Strumiłło Józef KS nr 3575 13 pułk ułanów
ułan Symonowicz Jan KS nr 3568 13 pułk ułanów
kapral Szachno Alfred KS nr 3561 13 pułk ułanów
plutonowy Szczemiński (Szczemirski) Witold KS nr 3572 13 pułk ułanów
starszy wachmistrz Szokol-Ejgert Józef KS nr 3543 13 pułk ułanów
plutonowy Szyłkiewicz Stefan KS nr 3552 13 pułk ułanów
plutonowy Trachim Władysław KS nr 3555 13 pułk ułanów
podchorąży Tyszkiewicz Jan KS nr 3541 13 pułk ułanów
starszy wachmistrz Węcławowicz Kalikst KS nr 3546 13 pułk ułanów
starszy wachmistrz Zdrojewski Faustyn KS nr 3545 13 pułk ułanów
plutonowy Baranowicz Franciszek KS nr 2517 14 pułk ułanów
major Bardziński Jerzy KS nr 167 14 pułk ułanów
podporucznik Berezowski Jerzy KS nr 2504 14 pułk ułanów
rotmistrz Bem de Cosban Włodzimierz KS nr 2629 14 pułk ułanów
podchorąży Boczkowski Bolesław KS nr 2515 14 pułk ułanów
podporucznik Buderacki Władysław KS nr 3935 14 pułk ułanów
rotmistrz Czajkowski Witold KS 14 pułk ułanów (1923)
rotmistrz Czerniewicz Wiktor KS nr 4189 14 pułk ułanów
podporucznik Czaykowski Witold KS nr 2505 14 pułk ułanów
podporucznik Dąbrowski Wacław KS nr 3934 14 pułk ułanów
rotmistrz Duchnowski Kazimierz KS nr 2511 14 pułk ułanów
porucznik Dunin-Borkowski Edward KS nr 3931 14 pułk ułanów
starszy ułan Dobrowolski Franciszek KS nr 2533 14 pułk ułanów
podchorąży Dzienisiewicz Stanisław KS nr 6921 14 pułk ułanów
ułan Dworzański Stanisław 14 pułk ułanów
starszy wachmistrz Gadzin Bronisław KS nr 4343 14 pułk ułanów
podporucznik Garniewicz Ryszard KS nr 2512 14 pułk ułanów
podporucznik Godlewski Edward Józef KS nr 2627 14 pułk ułanów
wachmistrz Graniczny Zenobiusz KS nr 3937 14 pułk ułanów
wachmistrz Gwoździński Władysław KS nr 4340 14 pułk ułanów
plutonowy Haczkowski Franciszek Ks nr 2851 14 pułk ułanów
kapral Imach Tadeusz KS nr 2537 14 pułk ułanów
porucznik Iliński Janusz KS nr 2632 14 pułk ułanów
ułan Jadejski Aleksander KS nr 2130 14 pułk ułanów
plutonowy Jadzewicz Szymon KS nr 2539 14 pułk ułanów
porucznik Jakubowski Czesław KS nr 3928 14 pułk ułanów
plutonowy Jarocki Feliks KS nr 2897 14 pułk ułanów
kapral Kruszyński Jan KS nr 3035 14 pułk ułanów
plutonowy Kościuszko Henryk KS nr 4184 14 pułk ułanów
podporucznik Kwiatkowski Aleksander KS nr 2519 14 pułk ułanów
podchorąży Kostkiewicz Stanisław KS nr 2503 14 pułk ułanów
starszy ułan Kuźma Kazimierz vel Kuźmiński Kazimierz Zachariasz KS nr 4345 14 pułk ułanów
kapral Ludwiczak Marian KS nr 4699 14 pułk ułanów
rotmistrz Massalski Piotr KS nr 1952 14 pułk ułanów
kapral Moycho Władysław 14 pułk ułanów
kapral Mikołajczyk Antoni KS nr 2696 14 pułk ułanów
porucznik Mosiewicz Witold KS nr 2510 14 pułk ułanów
wachmistrz Maciejowski Tadeusz KS nr 2638 14 pułk ułanów
wachmistrz Małek Bronisław KS nr 2541 14 pułk ułanów
wachmistrz Matasow Julian KS nr 2540 14 pułk ułanów
ułan Madejski Aleksander KS nr 2530 14 pułk ułanów
kapral Mojcho Władysław KS nr 3008 14 pułk ułanów
podchorąży Nowacki Władysław KS nr 2558 14 pułk ułanów
kapral Nowicki Władysław (Wacław) KS nr 2518 14 pułk ułanów
porucznik Olszowski (Olszewski) Karol KS nr 2508 14 pułk ułanów
wachmistrz Oksza-Czechawski Mikołaj KS nr 2547 14 pułk ułanów
starszy ułan Pazder Józef KS nr 2548 14 pułk ułanów
plutonowy Pecner Stanisław KS nr 3938 14 pułk ułanów
porucznik Pedachowski Dymitr 14 pułk ułanów
rotmistrz Plisowski Kazimierz KS nr 2513 14 pułk ułanów
pułkownik Plisowski Konstanty KS 14 pułk ułanów
podchorąży Piotrowski Józef KS nr 3936 14 pułk ułanów
porucznik Podachowski Dymitr KS nr 3927 14 pułk ułanów
porucznik Poznański Józef II (30.9.1893) KS nr 366 14 pułk ułanów
porucznik Raciborski Franciszek KS nr 4695 14 pułk ułanów
podporucznik Radyszkiewicz Feliks KS nr 3933 14 pułk ułanów
podchorąży Radzymiński Tadeusz KS nr 4428 14 pułk ułanów
rotmistrz Romiszewski Modest KS nr 4341 14 pułk ułanów
ułan Rosenfeld Michał KS nr 2538 14 pułk ułanów
major Rożałowski Mieczysław KS nr 4342 14 pułk ułanów
plutonowy Rybicki Leon KS nr 2544 14 pułk ułanów
ułan Rybiński Romuald KS nr 2545 14 pułk ułanów
podporucznik Skarbek-Rudzki Jerzy KS nr 3932 14 pułk ułanów
podchorąży Schild Włodzimierz (Szyld) KS nr 2636 14 pułk ułanów
podchorąży Siedlecki Roman KS nr 2502 14 pułk ułanów
plutonowy Sienkiewicz Mieczysław KS nr 2639 14 pułk ułanów
starszy ułan Strzelecki Czesław KS nr 2546 14 pułk ułanów
kapral Szczerbiński Antoni KS nr 2534 14 pułk ułanów
kapral Salomon Gwido KS nr 2535 14 pułk ułanów
podporucznik Skibiński Franciszek III (15.8.1895) KS nr 2630 14 pułk ułanów
kapral Siedlecki Leonard KS nr 2531 14 pułk ułanów
plutonowy Staniszewski Zygmunt KS nr 4344 14 pułk ułanów
kapral Strużyński (Stróżyński) Jerzy KS nr 4445 14 pułk ułanów
starszy ułan Trojanowski Roman KS nr 2634 14 pułk ułanów
kapral Tyjewski Antoni KS nr 2550 14 pułk ułanów
porucznik Wasilewski Aleksander KS nr 2602 14 pułk ułanów
porucznik Westermark Herald KS nr 3929 14 pułk ułanów
plutonowy Walczyński Władysław 14 pułk ułanów
podporucznik Wisłouch (Wysłouch) Karol KS nr 2516 14 pułk ułanów
plutonowy Wojtulewicz Kazimierz KS nr 3038 14 pułk ułanów
wachmistrz Zarański Eugeniusz KS nr 2225 14 pułk ułanów
porucznik Zaremba Bohdan Mieczysław KS nr 3930 14 pułk ułanów
ułan Zatoński Zygmunt KS nr 2542 14 pułk ułanów
kapral Zawinowski Benedykt KS nr 2543 14 pułk ułanów
podpułkownik SG Anders Władysław KS nr 2953 15 pułk ułanów
porucznik Anders Jerzy KS 15 pułk ułanów
plutonowy Bartz Stanisław KS 15 pułk ułanów
plutonowy Biegański Władysław KS 15 pułk ułanów
porucznik Boreysza Witold (Borejsza) KS nr 4684 15 pułk ułanów
porucznik Buszkiewicz Czesław KS 15 pułk ułanów
podporucznik Chłapowski Kazimierz KS nr 4686 15 pułk ułanów
starszy ułan Ciechowski Stanisław KS 15 pułk ułanów
porucznik Czarnecki Jan Janusz KS 15 pułk ułanów
kapitan Czwiertnia (Ćwiertnia) Franciszek 15 pułk ułanów
plutonowy Dachtera Edmund KS 15 pułk ułanów
ułan Dobierzański Stanisław KS 15 pułk ułanów
wachmistrz Dominiak Jan (Dominik) KS 15 pułk ułanów
podporucznik Dzwonkowski Jerzy KS 15 pułk ułanów
podporucznik Frezer Ludomir KS nr 3973 15 pułk ułanów
porucznik Gauza Stanisław KS nr 3909 15 pułk ułanów
kapral Górski Ignacy KS 15 pułk ułanów
kapral Gościański Stanisław KS 15 pułk ułanów
wachmistrz Grocholski Wojciech KS 15 pułk ułanów
ułan Grzęda Tomasz KS 15 pułk ułanów
wachmistrz Grzeliński Stanisław KS 15 pułk ułanów
kapral Janczewski Antoni KS 15 pułk ułanów
plutonowy Jankowiak Jan KS 15 pułk ułanów
kapral Kaczmarczyk Leon KS 15 pułk ułanów
wachmistrz Kaczmarek Franciszek KS 15 pułk ułanów
ułan Kalkowski Emil KS 15 pułk ułanów
rotmistrz Kalksztein Kazimierz Piotr A. S. (Klakstein) KS 15 pułk ułanów
porucznik Kapuściński Janusz KS 15 pułk ułanów
wachmistrz Kluczyk Bronisław KS 15 pułk ułanów
ułan Kozłowski Jan KS 15 pułk ułanów
plutonowy Krajewski Bolesław KS nr 3985 15 pułk ułanów
rotmistrz Kubicki Jerzy 15 pułk ułanów
starszy ułan Lis Jan KS 15 pułk ułanów
starszy ułan Madaj Leon KS 15 pułk ułanów
kapral Majchrzycki Jan KS 15 pułk ułanów
plutonowy Majda Andrzej KS 15 pułk ułanów
podporucznik Mańkowski Wacław 15 pułk ułanów
starszy ułan Michalski Franciszek KS 15 pułk ułanów
porucznik Mycielski Michał KS nr 4685 15 pułk ułanów
wachmistrz Nowakowski Kazimierz KS 15 pułk ułanów
plutonowy Nowicki Marceli KS 15 pułk ułanów
ułan Pacholski Stefan KS 15 pułk ułanów
wachmistrz sztabowy Pajsert Aleksander KS nr 3998 15 pułk ułanów
starszy ułan Paluszkiewicz Franciszek KS 15 pułk ułanów
podporucznik Pluciński Witold KS nr 4622 15 pułk ułanów
podporucznik Poniatowski Mieczysław KS nr 4621 15 pułk ułanów
plutonowy Przędzik Marian KS 15 pułk ułanów
rotmistrz Rojewski Andrzej KS nr 3907 15 pułk ułanów
major SG Roztworowski Stanisław KS nr 4498 15 pułk ułanów (1923)
rotmistrz Schmidt Leon KS nr 3489 15 pułk ułanów
porucznik Siciński Adam KS nr 3900 15 pułk ułanów
starszy ułan Skarbecki Michał KS 15 pułk ułanów
kapral Skibiński Antoni KS 15 pułk ułanów
rotmistrz Skrzydlewski Jerzy KS 15 pułk ułanów
ułan Sobczak Ignacy KS 15 pułk ułanów
wachmistrz Sołtysiak Jan KS 15 pułk ułanów
wachmistrz Stepczyński Roman KS 15 pułk ułanów
wachmistrz Sułkowski Jan KS 15 pułk ułanów
rotmistrz Traeger Albert KS nr 3901 15 pułk ułanów
porucznik Tuncelmann Antoni KS 15 pułk ułanów
wachmistrz Wiśniewski Andrzej KS 15 pułk ułanów
porucznik Zgorzelski Władysław KS 15 pułk ułanów (1923)
starszy ułan Zwiernik Michał KS 15 pułk ułanów
major lekarz Bajoński Jan KS nr 5348 16 pułk ułanów
ułan Banasiak Andrzej KS 16 pułk ułanów
podporucznik kawalerii Bączkowski Jan KS nr 5149 16 pułk ułanów
wachmistrz Bilski Ignacy KS 16 pułk ułanów
plutonowy Burchardt Maksymilian 16 pułk ułanów
wachmistrz Chłapowski Juliusz 16 pułk ułanów
porucznik Chojecki Edmund KS nr 3341 16 pułk ułanów
kapral Cieszyński Szczepan 16 pułk ułanów
rotmistrz Czarnecki Stefan KS nr 3343 16 pułk ułanów
kapral Detlaff Józef 16 pułk ułanów
kapral Dyczek Józef 16 pułk ułanów
ułan Garstka Józef KS nr 3680 16 pułk ułanów
podporucznik Górski Wincenty 16 pułk ułanów
plutonowy Handke Jan 16 pułk ułanów
podporucznik Hienzel Juliusz nr 3353 16 pułk ułanów
kapral Kalota Kazimierz KS 16 pułk ułanów
starszy ułan Knopp Jan KS 16 pułk ułanów
major Kmicic-Skrzyński Ludwik KS 16 pułk ułanów
wachmistrz Kołodziejski Edmund KS 16 pułk ułanów
porucznik Kosiarski Kazimierz KS nr 330 16 pułk ułanów
podporucznik Lubecki Stanisław 16 pułk ułanów
podporucznik Nieszkowski Edmund KS 16 pułk ułanów
porucznik Mirny Wiktor KS 16 pułk ułanów
chorąży Mory Teodor 16 pułk ułanów
ułan Paliński Feliks 16 pułk ułanów
rotmistrz Papara Kazimierz 16 pułk ułanów
podporucznik Piaskowski Jerzy KS nr 3354 16 pułk ułanów
plutonowy Piuszyk Józef 16 pułk ułanów
wachmistrz Poznański Walenty KS nr 3404 16 pułk ułanów
ułan Przybył Bolesław KS 16 pułk ułanów
kapral Rakoczy Stanisław 16 pułk ułanów
rotmistrz Slaski Jan 16 pułk ułanów
kapral Springer Franciszek 16 pułk ułanów
podporucznik Stablewski Stefan KS nr 3352 16 pułk ułanów
podporucznik Sułocki Józef 16 pułk ułanów
plutonowy Szulc Franciszek KS nr 4748 16 pułk ułanów
podporucznik Wasiutyński Antoni 16 pułk ułanów
plutonowy Witkowski Stefan KS 16 pułk ułanów
kapral Wojciechowski Jan KS 16 pułk ułanów
podporucznik Żółtowski Marceli 16 pułk ułanów
podporucznik Brodnicki Stanisław 17 pułk ułanów
kapral Jakubowski Piotr KS 17 pułk ułanów
kapral Jezierski Antoni KS 17 pułk ułanów
starszy ułan Kołodziej Jan 17 pułk ułanów
rotmistrz Macieliński Emil KS 17 pułk ułanów
ułan Marczyński Kazimierz KS 17 pułk ułanów
rotmistrz Mieczkowski Tadeusz KS 17 pułk ułanów
starszy ułan Neymann Stanisław KS nr 4032 17 pułk ułanów
major Podhorski Włodzimierz 17 pułk ułanów
podporucznik Sulimirski Leonard 17 pułk ułanów
starszy wachmistrz Żak Edward KS nr 4083 17 pułk ułanów
wachmistrz Bęcwołek (Będzwołek) Leon KS nr 4572 18 pułk ułanów
podchorąży Chmielowski Juliusz KS nr 1785 18 pułk ułanów
wachmistrz Cieślicki Leon KS nr 4571 18 pułk ułanów
podporucznik Iznoskoff Aleksander KS nr 1346 18 pułk ułanów
major Jezierski Anatol KS nr 653 18 pułk ułanów
podporucznik Kłopotowski Michał KS nr 4569 18 pułk ułanów
porucznik Monwid-Olechnowicz Jan KS nr 4112 18 pułk ułanów
rotmistrz Nestorowicz Lucjan KS nr 231 18 pułk ułanów
podporucznik Niegowski Władysław KS nr 1078 18 pułk ułanów
podchorąży Niezabitowski Henryk KS nr 4570 18 pułk ułanów
porucznik Prandota-Trzciński Kazimierz KS nr 3163 18 pułk ułanów
ułan Rafiński Marian KS nr 4574 18 pułk ułanów
podchorąży Roszczynialski Hipolit KS nr 4568 18 pułk ułanów
kapral Ubowski Maksymilian KS nr 4573 18 pułk ułanów
rotmistrz Zieliński Jan II (7.7.1894) KS 18 pułk ułanów (1923)
porucznik Zieliński Klemens KS nr 3598 18 pułk ułanów
starszy ułan Demczuk Dominik 19 pułk ułanów
plutonowy Drabowicz Jan 19 pułk ułanów
kapral Falęcki Stanisław 19 pułk ułanów
wachmistrz Grabowski Władysław KS 19 pułk ułanów
wachmistrz Gradowski Aleksander 19 pułk ułanów
major Jaworski Feliks I (18.5.1892) KS 19 pułk ułanów
kapral Jaworski Maurycy KS 19 pułk ułanów
kapral Karowski (Kurowski) Florian KS 19 pułk ułanów
plutonowy Klimczyk Karol KS nr 1959 19 pułk ułanów
kapral Kłos Franciszek 19 pułk ułanów
starszy ułan Koch Wacław KS 19 pułk ułanów
starszy ułan Kruk Leonard KS 19 pułk ułanów
starszy ułan Laskowski Włodzimierz KS 19 pułk ułanów
wachmistrz Lindowicz Józef KS nr 4415 19 pułk ułanów
kapral Leonczuk Józef 19 pułk ułanów
plutonowy Lisowski Jan KS 19 pułk ułanów
podchorąży Ludkiewicz Władysław KS nr 1474 19 pułk ułanów
podchorąży Łukaszewicz Stanisław I (24.1.1899) KS 19 pułk ułanów
plutonowy Malewski Franciszek 19 pułk ułanów
porucznik Malinowski Tadeusz 19 pułk ułanów
kapral Migdał Marian KS nr 4166 19 pułk ułanów
wachmistrz Milczarek Władysław 19 pułk ułanów
rotmistrz Piotraszewski Aleksander KS nr 2460 19 pułk ułanów
wachmistrz Polakowski Zygmunt KS 19 pułk ułanów
plutonowy Pracz Roman 19 pułk ułanów
wachmistrz Roguski Aleksander KS 19 pułk ułanów
podporucznik Rybicki Emanuel 19 pułk ułanów
wachmistrz Sergielis Bronisław 19 pułk ułanów
starszy ułan Silecki Józef 19 pułk ułanów
plutonowy Sujka (Sójka) Andrzej KS nr 4128 19 pułk ułanów
plutonowy Sokolnicki Stanisław 19 pułk ułanów
starszy ułan Solecki Józef KS nr 510 19 pułk ułanów
rotmistrz Stanowski Tadeusz KS 19 pułk ułanów
plutonowy Świetlicki Lucjan KS nr 2735 19 pułk ułanów
starszy ułan Wasilewski Jan KS 19 pułk ułanów
porucznik Wolicki Juliusz Franciszek KS nr 1988 19 pułk ułanów
plutonowy Zając Józef KS 19 pułk ułanów
kapral Zalewski Stanisław KS 19 pułk ułanów
porucznik Żuromski Kazimierz II KS 19 pułk ułanów
kapral Brzęk August KS nr 5096 20 pułk ułanów
podporucznik Ceratkiewicz Gustaw KS nr 5092 20 pułk ułanów
kapral Cichoń Jan KS nr 5098 20 pułk ułanów
starszy wachmistrz Cichorz Józef KS nr 4929 20 pułk ułanów
plutonowy Dziaduła Franciszek KS nr 5092 20 pułk ułanów
rotmistrz Głogowski Piotr KS nr 1381 20 pułk ułanów
starszy ułan Golba Franciszek KS nr 5100 20 pułk ułanów
porucznik Grabowiecki Aleksander KS nr 4199 20 pułk ułanów
porucznik Horodyski Władysław 20 pułk ułanów
kapral Klęsk Walenty KS nr 5097 20 pułk ułanów
ułan Krawczyk Karol KS nr 5102 20 pułk ułanów
plutonowy Kuśnierz Stanisław KS nr 5095 20 pułk ułanów
wachmistrz Maszyński Zenon KS nr 413 20 pułk ułanów
podporucznik Napiórkowski Aleksander KS nr 4927 20 pułk ułanów
ułan Ordon (Ordyń) Jan KS nr 4929 20 pułk ułanów
rotmistrz Romański Kazimierz KS nr 5090 20 pułk ułanów
plutonowy Szendzielarz Marian KS nr 5094 20 pułk ułanów
starszy ułan Syska Józef KS nr 5101 20 pułk ułanów
starszy ułan Sznajder (Schneider) Michał KS nr 5099 20 pułk ułanów
podporucznik Szumski Bogumił KS nr 4209 20 pułk ułanów
rotmistrz Uranowicz Franciszek KS nr 5091 20 pułk ułanów
porucznik Czarnecki Wiktor 22 pułk ułanów
kapral Fałęcki Witold KS 22 pułk ułanów
wachmistrz Jaworski Zygmunt KS 22 pułk ułanów
ułan Rudnicki Edward KS 22 pułk ułanów
porucznik Sierzycki Zenon (Sierżycki) KS 22 pułk ułanów
podpułkownik Surmiak Franciszek KS nr 2559 22 pułk ułanów (1923)
kapral Bargłowski Jan KS nr 5373 23 pułk ułanów
podchorąży Branicki Stanisław Eustachy KS nr 5374 23 pułk ułanów
kapral Bychowski Kazimierz KS nr 5369 23 pułk ułanów
rotmistrz Czeczułowicz Stanisław KS 23 pułk ułanów (1923)
ułan Czernic (Czernicki) Stefan KS nr 5366 23 pułk ułanów
kapral Czuczeło Julian KS nr 3793 3 pułk strzelców konnych (23 pułk ułanów)
porucznik Czuczełowicz Stanisław KS nr 2134 3 pułk strzelców konnych (23 pułk ułanów)
rotmistrz Dąbrowski Jerzy III KS nr 5379 23 pułk ułanów
major Dąbrowski Władysław KS nr 5378 23 pułk ułanów
podporucznik Ertman Kazimierz KS nr 5377 23 pułk ułanów
starszy wachmistrz Jabłoński Michał KS nr 5371 23 pułk ułanów
starszy ułan Jarkiewicz Józef KS nr 5372 23 pułk ułanów
podporucznik kawalerii Karassek Franciszek KS nr 5207 23 pułk ułanów
kapral Kłunejko Dominik KS nr 5360 23 pułk ułanów
podporucznik Kochanowski Bolesław KS nr 4070 23 pułk ułanów
starszy ułan Ledziński Wacław KS nr 5362 23 pułk ułanów
porucznik kawalerii Łobojko Stefan KS 23 pułk ułanów (1923)
rotmistrz kawalerii Łoziński Konrad KS nr 5156 23 pułk ułanów
podporucznik Malecki Stanisław KS nr 5367 23 pułk ułanów
kapral Maziec Józef KS nr 4157 23 pułk ułanów
plutonowy Neugebauer Rudolf KS nr 2181 23 pułk ułanów
podporucznik Nowicki Stanisław XI KS nr 2348 23 pułk ułanów
podchorąży Orechwa Kazimierz KS nr 5364 23 pułk ułanów
podporucznik Pietraszko Jan KS nr 3795 23 pułk ułanów
plutonowy Prejss (Preis) Piotr KS nr 5370 23 pułk ułanów
wachmistrz Skarżyński Stanisław KS nr 4115 23 pułk ułanów
kapral Skowroński Michał KS nr 5363 23 pułk ułanów
podporucznik Skrzypkowski Józef KS nr 5376 23 pułk ułanów wojna z bolszewikami
podporucznik Sokołowski Julian KS nr 8064 23 pułk ułanów
porucznik Sołtan Stanisław KS 23 pułk ułanów
podporucznik Sołtykiewicz Stanisław KS nr 5365 23 pułk ułanów
podporucznik Stempkowski Marek Roman KS nr 5375 23 pułk ułanów
podporucznik Szymankiewicz Tadeusz KS 23 pułk ułanów (1923)
plutonowy Trochimowicz Stanisław KS nr 5361 23 pułk ułanów
plutonowy Tuczkowski Michał KS nr 2154 23 pułk ułanów
starszy ułan Turbak Julian KS nr 5368 23 pułk ułanów
wachmistrz Wąsowicz Bronisław KS nr 165 23 pułk ułanów
ułan Więckowski Kazimierz KS nr 4286 23 pułk ułanów
starszy wachmistrz Daum Stanisław KS nr 4581 24 pułk ułanów
podporucznik Gebethner Wacław KS nr 4578 24 pułk ułanów
plutonowy Grabiński Stanisław 24 pułk ułanów
plutonowy Hübsch Stanisław KS nr 4585 24 pułk ułanów
kapral Kossakowski Jerzy KS nr 4582 24 pułk ułanów
porucznik Kładko Andrzej KS nr 5797 24 pułk ułanów
starszy ułan Łempicki Dominik 24 pułk ułanów
podporucznik Majewski Roman KS nr 4580 24 pułk ułanów
ułan Piątek Kazimierz KS nr 4583 24 pułk ułanów
podporucznik Prosałowski Mieczysław KS nr 4579 24 pułk ułanów
ksiądz kapelan Tarnawski Mieczysław KS nr 4576 24 pułk ułanów
porucznik Zaborowski Stefan 24 pułk ułanów
porucznik Zdziechowski Karol KS nr 4577 24 pułk ułanów
pułkownik Żółkiewski Tadeusz KS nr 4575 24 pułk ułanów
plutonowy Adamek Stanisław KS 25 pułk ułanów
porucznik Baranowski Wiktor KS 25 pułk ułanów
porucznik Bednarski Edward KS 25 pułk ułanów
starszy wachmistrz Bekasiak Marcin 25 pułk ułanów
podporucznik Danowski Jan Henryk KS 25 pułk ułanów
podporucznik Dębiński Piotr (Dembiński) KS 25 pułk ułanów
ułan Dziewięcki Franciszek 25 pułk ułanów
starszy ułan Krygiel Paweł 25 pułk ułanów
plutonowy Kubera Bernard 25 pułk ułanów
podchorąży Kühn Jerzy KS 25 pułk ułanów
wachmistrz Lewandowski Józef KS 25 pułk ułanów
kapral Linettej Antoni KS nr 4295 25 pułk ułanów
podporucznik Milewski Józef 25 pułk ułanów
starszy ułan Niedziałek Stanisław 25 pułk ułanów
wachmistrz Pawlak Józef 25 pułk ułanów
kapral Piątek Antoni KS 25 pułk ułanów
rotmistrz Radecki-Mikulicz Witold KS 25 pułk ułanów
kapral Różycki Edward KS 25 pułk ułanów
porucznik Sacewicz Wacław KS 25 pułk ułanów (1923)
pułkownik Stablewski Erazm KS 25 pułk ułanów
podporucznik Starzecki-Ostoja Stanisław KS 25 pułk ułanów
podchorąży Szmidla Jan KS 25 pułk ułanów
kapral Sztolcmann Franciszek 25 pułk ułanów
wachmistrz Szulc Julian KS 25 pułk ułanów
wachmistrz Świerski Jan 25 pułk ułanów
podchorąży Wallach Jan 25 pułk ułanów
podchorąży Waśniewski Adam 25 pułk ułanów
chorąży Żniński Mieczysław KS 25 pułk ułanów
rotmistrz Bokszczanin Janusz KS nr 4588 26 pułk ułanów
porucznik Ciążyński Kazimierz KS nr 4601 26 pułk ułanów
podchorąży Czarnecki Marceli KS nr 4605 26 pułk ułanów
rotmistrz Długaszewski Stanisław KS nr 4587 26 pułk ułanów
podchorąży Donner Lucjan KS nr 4586 26 pułk ułanów
wachmistrz Falkowski Teodor KS nr 4608 26 pułk ułanów
chorąży George Michał KS nr 4604 26 pułk ułanów
wachmistrz Klimacki Józef KS nr 4607 26 pułk ułanów
plutonowy Konieczka Kazimierz KS nr 4609 26 pułk ułanów
starszy ułan Konwiński Józef KS nr 4610 26 pułk ułanów
porucznik Marszewski Zygmunt KS nr 4589 26 pułk ułanów
podporucznik Rembowski Stanisław KS nr 4603 26 pułk ułanów
ułan Szlagowski Zbigniew KS nr 4611 26 pułk ułanów
wachmistrz sztabowy Wieczorek Stanisław KS nr 4606 26 pułk ułanów
podporucznik Wichliński Józef KS nr 4602 26 pułk ułanów
podchorąży Choroszewski Stefan KS nr 2825 27 pułk ułanów
podchorąży Dąbrowski Kazimierz KS nr 2823 27 pułk ułanów
podchorąży Doruchowski Adam KS nr 2827 27 pułk ułanów
podchorąży Głębicki Jan KS nr 2775 27 pułk ułanów
podchorąży Jarmiński Leon KS nr 2845 27 pułk ułanów
podchorąży Kiślański Tadeusz KS nr 2779 27 pułk ułanów
porucznik Koziełł-Poklewski Wincenty KS nr 2820 27 pułk ułanów
rotmistrz Lizoń Włodzimierz KS nr 2836 27 pułk ułanów
ułan Maringe Tadeusz KS nr 2700 27 pułk ułanów
kapral Morysiński Tadeusz KS nr 2765 27 pułk ułanów
plutonowy Niedbała Wincenty KS nr 2769 27 pułk ułanów
kapral Około-Kułak Tadeusz KS nr 2773 27 pułk ułanów
kapral Potworowski Andrzej KS nr 2766 27 pułk ułanów
major Reliszko Jan KS nr 5287 27 pułk ułanów
ułan Saduła Kazimierz KS nr 2770 27 pułk ułanów
podporucznik Słatyński (Statyński) Emil KS nr 788 27 pułk ułanów
ułan Sokolnicki Jerzy KS nr 2706 27 pułk ułanów
porucznik Taube Józef KS nr 2803 27 pułk ułanów
plutonowy Wesoły Franciszek KS nr 2703 27 pułk ułanów
porucznik Witczak Stefan KS nr 2824 27 pułk ułanów
podchorąży Wyganowski Jan KS nr 2768 27 pułk ułanów
ułan Wyganowski Stanisław KS nr 2702 27 pułk ułanów
rotmistrz Zakrzewski Adam I (12.11.1892) KS nr 2708 27 pułk ułanów
podchorąży Zawadzki Bronisław KS nr 2821 27 pułk ułanów
ułan Zielonka Tadeusz KS nr 2704 27 pułk ułanów
podporucznik Ciemochowski Tadeusz KS nr 2585 212 pułk ułanów
wachmistrz Gański Jan 215 pułk ułanów
podpułkownik Mielżyński Ignacy KS nr 5269 215 pułk ułanów
starszy ułan Maciejewski Jan 215 pułk ułanów
strzelec Jarnot Stefan KS nr 5834 1 pułk strzelców konnych
starszy strzelec Raczyński Teofil KS 1 pułk strzelców konnych pozbawiony orderu
strzelec Cynarski Adam KS nr 329 2 pułk strzelców konnych
porucznik Hart Józef KS 2 pułk strzelców konnych
rotmistrz Minoga Edward 2 pułk strzelców konnych
porucznik Czuczułowicz Stanisław 3 pułk strzelców konnych
porucznik Kamiński Władysław II (18.12.1893) KS nr 2136 3 pułk strzelców konnych (23 pułk ułanów)
strzelec Pichel Klemens KS nr 8061 3 pułk strzelców konnych
Skarzyński Piotr KS 3 pułk strzelców konnych
kapral Strzelecki Czesław KS 3 pułk strzelców konnych
pluton Tuczkowski Michał 3 pułk strzelców konnych
wachmistrz Wąsowicz Bronisław KS 3 pułk strzelców konnych
porucznik Zawistowski Dezyderiusz KS nr 7580 Oddziały Detaszowane Legionów Polskich
starszy strzelec Bałaga Adam KS nr 5214 4 pułk strzelców konnych
plutonowy Bieniasz Mieczysław KS nr 5210 4 pułk strzelców konnych
porucznik Bojankiewicz Ryszard 4 pułk strzelców konnych
strzelec Czerniec Stefan 4/4 pułk strzelców konnych
kapral Frilej Stanisław 4 pułk strzelców konnych
porucznik Gliński Jerzy KS 4 pułk strzelców konnych
podporucznik Gliński Stanisław KS nr 7828? 4 pułk strzelców konnych (1923)
plutonowy Iwanicki Gustaw KS nr 5211 4 pułk strzelców konnych
strzelec Jagodziński Jan Maksymilian KS nr 5215 4 pułk strzelców konnych
podchorąży Janusz Mieczysław KS nr 5209 4 pułk strzelców konnych
starszy strzelec Jerzykowski Józef 4/4 pułk strzelców konnych
podporucznik Karassek Franciszek Wiktor 4 pułk strzelców konnych
strzelec Karmański Ludomir 4/4 pułk strzelców konnych
kapral Kasperek Józef 4/4 pułk strzelców konnych
strzelec Kutas Jan KS nr 3804 4 pułk strzelców konnych
kapral Lewandowski Jan KS 4/4 pułk strzelców konnych
podporucznik Malinowski Bronisław KS nr 5208 4 pułk strzelców konnych
podchorąży Mazurkiewicz Karol KS 4 pułk strzelców konnych
podchorąży Mikołajewski Kazimierz 4/4 pułk strzelców konnych
strzelec Nieprzecki Piotr 4/4 pułk strzelców konnych
strzelec Popijakowski Jan 4 pułk strzelców konnych
wachmistrz sztabowy Ringlewski Szczepan KS 4/4 pułk strzelców konnych
plutonowy Rygiel Franciszek 4 pułk strzelców konnych
plutonowy Rząsa Józef 4 pułk strzelców konnych
plutonowy Sadura Szczepan 4/4 pułk strzelców konnych
wachmistrz sztabowy Siąkała Rudolf KS nr 2756 4 pułk strzelców konnych
podporucznik Skarżyński Bogumił KS nr 3803 4 pułk kresowy strzelców konnych
plutonowy Skobelski Apolinary KS nr 5213 4 pułk strzelców konnych
plutonowy Stumbers Oskar KS nr 5212 4 pułk strzelców konnych
strzelec Szufladowicz Władysław 4 pułk strzelców konnych
wachmistrz Szymański Adam KS 4/4 pułk strzelców konnych
wachmistrz Szwiłło (Siwiłło) Piotr 4 pułk strzelców konnych
kapral Węgrzyn Andrzej 4 pułk strzelców konnych
plutonowy Zaborowski Czesław 4 pułk strzelców konnych
wachmistrz Zyner Walenty 4/4 pułk strzelców konnych
kapral Felczar Franciszek 5 pułk strzelców konnych
rotmistrz Krynicki Tadeusz KS nr 2718 5 pułk strzelców konnych
podporucznik Mysyrowicz Zbigniew 5 pułk strzelców konnych
kapral Sokołowski Ludwik KS 5 pułk strzelców konnych
porucznik Żurowski-Leliwa Władysław KS nr 5746 5 pułk strzelców konnych (1923)
rotmistrz Chrząstowski Zdzisław 6 pułk strzelców konnych
porucznik Dąbrowski Bolesław Jan KS 6 pułk strzelców konnych
podporucznik Konopka Tadeusz KS 6 pułk strzelców konnych
strzelec Nieradko Jan 6 pułk strzelców konnych
podchorąży Paszkowski Wacław KS nr 5878 6 pułk strzelców konnych
podchorąży Kostecki 9 pułk strzelców konnych
podchorąży Nakoniecznikoff Stanisław KS 9 pułk strzelców konnych
rotmistrz Platonoff Stefan KS 9 pułk strzelców konnych
podporucznik Romanowski 9 pułk strzelców konnych
porucznik Maciejewicz Mikołaj KS 10 pułk strzelców konnych (1923)
kapitan piechoty Rudzki Mieczysław KS nr 8025 IV Brygada Artylerii
pułkownik Jastrzembski Tadeusz X Brygada Artylerii
pułkownik Szczaniecki Władysław KS nr 5268 XIV Brygada Artylerii
generał podporucznik Kędzierski Anatol KS XV Brygada Artylerii
kapitan Zenkteler Michał KS nr 4736 XV Brygada Artylerii
kapitan Chełmicki Stanisław KS nr 4737 XV Brygada Artylerii ?
pułkownik Ostrowski Stanisław I (24.11.1880) KS nr 4539 XVIII Brygada Artylerii
kapitan Teuchman Jan Franciszek KS nr 4535 XVIII Brygada Artylerii
kapitan Abram Adolf KS nr 7500 1 pułk artylerii polowej Legionów I wojna światowa
major Beck Józef KS nr 3451 1 pułk artylerii polowej Legionów I wojna światowa
podpułkownik Bolesławicz Marian KS nr 7501 1 pułk artylerii polowej Legionów I wojna światowa
podporucznik Borzęcki Stanisław KS nr 7691 1 pułk artylerii polowej Legionów I wojna światowa
pułkownik Brzoza-Brzezina Ottokar KS nr 7502 1 pułk artylerii polowej Legionów I wojna światowa
bombardier Czerkawski Kazimierz 1 pułk artylerii polowej Legionów
kapitan Czerwiński Andrzej KS nr 7504 1 pułk artylerii polowej Legionów I wojna światowa
kapral Czerwiński Józef KS nr 7992 1 pułk artylerii polowej Legionów
kapitan Czerwiński Stefan KS nr 7503 1 pułk artylerii polowej Legionów I wojna światowa
podpułkownik Durski Antoni KS nr 7505 1 pułk artylerii polowej Legionów I wojna światowa
major Englisch Jerzy KS nr 7506 1 pułk artylerii polowej Legionów I wojna światowa
major Filipkowski Władysław KS nr 7507 1 pułk artylerii polowej Legionów I wojna światowa
kapitan Fischer Zygmunt KS nr 2716 1 pułk artylerii polowej Legionów
major Fyda Wojciech KS nr 7508 1 pułk artylerii polowej Legionów I wojna światowa
kapitan Gałązka Michał KS nr 2712 1 pułk artylerii polowej Legionów
porucznik Gąsior Władysław KS nr 7510 1 pułk artylerii polowej Legionów I wojna światowa
podpułkownik Gliniecki Roman 1 pułk artylerii polowej Legionów
major Gnoiński Michał Roch KS nr 7509 1 pułk artylerii polowej Legionów
kanonier Gzowski Stefan KS nr 7690 1 pułk artylerii polowej Legionów I wojna światowa
porucznik Herjadyn Józef 1 pułk artylerii polowej Legionów
major Hertel Aleksander KS nr 954 1 pułk artylerii polowej Legionów
porucznik Jakowicki Zygmunt KS nr 4867 1 pułk artylerii polowej Legionów
bombardier Kaczmarczyk Henryk 1 pułk artylerii polowej Legionów
ogniomistrz sztabowy Kaczmarek Wojciech KS 1 pułk artylerii polowej Legionów
kapral Kaczyński Stanisław 1 pułk artylerii polowej Legionów
major Kamiński Feliks KS nr 5940 1 pułk artylerii polowej Legionów
kapitan Kijowski Jan II KS nr 5941 1 pułk artylerii polowej Legionów
kapitan Kiok Ludwik KS nr 2717 1 pułk artylerii polowej Legionów
major Kiliński Władysław 1 pułk artylerii polowej Legionów
kapitan Kleiber Józef KS 1 pułk artylerii polowej Legionów
major Klinger Zygmunt 1 pułk artylerii polowej Legionów
ogniomistrz Konior Franciszek KS 1 pułk artylerii polowej Legionów
porucznik Kopecki Stefan KS nr 5896 1 pułk artylerii polowej Legionów
starszy wachmistrz Kostrzyca Henryk 1 pułk artylerii polowej Legionów
kapral Kowalik Jan 1 pułk artylerii polowej Legionów
kapral Kowalik Stefan 1 pułk artylerii polowej Legionów
major Kowalski Wincenty I 1 pułk artylerii polowej Legionów
kapral Kubusiewicz Feliks 1 pułk artylerii polowej Legionów
kapral Kułakowski Tadeusz KS 1 pułk artylerii polowej Legionów
major lekarz Kunicki Ryszard 1 pułk artylerii polowej Legionów
major Künstler Stanisław KS 1 pułk artylerii polowej Legionów
kapral Kuś Kazimierz KS 1 pułk artylerii polowej Legionów
porucznik Łapicki Włodzimierz 1 pułk artylerii polowej Legionów
kapitan Machczyński Kazimierz KS 1 pułk artylerii polowej Legionów
major Maciejowski Mieczysław KS 1 pułk artylerii polowej Legionów
porucznik Maciejski Jan KS 1 pułk artylerii polowej Legionów
major Mańkowski Stanisław KS nr 7526 1 pułk artylerii polowej Legionów
podporucznik Mantel Stanisław KS nr 4869 1 pułk artylerii polowej Legionów
podporucznik Mayer Stanisław KS nr 5901 1 pułk artylerii polowej Legionów
kapitan Mięsowicz Eugeniusz KS 1 pułk artylerii polowej Legionów
kanonier Milczarek Antoni 1 pułk artylerii polowej Legionów
porucznik Narkiewicz-Jodko Henryk KS nr 7999 1 pułk artylerii polowej Legionów
bombardier Nowicki Lucjan KS 1 pułk artylerii polowej Legionów
podpułkownik Nowak Karol Ignacy KS 1 pułk artylerii polowej Legionów
ogniomistrz sztabowy Passendorfer Władysław KS nr 595 1 pułk artylerii polowej Legionów
podporucznik Piasecki Karol 1 pułk artylerii polowej Legionów
porucznik Pichl Leon KS nr 5898 1 pułk artylerii polowej Legionów
major Piotrowski Stanisław 1 pułk artylerii polowej Legionów
major Płodowski-Zych Zdzisław KS 1 pułk artylerii polowej Legionów
porucznik Pyrek Józef 1 pułk artylerii polowej Legionów
kapitan Ratajski Stanisław KS 1 pułk artylerii polowej Legionów
kapitan Rawski Józef KS nr 4866 1 pułk artylerii polowej Legionów
ogniomistrz doktor Reich Stanisław 1 pułk artylerii polowej Legionów
ogniomistrz Rodakiewicz Tadeusz KS nr 5908 1 pułk artylerii polowej Legionów
pułkownik Rożen Władysław KS 1 pułk artylerii polowej Legionów
porucznik Sadowski Rafał KS 1 pułk artylerii polowej Legionów
kapitan Schab Teofil 1 pułk artylerii polowej Legionów
pułkownik Schally Kazimierz KS 1 pułk artylerii polowej Legionów
porucznik Sołtys Janusz KS nr 5897 1 pułk artylerii polowej Legionów
kapitan Sroczyński Marian KS 1 pułk artylerii polowej Legionów
podchorąży Szerwiński Józef vel Szewc Józef III KS 1 pułk artylerii polowej Legionów
podporucznik Szopiński Jan Marian KS nr 5902 1 pułk artylerii polowej Legionów
kapitan lekarz Szpil Władysław KS 1 pułk artylerii polowej Legionów
porucznik Śpiewak Antoni 1 pułk artylerii polowej Legionów
kapitan Tomaszewski Juliusz KS nr 7540 1 pułk artylerii polowej Legionów
porucznik Tomaszewski Stanisław KS nr 4868 1 pułk artylerii polowej Legionów
podporucznik Wernik Aleksander 1 pułk artylerii polowej Legionów
porucznik Wesołowski Walenty 1 pułk artylerii polowej Legionów
plutonowy Wiatr Jan KS nr 7542 1 pułk artylerii polowej Legionów wojna z bolszewikami
podpułkownik Wieleżyński Aleksander KS 1 pułk artylerii polowej Legionów
major Wilk Andrzej KS nr 5740 1 pułk artylerii polowej Legionów
kapitan Witkowski Stanisław KS 1 pułk artylerii polowej Legionów
major Wojnar Kasper KS nr 7546 1 pułk artylerii polowej Legionów I wojna światowa
porucznik Wojtowicz (Wójtowicz) Stanisław KS nr 5899 1 pułk artylerii polowej Legionów
porucznik Wyganowski Bohdan KS nr 5904 1 pułk artylerii polowej Legionów
kanonier Ziemiański Józef Bolesław KS nr 7687 1 pułk artylerii polowej Legionów I wojna światowa
podporucznik Zieliński Stanisław 1 pułk artylerii polowej Legionów
porucznik Zaniewski Jerzy 1 pułk artylerii polowej Legionów
porucznik Zimmer Edmund KS 1 pułk artylerii polowej Legionów
kapitan Zapolski Jerzy KS nr 5944 1 pułk artylerii polowej Legionów I wojna światowa
major Bokszczanin Jan KS nr 4543 2 pułk artylerii polowej Legionów
pułkownik Bold Jan Maciej KS nr 4248 2 pułk artylerii polowej Legionów
kanonier Drożdżyński (Drożyński) Lucjan KS 2 pułk artylerii polowej Legionów
podporucznik Jachimczyk Ludwik 2 pułk artylerii polowej Legionów
szeregowy Kamiński Paweł KS nr 2045 2 pułk artylerii polowej Legionów
kapitan Kędzior Aleksander KS 2 pułk artylerii polowej Legionów
ogniomistrz Kiełczykowski Kazimierz KS nr 3851 2 pułk artylerii polowej Legionów
ogniomistrz Kocot Kazimierz KS 2 pułk artylerii polowej Legionów
bombardier Lotholc Edward KS nr 2019 2 pułk artylerii polowej Legionów
kanonier Lothole Józef KS 2 pułk artylerii polowej Legionów
kapral Małolepszy Stanisław KS nr 2422 2 pułk artylerii polowej Legionów
bombardier Miszkiewicz Władysław KS nr 4545 2 pułk artylerii polowej Legionów
kapral Pajewski Józef KS nr 1520 2 pułk artylerii polowej Legionów
porucznik Stencel (Stenzel) Edward KS nr 8161 2 pułk artylerii polowej Legionów
podporucznik Straszewicz Zdzisław KS nr 4544 2 pułk artylerii polowej Legionów
kapitan Sztark Witold KS nr 5812 2 pułk artylerii polowej Legionów
plutonowy Tomczyk Klemens KS nr 2004 2 pułk artylerii polowej Legionów
kapral Tomaszewski Stefan KS nr 3865 2 pułk artylerii polowej Legionów
kapitan Zawisza Jerzy KS 2 pułk artylerii polowej Legionów
porucznik Zielonko-Zielonka Wacław KS nr 3856 2 pułk artylerii polowej Legionów
bombardier Brzozowski Wacław KS 3 pułk artylerii polowej Legionów
ogniomistrz Bernaszewski Kazimierz 3 pułk artylerii polowej Legionów
kapral Hojnacki Stefan 3 pułk artylerii polowej Legionów
kapitan artylerii Hubel Jan KS nr 6966 3 pułk artylerii polowej Legionów
kapitan Epler Adam KS nr 774 3 pułk artylerii polowej Legionów
ogniomistrz Kasprzykowski Teofil KS 3 pułk artylerii polowej Legionów
porucznik Kominkowski Mieczysław KS 3 pułk artylerii polowej Legionów
porucznik Krzyżak Kazimierz KS nr 4902 3 pułk artylerii polowej Legionów
podpułkownik Miller Stanisław KS 3 pułk artylerii polowej Legionów
starszy ogniomistrz Misiewicz Józef KS 3 pułk artylerii polowej Legionów
podporucznik Mrowec Franciszek KS nr 4901 3 pułk artylerii polowej Legionów
porucznik Pacewicz August KS nr 6000 3 pułk artylerii polowej Legionów
porucznik Podkowiński Stanisław KS 3 pułk artylerii polowej Legionów
plutonowy Roguski Władysław KS 3 pułk artylerii polowej Legionów
porucznik Smerczak Gustaw KS nr 4903 3 pułk artylerii polowej Legionów
major Słanarz Józef Marian R. T. KS 3 pułk artylerii polowej Legionów
ogniomistrz Szulc Bolesław KS 3 pułk artylerii polowej Legionów
kapitan Uthke Andrzej 3 pułk artylerii polowej Legionów
plutonowy Wiśniewski Czesław KS 3 pułk artylerii polowej Legionów
porucznik Zajączek Marian 3 pułk artylerii polowej Legionów
porucznik Żebrowski Apolinary KS 3 pułk artylerii polowej Legionów
ogniomistrz Baj Jan 4 pułk artylerii polowej
major Dembiński Włodzimierz KS nr 5750 4 pułk artylerii polowej
starszy ogniomistrz Denasiewicz Stanisław KS 4 pułk artylerii polowej
porucznik Guzik Franciszek 4 pułk artylerii polowej
porucznik Kaiser Józef KS nr 627 4 pułk artylerii polowej
chorąży Kwitowski Edward KS nr 1273 4 pułk artylerii polowej
kapral Lacek Jan 4 pułk artylerii polowej
major Landau Maksymilian KS nr 2470 4 pułk artylerii polowej
kapitan Lewandowski Zygmunt KS 4 pułk artylerii polowej
plutonowy Łacyk Jan 4 pułk artylerii polowej
plutonowy Nikel Jan 4 pułk artylerii polowej
kapitan Pasternak Karol KS nr 5755 4 pułk artylerii polowej
kapitan Pilecki Szczepan 4 pułk artylerii polowej
porucznik Pyrek Józef KS 4 pułk artylerii polowej
major Rawski Tadeusz KS 4 pułk artylerii polowej
pułkownik Roszkowski Witold KS 4 pułk artylerii polowej
ogniomistrz Siekaniec Franciszek 4 pułk artylerii polowej
ogniomistrz Wawrzaszek Józef 4 pułk artylerii polowej
porucznik Ziemiański Józef I KS nr 4872 4 pułk artylerii polowej
ogniomistrz Żyromski Antoni 4 pułk artylerii polowej
pułkownik Battaglia Karol KS nr 967 5 pułk artylerii polowej
ogniomistrz Bilewicz Stanisław (wzgl. Jan) KS nr 5770 5 pułk artylerii polowej
major dyplomowany Ciałowicz Jan Andrzej KS nr 4512 5 pułk artylerii polowej
podpułkownik dypl. Englisch Jerzy 5 pułk artylerii polowej
podpułkownik Filipowicz Jan Antoni KS 5 pułk artylerii polowej
kapitan Filipowicz Tadeusz Justyn KS nr 1013 5 pułk artylerii polowej
kapral Głąb Stanisław 5 pułk artylerii polowej
podporucznik Krasicki Jan 5 pułk artylerii polowej
kapitan Kruszyński Tadeusz KS 5 pułk artylerii polowej
podpułkownik Łodziński Tadeusz dowódca 5 Brygady Artylerii
kapral Mielnicki Bronisław 5 pułk artylerii polowej
kapral Paprocki Michał 5 pułk artylerii polowej
kapitan Pepłowski Jerzy I KS nr 5739 5 pułk artylerii polowej
plutonowy Reczuch Michał KS 5 pułk artylerii polowej
rotmistrz Romański Wilibrard KS nr 861 4 pułk strzelców konnych
ogniomistrz Rybicki Józef KS 5 pułk artylerii polowej
kapral Salamon Hieronim 5 pułk artylerii polowej
podpułkownik Schrötter Karol KS nr 995 5 pułk artylerii polowej
podporucznik Szwec (Schwetz) Marian KS nr 3735 5 pułk artylerii polowej
kapral Świerz Antoni 5 pułk artylerii polowej
kapral Wojnarowicz Emil 5 pułk artylerii polowej
kapitan inżynier Wrażej Władysław KS nr 5729 5 pułk artylerii polowej
major Zaniewski Jerzy KS 5 pułk artylerii polowej
kapitan Buczek Ludwik KS 6 pułk artylerii polowej
porucznik Chmelik Alfred KS 6 pułk artylerii polowej
plutonowy Chrobak Julian KS nr 3688 6 pułk artylerii polowej
podpułkownik Frendl Ryszard KS 6 pułk artylerii polowej
podpułkownik Grodzicki Karol KS 6 pułk artylerii polowej
porucznik Gromczakiewicz Juliusz 6 pułk artylerii polowej
kapral Isakiewicz Aleksander KS 6 pułk artylerii polowej
kapral Jaśko Władysław KS 6 pułk artylerii polowej
porucznik Kuś Kazimierz KS 6 pułk artylerii polowej
ogniomistrz Kowalski Jan KS nr 814 6 pułk artylerii polowej
porucznik Lgocki Jerzy KS nr 964 6 pułk artylerii polowej
podporucznik Maj-Majewski Józef 6 pułk artylerii polowej
plutonowy Mastalski Adam KS nr 3678 6 pułk artylerii polowej
kapral Murdza Stanisław KS 6 pułk artylerii polowej
kanonier Niedźwiedzki Władysław KS 6 pułk artylerii polowej
podporucznik Nowotny Stanisław 6 pułk artylerii polowej
porucznik Patek Mieczysław Zygmunt KS 6 pułk artylerii polowej
porucznik Rosenberg Rudolf Antoni KS 6 pułk artylerii polowej
starszy ogniomistrz Ruśniak Aleksander KS 6 pułk artylerii polowej
major Spilka Jan Zdzisław KS nr 584 6 pułk artylerii polowej
porucznik artylerii Szwed Stanisław KS nr 5177 6 pułk artylerii polowej
kapitan Asłanowicz Stanisław KS nr 4702 7 pułk artylerii polowej
kanonier Baczyński Piotr KS 7 pułk artylerii polowej
porucznik Baran Kazimierz II (14.6.1896) KS 7 pułk artylerii polowej
porucznik Dudek Henryk KS nr 4458 7 pułk artylerii polowej
podporucznik Eminowicz Roman KS nr 3736 7 pułk artylerii polowej
bombardier Graczyk Antoni 7 pułk artylerii polowej
porucznik Hrebenda Stanisław KS nr 1533 7 pułk artylerii polowej
podporucznik Jentys Władysław 7 pułk artylerii polowej
kapral Kafarski Wiktor 7 pułk artylerii polowej
starszy ogniomistrz Kaznowski Józef 7 pułk artylerii polowej
plutonowy Mazurkiewicz Edward KS nr 1406 7 pułk artylerii polowej wojna z bolszewikami
kapral Modrzejewski Jan 7 pułk artylerii polowej
plutonowy Ogonowski Jan 7 pułk artylerii polowej
major Pileski Bolesław Marian KS 7 pułk artylerii polowej
kanonier Poczęsny Jan 7 pułk artylerii polowej
kanonier Psiuk Zygmunt 7 pułk artylerii polowej
ogniomistrz Racśek Stefan KS nr 1401 7 pułk artylerii polowej
podpułkownik Sielicki Adam KS nr 4712 7 pułk artylerii polowej
kanonier Skonieczny Władysław 7 pułk artylerii polowej
kanonier Smigiel Franciszek 7 pułk artylerii polowej
porucznik Stafiej Kazimierz KS 7 pułk artylerii polowej
ogniomistrz Weczera Józef 7 pułk artylerii polowej
podporucznik Borowski Ludwik 8 pułk artylerii polowej
porucznik Derewojed Józef KS nr 4703 8 pułk artylerii polowej
ogniomistrz Dębicki Stanisław KS nr 5829 8 pułk artylerii polowej
porucznik Górecki Kazimierz KS nr 2342 8 pułk artylerii polowej
porucznik Gużewski Zygmunt KS 8 pułk artylerii polowej
kanonier Jaroszczuk Filip KS nr 5832 8 pułk artylerii polowej
porucznik Skarbek-Kiełłczewski Karol KS 8 pułk artylerii polowej
porucznik Korbysz Bronisław 8 pułk artylerii polowej
porucznik Kwiatkowski Stanisław KS nr 3665 8 pułk artylerii polowej
major Mazurkiewicz Stefan KS 8 pułk artylerii polowej
porucznik Podlewski Mieczysław KS 8 pułk artylerii polowej
pułkownik Poźniak Wiktor KS 8 pułk artylerii polowej
pułkownik Pożerski Olgierd KS 8 pułk artylerii polowej
podpułkownik Roguski Leszek KS nr 1807 8 pułk artylerii polowej
major SG Schätzel Tadeusz KS 8 pułk artylerii polowej (1923)
kapitan (kapral) Siedlecki (Siedlewski) Jan KS nr 5831 8 pułk artylerii polowej
podpułkownik KS nr 3663 8 pułk artylerii polowej
porucznik Szydełkiewicz Edward KS nr 3666 8 pułk artylerii polowej
porucznik Tatar Stanisław KS 8 pułk artylerii polowej
kanonier Zakolski Wacław KS nr 5833 8 pułk artylerii polowej wojna z bolszewikami
porucznik Zaleski Józef KS nr 5830 8 pułk artylerii polowej
trąbka KS nr 4369 9 pułk artylerii polowej
porucznik Andruszewicz Witold KS 9 pułk artylerii polowej
plutonowy Gajewski Antoni KS 9 pułk artylerii polowej
bombardier Gąsior Kazimierz KS 9 pułk artylerii polowej
podporucznik Gliwicz Stanisław 9 pułk artylerii polowej
porucznik Kozakiewicz Tadeusz KS 9 pułk artylerii polowej
podporucznik Obtułowicz Czesław KS 9 pułk artylerii polowej
kapral Paszkudzki Anton 9 pułk artylerii polowej
podporucznik Raczkowski Ignacy KS nr 3249 9 pułk artylerii polowej
kapral Romaniuk Wasyl 9 pułk artylerii polowej
plutonowy Stańko Franciszek 9 pułk artylerii polowej
porucznik Starowieyski Stanisław Kostka KS nr 4469 9 pułk artylerii polowej
podporucznik Staszek Zenon KS 9 pułk artylerii polowej
plutonowy Talar Mikołaj 9 pułk artylerii polowej
porucznik Zipper Karol KS nr 4598 9 pułk artylerii polowej
plutonowy Zych Roman KS nr 1726 9 pułk artylerii polowej
pułkownik Barthel de Weydenthal Przemysław 10 pułk artylerii polowej
porucznik Ciba Ludwik KS 10 pułk artylerii polowej
bombardier Kocik Stanisław KS 10 pułk artylerii polowej
plutonowy Koralewski Władysław 10 pułk artylerii polowej
ogniomistrz Kosobudzki Bolesław 10 pułk artylerii polowej
kapral Krzysztoszek Jakub 10 pułk artylerii polowej
bombardier Kuligowski Józef 10 pułk artylerii polowej
kapitan Młodzianowski Wacław KS 10 pułk artylerii polowej
plutonowy Naziębło Wiktor 10 pułk artylerii polowej
plutonowy Piasny Józef 10 pułk artylerii polowej
porucznik Pilecki Szczepan 10 pułk artylerii polowej
kapral Sergot Czesław 10 pułk artylerii polowej
porucznik Starzyński Stefan Tadeusz KS 10 pułk artylerii polowej
bombardier Stolarski Władysław 10 pułk artylerii polowej
bombardier Wondraczek Paweł 10 pułk artylerii polowej
kanonier Wróbel Dominik KS nr 5205 10 pułk artylerii polowej
major Batory Aleksander KS nr 4681 11 pułk artylerii polowej
major Filipowicz Jan Antoni 11 pułk artylerii polowej
porucznik Kostorkiewicz Roman KS nr 868 11 pułk artylerii polowej
plutonowy Kufta Władysław 11 pułk artylerii polowej
kapral Pachel Ludwik KS 11 pułk artylerii polowej
ogniomistrz Purchla Ludwik 11 pułk artylerii polowej
ogniomistrz Szal Kasper KS nr 881 11 pułk artylerii polowej
kapral Świerz Antoni 11 pułk artylerii polowej
porucznik Turek Stanisław Jan KS 11 pułk artylerii polowej
porucznik doktor Wilusz Jan KS nr 3737 11 pułk artylerii polowej
kapral Wojnarowicz 11 pułk artylerii polowej
podporucznik Abstorski Artur 12 pułk artylerii polowej
ogniomistrz Doliński Adam 12 pułk artylerii polowej
plutonowy Flitta Stanisław KS nr 1207 12 pułk artylerii polowej
ogniomistrz sztabowy From Marian Stanisław KS 12 pułk artylerii polowej
kapral Gajewski Franciszek 12 pułk artylerii polowej
porucznik Horoch Seweryn KS nr 769 12 pułk artylerii polowej
plutonowy Kwieciński Karol KS 12 pułk artylerii polowej
kapral Kułacz Jan 12 pułk artylerii polowej
bombardier Kostuch Piotr 12 pułk artylerii polowej
bombardier Muszyński Karol 12 pułk artylerii polowej
kapitan Sawczyński Adam Tymoteusz KS nr 900 12 pułk artylerii polowej
ogniomistrz sztabowy Sabuda Jan KS nr 952 12 pułk artylerii polowej
ogniomistrz Serbiński Józef KS nr 1232 12 pułk artylerii polowej
bombardier Tur Jan 12 pułk artylerii polowej
bombardier Trąbka Wacław 12 pułk artylerii polowej
ogniomistrz sztabowy Złotek Rudolf 12 pułk artylerii polowej
kapral Zieliński Idzi KS 12 pułk artylerii polowej
kapral Żołądek Józef KS nr 726 12 pułk artylerii polowej
porucznik Adamczak Lucjan 13 pułk artylerii polowej
podporucznik Biliński Józef Leopold KS nr 2125 13 pułk artylerii polowej
ogniomistrz Bieńkowski Faustyn KS 13 pułk artylerii polowej
major Czopór Edward KS 13 pułk artylerii polowej
bombardier Dąbrowski Wojciech KS 13 pułk artylerii polowej
ogniomistrz Fludra Kazimierz 13 pułk artylerii polowej
pułkownik Gomólicki Mikołaj KS 13 pułk artylerii polowej
kanonier Gierecki Stanisław 13 pułk artylerii polowej
porucznik Günter Witold KS nr 8012 13 pułk artylerii polowej
kanonier Kacprzak Stanisław 13 pułk artylerii polowej
porucznik Kosiński Franciszek 13 pułk artylerii polowej
porucznik Kowalski Marian 13 pułk artylerii polowej
kapitan Latour (de) Napoleon 13 pułk artylerii polowej
kapral Lesiński Jan vel Loch Józef KS nr 2086 13 pułk artylerii polowej
kapral Maruta Stanisław 13 pułk artylerii polowej
starszy ogniomistrz Mendel Henryk 13 pułk artylerii polowej
ogniomistrz Michałowski Stanisław 13 pułk artylerii polowej
podporucznik Nadrowski Tadeusz 13 pułk artylerii polowej
chorąży Nyklewicz Józef 13 pułk artylerii polowej
ogniomistrz Popławski Józef KS 13 pułk artylerii polowej
kapral Pawluk Wasyl ps. „Paluch Wacław” 13 pułk artylerii polowej
bombardier Piekarus Aleksander 13 pułk artylerii polowej
bombardier Prus Jan 13 pułk artylerii polowej
porucznik Studencki Adam KS 13 pułk artylerii polowej
kapitan Szeliga-Gierwatowski Stanisław 13 pułk artylerii polowej
bombardier Szewczyk Aleksander KS 13 pułk artylerii polowej
kanonier Wójciuk Józef 13 pułk artylerii polowej
kanonier Zwoliński Józef 13 pułk artylerii polowej
kanonier Żórubski Antoni 13 pułk artylerii polowej
trąbka pułku KS nr 171 14 pułk artylerii polowej
bombardier Antczak Leon KS nr 3464 14 pułk artylerii polowej
starszy ogniomistrz Bobkiewicz Stanisław KS nr 4658 14 pułk artylerii polowej
ogniomistrz Bodył Józef KS nr 2353 14 pułk artylerii polowej
kapral Boroch Franciszek KS nr 1491 14 pułk artylerii polowej
major Brzeski Edward KS nr 2315 14 pułk artylerii polowej
plutonowy Buczkowski Józef KS nr 1798 14 pułk artylerii polowej
podpułkownik Dębski Leon I (28.6.1890) KS nr 2317 14 pułk artylerii polowej
podporucznik Gadomski Wacław I (4.4.1892) KS nr 2328 14 pułk artylerii polowej
podporucznik Gromczakiewicz Ludwik KS nr 3367 14 pułk artylerii polowej
kanonier Gawroński Aleksander KS nr 4258 14 pułk artylerii polowej
porucznik Grocholski Karol Józef KS nr 4624 14 pułk artylerii polowej
plutonowy Grzesiak Józef KS nr 3171 14 pułk artylerii polowej
kapitan Hauke Karol KS nr 111 14 pułk artylerii polowej
plutonowy KS nr Ignasiak Marcin 14 pułk artylerii polowej
kapral Jędrzejewski Bronisław KS nr 1586 14 pułk artylerii polowej
podporucznik Jasiński Marian I (30.7.1894) KS nr 2327 14 pułk artylerii polowej
plutonowy Kaczmarek Antoni KS nr 4625 14 pułk artylerii polowej
bombardier Kozielski Lech KS nr 4659 14 pułk artylerii polowej
porucznik Kozłowski Włodzimierz KS 14 pułk artylerii polowej (1923)
podporucznik Krysztofiak Zygmunt KS nr 2322 14 pułk artylerii polowej
kapral Majewski Stanisław KS nr 2936 14 pułk artylerii polowej
porucznik Nadratowski Tadeusz Marian KS 14 pułk artylerii polowej (1923)
kapitan Orłowski Zdzisław KS nr 1711 14 pułk artylerii polowej
podporucznik Ozdowski (Ozdorski) Ignacy KS nr 2326 14 pułk artylerii polowej
ogniomistrz Ostrowski Józef KS nr 2352 14 pułk artylerii polowej
porucznik Pałubicki Jan KS nr 2329 14 pułk artylerii polowej
kapral Rzóska Józef KS nr 3351 14 pułk artylerii polowej
podporucznik Sypniewski Ryszard KS nr 1964 14 pułk artylerii polowej
ogniomistrz Schoener Franciszek KS nr2351 14 pułk artylerii polowej
kapral Sikora Józef 14 pułk artylerii polowej
bombardier Szymański Jan KS nr 4383 14 pułk artylerii polowej
kapitan Świeciński Wacław KS nr 4623 14 pułk artylerii polowej
podporucznik Wolf Leon KS nr 1221 14 pułk artylerii polowej
bombardier Berger Marian KS 15 pułk artylerii polowej
kapitan Bogusławski Leon KS 15 pułk artylerii polowej
podporucznik Breliński Marian KS 15 pułk artylerii polowej
kapral Bródka Antoni KS 15 pułk artylerii polowej
major Cegielski Jerzy KS 15 pułk artylerii polowej
podporucznik Drozdowicz Michał 15 pułk artylerii polowej
chorąży Duszyński Franciszek KS nr 4668 15 pułk artylerii polowej
kapitan Dzieżgowski Władysław 15 pułk artylerii polowej
porucznik Heine Jan KS nr 442 15 pułk artylerii polowej
porucznik Kaźmierczak Marian KS nr 4328 15 pułk artylerii polowej
podporucznik Karłowski Adolf 15 pułk artylerii polowej
podporucznik Lorek Józef 15 pułk artylerii polowej
bombardier Michalak Stanisław KS 15 pułk artylerii polowej
porucznik Muślewski Józef KS nr 939 15 pułk artylerii polowej
podpułkownik Niemira Rudolf KS nr 728 15 pułk artylerii polowej
porucznik Niewodniczański Ludwik KS nr 4647 15 pułk artylerii polowej
porucznik Nieżychowski Kazimierz KS nr 96 15 pułk artylerii polowej
kapitan Rossa Wiktor KS nr 4735 15 pułk artylerii polowej
plutonowy Rychłowski Ignacy KS nr 452 15 pułk artylerii polowej
kapral Sawiński Antoni 15 pułk artylerii polowej
bombardier Spychaj Jan 15 pułk artylerii polowej
bomabrdier Woś Ludwik 15 pułk artylerii polowej
kapral Żak Tadeusz KS nr 1148 15 pułk artylerii polowej
kanonier Bawor Stanisław KS nr 339 16 pułk artylerii polowej
kapitan Błażewski Lubomił KS nr 3825 16 pułk artylerii polowej
podchorąży Borzyszkowski Stanisław KS nr 2406 16 pułk artylerii polowej
kapral Dąbek Józef KS nr 424 16 pułk artylerii polowej
podporucznik Döllinger Zygmunt vel Doellinger KS nr 3472 16 pułk artylerii polowej
porucznik Głażewski Lubomir KS 16 pułk artylerii polowej
porucznik Grzegorzewski Tadeusz KS nr 2407 16 pułk artylerii polowej
porucznik Jaksa-Bobowski Józef KS nr 2402 16 pułk artylerii polowej
chorąży Krela Franciszek KS nr 3429 16 pułk artylerii polowej
major Krukowicz-Przedrzymirski Emil KS nr 2403 16 pułk artylerii polowej
podporucznik Nelkowski Bronisław KS nr 3844 16 pułk artylerii polowej
porucznik Pepłowski Eugeniusz Marian KS nr 66 16 pułk artylerii polowej
kapral Reichwald (Rajchwald) Maksymilian KS nr 2454 16 pułk artylerii polowej
porucznik Romocki Paweł KS nr 1981 16 pułk artylerii polowej
plutonowy Woźniak Tadeusz (Tomasz) KS nr 512 16 pułk artylerii polowej
plutonowy Czysty Franciszek 17 pułk artylerii polowej
kapral Herynk Ludwik 17 pułk artylerii polowej
kapral Hulisz Jan 17 pułk artylerii polowej
kapral Janiak Ludwik 17 pułk artylerii polowej
bombardier Kubka Antoni 17 pułk artylerii polowej
porucznik Kruppik Edmund 17 pułk artylerii polowej
bombardier Marcinkowski Michał 17 pułk artylerii polowej
kanonier Marmol Józef 17 pułk artylerii polowej
plutonowy Mendel Piotr 17 pułk artylerii polowej
kanonier Namysł Antoni KS 17 pułk artylerii polowej
ogniomistrz Owczarek Walenty 17 pułk artylerii polowej
kanonier Siwiak Wojciech 17 pułk artylerii polowej
kanonier Skorupka Antoni KS 17 pułk artylerii polowej
bombardier Sosnowski Kazimierz KS 17 pułk artylerii polowej
bombardier Straż Walenty KS 17 pułk artylerii polowej
podporucznik Szczepański Bernard KS 17 pułk artylerii polowej
plutonowy Szmeja Władysław 17 pułk artylerii polowej
starszy ogniomistrz Szumiński Franciszek 17 pułk artylerii polowej
kapitan Zielke Stefan KS nr 4726 17 pułk artylerii polowej
bombardier Andrzejewski Antoni KS 18 pułk artylerii polowej
starszy ogniomistrz Ceglarek Walenty KS 18 pułk artylerii polowej
major Dawidajtis Władysław KS 18 pułk artylerii polowej
plutonowy Dobrzański Wojciech KS 18 pułk artylerii polowej
starszy ogniomistrz Henzlik Władysław 18 pułk artylerii polowej
bombardier Janas Władysław KS nr 5117 18 pułk artylerii polowej
kapral Jędras Franciszek 18 pułk artylerii polowej
porucznik Kelhoffer Dawid 18 pułk artylerii polowej
major Kondrat Franciszek KS nr 5116 18 pułk artylerii polowej
plutonowy Kordula Michał KS 18 pułk artylerii polowej
podporucznik Marx Jerzy KS 18 pułk artylerii polowej
kapral Palczewski Wincenty KS 18 pułk artylerii polowej
major Pietras Wojciech KS 18 pułk artylerii polowej
podporucznik Piro Stanisław KS 18 pułk artylerii polowej
bombardier Pokorski Bolesław KS 18 pułk artylerii polowej
kapral Rembisz Antoni 18 pułk artylerii polowej
plutonowy Sosnowski Ignacy 18 pułk artylerii polowej
pułkownik Strzemiński Aleksander 18 pułk artylerii polowej
porucznik Tomaszewski Gustaw KS nr 5293 18 pułk artylerii polowej
kapitan Ungeheuer Franciszek 18 pułk artylerii polowej
porucznik Unger Konrad 18 pułk artylerii polowej
plutonowy Wach Paweł 18 pułk artylerii polowej
porucznik Wartanowicz Józef 18 pułk artylerii polowej
starszy ogniomistrz Woźniak Wincenty 18 pułk artylerii polowej
chorąży Zielonka Jakub 18 pułk artylerii polowej
porucznik Adwent Józef 19 pułk artylerii polowej
porucznik Bagieński Edward KS 19 pułk artylerii polowej
chorąży Brycki Stanisław KS nr 4153 19 pułk artylerii polowej
podporucznik Brzeszczyński Stefan KS nr 6600 19 pułk artylerii polowej
plutonowy Dębowski Stefan KS 19 pułk artylerii polowej
ogniomistrz Flanc Mieczysław KS nr 4108 19 pułk artylerii polowej
porucznik Garliński Mieczysław KS nr 4094 19 pułk artylerii polowej
kapral Grykin Jan KS nr 4156 19 pułk artylerii polowej
plutonowy Jacewicz Józef 19 pułk artylerii polowej
bombardier Karolczak Ludwik KS nr 4056 19 pułk artylerii polowej
porucznik Kitkiewicz Witold KS 19 pułk artylerii polowej
plutonowy Kolasiński Józef KS nr 4172 19 pułk artylerii polowej
kanonier Krakowiak Konstanty 19 pułk artylerii polowej
kapral Kreczyński Anzelm KS nr 4036 19 pułk artylerii polowej
bombardier Mędrzycki Romuald KS nr 3796 19 pułk artylerii polowej
podporucznik Misiewski Jan KS nr 4159 19 pułk artylerii polowej
kapral Nowicki Józef KS 19 pułk artylerii polowej
bombardier Obuchowicz Michał KS nr 4107 19 pułk artylerii polowej
kanonier Pielesiak Józef KS nr 4064 lub 406 19 pułk artylerii polowej
podporucznik Piwakowski Stanisław KS nr 3790 19 pułk artylerii polowej
podporucznik Radzikowski Kazimierz KS nr 4914 19 pułk artylerii polowej
porucznik Romiszewski Brunon KS 19 pułk artylerii polowej
plutonowy Rosowski Stefan vel Gumbrycht 19 pułk artylerii polowej
bombardier Siwak Paweł KS nr 3797 19 pułk artylerii polowej
plutonowy Stetnet (Stättner) Stanisław KS nr 4079 19 pułk artylerii polowej
ogniomistrz Szacewski Stanisław KS nr 4143 19 pułk artylerii polowej
porucznik Szymański Mieczysław KS nr 4048 19 pułk artylerii polowej
bombardier Świętochowski Julian KS nr 4915 19 pułk artylerii polowej
porucznik Tomaszewski Teofil 19 pułk artylerii polowej
bombardier Wiśniewski Zygmunt KS nr 4155 19 pułk artylerii polowej
bombardier Barcik Zdzisław KS nr 8008 20 pułk artylerii polowej
podporucznik Wachall Tadeusz KS nr 8007 20 pułk artylerii polowej
kapitan Geniusz Jan KS nr 4993 21 pułk artylerii polowej
porucznik Karasiński Zygmunt KS nr 4319 21 pułk artylerii polowej
kapitan Łopatkiewicz Karol KS nr 1851 21 pułk artylerii polowej
kapitan Stepczyk Kazimierz KS nr 4318 21 pułk artylerii polowej
kapitan Bukojemski Leon KS nr 4968 22 pułk artylerii polowej
porucznik Górski Józef Konrad KS nr 5001 22 pułk artylerii polowej
kapitan Jakubowski Bohdan Stanisław KS 22 pułk artylerii polowej
podporucznik Magzamen Norbert KS nr 4991 22 pułk artylerii polowej
ogniomistrz Ocytko Józef 22 pułk artylerii polowej
kapitan Sikorski Michał KS 22 pułk artylerii polowej
major Zaręba Adam Kazimierz KS 22 pułk artylerii polowej
kapitan Nowakowski Tomasz KS nr 5890 23 pułk artylerii polowej
kapitan Ostrihansky Rudolf KS 28 pułk artylerii polowej (1923)
porucznik Połęcki Stanisław 205 pułk artylerii polowej
podporucznik Dworzak Stanisław II KS nr 3787 1 syberyjski pułk artylerii polowej
major Jurkiewicz Ludwik KS nr 3781 1 syberyjski pułk artylerii polowej
kanonier Zakrzewski Antoni KS nr 3789 1 syberyjski pułk artylerii polowej
kapitan Żyliński) Hektor KS nr 3783 1 syberyjski pułk artylerii polowej
kanonier Budkiewicz Bronisław 1 dywizjon syber. pułku artylerii polowej
bombardier Kaźmierski Jan 1 dywizjon syber. pułku artylerii polowej
kanonier Markert Zygmunt 1 dywizjon syber. pułku artylerii polowej
kanonier Rajewski Alfred 1 dywizjon syber. pułku artylerii polowej
kapitan Karaszewicz Mieczysław KS 1 pułk artylerii ciężkiej
ogniomistrz Gackowski Zygmunt 1 pułk artylerii ciężkiej
plutonowy Łęczowski Franciszek KS 1 pułk artylerii ciężkiej
major Bogdanowicz Tadeusz KS nr 4690 2 pułk artylerii ciężkiej
major Chmurowicz Jan KS 2 pułk artylerii ciężkiej
kapitan Chylewski Jan KS nr 4725 2 pułk artylerii ciężkiej
porucznik Kossarek Józef KS nr 4905 2 pułk artylerii ciężkiej
plutonowy Kozik Antoni 2 pułk artylerii ciężkiej
porucznik Królikiewicz Stanisław KS nr 4556 2 pułk artylerii ciężkiej
bombardier Książek Stefan KS 2 pułk artylerii ciężkiej
kapral Łapa Józef 2 pułk artylerii ciężkiej
kapral Młynarski Tomasz KS 2 pułk artylerii ciężkiej
podporucznik Ostafin Józef KS nr 2592 2 pułk artylerii ciężkiej
podpułkownik Światopełk-Mirski Witold 1 pułk artylerii ciężkiej
porucznik Ullmann Adam 2 pułk artylerii ciężkiej
porucznik Wiatr Władysław KS nr 4904 2 pułk artylerii ciężkiej
kapral Gajda Józef KS nr 204 3 pułk artylerii ciężkiej
porucznik Krupko Stefan 3 pułk artylerii ciężkiej
plutonowy Łenczowski Franciszek 3 pułk artylerii ciężkiej
podpułkownik Mirski Witold 3 pułk artylerii ciężkiej
porucznik Monkielewicz Stanisław KS nr 2714 3 pułk artylerii ciężkiej
podporucznik Taborski Władysław KS nr 6967 3 pułk artylerii ciężkiej
porucznik Srokowski Antoni KS nr 7991 3 pułk artylerii ciężkiej
porucznik Suszczyński Hieronim KS nr 4870 3 pułk artylerii ciężkiej
porucznik Klewszczyński Włodzimierz KS nr 4459 4 pułk artylerii ciężkiej
kapral Nykiel Jan 4 pułk artylerii ciężkiej
kaonier Piechura Błażej 4 pułk artylerii ciężkiej
porucznik Schirmer Kazimierz 4 pułk artylerii ciężkiej
kapral Sergot Czesław 4 pułk artylerii ciężkiej
plutonowy Tomecki Piotr KS nr 5206 4 pułk artylerii ciężkiej
major Harasimowicz Feliks KS nr 5792 5 pułk artylerii ciężkiej
porucznik Konopka Ryszard KS nr 7297 6 pułk artylerii ciężkiej
kanonier Kornella Ludwik KS nr 2978 6 pułk artylerii ciężkiej
podchorąży Sklepiński Tadeusz KS nr 5730 6 pułk artylerii ciężkiej
porucznik Benedykciński Władysław KS nr 2354 7 pułk artylerii ciężkiej
kapral Burlaga Jan 7 pułk artylerii ciężkiej
kapitan Dombek Wojciech KS nr 3401 7 pułk artylerii ciężkiej
bombardier Duszyński Teofil 7 pułk artylerii ciężkiej
kapral Dywelski Edward KS nr 3468 7 pułk artylerii ciężkiej
kanonier Glapka Wojciech 7 pułk artylerii ciężkiej
plutonowy Grzechowiak Czesław KS nr 3345 7 pułk artylerii ciężkiej
kanonier Jamry Stanisław 7 pułk artylerii ciężkiej
kapral Janowicz Józef 7 pułk artylerii ciężkiej
starszy ogniomistrz Kaczmarek Albin KS 7 pułk artylerii ciężkiej
kapitan Kapsa Zygmunt KS nr 182 7 pułk artylerii ciężkiej
podpułkownik Lubański Leonard KS nr 3410 7 pułk artylerii ciężkiej
kapitan SG Marecki Andrzej KS 7 pułk artylerii ciężkiej
major Piniecki Bronisław KS nr 4122 7 pułk artylerii ciężkiej
major Przybylski Edward Wiktor KS 7 pułk artylerii ciężkiej
kanonier Przykłocki Franciszek KS nr 3830 7 pułk artylerii ciężkiej
major Przywecki Stanisław KS nr 3476 7 pułk artylerii ciężkiej
podpułkownik Rudowicz Edward KS 7 pułk artylerii ciężkiej
bombardier Skrzypczak Stefan KS 7 pułk artylerii ciężkiej
bombardier Styrczewski Andrzej KS nr 3481 7 pułk artylerii ciężkiej
porucznik Szczekowski Władysław KS nr 3697 17 pułk artylerii ciężkiej wojna z bolszewikami
major SG Swieciński Wacław 7 pułk artylerii ciężkiej
bombardier Tomczak Roman KS 7 pułk artylerii ciężkiej
plutonowy Zydorczyk Franciszek 7 pułk artylerii ciężkiej
kapitan Szadziński Teofil 8 pułk artylerii ciężkiej
trąbka KS nr 4403 9 pułk artylerii ciężkiej
podporucznik Gałęzowski Alojzy 9 pułk artylerii ciężkiej
kapral Jaracz Stanisław KS nr 4540 9 pułk artylerii ciężkiej
ogniomistrz Rogowski Józef KS 9 pułk artylerii ciężkiej
podporucznik Świtalski Adam Narcyz KS 9 pułk artylerii ciężkiej
podporucznik Szancer Stanisław Edward T. KS 9 pułk artylerii ciężkiej
podporucznik Szwed Władysław II KS nr 1855 9 pułk artylerii ciężkiej
kapitan Müller Ferdynand (Müllner) KS 11 pułk artylerii ciężkiej
porucznik Palmi Roman KS 11 pułk artylerii ciężkiej
podporucznik Wójcikiewicz Edward KS nr 4994 11 pułk artylerii ciężkiej
podporucznik Younga de Lenie Jerzy KS nr 4995 11 pułk artylerii ciężkiej
I dywizjon KS nr 6145 14 pułk artylerii ciężkiej
ogniomistrz Janowiak Józef KS nr 2355 14 pułk artylerii ciężkiej
kapral Müller Wawrzyniec KS 15 pułk artylerii ciężkiej
bombardier Fifer Antoni KS 18 pułk artylerii ciężkiej
kapitan Szewczyk Jan I (30.9.1891) KS 1 pułk artylerii najcięższej (1923)
porucznik Czernik Stefan KS nr 6816 9 dywizjon artylerii ciężkiej
kapral Frydel Antoni KS 11 dywizjon artylerii ciężkiej
bombardier Kordoński Bronisław KS 11 dywizjon artylerii ciężkiej
podchorąży Mokrzycki Zbigniew KS 11 dywizjon artylerii ciężkiej
plutonowy Wojnarowicz Jakub KS 11 dywizjon artylerii ciężkiej
porucznik Widugier Edward KS nr 6613 18 dywizjon artylerii ciężkiej
I bateria KS nr 6098 1 dywizjon artylerii konnej
III bateria KS nr 6099 1 dywizjon artylerii konnej
IV bateria KS nr 6100 1 dywizjon artylerii konnej
V bateria KS nr 6101 1 dywizjon artylerii konnej
porucznik Czenze Leon KS nr 3091 1 dywizjon artylerii konnej
podchorąży Floryanowicz Ksawery KS nr 3096 1 dywizjon artylerii konnej
kanonier Gabryś Wacław KS nr 3109 1 dywizjon artylerii konnej
podporucznik Horodecki Janusz Leon KS nr 6516 1 dywizjon artylerii konnej (1923)
major Hózman-mirza-Sulkiewicz Leon KS nr 3086 1 dywizjon artylerii konnej
kapral Jarocki Stanisław KS nr 3100 1 dywizjon artylerii konnej
plutonowy Jasiński Kazimierz KS nr 2940 1 dywizjon artylerii konnej
podporucznik Józefowicz Kazimierz KS nr 3094 1 dywizjon artylerii konnej
kapral Karszo-Siedlewski Tadeusz KS nr 3104 1 dywizjon artylerii konnej
porucznik Kopański Stanisław KS nr 2237 1 dywizjon artylerii konnej
plutonowy Kopyciński Czesław KS nr 3098 1 dywizjon artylerii konnej
wachmistrz Kozłowski Roman KS nr 418 1 dywizjon artylerii konnej
porucznik Kwiatkowski Józef IV (17.9.1896) KS 1 dywizjon artylerii konnej
plutonowy Kwieciński Roman KS nr 3317 1 dywizjon artylerii konnej
porucznik Krzyżanowski Bohdan KS nr 3090 1 dywizjon artylerii konnej
kanonier Langner Józef KS nr 3114 1 dywizjon artylerii konnej
podporucznik Leśniewski Kazimierz KS nr 3092 1 dywizjon artylerii konnej
plutonowy Łuczak Adam KS nr 3316 1 dywizjon artylerii konnej
podporucznik Majewski Marian KS nr 3093 1 dywizjon artylerii konnej
kapral Majewski Wacław KS nr 3103 1 dywizjon artylerii konnej
major Makowski Czesław KS nr 432 1 dywizjon artylerii konnej
kanonier Mizera Feliks KS nr 3112 1 dywizjon artylerii konnej
kapral Nowak Bogusław KS nr 3106 1 dywizjon artylerii konnej
kapral Niedbalec Aleksander KS nr 3916 1 dywizjon artylerii konnej
kanonier Ochorowicz Stefan KS nr 3116 1 dywizjon artylerii konnej
bombardier Pęda Józef KS nr 3111 1 dywizjon artylerii konnej
plutonowy Płudowski Zbigniew KS nr 3319 1 dywizjon artylerii konnej
kanonier Prosowski Władysław KS nr 3113 1 dywizjon artylerii konnej
porucznik Sarnecki Józef KS nr 3315 1 dywizjon artylerii konnej
plutonowy Sokołowski Zbigniew KS nr 4203 1 dywizjon artylerii konnej
kapral Stankiewicz Bolesław KS nr 3107 1 dywizjon artylerii konnej
plutonowy Sulewski Aleksander KS nr 3318 1 dywizjon artylerii konnej
podpułkownik Szaniawski Stefan KS nr 4938 1 dywizjon artylerii konnej (1923)
kapral Szwelnis Stanisław KS nr 3105 1 dywizjon artylerii konnej
bombardier Frelek Bolesław KS nr 3110 1 dywizjon artylerii konnej
podchorąży Wojewódzki Zygmunt KS 1 dywizjon artylerii konnej
podporucznik Zawadzki Władysław KS nr 3095 1 dywizjon artylerii konnej
plutonowy Żurkowski Władysław KS nr 3097 1 dywizjon artylerii konnej
wachmistrz Broniewicki Feliks KS nr 3120 2 dywizjon artylerii konnej
plutonowy Czarnecki Józef KS nr 3124 2 dywizjon artylerii konnej
plutonowy Goczkowski Aleksander KS nr 3128 2 dywizjon artylerii konnej
porucznik Górecki Witold II (10.9.1898) KS nr 3119 2 dywizjon artylerii konnej
kanonier Kamiński Piotr KS nr 3300 2 dywizjon artylerii konnej
plutonowy Lisiecki Edward KS nr 3127 2 dywizjon artylerii konnej
major Maleszewski Stefan I KS nr 3117 2 dywizjon artylerii konnej
bombardier Peretjatkowicz Tadeusz KS nr 3130 2 dywizjon artylerii konnej
plutonowy Precz (Presz) Mikołaj KS nr 3726 2 dywizjon artylerii konnej
plutonowy Trapszo Feliks (Tadeusz) KS nr 3123 2 dywizjon artylerii konnej
kapitan Ważyński Konstanty Kazimierz KS nr 3118 2 dywizjon artylerii konnej
plutonowy Zanulewicz (Zamulewicz) Eugeniusz KS nr 3125 2 dywizjon artylerii konnej
kapral Zgorzelski Władysław KS nr 3129 2 dywizjon artylerii konnej
podporucznik Baruk Stanisław KS nr 3139 3 dywizjon artylerii konnej
plutonowy Biernacki Stanisław KS nr 3304 3 dywizjon artylerii konnej
porucznik Bodek-Mirski Zygmunt KS nr 3136 3 dywizjon artylerii konnej
kanonier Ciesielski Antoni KS nr 3157 3 dywizjon artylerii konnej
kapral Czarkowski Stanisław KS nr 3150 3 dywizjon artylerii konnej
podporucznik Dzieduszycki Stanisław KS nr 3302 3 dywizjon artylerii konnej
kanonier Dymarski Franciszek KS nr 3155 3 dywizjon artylerii konnej
podporucznik Dziewiszek Stanisław KS nr 3138 3 dywizjon artylerii konnej
podporucznik Falewicz Kazimierz KS 3 dywizjon artylerii konnej
porucznik Jakubowski Władysław Jan KS nr 3137 3 dywizjon artylerii konnej
porucznik Kołaczkowski Władysław KS nr 2024 3 dywizjon artylerii konnej
porucznik Kwiatkowski Józef KS nr 3132 3 dywizjon artylerii konnej
porucznik Lechnicki Tadeusz KS nr 3227 3 dywizjon artylerii konnej
kapral Lewandowski Ignacy KS nr 3149 3 dywizjon artylerii konnej
kapral Łobarzewski Włodzimierz KS nr 3151 3 dywizjon artylerii konnej
podchorąży Łomott Jan KS nr 3143 3 dywizjon artylerii konnej
podporucznik Małachowski Lucjan KS nr 3141 3 dywizjon artylerii konnej
kapral Małuski Feliks KS nr 2275 3 dywizjon artylerii konnej
kapral Michalski Antoni KS nr 3147 3 dywizjon artylerii konnej
porucznik Nowosilski Leon Mikołaj KS nr 3135 3 dywizjon artylerii konnej
podporucznik Palewicz Kazimierz KS nr 3140 3 dywizjon artylerii konnej
bombardier Pędlowski Michał KS nr 3305 3 dywizjon artylerii konnej
porucznik Pleszczyński Ludwik KS nr 3134 3 dywizjon artylerii konnej
plutonowy Rygiel Stanisław KS nr 3146 3 dywizjon artylerii konnej
bombardier Różycki Marian KS nr 3154 3 dywizjon artylerii konnej
kanonier Słabczyński Władysław KS nr 3156 3 dywizjon artylerii konnej
wachmistrz Skóra Stanisław KS nr 3144 3 dywizjon artylerii konnej
kanonier Snitko Paweł KS nr 1962 3 dywizjon artylerii konnej
kapral Sztupka Józef KS nr 3152 3 dywizjon artylerii konnej
major Trzebiński Stefan KS nr 3131 3 dywizjon artylerii konnej
podporucznik Trzciński Stanisław KS nr 3301 3 dywizjon artylerii konnej
bombardier Trzaskowski Stanisław KS nr 3153 3 dywizjon artylerii konnej
porucznik Zaniewski Witold KS 3 dywizjon artylerii konnej
podchorąży Zdanowicz Aleksander KS nr 3142 3 dywizjon artylerii konnej
kapral Zwoliński Świętosław KS nr 3148 3 dywizjon artylerii konnej
podchorąży Adamiecki Stefan KS nr 3188 4 dywizjon artylerii konnej
podporucznik Bielski Tadeusz KS nr 3160 4 dywizjon artylerii konnej
kapitan Belina-Prażmowski Michał KS nr 2946 4 dywizjon artylerii konnej
bombardier Bis Michał KS nr 3259 4 dywizjon artylerii konnej
bombardier Brożech (Brożyk) Wincenty KS nr 3261 4 dywizjon artylerii konnej
bombardier Bieńkowski Kazimierz KS nr 3311 4 dywizjon artylerii konnej
bombardier Cygan Stanisław KS nr 465 4 dywizjon artylerii konnej
kapral Danielczyk Henryk KS nr 3256 4 dywizjon artylerii konnej
bombardier Dembiński Stefan KS nr 74 4 dywizjon artylerii konnej
major Dunin-Wąsowicz Jan KS nr 207 4 dywizjon artylerii konnej
porucznik Hartingh Konstanty Antoni KS nr 2832 4 dywizjon artylerii konnej za obronę Płocka ’20
kapral Jaroszewski Wacław KS nr 1256 4 dywizjon artylerii konnej
podchorąży Kleinert Henryk KS nr 2796 4 dywizjon artylerii konnej za obronę Płocka ’20
kapral Klusek (Kłusek) Jan KS nr 3258 4 dywizjon artylerii konnej
wachmistrz Kosicki Mieczysław KS nr 3253 4 dywizjon artylerii konnej
bombardier Kowalewski Tadeusz KS nr 3260 4 dywizjon artylerii konnej
bombardier Kurowski (Kurzewski) Stanisław KS nr 3308 4 dywizjon artylerii konnej
bombardier Legieć Wawrzyniec KS nr 258 4 dywizjon artylerii konnej
bombardier Lipiec Franciszek KS nr 3262 4 dywizjon artylerii konnej
podporucznik Łubieński Witold KS nr 3306 4 dywizjon artylerii konnej
plutonowy Łubieński Władysław KS nr 3257 4 dywizjon artylerii konnej
podchorąży Mężyński Antoni KS nr 3307 4 dywizjon artylerii konnej
bombardier Milewski Bronisław KS nr 3309 4 dywizjon artylerii konnej
porucznik Noël Bronisław KS nr 267 4 dywizjon artylerii konnej
wachmistrz Pielat Jan KS nr 3251 4 dywizjon artylerii konnej
porucznik Popławski Tadeusz KS nr 3159 4 dywizjon artylerii konnej
plutonowy Prośniewski Kazimierz KS nr 3254 4 dywizjon artylerii konnej
podporucznik Romocki Leszek KS nr 3761 4 dywizjon artylerii konnej
plutonowy Sobolewski Stanisław KS nr 3255 4 dywizjon artylerii konnej
bombardier Stąpur Jan KS nr 3310 4 dywizjon artylerii konnej
wachmistrz Szlufarski Mateusz KS nr 3252 4 dywizjon artylerii konnej
bombardier Wasilewski Leon KS nr 2797 4 dywizjon artylerii konnej za obronę Płocka 1920
porucznik Zagroyski Andrzej KS nr 3158 4 dywizjon artylerii konnej
porucznik Bohdanowski Zygmunt KS nr 3087 5 dywizjon artylerii konnej
kapral Dąbrowski Henryk KS nr 3269 5 dywizjon artylerii konnej
kapitan Kryński Ludomir KS nr 3264 5 dywizjon artylerii konnej
bombardier Kryszkiewicz Jan KS nr 3778 5 dywizjon artylerii konnej
plutonowy Malinowski Tadeusz KS nr 3268 5 dywizjon artylerii konnej
kapral Nowak Walenty KS nr 3779 5 dywizjon artylerii konnej
porucznik Płotnicki Witold KS nr 3267 5 dywizjon artylerii konnej
wachmistrz Siwiec Stefan KS nr 3312 5 dywizjon artylerii konnej
kapral Stępniewski Władysław KS nr 3715 5 dywizjon artylerii konnej
wachmistrz Szymański Tadeusz KS nr 3595 5 dywizjon artylerii konnej
podporucznik Ślusarski Jan KS nr 3777 5 dywizjon artylerii konnej
plutonowy Winiarczyk Feliks KS nr 3775 5 dywizjon artylerii konnej
kanonier Bednarek Władysław KS nr 3283 6 dywizjon artylerii konnej
podporucznik Chomichowski Wacław KS nr 4407 6 dywizjon artylerii konnej
kanonier Greipel (Grajpel) Bohdan KS nr 3282 6 dywizjon artylerii konnej
podporucznik Jackowski Jerzy KS nr 126 6 dywizjon artylerii konnej
porucznik Kaliszek Władysław KS nr 3271 6 dywizjon artylerii konnej
podporucznik Leśniewski Adam KS nr 3314 6 dywizjon artylerii konnej 19 VIII 1920 Artasów
podporucznik Lewaszkiewicz Walerian KS nr 3273 6 dywizjon artylerii konnej
bombardier Olesiewicz Stanisław KS nr 3278 6 dywizjon artylerii konnej
kapral Panko Piotr KS nr 3275 6 dywizjon artylerii konnej
bombardier Pankowski Adam KS nr 3280 6 dywizjon artylerii konnej
kapitan Petrażycki Adam 6 dywizjon artylerii konnej
plutonowy Popławski Józef KS nr 3386 6 dywizjon artylerii konnej
bombardier Rojecki Konstanty KS nr 3281 6 dywizjon artylerii konnej
kapral Tymoszuk Jan KS nr 3276 6 dywizjon artylerii konnej
plutonowy Waligórski Tadeusz KS nr 3274 6 dywizjon artylerii konnej
kapitan Prus-Więckowski Mikołaj KS nr 3270 6 dywizjon artylerii konnej
kanonier Witek Stanisław KS nr 3279 6 dywizjon artylerii konnej
kapral Wojewódzki Stefan KS nr 3277 6 dywizjon artylerii konnej
podporucznik Bogdański Józef KS nr 3286 7 dywizjon artylerii konnej
podporucznik Dębiński Stanisław (Dembiński) KS nr 3285 7 dywizjon artylerii konnej
kanonier Gwizdał Władysław KS nr 1944 7 dywizjon artylerii konnej
kapral Kaczmarek Kazimierz KS nr 1974 7 dywizjon artylerii konnej
podchorąży Kałczyński Józef KS nr 1775 7 dywizjon artylerii konnej
wachmistrz Król Franciszek KS nr 1963 7 dywizjon artylerii konnej
plutonowy Królikowski Józef KS nr 1965 7 dywizjon artylerii konnej
wachmistrz Krzyśko Stanisław KS nr 1986 7 dywizjon artylerii konnej
porucznik Milewski Alfred KS nr 3284 7 dywizjon artylerii konnej
kanonier Nowak Antoni KS nr 3290 7 dywizjon artylerii konnej
kanonier Nawotny Bronisław KS nr 2755 7 dywizjon artylerii konnej
kapral Paciorkiewicz Stanisław KS nr 3288 7 dywizjon artylerii konnej
bombardier Ratajczyk Hieronim KS nr 3289 7 dywizjon artylerii konnej
kapral Skrzynecki Antoni KS nr 3287 7 dywizjon artylerii konnej
plutonowy Skrzypczyk Jan 7 dywizjon artylerii konnej
porucznik Suzin Jerzy KS nr 1998 7 dywizjon artylerii konnej
kanonier Zbierski Kazimierz KS nr 8069 7 dywizjon artylerii konnej
wachmistrz Żurek Szczepan KS nr 1945 7 dywizjon artylerii konnej
podporucznik Biliński Witold ps. Legun KS nr 3293 8 dywizjon artylerii konnej
podpułkownik Buol Artur baron KS nr 93 8 dywizjon artylerii konnej
bombardier Gabryel Jan KS nr 4215 8 dywizjon artylerii konnej
plutonowy Jaskólski Tadeusz KS nr 4249 8 dywizjon artylerii konnej
plutonowy Kępa Władysław KS nr 3295 8 dywizjon artylerii konnej
porucznik Kowalewski Izydor KS nr 3292 8 dywizjon artylerii konnej
kapral Krzystoszek Roch KS nr 3382 8 dywizjon artylerii konnej
kapral Łukjan Wacław KS nr 3385 8 dywizjon artylerii konnej
wachmistrz sztabowy Mendrek Marian KS nr 3383 8 dywizjon artylerii konnej
kapral Mikulicz-Radecki Marceli KS nr 3297 8 dywizjon artylerii konnej
kapral Nebeś Andrzej KS nr 4396 8 dywizjon artylerii konnej
kapitan Rogal-Rozwadowski Władysław II KS nr 429 8 dywizjon artylerii konnej
plutonowy Rogalski Franciszek KS nr 4294 8 dywizjon artylerii konnej
plutonowy Rokiciński Jan KS nr 3296 8 dywizjon artylerii konnej
plutonowy Różycki Józef KS nr 1555 8 dywizjon artylerii konnej
plutonowy Skrzypczyk Jan KS nr 3959 8 dywizjon artylerii konnej
kapral Wachniewski Zygmunt KS nr 3384 8 dywizjon artylerii konnej
porucznik Żarczewski Stanisław KS nr 3079 8 dywizjon artylerii konnej
porucznik (kpr) Herse Wincenty KS nr 3299 9 dywizjon artylerii konnej
kapral Dąbrowski Stanisław KS 9 dywizjon artylerii konnej
podporucznik Lewald-Jezierski Norbert KS nr 3298 9 dywizjon artylerii konnej
bombardier Frelek Bolesław KS nr 3110 10 dywizjon artylerii konnej
kapitan Gancarz Stanisław KS nr 4552 3 batalion strzelców (b. manewrowy)
sierżant Płachta Tadeusz KS nr 4555 3 batalion strzelców (b. manewrowy)
sierżant Rodak Adam 3 batalion strzelców (b. manewrowy)
plutonowy Góralik Franciszek KS nr 5572 1 pułk artylerii górskiej
kapral Jędrzejczak Antoni KS 1 pułk artylerii górskiej
podchorąży Kaliciński Wacław KS nr 5569 1 pułk artylerii górskiej
starszy ogniomistrz Lewkiewicz Józef KS nr 5570 1 pułk artylerii górskiej
podchorąży Lubicz-Nycz Leszek KS 1 pułk artylerii górskiej
kanonier Mazurkiewicz Józef KS 1 pułk artylerii górskiej
plutonowy Ocytko Józef KS 1 pułk artylerii górskiej
podchorąży Rutkowski Wincenty KS 1 pułk artylerii górskiej
porucznik Stefczyk Kazimierz KS nr 4318 1 pułk artylerii górskiej
porucznik Szychowski Józef KS nr 239 1 pułk artylerii górskiej
porucznik Świebodzki Władysław KS nr 8158 1 pułk artylerii górskiej
porucznik Wątroba Franciszek KS nr 8159 1 pułk artylerii górskiej
porucznik Wierciak Adam KS nr 5000 1 pułk artylerii górskiej
porucznik Wilczkiewicz Edmund 1 pułk artylerii górskiej
plutonowy Wrzesień Antoni KS nr 5571 1 pułk artylerii górskiej
kapitan Zając Adam Teodor KS nr 8160 1 pułk artylerii górskiej
kapitan Kreiss Henryk KS nr 5738 2 pułk artylerii górskiej (1923)
komandor podporucznik Czernicki Ksawery KS Port Wojenny Modlin (1923)
porucznik marynarki Duracz Tomasz KS nr 4020 kadra Marynarki Wojennej Toruń
porucznik marynarki Hryniewiecki Stanisław KS nr 3265 Port Wojskowy Pińsk
marynarz Ancerowicz Stefan KS nr 3581 Flotylla Wiślana
marynarz Doreń Leon KS nr 4404 Flotylla Wiślana
kapitan marynarski Jarociński Bohdan KS nr 3613 Flotylla Wiślana
marynarz Kalinowski Stanisław KS nr 3863 Flotylla Wiślana
marynarz Maserak Franciszek KS nr 4179 Flotylla Wiślana
porucznik marynarski Mohuczy Borys KS nr 3809 Flotylla Wiślana
marynarz Myślisz Jan KS nr 3631 Flotylla Wiślana
porucznik marynarki Nahorski Stanisław KS nr 3115 Flotylla Wiślana
bosman Nitka Wiktor KS nr 3133 Flotylla Wiślana
marynarz Oprządek Aleksander KS nr 3768 Flotylla Wiślana
porucznik marynarki Oszek Robert KS nr 3272 Flotylla Wiślana
porucznik marynarki Pieszkański Jerzy KS nr 4165 Flotylla Wiślana
bosman Płonka Franciszek KS nr 3626 Flotylla Wiślana
porucznik marynarki Rejman Artur (Reymann) KS nr 3630 Flotylla Wiślana
starszy marynarz Sikora Franciszek KS nr 3122 Flotylla Wiślana
porucznik marynarki Walden (de) Stefan KS nr 3126 Flotylla Wiślana
marynarz Bartnik Adam KS nr 2798 pułk morski
sierżant sztabowy marynarki Brzeszko (Brzeczka) Aleksander KS nr 2160 pułk morski
kapitan marynarski Jacynicz Konstanty KS nr 2939 pułk morski
ksiądz kapelan Miegoń Władysław KS nr 4023 pułk morski
kapitan marynarski Mohuczy Adam KS nr 1990 pułk morski
porucznik marynarki Pieńkowski Roman KS nr 2835 pułk morski
sierżant sztabowy marynarki Pióro Seweryn KS nr 2785 pułk morski
porucznik marynarski Podjazd-Morgenstern Tadeusz KS nr 4021 pułk morski
starszy marynarz Walewski Józef KS nr 2786 pułk morski
porucznik marynarski Wolbek Marian KS nr 3101 pułk morski