Kinazy (EC 2.7) – grupa enzymów należących do transferaz, katalizujących reakcję przeniesienia grupy fosforanowej ze związku wysokoenergetycznego (np. ATP) na właściwą cząsteczkę docelową. Reakcja ta nazywa się reakcją fosforylacji. Odwrotny proces, katalizowany przez enzymy z grupy fosfataz, to defosforylacja.

Ogólny zapis reakcji katalizowanej przez kinazy

Największą grupę kinaz stanowią kinazy białkowe, których substratamibiałka. Fosforylacja białek przez kinazy stanowi drogę regulacji ich aktywności biologicznej, a przez to regulacji wszystkich funkcji żywej komórki.

Osobny artykuł: Kinazy białkowe.

Pozostałe kinazy przenoszą grupy fosforanowe na cząsteczki tłuszczów, węglowodanów, aminokwasów, nukleotydów i innych typów związków organicznych.

BibliografiaEdytuj