Klastry gospodarcze w Bydgoszczy

Centrum Pracy i Przedsiębiorczości na Wyspie Młyńskiej - siedziba Bydgoskiego Klastra Przemysłowego
Copernicanum - siedziba Bydgoskiego Klastra Informatycznego

Klastry gospodarcze w Bydgoszczy – stowarzyszenia (klastry) służące budowie powiązań między podmiotami gospodarczymi, naukowymi i otoczenia biznesu zlokalizowanymi w Bydgoszczy i okolicy w celu rozwoju gospodarczego, innowacji, dopasowania rynku edukacyjnego do potrzeb przedsiębiorstw, promocji i zdobywania funduszy na rozwój.

CharakterystykaEdytuj

Klastry gospodarcze w Bydgoszczy to geograficzne skupiska podmiotów gospodarczych i okołobiznesowych, powiązanych ze sobą (wspólny adres, branża, kooperacja), które posiadają sformalizowane porozumienia o współpracy i wyznaczony podmiot pełniący funkcję koordynatora[1]. Zrzeszone w klastrach podmioty to przedsiębiorstwa, uczelnie i organizacje badawcze, instytucje otoczenia biznesu oraz podmioty publiczne. Koordynator klastra animuje rozwój powiązań i współpracy w klastrze oraz świadczy wyspecjalizowane usługi na rzecz jego członków. Zasadą jest budowa powiązań między przedsiębiorstwami, a instytucjami badawczymi, co pomaga w rozwoju innowacji i zastosowaniu nauki w przemyśle.

Działalność klastrów ma na celu reprezentację interesów środowisk biznesowych oraz tworzenie sieci powiązań ułatwiających funkcjonowanie firm, dostęp do kadr, rozwój technologiczny i zwiększenie innowacyjności produkcji i usług. Ułatwia również pozyskiwanie funduszy i dotacji przeznaczonych na rozwój i innowacje dla swoich członków.

Wsparciem klastrów w Bydgoszczy zajmuje się m.in. Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego i Zespół Obsługi Inwestora i Przedsiębiorczości Urzędu Miasta Bydgoszczy, a na poziomie województwa podmiotem wyznaczonym do tego celu jest Fundusz Powiązań Kooperacyjnych, którego operatorem jest Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego wraz z Kujawsko-Pomorską Agencją Innowacji[2].

HistoriaEdytuj

Pierwszym klastrem w województwie kujawsko-pomorskim był założony w 2007 roku Bydgoski Klaster Przemysłowy, skupiający podmioty gospodarcze i badawcze w branży przetwórstwa tworzyw sztucznych i branży narzędziowej, w tym produkcji form wtryskowych dla producentów wyrobów z tworzyw. W 2013 r. w wyniku działań Zespołu Obsługi Inwestora i Przedsiębiorczości Urzędu Miasta Bydgoszczy powstał Bydgoski Klaster Informatyczny, skupiający podmioty z branży IT, a w 2014 roku Bydgoski Klaster Lotniczy, którego instytucją wiodącą są Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 2. W tym samym czasie powstały również pozostałe klastry, skupiające m.in. agrobiznes, branże: chemiczną, turystyczną, medyczną, rzemiosło itd. W październiku 2016 Bydgoski Klaster Przemysłowy otrzymał status Krajowego Klastra Kluczowego (jeden z 16 w kraju, jedyny w województwie kujawsko-pomorskim)[3].

Klastry z siedzibą w BydgoszczyEdytuj

Według danych Funduszu Powiązań Kooperacyjnych, w 2015 roku siedzibę w Bydgoszczy posiadały następujące klastry[4]:

Nazwa Adres Koordynator Uwagi www
Bydgoski Klaster Przemysłowy (Bydgoszcz Industral Cluster) Mennica 6 (Centrum Pracy i Przedsiębiorczości na Wyspie Młyńskiej) Stowarzyszenie Bydgoski Klaster Przemysłowy Skupia firmy z branży narzędziowej, produkcji form wtryskowych i przetwórstwa tworzyw polimerowych oraz szereg instytucji okołobiznesowych, uczelnie, jednostki badawczo-rozwojowe, urzędy, stowarzyszenia przedsiębiorców, fundusze poręczeniowe. Członkami jest 47 małych i średnich przedsiębiorstw w większości skooperowanych ze sobą, Izba Przemysłowo-Handlowa Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Bydgoski Fundusz Poręczeń Kredytowych, Urząd Miasta Bydgoszczy i inne podmioty okołobiznesowe. Wsparcie badawcze zapewnia Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego i Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy. www
Agro Klaster Kujawy Bernardyńska 6-8 Agro Klaster Kujawy – Stowarzyszenie na Rzecz Innowacji i Rozwoju Skupia podmioty zajmujące się agrobiznesem w Bydgoszczy i województwie kujawsko-pomorskim (a także wybrane spoza województwa). Członkami jest obecnie /styczeń 2019/ 16 przedsiębiorstw, uniwersytety: UTP, UKW, UMK, Wyższa Szkoła Gospodarki, Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach, Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego oraz 2 stowarzyszenia. Klaster bardzo silnie stawia na projekty proinnowacyjne zrzeszonych podmiotów i współpracę z administracją (poziomu miejskiego, wojewódzkiego i krajowego (Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii) oraz współpracę międzynarodową. www
Bydgoski Klaster Informatyczny (Bydgoszcz IT Cluster) Kopernika 1 (Copernicanum) Stowarzyszenie Bydgoski Klaster Informatyczny Klaster zapewnia współpracę podmiotów w takich obszarach jak tworzenie optymalnych warunków do współpracy, edukacja, innowacje oraz promocja. Skupia 18 bydgoskich przedsiębiorstw branży informatycznej oraz uczelnie: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy, Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy oraz Zespół Szkół Elektronicznych w Bydgoszczy. Klaster stawia na wspieranie rozwoju przedsiębiorczości, wspieranie inicjatyw gospodarczych i podnoszenie wiedzy informatycznej społeczeństwa, prowadzenie projektów na rzecz rozwoju potencjału kadrowego i innowacyjnego zrzeszonych firm[potrzebny przypis]. www
Bydgoski Klaster Lotniczy Szubińska 107 Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 2 Klaster tworzą m.in. Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 2, Port lotniczy Bydgoszcz-Szwederowo, Aeroklub Bydgoski, Zespół Szkół Mechanicznych nr 1, firmy związane z branżą lotniczą m.in.: Bohamet - Armatura, Graform, Energopal oraz Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy i Politechnika Poznańska[5]. Klaster stawia na działalność badawczo-innowacyjną, tworzenie i wdrażanie nowych technologii, szkolenie specjalistów związanych z branżą lotniczą[6]. www
Klaster ZA-CHEM Wojska Polskiego 65 Klaster Za-Chem Sp. z o.o. Skupia 5 firm branży chemicznej, które prowadzą działalność na terenie byłych Zakładów Chemicznych Zachem. Klaster służy m.in. wdrażaniu wspólnie wypracowanych rozwiązań technologicznych i wzajemnej kooperacji. Wsparcie badawcze zapewnia Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy.
Klaster Turystyczny Obszaru BIT Grodzka 7 Bydgoska Lokalna Organizacja Turystyczna Powstał w 2015 roku[7]. www
Klaster Innowacji Mechatronicznych Jeżynowa 19 Fundacja Rozwoju Mechatroniki www
Klaster Edukacji Biznesowej Garbary 2 Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy www
Klaster Tworzyw Sztucznych POLIMERTECH Paciorkiewicza 3 (Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny) Hanplast sp. z o.o. www
Klaster Przemysłów Kreatywnych Garbary 2 Fundacja GAUDEAMUS, Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, Fundacja 12 Kamienica W 2016 roku udziałowcy nawiązując do wcześniej zawartych porozumień kooperacyjnych (tj. Klaster Rzemiosła i Handmade’u, Klaster Przemysłów Kreatywnych, Klaster Kujawsko - Pomorska E-Gospodarka) oraz wypracowanych strategii rozwoju powołali spółkę typu spin - off pod nazwą: Klaster Przemysłów Kreatywnych Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy www
Kujawsko-Pomorski Klaster ICT Chrobrego 24/1 Fundacja Kujawsko-Pomorski Klaster ICT
Klaster Rzemiosła i Handmade’u Poznańska 7 Fundacja 12 Kamienica
Klaster Kujawsko-Pomorska E-Gospodarka Betoniarzy 4/30 ARBAZ Anna Brzeska
Bydgoski Klaster Technik Multimedialnych Fordońska 156 Fundacja Bydgoski Klaster Technik Multimedialnych Powstał w 2015 roku[8]
Kujawsko - Pomorski Klaster Telemedycyny Innobridge Toruńska 155 Stowarzyszenie Kujawsko - Pomorski Klaster Telemedycyny Innobridge Powstał w 2015 roku[9] www
Stowarzyszenie Producentów Pianek Poliuretanowych "Polpur" Kordeckiego 6/3 Organizacja pozarządowa (zał. 2001) reprezentująca interesy biznesowe producentów pianek poliuretanowych w Bydgoszczy, regionie i kraju[10]

Bydgoskie podmioty gospodarcze, naukowe i okołobiznesowe są również członkami wielu innych klastrów gospodarczych ogólnowojewódzkich oraz z siedzibą w miejscowościach z województwa kujawsko-pomorskiego i województw ościennych. Przykładowo Port lotniczy Bydgoszcz-Szwederowo oraz jednostki służby zdrowia weszły w skład Klastra Turystyki Medycznej i Uzdrowiskowej[11].

Zobacz teżEdytuj

PrzypisyEdytuj