Kolegium

szkoła dla młodzieży

Kolegium (łac. collegium, grupa równouprawnionych osób) – zespół ludzi, posiadających równe stanowisko urzędowe (stąd zwą się kolegami), równe prawa do pełnienia pewnych czynności (administracyjnych, sądowych, wyborczych, pedagogicznych) i równe prawo głosu w obradach ciała kolegialnego (urzędu, sądu)[1].

System kolegialny polega na tym, że np.: w urzędzie decyduje o sprawach nie jeden urzędnik (system biurokratyczny), jako zwierzchnik podwładnych, lecz ciało zbiorowe – kolegium urzędników; w sądzie kolegialnym wyrok jest wynikiem obrad kolegium sędziowskiego, a nie decyzji jednego sędziego[1].

Kolegium wyborcze to zespół obywateli, posiadających jednakowe uprawnienia wyborcze. Kolegia wyborcze istniały przy wyborach ograniczonych, pośrednich lub cenzusowych[1].

Kolegium Kardynałów to najwyższa Rada papieża, złożona z kardynałów. Przysługuje jej prawo wyboru papieża na konklawe[1].

Nazwę kolegiów nosiły także szkoły jezuickie w dawnej Rzeczypospolitej[1].

Samorządowe kolegium odwoławcze jest kolegialnym organem administracji publicznej wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego i Ordynacji podatkowej w stosunku do organów jednostek samorządu terytorialnego, właściwym w szczególności do rozpatrywania odwołań, zażaleń, ponagleń i żądań wznowienia postępowania i stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej. Co do zasady, samorządowe kolegium odwoławcze orzeka w składzie trzyosobowym. Ustrój i zasady funkcjonowania kolegiów szczegółowo reguluje ustawa z dnia 12 października 1994 roku o samorządowych kolegiach odwoławczych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 570)

Kolegiami (colleges) zwą się także szkoły różnych typów w krajach anglosaskich[1].

Obecnie, pod wpływem anglosaskiego nazewnictwa (college), mianem kolegium określa się wydział wchodzący w skład uniwersytetu o nieuniwersyteckim profilu kształcenia (collegium medicum), szkołę (wydział) wchodzącą w skład uniwersytetu (lub pod jego patronatem), w której kształcenie odbywa się na poziomie licencjatu (kolegia nauczycielskie) lub samodzielną placówkę szkolnictwa wyższego (Kolegium Europejskie).

Kolegium to także budynek mieszkalny (bursa) dla studentów i profesorów.

Zobacz teżEdytuj

PrzypisyEdytuj

BibliografiaEdytuj