Kolegium do spraw wykroczeń

Kolegium do spraw wykroczeń – organ pozasądowy, który od 1951 roku w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej orzekał w pierwszej instancji w sprawach o wykroczenia. Kolegia ds. wykroczeń działały przy organach administracji, a w 1990 zostały przejęte przez Ministerstwo Sprawiedliwości, działając od tej pory przy sądach rejonowych.

Istnienie pozasądowych organów w polskim wymiarze sprawiedliwości budziło długoletnie spory, zakończone ostatecznie uchwaleniem Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej w 1997 roku, która w art. 175 ust. 1 stanowi, iż wymiar sprawiedliwości w Rzeczypospolitej Polskiej sprawują sądy. Jednocześnie, na podstawie art. 237 Konstytucji, przedłużono o cztery lata czas działania kolegiów. W 2001 roku sprawy kolegiów przejęły sądy grodzkie, będące wydziałami sądów rejonowych. Po likwidacji niektórych sądów grodzkich organami właściwymi do rozpatrywania spraw dotyczących wykroczeń są wydziały karne sądów rejonowych.

BibliografiaEdytuj