Kolizja drogowa – zdarzenie drogowe, które pociągnęło za sobą wyłącznie straty materialne[1], a w wyniku którego osoby w nim uczestniczące nie ponoszą śmierci, ani nie doznają urazów. Pojęcie to nie funkcjonuje na gruncie prawa polskiego.
W polskim prawie jako kolizję klasyfikuje się spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Ma to swoje odzwierciedlenie w art. 86 Kodeksu wykroczeń:

  • § 1. Kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu, nie zachowując należytej ostrożności, powoduje zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, podlega karze grzywny.
Kolizja drogowa w Tokio
  • § 1a. Jeżeli następstwem wykroczenia, o którym mowa w § 1, jest spowodowanie naruszenia czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia innej osoby, sprawca podlega karze grzywny w wysokości nie niższej niż 1500 złotych.
  • § 2. Kto dopuszcza się wykroczenia określonego w § 1, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny w wysokości nie niższej niż 2500 złotych.
  • § 3. W razie popełnienia wykroczenia określonego w § 1 przez osobę prowadzącą pojazd można orzec zakaz prowadzenia pojazdów.

Według przeprowadzonych badań stłuczki, nawet niegroźne, mogą powodować poważne i kosztowne zniszczenia w samochodach[2].

Zobacz też edytuj

Przypisy edytuj