Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Sejm)

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (skrót: RRW) – jedna ze stałych komisji sejmowych.

Informacja o trwającym posiedzeniu Komisji

Do zakresu jej zadań należą sprawy rolnictwa, ogrodnictwa, sadownictwa, skupu płodów rolnych, hodowli, spółdzielczości rolniczej, gospodarki i ochrony gruntów rolnych i leśnych, zaopatrzenia wsi i rolnictwa w środki produkcji, w tym melioracji i zaopatrzenia wsi w wodę, przemysłu spożywczego, rybactwa śródlądowego oraz przetwórstwa rybnego, społeczno-zawodowych organizacji rolników i sytuacji socjalno-bytowej ludności wiejskiej. Komisja zajmuje się również sprawami określania kierunków demonopolizacji organów i struktur zajmujących się powyższą działalnością oraz rozwoju i modernizacji infrastruktury wsi, oraz problematyką związana z oświatą i doradztwem rolniczym.

Prezydium

edytuj

Podkomisje

edytuj
  • Podkomisja stała do spraw monitoringu Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej i akcesji nowych państw do Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem Ukrainy (RRW01S)[1]
  • Podkomisja stała do spraw biogospodarki i innowacyjności w rolnictwie (RRW02S)[2]
  • Podkomisja stała do spraw dobrostanu zwierząt gospodarskich i ochrony produkcji zwierzęcej w Polsce oraz zwalczania chorób zakaźnych zwierząt (RRW03S)[3]
  • Podkomisja stała do spraw bezpieczeństwa żywności, eliminowania nieuczciwych praktyk w obrocie żywnością oraz sprzedaży bezpośredniej i handlu detalicznego produktów wytworzonych w gospodarstwach rolnych (RRW04S)[4]
  • Podkomisja stała do spraw monitorowania programu zwiększania wykorzystania polskiego białka roślinnego w paszach (RRW05S)[5]

Prezydium Komisji w Sejmie IX kadencji

edytuj

Prezydium Komisji w Sejmie VIII kadencji

edytuj

Prezydium Komisji w Sejmie VII kadencji

edytuj

Prezydium Komisji w Sejmie VI kadencji

edytuj

Prezydium Komisji w Sejmie V kadencji

edytuj

Prezydium Komisji w Sejmie IV kadencji

edytuj

Prezydium Komisji w Sejmie III kadencji

edytuj

Linki zewnętrzne

edytuj

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Przypisy

edytuj