Otwórz menu główne

Komisja Unii Afrykańskiej – organ wykonawczy i administracyjny Unii Afrykańskiej, pełniący funkcję jej sekretariatu. Na jej czele stoi przewodniczący, którym od stycznia 2017 jest Moussa Faki. Siedziba mieści się w Addis Abebie[1].

Wybór i składEdytuj

Komisja Unii Afrykańskiej została powołana na mocy artykułu 5. Aktu Założycielskiego Unii Afrykańskiej. Jest sukcesorką Sekretariatu Generalnego Organizacji Jedności Afrykańskiej. Komisja składa się z przewodniczącego, wiceprzewodniczącego oraz ośmiu komisarzy. Są oni wybierani przez Radę Wykonawczą i mianowani przez Zgromadzenie Unii Afrykańskiej na czteroletnie kadencje, które mogą być raz odnowione[1].

W skład Komisji wchodzą komisarze: ds. pokoju i bezpieczeństwa; ds. politycznych; ds. infrastruktury i energii; ds. handlu i przemysłu; ds. gospodarki wiejskiej i rolnictwa; ds. zasobów ludzkich, nauki i technologi; ds. gospodarczych. Region z którego pochodzi przewodniczący i wiceprzewodniczący Komisji jest uprawniony do posiadania jednego komisarz, podczas gdy pozostałe regiony są uprawnione do posiadania dwóch komisarzy. Przynajmniej jednym z komisarzy z każdego regionu powinna być kobieta. Komisarze wspierają przewodniczącego w kierowaniu Komisją w ramach wyznaczonych dziedzin i resortów oraz ponoszą odpowiedzialność za implementację programów i polityki UA w tych obszarach[1].

FunkcjeEdytuj

Do funkcji pełnionych przez Komisję Unii Afrykańskiej należy[1]:

  • reprezentowane Unii Afrykańskiej i obrona jej interesów
  • przygotowywanie propozycji przedkładanych organom UA oraz implementacja postanowień podjętych przez nie
  • pełnienie roli strażnika zasad Aktu Założycielskiego Unii Afrykańskiej i innych aktów prawnych
  • zapewnianie wsparcia operacyjnego innym organom UA
  • pomoc państwom członkowskim w implementacji programów UA
  • wypracowywanie projektów wspólnych stanowisk UA oraz koordynacja działań państw członkowskich w ramach międzynarodowych negocjacji
  • zarządzanie budżetem i innymi środkami UA
  • rozwijanie, promowanie, koordynowanie i harmonizowanie programów i polityki UA z regionalnymi organizacjami gospodarczymi
  • dbanie o zasadę gender mainstreaming w głównych programach i działaniach UA
  • podejmowanie działań zleconych przez Zgromadzenie UA i Radę Wykonawczą

PrzypisyEdytuj