Komitet do Spraw Europejskich

Komitet do Spraw Europejskich – komitet służący współpracy członków Rady Ministrów oraz innych organów administracji rządowej w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej. Utworzony 1 stycznia 2010 roku na mocy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Komitecie do Spraw Europejskich (Dz.U. z 2020 r. poz. 2084). Zastąpił Komitet Integracji Europejskiej.

Polska
Godło RP
Ten artykuł jest częścią serii:
Ustrój i polityka
Polski
Portal Polska

Skład Komitetu oraz zasady funkcjonowania Edytuj

W skład Komitetu wchodzą:

  • Przewodniczący Komitetu – minister właściwy do spraw członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej (obecnie minister do spraw Unii Europejskiej Szymon Szynkowski vel Sęk), który bierze udział w posiedzeniach Komitetu osobiście lub reprezentowany przez sekretarza lub podsekretarza stanu,
  • członkowie Rady Ministrów lub wyznaczeni przez nich sekretarze lub podsekretarze stanu,
  • Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (obecnie Marek Kuchciński) lub wyznaczony przez niego sekretarz lub podsekretarz stanu w KPRM,
  • Prezes Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej (obecnie Mariusz Haładyj) albo wyznaczony przez niego wiceprezes Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej.

W posiedzeniu Komitetu może brać udział Prezes Rady Ministrów – przewodniczy on wtedy posiedzeniu. Mogą brać w nim udział również inne zaproszone osoby, jednak bez prawa udziału w podejmowaniu rozstrzygnięć.

Komitet obraduje przy obecności co najmniej połowy członków. Rozstrzygnięcia podejmuje w drodze uzgodnienia, w przypadku braku uzgodnienia Przewodniczący Komitetu sporządza protokół rozbieżności, który rozpatrywany jest przez Radę Ministrów. Szczegółowy tryb pracy określa regulamin uchwalony przez Komitet i zatwierdzony przez Radę Ministrów. Obsługę Komitetu zapewnia Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.

Zakres działań, do jakich Rada Ministrów może upoważnić Komitet, określa art. 3 ustawy ustanawiającej Komitet. Może on podejmować samodzielnie rozstrzygnięcia w niektórych zagadnieniach lub brać udział w uzgadnianiu projektów dokumentów rządowych związanych ze sprawami europejskimi. Upoważnienia komitetu są określone szczegółowo przez uchwałę Rady Ministrów z dnia 26 stycznia 2010 roku (M.P. z 2010 r. nr 6, poz. 53).

Zastrzeżenia konstytucyjne Edytuj

Podczas debaty sejmowej w trakcie I i II czytania ustawy ustanawiającej Komitet, jak i podczas debaty nad zgłoszonymi przez Senat poprawkami, Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość (reprezentowany przez posła Karola Karskiego) zgłaszał zastrzeżenia co do konstytucyjności przekazywania Komitetowi przez Radę Ministrów jej kompetencji własnych[1][2][3]. Między innymi z tego powodu posłowie PiS głosowali za odrzuceniem ustawy w I czytaniu oraz przeciwko przyjęciu w głosowaniu nad całością ustawy[4]. Zarzuty odrzucał sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Jan Borkowski. Zgodnie z jego stanowiskiem ustawa jedynie porządkowała stan prawny i nie zmieniała porządku konstytucyjnego[5].

Przypisy Edytuj

Linki zewnętrzne Edytuj