Kompleks atakujący błonę

Kompleks atakujący błonę (ang. Membrane Attack Complex, MAC) jest strukturą białkową powstającą w końcowym etapie aktywacji dopełniacza. Uczestniczy w jednym z ważnych mechanizmów nieswoistej odpowiedzi immunologicznej. W wyniku jego działania dochodzi do lizy (śmierci) komórki.

Śmierć komórki poprzez działanie MAC

Zazwyczaj tworzony jest na powierzchni błony komórkowej chorobotwórczych bakterii, które wniknęły do organizmu, ale może także powstawać niezależnie i wtedy łączy się z różnymi inhibitorami dopełniacza. Składa się z 5 białek składowych dopełniacza C5, C6, C7, C8 i C9, które tworzą kompleks według wzoru (C5b678)1(C9)n o strukturze pierścieniowej. Hydrofobowe domeny składników C8 i C9 umożliwiają przyłączenie kompleksu do błony komórkowej.

Czynnik restrykcji homologicznej (ang. Homologous Restriction Factor, HRF, CD59) wiążąc składniki C8 i C9, hamuje tworzenie MAC - jest jego inhibitorem.

Powstawanie kompleksu atakującego błonę