Konstytucja III Republiki

Konstytucja Francji obowiązująca od 1875 roku, tworzyły ją trzy ustawy[1]:

 • "O Organizacji Senatu" – z 24 lutego 1875 roku
 • "O Organizacji Władz Publicznych" – z 25 lutego 1875 roku
 • "O Stosunkach Między Władzami Publicznymi" – z 16 lipca 1875 roku

Władza ustawodawczaEdytuj

Władzę ustawodawczą należała do Parlamentu składającego się z dwóch izb:

 • Senatu – składał się z 300 senatorów w tym 75 nieusuwalnych i dożywotnich wchodzących w jego skład w drodze kooptacji (do zmian w konstytucji z 1884 roku) oraz 225 wybieranych przez kolegia wyborcze (złożonych z osób pełniących określone funkcje państwowe oraz przedstawicieli rad departamentalnych, okręgowych i gminnych) na okres 9 lat (z tym, że co 3 lata zmieniano skład 1/3 senatorów). Senatorem mogła być osoba która ukończyła 40 lat. Senat sądził prezydenta i ministrów oskarżonych o przestępstwo przez Izbę Deputowanych i wyrażał zgodę na rozwiązanie przez prezydenta Izby Deputowanych przed końcem kadencji.

Obie izby miały stanowisko równorzędne – każda ustawa musiała być uchwalona zarówno przez Izbę Deputowanych jak i przez Senat. Łączyły się one także w Zgromadzenie Narodowe, aby wybrać prezydenta albo, by dokonać zmian w konstytucji.

Władza wykonawczaEdytuj

Należała do prezydenta i ministrów.

 • Prezydent
  - głowa państwa
  - wybierany na 7 lat przez Zgromadzenie Narodowe bezwzględną większością głosów
  - kierował polityką wewnętrzną i zagraniczną Republiki
  - mianował ministrów
  - przewodniczył Radzie Ministrów
  - miał prawo do nadzwyczajnego zwoływania izb
  - miał inicjatywę ustawodawczą
  - przysługiwało mu weto ustawodawcze (zawieszające do czasu ponownego rozpatrzenia ustawy przez izby)
  - ogłaszał ustawy
  - za zgodą Senatu mógł skrócić kadencję Izby Deputowanych
  - przysługiwało mu prawo łaski
  - dysponował siłami zbrojnymi
  - ponosił odpowiedzialność konstytucyjną za zdradę (w stan oskarżenia stawiała go Izba Deputowanych, a sądził Senat)
 • Ministrowie
  - ich kontrasygnata była konieczna na aktach podpisywanych przez prezydenta
  - ponosili odpowiedzialność konstytucyjną przed Senatem
  - odpowiadali solidarnie za politykę rządu i indywidualnie za swe akty osobiste (przed obiema izbami Parlamentu)

PrzypisyEdytuj