Konstytucja Królestwa Polskiego

konstytucja Królestwa Polskiego nadana przez Aleksandra I

Konstytucja Królestwa Polskiego, właściwie Ustawa Konstytucyjna Królestwa Polskiegokonstytucja Królestwa Polskiego nadana przez cesarza Rosji i króla Polski Aleksandra I, będąca wypełnieniem postanowień kongresu wiedeńskiego. Zaliczana jest do najbardziej liberalnych w pokongresowej Europie. Przy jej redakcji pracował kilkuosobowy zespół, z księciem Adamem Jerzym Czartoryskim na czele. Ostateczny tekst uwzględniał uwagi króla, który 27 listopada 1815 konstytucję podpisał, przez co uzyskała moc prawną[1]. Była to tzw. konstytucja oktrojowana, czyli nadana odgórnie, nie zaś zatwierdzona przez Sejm. Obowiązywała w Królestwie Polskim do 26 lutego 1832, gdy Mikołaj I wprowadził w jej miejsce Statut Organiczny dla Królestwa Polskiego.

Pierwsza strona Ustawy Konstytucyjnej Królestwa Polskiego z 1815 w językach polskim i francuskim
Prezes Senatu Królestwa Polskiego Tomasz Adam Ostrowski stał na czele komitetu opracowującego konstytucję królestwa, przedstawiony na portrecie Marcello Bacciarellego z 1817 roku w mundurze obywatelskim według wzoru z 1809 roku, w ręku trzyma egzemplarz Konstytucji Królestwa Polskiego z 1815 roku

Ustawa Konstytucyjna Królestwa Polskiego liczyła 165 artykułów zgrupowanych w 7 tytułach. 13 lutego 1825 król Aleksander I znowelizował Konstytucję dodając Artykuł Dodatkowy wprowadzający tajność obrad Sejmu[2].

Postanowienia konstytucyjneEdytuj

Królestwo Polskie było monarchią konstytucyjną, połączoną unią personalną z Cesarstwem Rosyjskim, ze wspólną polityką zagraniczną. Każdorazowy cesarz Rosji stawał się królem Polski.

Odrębne pozostawały:

 • parlament
 • narodowe wojsko
 • aparat państwowy
 • prawo i sądownictwo.

KrólEdytuj

 • „Rząd jest w osobie króla. Król sprawuje władzę wykonawczą w całej swojej rozciągłości” (art. 35).
 • „osoba królewska jest święta i nietykalna” (art. 36).
 • zwoływał zgromadzenia wyborcze oraz mianował marszałków sejmików i zgromadzeń gminnych.
 • zwoływał, odraczał i rozwiązywał sejmy zwyczajne i nadzwyczajne.
 • powoływał ministrów, senatorów i wyższych urzędników
 • miał prawo sankcji ustaw i uchwał sejmu.
 • jako jedyny stan sejmujący dysponował inicjatywą ustawodawczą.
 • dysponował prawem zawieszania ustaw sejmowych
 • królowi przysługiwało prawo wypowiadania wojny oraz zawierania umów międzynarodowych
 • król powoływał i odwoływał namiestnika.
 • w wypadku nieobsadzenia urzędu namiestnika, król mógł powołać prezesa Rady Administracyjnej.
 • sądy wyrokowały w imieniu monarchy.

NamiestnikEdytuj

 • przewodniczył Radzie Stanu.
 • decyzje podejmował w czasie posiedzeń Rady Administracyjnej.
 • decyzje namiestnika wymagały kontrasygnaty odpowiedniego ministra.
 • przedstawiał królowi kandydatów na ministrów, kandydatów na senatorów i wyższych urzędników państwowych.
 • mianował pozostałych urzędników publicznych.

Rada StanuEdytuj

Rada AdministracyjnaEdytuj

Jako Rząd krajowy od 1826 roku, W składzie 5 ministrów (Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, Sprawiedliwości, Spraw Wewnętrznych i Policji, Wojny, Przychodów i Skarbu) oraz osób powołanych przez króla, była najwyższą władzą wykonawczą i administracyjną w kraju.

Zgromadzenie Ogólne Rady StanuEdytuj

W jej skład wchodzili:

 • ministrowie (5)
 • radcy stanu (zwyczajni i nadzwyczajni)
 • sekretarz stanu
 • referendarze
 • inne osoby powoływane przez króla.

Uprawnienia ZO RSEdytuj

 • opracowywanie projektów praw sejmowych i aktów królewskich do akceptacji króla.
 • przekazywanie ostatecznych wersji praw i aktów pod obrady sejmowe.
 • oddawanie pod sąd urzędników administracyjnych (nominowanych przez króla).
 • sądownictwo kompetencyjne
 • sądownictwo administracyjne (od 1816 do 1822 r. za pośrednictwem Delegacji Administracyjnej).
 • przyjmowanie corocznych sprawozdań z działalności komisji rządowych.
 • przekazywanie królowi raportów o stanie kraju.

SejmEdytuj

 • trzy stany sejmujące, tj. król, Senat i Izba Poselska miały pełnię władzy prawodawczej.
 • członków Izby Poselskiej wybierano na 6 lat, przy założeniu, że co dwa lata odnawiano 1/3 składu izby.
 • członkowie parlamentu uzyskali immunitet w sprawach karnych na czas trwania sejmu.

System wyborczyEdytuj

System wyborczy był oparty na podziale kraju na:

 • 77 powiatów, w których szlachta (posesjonaci) wybierała po jednym pośle.
 • 51 okręgów gminnych, w których wyborcy nie należący do szlachty wybierali 1 deputowanego.

Prawa wyborczeEdytuj

 • czynne prawo wyborcze uzyskali mężczyźni po ukończeniu 21 roku życia i mający prawa obywatelskie.
 • bierne prawo wyborcze przyznano:
  • osobom umiejącym pisać i czytać (cenzus wykształcenia).
  • osobom opłacającym znaczny podatek (cenzus majątkowy).
 • odebrano prawa wyborcze wojskowym w służbie czynnej.

Izba PoselskaEdytuj

 • sejmy zwyczajne miały zbierać się co 2 lata w Warszawie na 30 dni.
 • obrady sejmu były jawne (do 1825 r.)
 • w rzeczywistości sejm zebrał się cztery razy: 1818, 1820, 1825 i 1830.

Kompetencje Izby PoselskiejEdytuj

 • samodzielnie uchwalała ustawy w zakresie spraw cywilnych, administracyjnych i sądowniczych.
 • z woli króla wydawała akty prawne w sprawach podatkowych, systemu monetarnego oraz zaciągu do wojska.
 • posiadała kompetencje kontrolne nad rządem
 • posłowie i deputowani mieli możliwość składania petycji.

SenatEdytuj

w składzie:

Kompetencje SenatuEdytuj

PrzypisyEdytuj

 1. Dziennik Praw Królestwa Polskiego z 1816, Tom I, nr 1, str. 2 – 103
 2. Dziennik Praw Królestwa Polskiego z 1825 Tom IX, nr 37, str. 90 – 98

Linki zewnętrzneEdytuj