Konstytucja marcowa

Pierwsza konstytucja II RP, obowiązywała w latach 1921-1935

Konstytucja marcowa (Ustawa z dnia 17 marca 1921 r. – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej[1]) – ustawa konstytucyjna uchwalona przez Sejm Ustawodawczy, opublikowana 1 czerwca 1921. Mimo uchwalenia w 1921 roku wiele jej postanowień weszło w życie dopiero po wyborach do parlamentu w 1922 roku i wyborze prezydenta. Obowiązywała do 23 kwietnia 1935. Składała się z siedmiu rozdziałów.

Ustawa z dnia 17 marca 1921 r. – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
Ilustracja
Nazwa potoczna

Konstytucja marcowa 1921

Państwo

 II Rzeczpospolita

Data wydania

17 marca 1921

Miejsce publikacji

Dz.U. z 1921 r. nr 44, poz. 267

Data wejścia w życie

1 czerwca 1921

Rodzaj aktu

konstytucja

Przedmiot regulacji

prawo konstytucyjne

Status

uchylony

Utrata mocy obowiązującej z dniem

24 kwietnia 1935

Zastrzeżenia dotyczące pojęć prawnych
Rzeczpospolita
Polska

Godło II RP

Ten artykuł jest częścią serii:
Ustrój i polityka II RPByła to pierwsza nowoczesna polska konstytucja. Wprowadzała egalitarny ustrój republiki demokratycznej o parlamentarno-gabinetowym systemie rządów. Władzę zwierzchnią (art. 2) przyznawała Narodowi (bez normatywnej jego definicji, gdyż ustrojodawca oparł się na stanowisku doktryny francuskiej, uznającej naród za podmiotowość polityczną wszystkich obywateli państwa, bez względu na ich przynależność etniczną), który nie sprawował jej sam, lecz za pośrednictwem specjalnych organów, zbudowanych zgodnie z monteskiuszowską koncepcją trójpodziału władz (art. 2 in fine).

Jednym z najistotniejszych postanowień konstytucji było zniesienie wszelkich przywilejów stanowych obywateli republiki (art. 96).

Okres obowiązywania konstytucji marcowejEdytuj

Konstytucja uchwalona 17 marca 1921 opublikowana została w Dzienniku Ustaw 1 czerwca 1921 i na mocy jej postanowień weszła wówczas w życie.

Równolegle z konstytucją marcową na mocy przepisów przejściowych uchwalonych przez Sejm Ustawodawczy obowiązywały postanowienia małej konstytucji z 1919 w odniesieniu do spraw ustrojowych związanych z funkcjonowaniem parlamentu i urzędu Naczelnika Państwa jako głowy państwa polskiego. Konstytucja marcowa 1921 i Mała Konstytucja z 1919 roku obowiązywały równolegle od 1 czerwca 1921 do 11 grudnia 1922 to jest do chwili wyboru przez Zgromadzenie Narodowe Prezydenta Rzeczypospolitej i objęcia przez niego urzędu.

Konstytucja ta obowiązywała jako najwyższy akt prawny Rzeczypospolitej od 1 czerwca 1921 do chwili wejścia w życie konstytucji kwietniowej z 23 kwietnia 1935, czyli do 24 kwietnia 1935. Zaś niektóre jej przepisy obowiązywały równolegle z konstytucją kwietniową na mocy jej postanowień. W manifeście PKWN 22 lipca 1944 roku, przyjęto obowiązywanie konstytucji marcowej, jako jedynej obowiązującej legalnie (w opozycji do kwietniowej), aż do zwołania Sejmu Ustawodawczego, mającego uchwalić nową konstytucję. Ponadto do niektórych przepisów konstytucji marcowej odwoływała się także Mała Konstytucja z 1947 roku.

Jeśli przyjąć, że Rząd Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie działał na podstawie przepisów konstytucji kwietniowej, to za datę końcowego stosowania przepisów konstytucji marcowej i kwietniowej należy przyjąć dzień 22 grudnia 1990 kiedy to Prezydent RP na Uchodźstwie i Prezes Rady Ministrów złożyli swe urzędy symbolicznie przekazując je nowo zaprzysiężonemu Prezydentowi RP Lechowi Wałęsie.

Władza ustawodawczaEdytuj

Konstytucja ustanowiła dwuizbowy parlament (Sejm i Senat) o pozycji nadrzędnej wobec innych organów państwa. W określonych przypadkach Izby łączyły się w Zgromadzenie Narodowe, do którego kompetencji należały: wybór Prezydenta i przyjęcie od niego przysięgi oraz okresowa (co 25 lat) rewizja Konstytucji (dokonywana zwykłą większością głosów).

Kadencja Sejmu trwała 5 lat; kadencja Senatu zaczynała się i kończyła wraz z kadencją Sejmu. Wybory do obu izb były pięcioprzymiotnikowe; Konstytucja nie określała liczby posłów natomiast liczba członków Senatu miała być równa 1/4 liczby posłów. W wielu opracowaniach, mylnie, można się spotkać z opinią iż konstytucja określała liczbę posłów na 444, lecz wynikało to z ordynacji wyborczej, a nie konstytucji.

Inicjatywa ustawodawcza przysługiwała Rządowi i Sejmowi. Senat, izba wyższa, była jej pozbawiona, miała natomiast prawo veta zawieszającego, czyli wstrzymania projektu ustawy na 30 dni bądź wprowadzenia poprawek. Sejm mógł ponownie uchwalić wstrzymaną przez Senat ustawę bądź odrzucić poprawki kwalifikowaną większością 11/20 głosów. Parlament miał także prawo udzielenia amnestii wyłącznie w drodze ustawowej.

Parlament mógł być rozwiązany przed końcem kadencji przez Sejm (większością 2/3 głosów) lub przez Prezydenta za zgodą 3/5 liczby członków Senatu.

Zmiana Konstytucji wymagała uchwały obu Izb, podjętej większością 2/3 głosów; ponadto drugi z rzędu Sejm mógł dokonać zmiany Konstytucji większością 3/5 głosów (bez udziału Senatu), zaś co 25 lat Zgromadzenie Narodowe mogło dokonać rewizji Konstytucji zwykłą większością głosów.

Prawa wyborczeEdytuj

Czynne prawo wyborcze:

 • w wyborach do Sejmu: 21 lat
 • w wyborach do Senatu: 30 lat

Bierne prawo wyborcze:

 • w wyborach do Sejmu: 25 lat
 • w wyborach do Senatu: 40 lat

Władza wykonawczaEdytuj

Władza wykonawcza sprawowana była przez premiera, Radę Ministrów, podporządkowanych Sejmowi, oraz Prezydenta, którego decyzje wymagały zatwierdzenia przez rząd.

PrezydentEdytuj

Prezydent był wybierany na 7-letnią kadencję przez Zgromadzenie Narodowe bezwzględną większością głosów. Miał on prawo odwołać rząd, zwoływać obrady sejmowe, obsadzać funkcje wojskowe, posiadał najwyższą zwierzchność nad siłami zbrojnymi, nie był natomiast dowódcą naczelnym w czasie wojny, mógł jednak wypowiedzieć wojnę i zawrzeć pokój za uprzednią zgodą Sejmu. Prezydent posiadał także prawo darowania i łagodzenia kar, pełnił funkcję reprezentacyjną (w stosunkach międzynarodowych także akceptującą i koordynującą). Akt prawny podpisany przez prezydenta nabierał mocy po podpisaniu go także przez premiera i odpowiedniego ministra (kontrasygnata). Prezydent nie miał żadnych uprawnień ustawodawczych. W razie popełnienia przestępstwa, prezydent mógł być sądzony tylko na wniosek Sejmu przez Trybunał Stanu.

Prezydenci, którzy byli wykonawcami tej konstytucji to: Gabriel Narutowicz, Stanisław Wojciechowski i Ignacy Mościcki (po śmierci Narutowicza i ustąpieniu Wojciechowskiego obowiązki Prezydenta dwukrotnie pełnił Marszałek Sejmu Maciej Rataj).

Rada MinistrówEdytuj

Rada Ministrów była odpowiedzialna parlamentarnie i konstytucyjnie przed sejmem. Odpowiedzialność polityczna wyrażała się w możliwości udzielenia wotum nieufności całej Radzie Ministrów lub jednemu z jej członków. W przypadku uchwalenia wotum nieufności cała Rada Ministrów lub jeden z jej członków musiał ustąpić. Odpowiedzialność konstytucyjna wyrażała się w możliwości stawiania członków Rady Ministrów przed Trybunałem Stanu. Uchwała w tej sprawie musiała być podjęta większością 3/5 głosów przy obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. Rada Ministrów była odpowiedzialna politycznie przed Prezydentem, który miał prawo ją odwołać.

Władza sądowniczaEdytuj

Wymiar sprawiedliwości sprawować miały niezależne sądy, których organizację, zakres i sposób działania ustrojodawca pozostawił do uregulowania ustawodawstwu zwykłemu. Konstytucja wyszczególniała trzy piony sądownictwa:

Przewidziane było również istnienie urzędu sędziego pokoju.
Do rozstrzygania sporów kompetencyjnych między władzami administracyjnymi a sądami przewidziano Trybunał Kompetencyjny.
Do odpowiedzialności konstytucyjnej przed Trybunałem Stanu pociągani mieli być Prezydent Rzeczypospolitej oraz ministrowie.
Sędziów – o ile inne przepisy nie stanowiłyby inaczej – powoływać miał Prezydent Rzeczypospolitej. Wybór sędziów pokoju, z reguły, miał przysługiwać ludności.
Konstytucja gwarantowała niezawisłość sędziom, którzy podlegali tylko ustawom. Zakazano legislatywie oraz egzekutywie ingerowania w orzecznictwo. Wprowadzono – o ile inne przepisy nie stanowiłyby inaczej – jawność rozpraw w sprawach karnych i cywilnych.
Nie utworzono specjalnego sądownictwa konstytucyjnego, a sądom powszechnym oraz szczególnym zakazano badania konstytucyjności ustaw „należycie ogłoszonych” (art. 81 Konstytucji), natomiast prawnie dopuszczalna była ocena przez sądy zgodności z Konstytucją i ustawami aktów normatywnych niższego rzędu[2].

Zasady odpowiedzialności rząduEdytuj

 • odpowiedzialność parlamentarna – możliwa jako odpowiedzialność indywidualna (dotycząca konkretnego ministra) lub solidarna (dotycząca całego rządu). Odpowiedzialność parlamentarna występuje na żądanie Sejmu wyrażone w formie uchwały o udzieleniu votum nieufności. Uchwała wymaga zwykłej większości głosów.
 • odpowiedzialność konstytucyjna – możliwa jako indywidualna lub solidarna. Rząd lub minister pociągnięty do takiego rodzaju odpowiedzialności odpowiada przed Trybunałem Stanu. Sejm stawia w stan oskarżenia uchwała podjętą kwalifikowaną większością 3/5 głosów przy quorum 1/2 ustawowej liczby posłów.

Podział administracyjnyEdytuj

Państwo zostało podzielone na województwa, powiaty i gminy miejskie i wiejskie, stanowiące jednostki samorządu terytorialnego. Konstytucja przewidywała wprowadzanie samorządu terytorialnego o szerokiej samodzielności, zgodnie z zasadą decentralizacji.

ObywatelEdytuj

Obywatele mieli zapewnioną równość wobec prawa względem innych obywateli, nietykalność własności prywatnej, ochronę życia, wolność, tajność korespondencji oraz brak cenzury.

UpamiętnienieEdytuj

2 maja 1921 roku Poczta Polska wprowadziła do obiegu serię składającą się z 7 znaczków (numery katalogowe 128-134) w walucie markowej z okazji uchwalenia Konstytucji[3].

Z okazji uchwalenia konstytucji w 1921 został wybity medal upamiętniający to wydarzenie, zaprojektowany przez Jana Raszkę[4].

16 marca 2021 roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przyjął przez aklamację uchwałę w sprawie upamiętnienia 100. rocznicy konstytucji marcowej, w której oddał hołd jej twórcom i stwierdził, że założenia konstytucji z 17 marca 1921 roku stanowią do dzisiaj trwały element polskiego ładu ustrojowego[5].

Zobacz teżEdytuj

PrzypisyEdytuj

 1. Ustawa z dnia 17 marca 1921 r. – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. (Dz.U. z 1921 r. nr 44, poz. 267).
 2. Najwyższy Trybunał Administracyjny, w Orzeczeniu z dnia 26 lutego 1929 r. (Orzecznictwo NTA, [w:] Dz. Urz. MSW z 1931 r. Nr 14, s.483-485), orzekł, iż „przewidziane w art. 81 Konstytucji (...) ograniczenie sądów, w szczególności NTA, co do badania ważności ustaw nie stosuje się do badania ważności rozporządzeń z mocą ustawy”, zaś Sąd Najwyższy w Orzeczeniu z dnia 17 czerwca 1931 r., sygn. akt C. 29/31 (OSP 1931, poz. 433) stwierdził, że „rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej, wydane z mocą ustawy, nie podlegają co do swej ważności badaniu sądu, i to zarówno co do swej wewnętrznej treści, jak i warunków, uprawniających Prezydenta do wydania rozporządzenia”.
 3. Andrzej Fischer, Katalog Polskich Znaków Pocztowych. Tom I, s. 66, 2013.
 4. Andrzej Romaniak: Medale, medaliony, plakiety. Katalog zbiorów. Sanok: Muzeum Historyczne w Sanoku, 2005, s. 47. ISBN 83-919305-8-0.
 5. Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 marca 2021 r. w sprawie upamiętnienia 100. rocznicy konstytucji marcowej (M.P. z 2021 r. poz. 291).

Linki zewnętrzneEdytuj