Konsul (urzędnik)

stanowisko w służbie dyplomatycznej

Konsulurzędnik państwa za granicą, którego zadanie polega na dbaniu o interesy własnego państwa oraz opiece nad jego obywatelami przebywającymi na terytorium państwa, w którym konsul pełni swoją funkcję.

Według Prawa konsularnego z dnia 25 czerwca 2015[1] konsulem jest kierownik urzędu konsularnego, a w okręgu konsularnym, w którym nie utworzono urzędu konsularnego – powołany urzędnik konsularny w przedstawicielstwie dyplomatycznym.

Na konsula Polski powołuje się urzędnika konsularnego dającego rękojmię należytego wykonywania funkcji konsularnych.

Konsul honorowy może być obywatelem państwa przyjmującego lub państwa trzeciego.


PrzypisyEdytuj