Konsul (urzędnik)

stanowisko w służbie dyplomatycznej
(Przekierowano z Konsul generalny)

Konsulorgan państwa za granicą, którego zadanie polega na dbaniu o interesy państwa wysyłającego oraz jego obywateli oraz na popieraniu rozwoju stosunków gospodarczych i kulturalnych między państwem wysyłającym a przyjmującym[1].

Według Prawa konsularnego z dnia 25 czerwca 2015[2] konsulem jest kierownik urzędu konsularnego, a w okręgu konsularnym, w którym nie utworzono urzędu konsularnego – powołany urzędnik konsularny w przedstawicielstwie dyplomatycznym.

Na konsula Polski powołuje się urzędnika konsularnego dającego rękojmię należytego wykonywania funkcji konsularnych.

Konsul honorowy może być obywatelem państwa przyjmującego lub państwa trzeciego.

Konsulowie wchodzą w skład korpusu konsularnego i są objęci przywilejem i immunitetem konsularnym.

Przypisy edytuj