Koronka do Miłosierdzia Bożego

Koronka do Miłosierdzia Bożegomodlitwa poświęcona tajemnicy Bożego Miłosierdzia, pełnej łagodności i przebaczenia miłości Boga do grzeszników[1]. Jak każda koronka, jest ona zbiorem modlitw powtarzanych określoną liczbę razy, liczonych przy pomocy paciorków, takich samych jak te, których używa się w różańcu. W centrum tej modlitwy znajduje się tajemnica misterium paschalnego: męki, śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Modlący się koronką do Bożego miłosierdzia odwołują się do tej Tajemnicy, jak do źródła łaski Bożej, uzdrawiającej świat i poszczególne osoby z grzechu i stanu oddalenia od Boga. Najbardziej rozpowszechniona koronka do Bożego Miłosierdzia została przekazana przez s. Faustynę. Inna, która była znana już pod koniec XIX wieku[2], weszła do użycia w nieco zmienionej wersji w Kościele mariawitów z inicjatywy św. Marii Franciszki Kozłowskiej, która otrzymała objawienia Dzieła Wielkiego Miłosierdzia.

Obraz Jezusa Miłosiernego, przed którym odmawia się koronkę. Jest to pierwszy historycznie wizerunek Jezusa, namalowany według wizji św. Faustyny i pod jej kierownictwem przez mal. Eugeniusza Kazimirowskiego w Wilnie w 1934 r.

Koronka św. Faustyny KowalskiejEdytuj

Koronkę tę Jezus Chrystus przekazał w prywatnym objawieniu św. Siostrze Faustynie Kowalskiej 13 i 14 września 1935 roku w Wilnie. Jest ona jedną z praktycznych, modlitewnych dróg wprowadzenia w życie Kościoła orędzia o Bożym miłosierdziu, opisanego przez Siostrę w Dzienniczku. Zmartwychwstały Jezus udziela z chwalebnej rany swego Serca wodę i krew – sakramentalne znaki oczyszczenia z grzechu i nowego życia (por. J 19, 34; 1J 5,6–8). Odmawiana indywidualnie i wspólnotowo wobec tak kontemplowanego Chrystusa, koronka ma pomóc chrześcijanom pojednać się z Bogiem, nawrócić się i otrzymać dar łaski, wzbudzającej w nich ufność do Boga. Jezus powiedział Faustynie, że miłosierdzie jest największym atrybutem Boga i jest większe niż Jego sprawiedliwość. Ale też, że doczesność jest czasem odwoływania się do Bożego miłosierdzia, tak by przygotować się na dzień Sądu Ostatecznego, który będzie dniem sprawiedliwości. Koronka ma głęboki rys kapłański, gdzie wierni jako kapłani Nowego Przymierza[3], składają Bogu paschalną Ofiarę Baranka, jednej Osoby w dwóch naturach – boskiej i ludzkiej[4].

By zachęcić ludzi do odmawiania tej koronki, Jezus obiecał udzielić szczególnych łask tym, którzy podejmą tę modlitwę. Wszystkie obietnice Jezusa związane z Koronką do Miłosierdzia Bożego wymagają odmawiania tej modlitwy w postawie wiary i zaufania wobec Boga, pełnienia Jego woli oraz spełniania aktów miłosierdzia względem bliźnich.

Odmawiaj nieustannie tę koronkę, której cię nauczyłem. Ktokolwiek będzie ją odmawiał, dostąpi wielkiego miłosierdzia w godzinę śmierci. Kapłani będą podawać grzesznikom jako ostatnią deskę ratunku; chociażby grzesznik był najzatwardzialszy, jeżeli tylko raz zmówi tę koronkę, dostąpi łaski z nieskończonego miłosierdzia mojego.

Niech się nie lęka zbliżyć do mnie żadna dusza, chociażby grzechy jej były jak szkarłat.

Każdą duszę, która odmawiać będzie tę koronkę, bronię w godzinie śmierci jako swej chwały. (...) Kiedy przy konającym inni odmawiają tę koronkę, uśmierza się gniew Boży, a miłosierdzie niezgłębione ogarnia duszę.

O, jak wielkich łask udzielę duszom, które odmawiać będą tę koronkę.

Jestem miłością i miłosierdziem samym.

Zatwardziali grzesznicy, gdy ją odmawiać będą, napełnię dusze ich spokojem, a godzina śmierci ich będzie szczęśliwa (...); gdy tę koronkę przy konających odmawiać będą, stanę pomiędzy Ojcem a duszą konającą nie jako Sędzia sprawiedliwy, ale jako Zbawiciel miłosierny.

Penitencjaria Apostolska wydała 12 stycznia 2002 akt, na mocy którego każdy wierny, który odmówi Koronkę do Miłosierdzia Bożego w kościele lub kaplicy w Polsce wobec Sakramentu Eucharystii, może uzyskać, pod zwykłymi warunkami, odpust zupełny.

Treść koronkiEdytuj

Zgodnie z Dzienniczkiem św. Faustyny Kowalskiej, koronka wygląda następująco:

Na początku odmawia się:

Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Wierzę w Boga...

Na dużych paciorkach (×1):

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa
na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Na małych paciorkach (×10):

Dla Jego bolesnej Męki
miej miłosierdzie dla nas i całego świata.

Na zakończenie hymn pochwalny na cześć Trójcy Świętej (×3):

Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny,
Zmiłuj się nad nami i nad całym światem
.

Często na zakończenie koronki odmawia się również:

O, Krwi i Wodo, któraś wypłynęła[a] z Najświętszego Serca Jezusowego jako zdrój Miłosierdzia dla nas – Ufamy Tobie
Jezu ufam Tobie (×3)
Święta Faustyno – módl się za nami i za całym światem (×1).

NowennaEdytuj

Koronkę najczęściej odmawia się codziennie o godz. 15:00 – o tej godzinie bowiem zmarł Chrystus, a z jego boku wytrysnęła Krew i Woda (por. J 19,34–35), ukazując w sercu Ukrzyżowanego Chrystusa źródło łaski zbawienia, udzielanej w sakramentach. Według objawień św. Faustyny, Jezus poprosił, by koronkę odmawiać w formie nowenny, czyli przez dziewięć dni przed Niedzielą Miłosierdzia Bożego. Nowenna do Miłosierdzia Bożego ma zacząć się więc w Wielki Piątek.

Intencje poszczególnych dni[5]:

 • Dzień pierwszy – cała ludzkość, w szczególności grzesznicy.
 • Dzień drugi – duchowni: biskupi, księża i osoby konsekrowane.
 • Dzień trzeci – ludzie pobożni i wierni Bogu.
 • Dzień czwarty – za niewierzących i nieznających jeszcze Jezusa.
 • Dzień piąty – za heretyków oraz schizmatyków.
 • Dzień szósty – za osoby „ciche i pokorne” i za małe dzieci.
 • Dzień siódmy – za ludzi, którzy szczególnie czczą Boże miłosierdzie.
 • Dzień ósmy – za dusze w czyśćcu.
 • Dzień dziewiąty – za osoby letnie i zobojętniałe.

KontrowersjeEdytuj

Ks. prof. Wincenty Granat, były rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, stwierdził, że:

W modlitwie powyższej znajdują się istotne błędy teologiczne: po pierwsze Bóstwo Syna jest to samo co i Boga Ojca, a więc nie może być ofiarowane Ojcu Przedwiecznemu; po drugie nie wolno składać na ofiarę czy jakkolwiek w ogóle ofiarować Bóstwa; po trzecie nie może być ono przebłaganiem za grzechy, gdyż Bóstwo, a konkretnie Bóg odpuszcza grzechy, lecz nie jest ofiarą przebłagania; to w naturze ludzkiej Zbawiciel jest przebłaganiem za grzechy nasze[6].

Na powyższe zarzuty ks. prof. Ignacy Różycki odpowiedział następująco:

Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo (...) Pana naszego Jezusa Chrystusa trzeba rozpatrywać w całości; nie można wyrywać z kontekstu samego słowa Bóstwo. Jedynie w kontekście można znaleźć (...) klucz [do właściwej interpretacji słów], jak wymaga tego podstawowa reguła wszelkiego krytycyzmu. Sprzeciwiano by się więc poważnie zasadom interpretacji naukowej; sfałszowano by brutalnie sens, jaki Zbawiciel chciał nadać tej formule i doszłoby do absurdu teologicznego, jeśliby – nie uwzględniając kontekstu – wyjaśniono słowo: „Bóstwo” jako „natura Boska”, gdyż jest oczywiste, że natura Boska Jezusa Chrystusa jest identyczna z naturą Ojca i z tego tytułu nie może Mu być ofiarowana[6].

Koronka na ulicach miastEdytuj

W 2007 roku na koncercie poświęconym świętej Faustynie – patronce Łodzi, zorganizowanym w Łodzi przez członków Franciszkańskiego Zakonu Świeckich i jezuitę o. Remigiusza Recława, gościł ks. Andrzej Kozakiewicz – kustosz sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Białymstoku. Jego prośba o odmawianie Koronki do Miłosierdzia Bożego w intencji beatyfikacji ks. Michała Sopoćkispowiednika św. Faustyny i wielkiego apostoła Bożego Miłosierdzia, skierowana wówczas do łodzian, spotkała się z przychylnym przyjęciem. Grupa wiernych z łódzkiej parafii Najświętszego Imienia Jezus, zawiązana pod nazwą „Iskra Bożego Miłosierdzia”, postanowiła zorganizować publiczną modlitwę poza kościołami, na wielu ulicach miasta[7].

Po raz pierwszy Koronkę do Miłosierdzia Bożego grupy wiernych odmówiły w tej formie 28 września 2008 roku o godz. 15:00 przy 111 łódzkich skrzyżowaniach. W kolejnych latach zwyczaj ten rozprzestrzenił się do wielu miast na wszystkich kontynentach[7]. W 2017 roku objął ponad 300 miast świata[8].

Zobacz teżEdytuj

UwagiEdytuj

 1. Według dokumentu ujednolicającego teksty niektórych modlitw przygotowanego przez Komisję ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, a zatwierdzonego 28 sierpnia 2020 roku podczas 386. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski, słowo wytrysnęła zostało zamienione na wypłynęła. W celu zapoznania się z argumentami przemawiającymi za zmianą tekstu modlitwy patrz: Biskupi ujednolicili tekst Pozdrowienia Anielskiego, ekai.pl, 29 sierpnia 2020 [dostęp 2020-08-29].

PrzypisyEdytuj

 1. Jan Paweł II: Encyklika Dives in misericordia (O Bożym Miłosierdziu). 30 listopada 1980. [dostęp 2011-11-03].
 2. ks. Rafał Trytek: Koronka do Miłosierdzia Bożego. W: Strona Sedevacante.pl > Teksty [on-line]. sedevacante.pl. [dostęp 2017-09-29].
 3. Por. KKK 783–784.
 4. Por. Koronka do Bożego Miłosierdzia – znaczenie teologiczne. [dostęp 2011-09-27].
 5. EWTN on the Divine Mercy Novena.
 6. a b s. M. Elżbieta Siepak ZMBM: Koronka do Miłosierdzia Bożego. W: Portal Radia Faustyna. radiofaustyna.pl [on-line]. Fundacja „Divine Mercy”, 2012. [dostęp 2017-09-29].
 7. a b Anna Skopińska. Koronka na ulicach miast. „Niedziela. Tygodnik katolicki”. Nr 32 (edycja łódzka). Rok LVI, s. 7, 2013-08-11. ks. inf. Ireneusz Skubiś (red. nacz.). Częstochowa: Kuria Metropolitalna w Częstochowie. ISSN 0208-872X. OCLC 68766373. [dostęp 2017-09-29].  Data publikacji cyfrowej: 2013-08-07.
 8. Matylda Witkowska: Koronka do Miłosierdzia Bożego w Łodzi [ZDJĘCIA]. W: Portal „Dziennika Łódzkiego”. dzienniklodzki.pl > Religia [on-line]. Polska Press Sp. z o.o., 2017-09-28. [dostęp 2017-09-29].

BibliografiaEdytuj

Linki zewnętrzneEdytuj