Krajowcy – stosunkowo nieliczna grupa inteligencji polskojęzycznej bądź polskiej na Litwie na początku XX wieku. Grupa ta wysuwała program kompromisu pomiędzy tradycyjnym a nowoczesnym znaczeniem słowa „Litwin” (zob. Litwini w znaczeniu historycznym). Krajowcy wileńscy pragnęli połączyć, z odwołaniem się do historycznych pomostów łączących dawne Wielkie Księstwo Litewskie ze współczesnością – łączących narody dawnego WKL[1], świadomość narodową polską i użycie języka polskiego ze świadomością państwową litewską, a niektórzy z programem lojalności wobec państwa nowolitewskiego (tzn. Republiki Litewskiej).

Po wyborach w 1906 roku wśród deputowanych do Dumy z terenu Białorusi wyłoniła się grupa „krajowców” z Romanem Skirmuntem na czele. „Krajowcy” domagali się autonomii dla ziem litewsko-białoruskich i równouprawnienia miejscowych narodowości, w tym białoruskiej, w dziedzinie oświaty i kultury. „Krajowcy” różnili się między sobą podejściem do kwestii narodowościowej na Białorusi, a także stosunkiem do Polski. Część z nich, w tym sam Roman Skirmunt, akcentowała odrębność Litwy i Białorusi od Polski, co było ostro krytykowana przez polskich narodowych demokratów[2]. Dość znaczną reprezentację Krajowcy mieli także po wyborach do II Dumy, gdzie nadal występowali w Dumie na rzecz szerokiego samorządu w zachodnich guberniach Cesarstwa, wywołując tym ataki ze strony przedstawicieli bloku prorosyjskiego na Białorusi.

Do znaczących krajowców zaliczali się m.in.: Ludwik Abramowicz, Stanisław Narutowicz, Michał Römer, Roman Skirmunt, Tadeusz Wróblewski.

W literaturze polskiej do idei krajowości odwołuje się książka Romualda Mieczkowskiego Były sobie Fabianiszki.[3]

Zobacz teżEdytuj

PrzypisyEdytuj

  1. Leonard Drożdżewicz, POMOST KRAJOWOŚCI, „Znad Wilii”, nr 4 (68) z 2016 r., s. 3, s. 153. http://www.znadwiliiwilno.lt/wp-content/uploads/2020/04/Znad-Wilii-68.pdf.
  2. J. Zaprudnik, Dvaranstva i biełaruskaja mova, [w:] Biełarusika-Albaruthenica, Ks. 2, Mińsk 1992, s. 34.
  3. Leonard Drożdżewicz, Były sobie Fabianiszki, „Znad Wilii”, nr 2 (82), 2020, s. 80.