Kryształ molekularny

Kryształ molekularny, kryształ cząsteczkowykryształ, w którym sieć krystaliczną tworzą dobrze zdefiniowane cząsteczki powiązane słabymi oddziaływaniami międzycząsteczkowymi (np. siłami van der Waalsa), natomiast nie występują w nich wiązania jonowe ani wodorowe.

Można wyróżnić trzy grupy kryształów molekularnych:

Rodzajem kryształów molekularnych są też kryształy plastyczne i ciekłe kryształy.