Krzywa regularna – krzywa kawałkami gładka.

Definicje formalne edytuj

  1. Parę uporządkowaną   gdzie     nazywamy krzywą regularną, gdy   jest funkcją ciągłą oraz istnieje skończony układ punktów   takich, że   i   ma w każdym punkcie przedziału     ciągłą pochodną. Punkty   nazywamy odpowiednio początkiem i końcem krzywej   zbiór   jej podkładem lub nośnikiem, a funkcję   parametryzacją.
  2. Krzywa   jest regularna wtedy i tylko wtedy, gdy
  jest łukiem regularnym i koniec   jest identyczny z początkiem   Jeżeli dodatkowo koniec   równa się początkowi   to krzywą   nazywamy krzywą regularną zamkniętą.

Równoważność krzywych regularnych edytuj

Niech   będą krzywymi regularnymi o parametryzacjach odpowiednio     Krzywe  krzywymi równoważnymi, gdy istnieje surjekcja rosnąca (i tym samym ciągła)   oraz układ punktów   taki że dla każdego   funkcja   ma dodatnią ciągłą pochodną i  

Operacje na krzywych regularnych edytuj

Krzywa przeciwna edytuj

Niech   będzie krzywą regularną o parametryzacji   Krzywą o opisie parametrycznym   danym wzorem   dla   nazywamy krzywą przeciwną do   i oznaczamy  

Suma krzywych edytuj

Niech     będą odpowiednio opisami parametrycznymi krzywych     Jeśli   to krzywą o opisie parametrycznym   danym wzorem

 

nazywamy sumą tych krzywych i oznaczamy  

Przykłady edytuj

  • Niech   Odcinkiem zorientowanym o początku w punkcie   i końcu w punkcie   nazywamy krzywą o opisie parametrycznym   danym wzorem    
  • Dodatnio zorientowanym okręgiem o środku w punkcie   i promieniu   nazywamy krzywą o opisie parametrycznym   danym wzorem    
  • Niech dany będzie skończony ciąg punktów   Łamaną zorientowaną o początku w punkcie   i końcu w punkcie   nazywamy krzywą   gdzie   jest odcinkiem zorientowanym o początku w   i końcu w  

Bibliografia edytuj