Kwantyfikator – termin przyjęty w matematyce i logice matematycznej na oznaczenie zwrotów: dla każdego, istnieje takie i im pokrewnych, a także odpowiadającym im symbolom wiążącym zmienne w formułach. Są podstawowym elementem w rozwoju logiki pierwszego rzędu.

Kwantyfikatory odgrywają ważną rolę w formułowaniu twierdzeń i definicji matematycznych.

Kwantyfikator ogólny i szczegółowy Edytuj

Zwrot dla każdego x nazywa się kwantyfikatorem ogólnym, kwantyfikatorem dużym lub kwantyfikatorem uniwersalnym wiążącym zmienną   Kwantyfikator ogólny oznacza się symbolem   lub   sporadycznie można spotkać również symbol (x) użyty w tym kontekście.

Zwrot istnieje takie x, że... uważa się za równoważny zwrotowi: dla pewnego x i nazywa się kwantyfikatorem szczegółowym, kwantyfikatorem małym lub kwantyfikatorem egzystencjalnym wiążącym zmienną   Kwantyfikator szczegółowy oznacza się symbolem   lub   rzadziej także symbolem (Ex).

Stosowany jest także kwantyfikator   a wypowiedź w tym przypadku brzmi „istnieje dokładnie jeden x”. Formuły używające tego kwantyfikatora można zredukować do formuł odwołujących się tylko do   Np zdanie   jest równoważne

 

Zmienne związane Edytuj

Zmienna występująca przy znaku kwantyfikatora nazywa się zmienną związaną danym kwantyfikatorem. Natomiast zmienna występująca w wyrażeniu matematycznym, która nie jest związana żadnym kwantyfikatorem, ani nie ma wartości ustalonej we wcześniejszym rozumowaniu, nazywa się zmienną wolną. Wyrażenie następujące po kwantyfikatorze, objęte tym kwantyfikatorem, nazywa się zasięgiem kwantyfikatora.

Stosując kwantyfikator do formy zdaniowej, otrzymuje się nową formę zdaniową lub zdanie. Działanie to, zwane kwantyfikowaniem, jest funkcją jednoargumentową określoną w zbiorze form zdaniowych, której wartościami są zdania lub formy zdaniowe.

Kwantyfikatory przekształcają formy zdaniowe jednej zmiennej w zdania prawdziwe lub fałszywe. Kwantyfikując formę zdaniową mającą więcej niż jedną zmienną wolną, otrzymuje się nową formę zdaniową.

Kwantyfikatory ograniczone Edytuj

Czasami używa się kwantyfikatorów w których zmienna jest ograniczona do jakiegoś zbioru, np.     Kwantyfikatory te nazywane są kwantyfikatorami ograniczonymi i czyta się je dla każdego elementu x ze zbioru A mamy że, istnieje element x w zbiorze A taki, że. Kwantyfikatory te są skrótami następujących zapisów:

 •   to skrót na  
 •   to skrót na  

Zbiór   powyżej bywa nazywany dziedziną lub uniwersum kwantyfikatora. Należy zwrócić uwagę, że jeśli uniwersum kwantyfikatora jest puste, to wartość logiczna otrzymanego zdania nie zależy od formuły   I tak, dla każdej formuły   (z jedną zmienną wolną  ),

 •   jest zdaniem prawdziwym, a
 •   jest zdaniem fałszywym.

Aby przekonać się o słuszności powyższego stwierdzenia, wystarczy zauważyć, iż pierwsze zdanie oznacza

 

Stwierdzenie „ ” jest zdaniem fałszywym (jakikolwiek wziąć  ), zatem implikacja   jest prawdziwa dla wszystkich  

Rozważając zdanie „ ”, zauważamy, że oznacza ono

 

Stwierdzenie „ ” jest zdaniem fałszywym (jakikolwiek wziąć  ), zatem koniunkcja   jest fałszywa dla wszystkich  

Równoważnie, kwantyfikatory ograniczone można wprowadzić następująco.

 • Zdanie „ ” oznacza, że  
 • zdanie „ ” oznacza, że  

Jeśli   to oba zbiory   i   są puste, a więc równe (bez względu na wybór formuły  ). Czyli „ ” jest zawsze prawdziwe. Podobnie, „ ” jest fałszywe.

Przykłady Edytuj

 • Przypuśćmy, że rozważamy grupę ludzi (zbiór  ). W tej grupie pewne osoby znają inne osoby i możemy wprowadzić relację   (na zbiorze  ) wyrażającą stwierdzenie, że „osoba   zna osobę  ”. (Zauważmy, że z faktu iż   zna   wcale nie wynika, że   zna   – np.   może być powszechnie znaną osobistością.) Używając kwantyfikatorów, możemy teraz wyrazić następujące obserwacje:
(a) osoba a zna każdą osobę w grupie:
 
(b) są ludzie którzy nie znają a:
 
(c) każdy zna każdego
 
(d) pewna osoba nie zna nikogo (poza sobą samą):
 
W powyższych przykładach moglibyśmy użyć też kwantyfikatorów ograniczonych (pisząc   itd.), nie jest to jednak konieczne, gdyż domniemana dziedzina relacji   to właśnie zbiór  
 • Kolejność kwantyfikatorów może mieć znaczenie. Możemy zamienić kolejność kwantyfikatorów tego samego typu, np. poniższe dwie formuły są równoważnymi sformułowaniami stwierdzenia, że funkcja   jest ciągła:
 
 
Jednak zmieniając kolejność podkreślonej pary kwantyfikatorów   otrzymamy definicję o wiele silniejszej własności, tzw. jednostajnej ciągłości:
 
 • W formie zdaniowej     jest zmienną związaną, zaś   zmienną wolną. Natomiast w wyrażeniu   obie zmienne są związane.

Podstawowe własności logiczne Edytuj

Niech   będą formułami albo predykatami w pewnym języku. Następujące zdania są tautologiami logicznymi:

 •   (prawa De Morgana),
 •   o ile dziedzina formy zdaniowej   jest niepusta,
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Inne kwantyfikatory Edytuj

Wprowadzone powyżej kwantyfikatory   nie są jedynymi spotykanymi w matematyce. Czasami rozważa się kwantyfikatory po predykatach (kwantyfikatory drugiego rzędu), kwantyfikatory po specjalnych obiektach czy też kwantyfikatory stwierdzające, że „istnieje dużo obiektów o pewnej własności” albo że „prawie wszystkie obiekty mają pewną własność”.

W arytmetyce często używa się kwantyfikatorów ograniczonych, czyli takich, które przebiegają tylko pewne przedziały liczb zamiast wszystkich liczb. Wiele twierdzeń ze zwykłymi kwantyfikatorami da się przeformułować do postaci z kwantyfikatorami ograniczonymi, które są znacznie łatwiejsze do dowodzenia zarówno ręcznego, jak i maszynowego.

Rozważa się także logiki inne niż klasyczna, np. logiki modalne lub logiki temporalne. W takich systemach istnieją dodatkowe kwantyfikatory wyrażające niestandardowe własności zmiennych.

Zobacz też Edytuj

Linki zewnętrzne Edytuj

  Artykuły na Stanford Encyclopedia of Philosophy (ang.) [dostęp 2018-08-07]: