Legislator

zawód prawniczy

Legislatorfunkcjonariusz publiczny wykwalifikowany do zapewniania organom władzy publicznej fachowego wsparcia w procesie stanowienia prawa[1][2].

W Polsce legislator nie jest zawodem zaufania publicznego posiadającym samorząd zawodowy, a raczej rodzajem niejednolicie nazywanych stanowisk w administracji publicznej, dostępnych dla absolwentów studiów prawniczych będących funkcjonariuszem służb państwowych, żołnierzem zawodowym lub urzędnikiem (pracownikiem urzędów państwowych, członkiem korpusu służby cywilnej albo pracownikiem samorządowym). Zatrudnia się również specjalistów po studiach administracyjnych, a także specjalistów merytorycznych obeznanych ze specyfiką zadań danego urzędu, którzy w ramach obowiązków zawodowych[3]:

Organizacją społeczną zrzeszającą zawodowych legislatorów jest Polskie Towarzystwo Legislacji[4].

Legislatorzy mogą podnosić swoje kwalifikacje na studiach podyplomowych oferowanych w szczególności przez Uniwersytet Warszawski, Uczelnię Łazarskiego oraz Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Członek korpusu służby cywilnej, który ukończył studia prawnicze, może być skierowany do odbycia 12-miesięcznej aplikacji legislacyjnej prowadzonej przez Rządowe Centrum Legislacji[5].

Wymagania kwalifikacyjne dla wybranych stanowisk urzędniczych związanych z legislacją
Urząd Stanowisko Wykształcenie Doświadczenie Dodatkowe wymagania Uwagi Źródło
Kancelaria Polskiej Akademii Nauk główny specjalista ds. legislacji wyższe prawnicze 7 lat doświadczenia zawodowego aplikacja legislacyjna lub studia podyplomowe z zakresu legislacji stanowisko samodzielne [6]
Centrala Instytutu Pamięci Narodowej główny specjalista ds. legislacji wyższe prawnicze 7 lat doświadczenia zawodowego aplikacja legislacyjna lub studia podyplomowe z zakresu legislacji stanowisko samodzielne [6]
Centralny Zarząd Służby Więziennej główny specjalista ds. legislacji wyższe prawnicze 7 lat doświadczenia zawodowego aplikacja legislacyjna lub studia podyplomowe z zakresu legislacji stanowisko samodzielne [6]
Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji główny specjalista ds. legislacji wyższe prawnicze 6 lat doświadczenia zawodowego aplikacja legislacyjna lub studia podyplomowe z zakresu legislacji stanowisko samodzielne [7]
Centrala Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego legislator wyższe prawnicze 6 lat doświadczenia zawodowego aplikacja legislacyjna lub studia podyplomowe z zakresu legislacji stanowisko samodzielne [6]
Kancelaria Prezydenta RP główny specjalista ds. legislacji wyższe prawnicze 5 lat doświadczenia zawodowego aplikacja legislacyjna lub studia podyplomowe z zakresu legislacji stanowisko samodzielne [8]
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów (pracownicy nienależący do korpusu służby cywilnej) główny legislator wyższe prawnicze 7 lat stażu pracy [9]
starszy legislator wyższe prawnicze 6 lat stażu pracy
legislator wyższe prawnicze 5 lata stażu pracy lub 2 lata stażu pracy i aplikacja legislacyjna
młodszy legislator wyższe prawnicze
Rządowe Centrum Legislacji (pracownicy nienależący do korpusu służby cywilnej) główny legislator wyższe prawnicze 4 lata pracy i aplikacja legislacyjna lub 5 lat pracy związanej z legislacją lub 6 lat pracy związanej ze stosowaniem prawa lub pracy jako nauczyciel akademicki na kierunku prawo [10]
starszy legislator wyższe prawnicze 3 lata pracy i aplikacja legislacyjna lub 4 lata pracy związanej z legislacją lub 5 lat pracy związanej ze stosowaniem prawa lub pracy jako nauczyciel akademicki na kierunku prawo
legislator wyższe prawnicze 2 lata pracy i aplikacja legislacyjna lub 3 lata pracy związanej z legislacją lub 4 lata pracy związanej ze stosowaniem prawa lub pracy jako nauczyciel akademicki na kierunku prawo
młodszy legislator wyższe prawnicze
Korpus Służby Cywilnej główny specjalista do spraw legislacji wyższe prawnicze 4 lata pracy związanej z opracowywaniem aktów prawnych lub aplikacja legislacyjna stanowisko samodzielne w służbie cywilnej [11]
główny specjalista wyższe
starszy specjalista,

specjalista, referendarz

wyższe stanowisko specjalistyczne w służbie cywilnej
referent prawny wyższe prawnicze lub administracyjne
specjalista do spraw legislacji wyższe prawnicze 2 lata pracy związanej z opracowywaniem aktów prawnych lub aplikacja legislacyjna
Urzędy samorządowe główny specjalista do spraw legislacji wyższe o odpowiednim kierunku umożliwiającym wykonywanie zadań na stanowisku, stosownie do opisu stanowiska 4 lata pracy związanej z opracowywaniem aktów prawnych lub aplikacja legislacyjna stanowisko urzędnicze [12]
referent prawny wyższe o odpowiednim kierunku umożliwiającym wykonywanie zadań na stanowisku, stosownie do opisu stanowiska
Wybrane stanowiska żołnierzy zawodowych lub funkcjonariuszy służb państwowych, związane z legislacją
Służba Kod Stanowisko Korpus Grupa/stopień etatowy Źródło
Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej 46C 01 legislator korpus osobowy sprawiedliwości i obsługi prawnej grupa oficerska [13]
Komenda Główna Straży Granicznej oraz Biuro Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej legislator 15 / płk [14]

Przypisy Edytuj

 1. Art. 110 ustawy o służbie cywilnej.
 2. Art. 71 ustawy o pracownikach urzędów państwowych.
 3. Prawnik legislator. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. s. 1, 2. [dostęp 2018-02-04].
 4. Polskie Towarzystwo Legislacji, legislacja.org.pl [dostęp 2020-09-03].
 5. Art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz.U. z 2022 r. poz. 1691).
 6. a b c d Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 lutego 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek (Dz.U. z 2023 r. poz. 467).
 7. Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie określenia stanowisk urzędniczych, zasad wynagradzania oraz wymaganych kwalifikacji zawodowych pracowników Biura Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji (Dz.U. z 2019 r. poz. 1234).
 8. Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (M.P. z 2018 r. poz. 1263).
 9. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 marca 1998 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (Dz.U. z 2017 r. poz. 1283).
 10. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 1999 r. w sprawie zasad wynagradzania oraz wymagań kwalifikacyjnych pracowników Rządowego Centrum Legislacji (Dz.U. z 2017 r. poz. 578).
 11. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie określenia stanowisk urzędniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych urzędników służby cywilnej, mnożników do ustalania wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad ustalania i wypłacania innych świadczeń przysługujących członkom korpusu służby cywilnej (Dz.U. z 2022 r. poz. 2024).
 12. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1960).
 13. Rozp. MON z dnia 13 czerwca 2022 r. w sprawie korpusów osobowych, grup osobowych i specjalności wojskowych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1333).
 14. Rozp. MSWiA z dnia 8 lutego 2008 r. w sprawie uposażenia zasadniczego oraz dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Straży Granicznej (Dz.U. z 2022 r. poz. 2424).