Lex specialis derogat legi generali

Lex specialis derogat legi generali (łac.) – zasada prawna oznaczająca: prawo o większym stopniu szczegółowości (pochodzące z aktów prawnych o tej samej mocy, np. z dwóch ustaw, obowiązujące w tym samym czasie) należy stosować przed prawem ogólniejszym.

Pewien kłopot stanowić może sytuacja kolizji zasad lex specialis i lex posterior. Część doktryny wykazuje w takim wypadku pierwszeństwo tej pierwszej zasady, w myśl reguły lex posterior generalis non derogat legi priori speciali. Inne stanowisko postuluje zwrócenie uwagi przede wszystkim na względy celowościowe.