Lista meczów reprezentacji Japonii w piłce nożnej mężczyzn (1960–1969)

Lista meczów reprezentacji Japonii w piłce nożnej (1960–1969) – oficjalne mecze reprezentacji Japonii w piłce nożnej mężczyzn.

1960Edytuj

MeczeEdytuj

Data Przeciwnik Wynik Miejsce
06.11   Korea Południowa 1-2 Seul

KadraEdytuj

Nazwisko -1959 06.11 1960 Razem
Ryuzo Hiraki 24(1) O 1(0) 25(1)
Yasuo Takamori 22(0) O 1(0) 23(0)
Michihiro Ozawa 16(0) O 1(0) 17(0)
Masao Uchino 12(3) O 1(0) 13(3)
Saburo Kawabuchi 11(5) O 1(0) 12(5)
Masashi Watanabe 10(5) O 1(0) 11(5)
Koji Sasaki 10(0) O(1) 1(1) 11(1)
Shigeo Yaegashi 10(0) O 1(0) 11(0)
Masakatsu Miyamoto 9(0) O 1(0) 10(0)
Takehiko Kawanishi 1(0) O 1(0) 2(0)
Tsukasa Hosaka 0(0) O 1(0) 1(0)

1961Edytuj

MeczeEdytuj

Data Przeciwnik Wynik Miejsce
28.05   Malezja 3-2 Tokio
11.06   Korea Południowa 0-2 Tokio
02.08   Malezja 2-3 Kuala Lumpur
06.08   Indie 3-1 Kuala Lumpur
10.08   Wietnam Południowy 2-3 Kuala Lumpur
15.08   Indonezja 0-2 Singapur
28.11   Jugosławia 0-1 Tokio

KadraEdytuj

Nazwisko -1960 28.05 11.06 02.08 06.08 10.08 15.08 28.11 1961 Razem
Ryuzo Hiraki 25(1) O O - - - - - 2(0) 27(1)
Yasuo Takamori 23(0) - - - - - O O 2(0) 25(0)
Michihiro Ozawa 17(0) O O O O O - O 6(0) 23(0)
Yoshio Furukawa 16(0) - - - - - O - 1(0) 17(0)
Masao Uchino 13(3) - O - - - - O 2(0) 15(3)
Saburo Kawabuchi 12(5) O(1) - O O O O O 6(1) 18(6)
Mitsuo Kamata 12(0) O O O O O(1) O O 7(1) 19(1)
Hiroshi Ninomiya 11(9) O - - - - - - 1(0) 12(9)
Masashi Watanabe 11(5) O - O O(1) O O O 6(1) 17(6)
Koji Sasaki 11(1) - - O O O - - 3(0) 14(1)
Shigeo Yaegashi 11(0) O O O(1) O O(1) O O 7(2) 18(2)
Masakatsu Miyamoto 10(0) O O O O O - O 6(0) 16(0)
Ken Naganuma 3(1) - - - - - - O 1(0) 4(1)
Takehiko Kawanishi 2(0) - - O O O O O 5(0) 7(0)
Hiroshi Saeki 2(0) - O - - - O - 2(0) 4(0)
Tsukasa Hosaka 1(0) O O O O O - O 6(0) 7(0)
Teruki Miyamoto 0(0) - O O(1) O(2) O - O 5(3) 5(3)
Hiroshi Katayama 0(0) - - O O O O - 4(0) 4(0)
Ryuichi Sugiyama 0(0) O O - - - O - 3(0) 3(0)
Takayuki Kuwata 0(0) O(1) - - - - O - 2(1) 2(1)
Kenji Tochio 0(0) O O - - - - - 2(0) 2(0)
Shozo Tsugitani 0(0) - - - - - O O 2(0) 2(0)
Tatsuya Shiji 0(0) O(1) - - - - - - 1(1) 1(1)
Ryozo Suzuki 0(0) - - - - - O - 1(0) 1(0)

1962Edytuj

MeczeEdytuj

Data Przeciwnik Wynik Miejsce
25.08   Tajlandia 3-1 Dżakarta
29.08   Indie 0-2 Dżakarta
30.08   Korea Południowa 0-1 Dżakarta
08.09   Malezja 2-2 Kuala Lumpur
12.09   Pakistan 1-1 Kuala Lumpur
15.09   Birma 1-3 Kuala Lumpur
21.09   Singapur 1-2 Singapur

KadraEdytuj

Nazwisko -1961 25.08 29.08 30.08 08.09 12.09 15.09 21.09 1962 Razem
Ryuzo Hiraki 27(1) O O - - O - - 3(0) 30(1)
Yasuo Takamori 25(0) - - O O - O - 3(0) 28(0)
Michihiro Ozawa 23(0) O O O O O O O 7(0) 30(0)
Mitsuo Kamata 19(1) O O O O O O O(1) 7(1) 26(2)
Saburo Kawabuchi 18(6) O O O O(1) O O(1) - 6(2) 24(8)
Shigeo Yaegashi 18(2) O(1) O O O(1) O(1) O O 7(3) 25(5)
Masashi Watanabe 17(6) - - O - - O O 3(0) 20(6)
Yoshio Furukawa 17(0) - - - - O - O 2(0) 19(0)
Masakatsu Miyamoto 16(0) O O O O O O O 7(0) 23(0)
Masao Uchino 15(3) - - O O O - - 3(0) 18(3)
Tsukasa Hosaka 7(0) O O O O - O O 6(0) 13(0)
Takehiko Kawanishi 7(0) - - - - - - O 1(0) 8(0)
Teruki Miyamoto 5(3) O(1) O O O O O O 7(1) 12(4)
Hiroshi Katayama 4(0) - - - - - - O 1(0) 5(0)
Ryuichi Sugiyama 3(0) O O - O O O O 6(0) 9(0)
Takayuki Kuwata 2(1) O(1) - - - - O O 3(1) 5(2)
Shozo Tsugitani 2(0) - O - - - - O 2(0) 4(0)
Ryozo Suzuki 1(0) O O O O O O O 7(0) 8(0)
Yoshinobu Ishii 0(0) - - - - - - O 1(0) 1(0)

1963Edytuj

MeczeEdytuj

Data Przeciwnik Wynik Miejsce
08.08   Pakistan 4-3 Kuala Lumpur
10.08   Tajlandia 4-1 Kuala Lumpur
12.08   Wietnam Południowy 5-1 Kuala Lumpur
13.08   Korea Południowa 1-1 Kuala Lumpur
15.08   Chiny 0-2 Kuala Lumpur

KadraEdytuj

Nazwisko -1962 08.08 10.08 12.08 13.08 15.08 1963 Razem
Michihiro Ozawa 30(0) O O O O O 5(0) 35(0)
Yasuo Takamori 28(0) O - - - O 2(0) 30(0)
Mitsuo Kamata 26(2) O O O O - 4(0) 30(2)
Shigeo Yaegashi 25(5) O(1) O O(3) O O 5(4) 30(9)
Masakatsu Miyamoto 23(0) - O O O O 4(0) 27(0)
Masashi Watanabe 20(6) O(1) O(1) O(1) O O 5(3) 25(9)
Tsukasa Hosaka 13(0) O O O O O 5(0) 18(0)
Teruki Miyamoto 12(4) O(1) O(1) O O O 5(2) 17(6)
Ryuichi Sugiyama 9(0) O(1) O O O O 5(1) 14(1)
Ryozo Suzuki 8(0) O O O O O 5(0) 13(0)
Hiroshi Katayama 5(0) O O O O O 5(0) 10(0)
Shozo Tsugitani 4(0) O O(2) O(1) O(1) O 5(4) 9(4)
Aritatsu Ogi 0(0) O - - - - 1(0) 1(0)

1964Edytuj

MeczeEdytuj

Data Przeciwnik Wynik Miejsce
03.03   Singapur 2-1 Singapur
16.10   Ghana 2-3 Tokio

KadraEdytuj

Nazwisko -1963 03.03 16.10 1964 Razem
Michihiro Ozawa 35(0) O - 1(0) 36(0)
Shigeo Yaegashi 30(9) O(1) O(1) 2(2) 32(11)
Mitsuo Kamata 30(2) O O 2(0) 32(2)
Masakatsu Miyamoto 27(0) O - 1(0) 28(0)
Masashi Watanabe 25(9) O - 1(0) 26(9)
Tsukasa Hosaka 18(0) O - 1(0) 19(0)
Teruki Miyamoto 17(6) O O 2(0) 19(6)
Ryuichi Sugiyama 14(1) O O(1) 2(1) 16(2)
Ryozo Suzuki 13(0) O O 2(0) 15(0)
Hiroshi Katayama 10(0) - O 1(0) 11(0)
Shozo Tsugitani 9(4) O - 1(0) 10(4)
Aritatsu Ogi 1(0) - O 1(0) 2(0)
Kunishige Kamamoto 0(0) O(1) O 2(1) 2(1)
Takao Nishiyama 0(0) O - 1(0) 1(0)
Nobuyuki Oishi 0(0) O - 1(0) 1(0)
Kenzo Yokoyama 0(0) - O 1(0) 1(0)
Yoshitada Yamaguchi 0(0) - O 1(0) 1(0)
Hisao Kami 0(0) - O 1(0) 1(0)

1965Edytuj

MeczeEdytuj

Data Przeciwnik Wynik Miejsce
14.03   Hongkong 2-1 Hongkong
22.03   Birma 1-1 Rangun
25.03   Singapur 4-1 Singapur
27.03   Pakistan 1-1 Kuala Lumpur

KadraEdytuj

Nazwisko -1964 14.03 22.03 25.03 27.03 1965 Razem
Shigeo Yaegashi 32(11) O O O O 4(0) 36(11)
Mitsuo Kamata 32(2) - O O O 3(0) 35(2)
Masakatsu Miyamoto 28(0) - O O(1) - 2(1) 30(1)
Masashi Watanabe 26(9) O - O O 3(0) 29(9)
Saburo Kawabuchi 24(8) O O - - 2(0) 26(8)
Teruki Miyamoto 19(6) O O O O(1) 4(1) 23(7)
Ryuichi Sugiyama 16(2) O O O(3) O 4(3) 20(5)
Ryozo Suzuki 15(0) - O - - 1(0) 16(0)
Hiroshi Katayama 11(0) O O O O 4(0) 15(0)
Shozo Tsugitani 10(4) - O - O 2(0) 12(4)
Kunishige Kamamoto 2(1) O(2) O(1) - O 3(3) 5(4)
Aritatsu Ogi 2(0) - - O O 1(0) 4(0)
Kenzo Yokoyama 1(0) O O O O 4(0) 5(0)
Yoshitada Yamaguchi 1(0) O O O O 4(0) 5(0)
Hisao Kami 1(0) O O - O 3(0) 4(0)
Kiyoshi Tomizawa 0(0) O - - O 2(0) 2(0)
Katsuyoshi Kuwahara 0(0) - O O - 2(0) 2(0)
Takeshi Ono 0(0) - - O - 1(0) 1(0)
Masanobu Izumi 0(0) - - O - 1(0) 1(0)

1966Edytuj

MeczeEdytuj

Data Przeciwnik Wynik Miejsce
10.12   Indie 2-1 Bangkok
11.12   Iran 3-1 Bangkok
14.12   Pakistan 1-0 Bangkok
16.12   Singapur 5-1 Bangkok
17.12   Tajlandia 5-1 Bangkok
18.12   Iran 0-1 Bangkok
19.12   Singapur 2-0 Bangkok

KadraEdytuj

Nazwisko -1965 10.12 11.12 14.12 16.12 17.12 18.12 19.12 1966 Razem
Shigeo Yaegashi 36(11) O O - - - - - 2(0) 38(11)
Masakatsu Miyamoto 30(1) - O O O O - O 5(0) 35(1)
Masashi Watanabe 29(9) - - - O(1) - O - 2(1) 31(10)
Teruki Miyamoto 23(7) O(2) O O O(1) O - - 5(3) 28(10)
Ryuichi Sugiyama 20(5) O O(1) O O(1) - O O 6(2) 26(7)
Ryozo Suzuki 16(0) - O O O O O O 6(0) 22(0)
Hiroshi Katayama 15(0) O O O O O O - 6(0) 21(0)
Kunishige Kamamoto 5(4) O O(1) O(1) O(2) O(1) O O(1) 7(6) 12(10)
Yoshitada Yamaguchi 5(0) O O O O O O O 7(0) 12(0)
Kenzo Yokoyama 5(0) O O O O O O - 6(0) 11(0)
Aritatsu Ogi 4(0) O O(1) O O O(1) O O 7(2) 11(2)
Hisao Kami 4(0) O O O O - - O 5(0) 9(0)
Yasuyuki Kuwahara 0(0) - - O - O(2) O O 4(2) 4(2)
Ikuo Matsumoto 0(0) O O O - O(1) - - 4(1) 4(1)
Takaji Mori 0(0) - - - O O O O 4(0) 4(0)
Kazuo Imanishi 0(0) O - - - O O - 3(0) 3(0)
Takeo Kimura 0(0) - - - - O - O(1) 2(1) 2(1)
Masahiro Hamazaki 0(0) - - - O - - O 2(0) 2(0)

1967Edytuj

MeczeEdytuj

Data Przeciwnik Wynik Miejsce
27.09   Filipiny 15-0 Tokio
30.09   Chiny 4-0 Tokio
03.10   Liban 3-1 Tokio
07.10   Korea Południowa 3-3 Tokio
10.10   Wietnam Południowy 1-0 Tokio

KadraEdytuj

Nazwisko -1966 27.09 30.09 03.10 07.10 10.10 1967 Razem
Shigeo Yaegashi 38(11) - O O O - 3(0) 41(11)
Mitsuo Kamata 35(2) - - O - O 2(0) 37(2)
Masakatsu Miyamoto 35(1) - - O - - 1(0) 36(1)
Masashi Watanabe 31(10) O(1) O - - O 3(1) 34(11)
Teruki Miyamoto 28(10) O(4) O O O(1) O 5(5) 33(15)
Ryuichi Sugiyama 26(7) O(2) O O O(1) O(1) 5(4) 31(11)
Hiroshi Katayama 21(0) O O O O O 5(0) 26(0)
Kunishige Kamamoto 12(10) O(6) O(3) O(1) O(1) O 5(11) 17(21)
Yoshitada Yamaguchi 12(0) O O - O O 4(0) 16(0)
Aritatsu Ogi 11(2) O(1) O(1) O(1) O O 5(3) 16(5)
Kenzo Yokoyama 11(0) O O O O O 5(0) 16(0)
Hisao Kami 9(0) O O - O O 4(0) 13(0)
Yasuyuki Kuwahara 4(2) O(1) - - - - 1(1) 5(3)
Ikuo Matsumoto 4(1) - - O O O 3(0) 7(1)
Takaji Mori 4(0) O O O(1) O O 5(1) 9(1)
Takeo Kimura 2(1) - - O - - 1(0) 3(1)
Kiyoshi Tomizawa 2(0) O - - - - 1(0) 3(0)
Koji Funamoto 0(0) O - - - - 1(0) 1(0)

1968Edytuj

MeczeEdytuj

Data Przeciwnik Wynik Miejsce
30.03   Australia 2-2 Sydney
31.03   Australia 1-3 Melbourne
04.04   Australia 3-1 Adelaide
14.10   Nigeria 3-1 Puebla

KadraEdytuj

Nazwisko -1967 30.03 31.03 04.04 14.10 1968 Razem
Shigeo Yaegashi 41(11) O O O O 4(0) 45(11)
Mitsuo Kamata 37(2) O - O O 3(0) 40(2)
Masakatsu Miyamoto 36(1) - O - O 2(0) 38(1)
Masashi Watanabe 34(11) - O O - 2(0) 36(11)
Teruki Miyamoto 33(15) O O O O 4(0) 37(15)
Ryuichi Sugiyama 31(11) O O O(1) O 4(1) 35(12)
Hiroshi Katayama 26(0) O - O O 3(0) 29(0)
Ryozo Suzuki 22(0) O - O - 2(0) 24(0)
Kunishige Kamamoto 17(21) O(2) O O(2) O(3) 4(7) 21(28)
Aritatsu Ogi 16(5) O - O O 3(0) 19(5)
Yoshitada Yamaguchi 16(0) O O O - 3(0) 19(0)
Kenzo Yokoyama 16(0) O - O O 3(0) 19(0)
Hisao Kami 13(0) O O - - 2(0) 15(0)
Takaji Mori 9(1) O O O O 4(0) 13(1)
Ikuo Matsumoto 7(1) O - - O 2(0) 9(1)
Yasuyuki Kuwahara 5(3) - O(1) - O 2(1) 7(4)
Takeo Kimura 3(1) O O - - 2(0) 5(1)
Kiyoshi Tomizawa 3(0) - O - - 1(0) 4(0)
Koji Funamoto 1(0) - O - - 1(0) 2(0)
Junji Kawano 0(0) - O - - 1(0) 1(0)

1969Edytuj

MeczeEdytuj

Data Przeciwnik Wynik Miejsce
10.10   Australia 1-3 Seul
12.10   Korea Południowa 2-2 Seul
16.10   Australia 1-1 Seul
18.10   Korea Południowa 0-2 Seul

KadraEdytuj

Nazwisko -1968 10.10 12.10 16.10 18.10 1969 Razem
Mitsuo Kamata 40(2) O O O O 4(0) 44(2)
Masakatsu Miyamoto 38(1) O - - O 2(0) 40(1)
Teruki Miyamoto 37(15) O O(1) O(1) - 3(2) 40(17)
Masashi Watanabe 36(11) O(1) - O O 3(1) 39(12)
Ryuichi Sugiyama 35(12) O O O O 4(0) 39(12)
Hiroshi Katayama 29(0) O O O O 4(0) 33(0)
Aritatsu Ogi 19(5) O O O O 4(0) 23(5)
Yoshitada Yamaguchi 19(0) O O O O 4(0) 23(0)
Kenzo Yokoyama 19(0) O O O - 3(0) 22(0)
Takaji Mori 13(1) O O O O 4(0) 17(1)
Ikuo Matsumoto 9(1) - O O - 2(0) 11(1)
Yasuyuki Kuwahara 7(4) O O(1) O O 4(1) 11(5)
Takeo Kimura 5(1) O - - - 1(0) 6(1)
Koji Funamoto 2(0) - - - O 1(0) 3(0)
Junji Kawano 1(0) - - O - 1(0) 2(0)
Yoshio Kikugawa 0(0) - O - O 2(0) 2(0)
Tsuyoshi Kunieda 0(0) - - O O 2(0) 2(0)
Tadao Onishi 0(0) O - - - 1(0) 1(0)
Eizo Yuguchi 0(0) - - - O 1(0) 1(0)

BibliografiaEdytuj