Marcin Michał Wiszowaty

polski prawnik

Marcin Michał Wiszowaty (ur. 1 stycznia 1976 w Gdańsku[1][2]) – polski prawnik, doktor habilitowany nauk prawnych, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Gdańskiego, prodziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego[3], specjalista w zakresie prawa konstytucyjnego.

Marcin Michał Wiszowaty
Kraj działania  Polska
Data i miejsce urodzenia 1 stycznia 1976
Gdańsk
doktor habilitowany nauk prawnych
Specjalność: prawo konstytucyjne
Alma Mater Uniwersytet Gdański
Doktorat 2006 – prawo
Uniwersytet Gdański
Habilitacja 2016 – prawo
Uniwersytet Gdański
profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Gdańskiego
Jednostka Katedra Prawa Konstytucyjnego i Instytucji Politycznych
Prodziekan ds. studiów niestacjonarnych
Wydział Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego
Odznaczenia
Srebrny Krzyż Zasługi

ŻyciorysEdytuj

W 1994 ukończył III Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Westerplatte w Gdańsku. W 1999 uzyskał na Uniwersytecie Gdańskim tytuł magistra prawa[1][4] (praca magisterska pt. Legitymacja szlachectwa polskiego w zaborze rosyjskim i Królestwie Polskim napisana pod kierunkiem Ryszarda Łaszewskiego[5]). W tym samym roku zatrudniony na stanowisku asystenta w Katedrze Prawa Konstytucyjnego i Instytucji Politycznych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. W 2006 na podstawie napisanej pod kierunkiem Andrzeja Szmyta rozprawy pt. Regulacja prawna lobbyingu w Polsce na tle rozwiązań państw obcych uzyskał na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego stopień naukowy doktora nauk prawnych w zakresie prawa, specjalność: prawo konstytucyjne. Tam też na podstawie dorobku naukowego oraz rozprawy pt. Zasada monarchiczna i jej przejawy we współczesnych ustrojach europejskich i pozaeuropejskich monarchii mieszanych. Studium z zakresu prawa konstytucyjnego otrzymał w 2016 stopień doktora habilitowanego nauk prawnych w zakresie prawa, specjalność: prawo konstytucyjne[6].

Był adiunktem i został profesorem nadzwyczajnym Uniwersytetu Gdańskiego zatrudnionym w Katedrze Prawa Konstytucyjnego i Instytucji Politycznych Wydziału Prawa i Administracji[6][7]. Był wykładowcą Powszechnej Wyższej Szkoły Humanistycznej „Pomerania” w Chojnicach[6], Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku i Wyższej Szkoły Gospodarowania Nieruchomościami w Warszawie. W latach 2004–2005 sekretarz Sądu Polubownego przy Pomorskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej w Gdańsku[5].

W latach 2009–2010 ekspert ds. legislacji w Biurze Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu. Ekspert zewnętrzny Kancelarii Senatu w zakresie prawa konstytucyjnego. Wykładowca Pomorskiej Rady Adwokackiej w Gdańsku[5].

Dorobek naukowyEdytuj

Jest autorem ponad 150 publikacji w języku polskim, a także w języku angielskim, hiszpańskim i włoskim. Uczestnik, referent i przewodniczący sesji na krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych w kraju i zagranicą. Zainteresowania badawcze i dorobek naukowy Marcina Wiszowatego obejmują: prawo parlamentarne (organizację i funkcjonowanie Sejmu i Senatu), w tym proces tworzenia prawa (m.in. lobbing i rzecznictwo interesów, etyka parlamentarna, ocena skutków regulacji, konsultacje publiczne i opiniowanie), porównawcze prawo konstytucyjne współczesnych republik i monarchii mieszanych (konstytucyjnych/parlamentarnych), kwestie funkcji, uprawnień i pozycji ustrojowej prezydenta, instytucje demokracji bezpośredniej, prawo wyborcze (m.in. cisza wyborcza, organizacja wyborów, kampania wyborcza), zagadnienia protokołu dyplomatycznego, regulacja prawna heraldyki i falerystyki, współczesne relikty prawa szlacheckiego[4]. Publikował m.in. w „Państwie i Prawie”, „Przeglądzie Sejmowym”, „Studiach Prawniczych PAN”, „Studiach Wyborczych”, „Białostockich Studiach Prawniczych”, „Gdańskich Studiach Prawniczych”, „Przeglądzie Prawa Konstytucyjnego”, „Przeglądzie Konstytucyjnym”, „Studia Iuridica Toruniensia”, „Toruńskich Studiach Polsko-Włoskich”. Jego publikacje książkowe to:

 • Regulacja prawna lobbingu na świecie. Historia, elementy, stan obecny, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2008, ​ISBN 978-83-7059-858-7​;
 • Działalność lobbingowa w procesie stanowienia prawa. Komentarz, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2010, ​ISBN 978-83-7666-033-2​;
 • Zasada monarchiczna i jej przejawy we współczesnych ustrojach europejskich i pozaeuropejskich monarchii mieszanych. Studium z zakresu prawa konstytucyjnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2015, ​ISBN 978-83-7865-289-2​;
 • W kręgu zagadnień parlamentarnych. Wybrane problemy praktyki w świetle opinii konstytucyjnoprawnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2016, ​ISBN 978-83-7865-423-0​ (we współautorstwie z A. Szmytem i K. Grajewskim);
 • Miscellanea parlamentarne, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2017, ​ISBN 978-83-7865-590-9​ (we współautorstwie z A. Szmytem i K. Grajewskim);
 • Partie polityczne w Polsce. Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2017, ​ISBN 978-83-7865-543-5​ (we współautorstwie z A. Gajdą, K. Grajewskim, A. Rytel-Warzochą i P. Uziębłą)[7].

Odznaczenia i nagrodyEdytuj

Postanowieniem Prezydenta RP z dnia 14 października 2010 r. odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi za wybitne zasługi na rzecz odrodzenia ruchu korporacyjnego w Polsce[8]. W 2017 otrzymał II nagrodę w LII edycji konkursu miesięcznika „Państwo i Prawo” w kategorii najlepsza rozprawa habilitacyjna[9]. Laureat nagrody indywidualnej I stopnia (2017) i nagrody zespołowej I stopnia (2018) rektora Uniwersytetu Gdańskiego za wybitne osiągnięcia naukowe.

Życie prywatne i działalność społecznaEdytuj

Wywodzi się z rodziny Wiszowatych herbu Pierzchała. W 1994 był współzałożycielem, później sekretarzem, a w latach 2004–2008 prezesem Zarządu Głównego Związku Szlachty Polskiej[10]. Sekretarz redakcji (1994–1999), a później redaktor naczelny (1999–2008) „Verbum Nobile”[11]. W 2005 przyjęty w poczet członków korporacji akademickiej Konwent Polonia, gdzie pełnił kolejne funkcje we władzach stowarzyszenia. Członek Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego, United Kingdom Constitutional Law Association, Polskiego Towarzystwa Heraldycznego oraz Towarzystwa Miłośników Kartuz. Jego dziadkiem macierzystym był Leon Brylowski.

PrzypisyEdytuj

 1. a b Who is who w Polsce. Encyklopedia biograficzna z życiorysami znanych Polek i Polaków, Hübners blaues Who is Who, Zug 2007 (dodatek CD).
 2. Wiszowaty, Marcin Michał (1976-).. bn.org.pl. [dostęp 2018-07-25].
 3. Władze. Wydział Prawa i Administracji, prawo.ug.edu.pl [dostęp 2019-01-20].
 4. a b Author and contact. konstytuty.pl. [dostęp 2018-07-25].
 5. a b c Marcin Wiszowaty: Załącznik nr 2 do wniosku o wszczęcie postępowania habilitacyjnego (Autoreferat). 2015-09-23. [dostęp 2018-08-09].
 6. a b c Dr hab. Marcin Michał Wiszowaty, [w:] baza „Ludzie nauki” portalu Nauka Polska (OPI) [online] [dostęp 2018-07-25].
 7. a b dr hab. Marcin Michał Wiszowaty, prof. UG. ug.edu.pl. [dostęp 2018-07-25].
 8. Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 października 2010 r. o nadaniu orderu i odznaczeń, Rej. 362/2010, "Monitor Polski" M.P. z 2011 r. nr 4, poz. 54
 9. Krzysztof Sobczak: „Państwo i Prawo” wyróżniło najlepsze prace habilitacyjne i doktorskie. prawo.pl, 2017-06-26. [dostęp 2018-08-09].
 10. 9 października 2004 r., Warszawa – I (III) sprawozdawczo-wyborcze Walne Zebranie Członków Związku Szlachty Polskiej. szlachta.org.pl. [dostęp 2018-08-09].
 11. "Verbum Nobile": Historia, szlachta.org.pl [dostęp 2018-08-14].