Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

najwyższy przedstawiciel Senatu RP

Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej – najwyższy przedstawiciel Senatu Rzeczypospolitej, stojący na straży jego praw i godności. Jest wybierany bezwzględną większością głosów na pierwszym posiedzeniu Senatu[1].

Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Ilustracja
Herb Rzeczypospolitej Polskiej
Obecny Marszałek Senatu RP
Obecny Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Tomasz Grodzki
Stanowisko
Państwo

 Polska

Data utworzenia

31 października 1548

Pierwszy Marszałek Senatu RP

Mikołaj Dzierzgowski

Obecny Marszałek Senatu RP

Tomasz Grodzki

Obecny od

12 listopada 2019

Siedziba

Senat Rzeczypospolitej Polskiej

Strona internetowa
Polska
Godło RP
Ten artykuł jest częścią serii:
Ustrój i polityka
Polski
Portal Polska
Byli marszałkowie senatu (od lewej): Adam Struzik, Bogdan Borusewicz, Alicja Grześkowiak, Longin Pastusiak w Senacie (2014)

Obecnie stanowisko Marszałka Senatu RP zajmuje Tomasz Grodzki (wybrany do Senatu z listy Koalicji Obywatelskiej).

Obowiązki Marszałka SenatuEdytuj

 • stoi na straży praw i godności Senatu,
 • reprezentuje Senat,
 • prowadzi sprawy z zakresu stosunków z Sejmem, z parlamentami innych krajów, a także z instytucjami oraz innymi organami Unii Europejskiej,
 • ustala plan pracy Senatu, po zasięgnięciu opinii Konwentu Seniorów,
 • zwołuje posiedzenia Senatu,
 • ustala projekt porządku obrad po zasięgnięciu opinii Konwentu Seniorów,
 • przewodniczy obradom Senatu i czuwa nad ich przebiegiem,
 • zarządza drukowanie ustaw uchwalonych przez Sejm, projektów ustaw, projektów uchwał, opinii Komisji Spraw Unii Europejskiej i innych druków senackich, a także doręczenie ich senatorom,
 • nadaje bieg dokumentom przedkładanym w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii,
 • sprawuje nadzór nad terminowością prac Senatu i jego organów,
 • sprawuje nadzór nad pracami komisji senackich i zleca im rozpatrzenie określonych spraw,
 • zwołuje posiedzenia Prezydium Senatu, przewodniczy obradom i kieruje jego pracami,
 • zwołuje Konwent Seniorów i przewodniczy jego obradom,
 • czuwa nad wykonywaniem wobec Senatu, organów Senatu i senatorów konstytucyjnych i ustawowych obowiązków przez organy państwowe i samorządu terytorialnego, podporządkowane im jednostki oraz inne obowiązane podmioty,
 • dokonuje ocen wykonywania przez organy państwowe i samorządu terytorialnego obowiązków wobec Senatu, organów Senatu i senatorów oraz przedstawia te oceny senatorom,
 • udziela senatorom pomocy w wykonywaniu mandatu i podejmuje, na ich wniosek, odpowiednie środki zmierzające do załatwienia przedłożonych spraw,
 • sprawuje pieczę nad spokojem i porządkiem na całym obszarze należącym do Senatu,
 • ustala projekt budżetu Kancelarii Senatu po zasięgnięciu opinii Prezydium Senatu, Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich, a w zakresie opieki nad Polonią oraz Polakami za granicą także Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą oraz nadzoruje wykonanie budżetu,
 • nadaje, w drodze zarządzenia, statut Kancelarii Senatu po zasięgnięciu opinii Prezydium Senatu oraz Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich,
 • powołuje i odwołuje Szefa Kancelarii Senatu po zasięgnięciu opinii Prezydium Senatu oraz Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich,
 • podejmuje inne czynności wynikające z Regulaminu Senatu,
 • wykonuje inne zadania przewidziane w Konstytucji i ustawach (np. wykonuje obowiązki Prezydenta RP, jeżeli Marszałek Sejmu nie może tego robić),
 • w przypadku opróżnienia urzędu prezydenta RP jest drugą osobą (po Marszałku Sejmu), która może sprawować obowiązki prezydenckie do czasu wyłonienia nowego prezydenta w wyborach powszechnych,
 • podpisuje w imieniu Senatu pisma do adresatów zewnętrznych,
 • może upoważnić senatora lub grupę senatorów do wykonywania określonych czynności[2],
 • wraz z Marszałkiem Sejmu wyraża opinię dotyczącą skrócenia kadencji Sejmu.

Zobacz teżEdytuj

PrzypisyEdytuj

 1. Marszałkowie Senatu, senat.edu.pl [dostęp 2019-08-06] [zarchiwizowane z adresu 2019-08-21].
 2. Regulamin Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. senat.gov.pl. [zarchiwizowane z tego adresu (2015-11-17)]. – art. 8.