Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

najwyższy przedstawiciel Senatu RP

Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej – najwyższy przedstawiciel Senatu Rzeczypospolitej, stojący na straży jego praw i godności. Jest wybierany bezwzględną większością głosów na pierwszym posiedzeniu Senatu[1].

Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Ilustracja
Herb Rzeczypospolitej Polskiej
Obecny Marszałek Senatu RP
Obecny Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Małgorzata Kidawa-Błońska
Stanowisko
Państwo

 Polska

Data utworzenia

31 października 1548

Pierwszy Marszałek Senatu RP

Mikołaj Dzierzgowski

Obecny Marszałek Senatu RP

Małgorzata Kidawa-Błońska

Obecny od

13 listopada 2023

Siedziba

Senat Rzeczypospolitej Polskiej

Strona internetowa
Byli marszałkowie senatu (od lewej): Adam Struzik, Bogdan Borusewicz, Alicja Grześkowiak, Longin Pastusiak w Senacie (2014)

Obecnie stanowisko Marszałka Senatu RP zajmuje Małgorzata Kidawa-Błońska (wybrana do Senatu z listy Koalicji Obywatelskiej).

Obowiązki Marszałka Senatu

edytuj
 • stoi na straży praw i godności Senatu,
 • reprezentuje Senat,
 • prowadzi sprawy z zakresu stosunków z Sejmem, z parlamentami innych krajów, a także z instytucjami oraz innymi organami Unii Europejskiej,
 • ustala plan pracy Senatu, po zasięgnięciu opinii Konwentu Seniorów,
 • zwołuje posiedzenia Senatu,
 • ustala projekt porządku obrad po zasięgnięciu opinii Konwentu Seniorów,
 • przewodniczy obradom Senatu i czuwa nad ich przebiegiem,
 • zarządza drukowanie ustaw uchwalonych przez Sejm, projektów ustaw, projektów uchwał, opinii Komisji Spraw Unii Europejskiej i innych druków senackich, a także doręczenie ich senatorom,
 • nadaje bieg dokumentom przedkładanym w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii,
 • sprawuje nadzór nad terminowością prac Senatu i jego organów,
 • sprawuje nadzór nad pracami komisji senackich i zleca im rozpatrzenie określonych spraw,
 • zwołuje posiedzenia Prezydium Senatu, przewodniczy obradom i kieruje jego pracami,
 • zwołuje Konwent Seniorów i przewodniczy jego obradom,
 • czuwa nad wykonywaniem wobec Senatu, organów Senatu i senatorów konstytucyjnych i ustawowych obowiązków przez organy państwowe i samorządu terytorialnego, podporządkowane im jednostki oraz inne obowiązane podmioty,
 • dokonuje ocen wykonywania przez organy państwowe i samorządu terytorialnego obowiązków wobec Senatu, organów Senatu i senatorów oraz przedstawia te oceny senatorom,
 • udziela senatorom pomocy w wykonywaniu mandatu i podejmuje, na ich wniosek, odpowiednie środki zmierzające do załatwienia przedłożonych spraw,
 • sprawuje pieczę nad spokojem i porządkiem na całym obszarze należącym do Senatu,
 • ustala projekt budżetu Kancelarii Senatu po zasięgnięciu opinii Prezydium Senatu, Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich, a w zakresie opieki nad Polonią oraz Polakami za granicą także Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą oraz nadzoruje wykonanie budżetu,
 • nadaje, w drodze zarządzenia, statut Kancelarii Senatu po zasięgnięciu opinii Prezydium Senatu oraz Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich,
 • powołuje i odwołuje Szefa Kancelarii Senatu po zasięgnięciu opinii Prezydium Senatu oraz Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich,
 • podejmuje inne czynności wynikające z Regulaminu Senatu,
 • wykonuje inne zadania przewidziane w Konstytucji i ustawach (np. wykonuje obowiązki Prezydenta RP, jeżeli Marszałek Sejmu nie może tego robić),
 • w przypadku opróżnienia urzędu prezydenta RP jest drugą osobą (po Marszałku Sejmu), która może sprawować obowiązki prezydenckie do czasu wyłonienia nowego prezydenta w wyborach powszechnych,
 • podpisuje w imieniu Senatu pisma do adresatów zewnętrznych,
 • może upoważnić senatora lub grupę senatorów do wykonywania określonych czynności[2],
 • wraz z Marszałkiem Sejmu wyraża opinię dotyczącą skrócenia kadencji Sejmu.

Zobacz też

edytuj

Przypisy

edytuj
 1. Marszałkowie Senatu [online], senat.edu.pl [dostęp 2019-08-06] [zarchiwizowane z adresu 2019-08-21].
 2. Regulamin Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. senat.gov.pl. [zarchiwizowane z tego adresu (2015-11-17)]. – art. 8.