Masa atomowa

Masa atomowa – masa atomu, w atomowych jednostkach masy [u]. Zwykle skrótowo określa się tak względną masę atomową.

Względna masa atomowaEdytuj

Przez względną masę atomową rozumie się liczbę, określającą, ile razy masa jednego reprezentatywnego atomu danego pierwiastka chemicznego jest większa od 1/12 masy atomu izotopu 12C, przy czym pod pojęciem reprezentatywnego atomu rozumie się atom o średniej masie wyliczonej proporcjonalnie ze wszystkich stabilnych izotopów danego pierwiastka, ze względu na ich rozpowszechnienie na Ziemi.

Masa atomowa jest wyrażana w atomowych jednostkach masy [u].

Liczbowo jest równa iloczynowi masy pojedynczego atomu danego pierwiastka i liczby Avogadra

 

Można ją zapisać również wzorem

 

gdzie:

  – względna masa atomowa,
 bezwzględna masa atomowa,
  g – 1/12 masy jednego atomu węgla izotopu 12C.

Bezwzględna masa atomowaEdytuj

Bezwzględna masa atomowa jest masą atomu, wyrażoną w jednostkach masy (np. kilogramach). Wygodniejsza w użyciu jest względna masa atomowa, dlatego to ona jest zazwyczaj podawana. Znając względną masę atomową, można obliczyć bezwzględną przez podzielenie przez liczbę Avogadra, tj. przez  .

Zobacz teżEdytuj