Metoda złotego podziału

Metoda złotego podziałunumeryczna metoda optymalizacji jednowymiarowej funkcji celu.

Algorytm ten może być używany przy minimalizacji kierunkowej razem z innymi metodami optymalizacji funkcji wielowymiarowych, takich jak metody gradientowe (np. metoda gradientu prostego, metoda Newtona) lub bezgradientowe (np. metoda Gaussa-Seidela, metoda Powella).

Innymi metodami optymalizacji jednowymiarowej są metoda dychotomii, metoda punktu środkowego, metoda Newtona.

Zadanie optymalizacji jednowymiarowejEdytuj

Niech dana będzie funkcja celu  

 

oraz przedział   w którym   jest unimodalna (jest ciągła i posiada co najwyżej jedno ekstremum lokalne). Zadaniem optymalizacji jednowymiarowej funkcji   jest znalezienie jej minimum w przedziale  

Warto podkreślić fakt, iż algorytmy minimalizacji jednowymiarowej działają poprawnie jedynie dla przedziałów w których funkcja jest unimodalna. Jeżeli zadana funkcja nie posiada tej własności, należy znaleźć jej przedziały unimodalności i zastosować opisywaną metodę do każdego z nich.

AlgorytmEdytuj

Idea algorytmuEdytuj

 
Metoda złotego podziału. Badane są wartości funkcji w punktach   i   Zgodnie z rysunkiem   z czego wynika, iż minimum musi znajdować się w przedziale  

Funkcja ciągła   w przedziale   posiada dokładnie jedno minimum x*. Minimum to można znaleźć poprzez kolejne podziały zadanego przedziału. W tym celu należy obliczyć wartości funkcji w dwóch punktach   i   takich, że   a następnie zbadać ich wielkości:

 • Jeżeli   to szukane minimum znajduje się w przedziale  
 • Jeżeli   to szukane minimum znajduje się w przedziale  

W ten sposób można dowolnie zawężać przedział w którym znajduje się minimum, aż do momentu gdy spełniony zostanie warunek:

 

dla ustalonej dokładności obliczeń  

Wielkość otrzymanego w wyniku powyższego postępowania przedziału po   krokach wynosi:   gdzie   jest stałym współczynnikiem o który zmniejszana jest wielkość przedziałów w kolejnych krokach algorytmu.

Złoty podziałEdytuj

W metodzie złotego podziału wartość współczynnika   jest dobrana w taki sposób, aby przy kolejnych iteracjach wykorzystywać obliczoną w poprzednim kroku wartość funkcji jednej z dwóch próbek (  lub  ). Aby osiągnąć powyższą własność, wartość współczynnika   musi być równa wartości złotego podziału:

 

skąd wzięła się nazwa metody.

Strategię obliczania minimum funkcji można zapisać:

 1.  
 2. Jeśli:
  •  
  •  
 3. Jeśli   to STOP, w przeciwnym wypadku powtórz punkt 2.

PseudokodEdytuj

Algorytm można również zapisać przy pomocy poniższego kodu w języku C:

float GoldenRatioMethod( float a, float b )
{
    // współczynnik złotego podziału
    float k = ( sqrt( 5 ) - 1 ) / 2;

    // lewa i prawa próbka
    float xL = b - k * ( b - a );
    float xR = a + k * ( b - a );

    // pętla póki nie zostanie spełniony warunek stopu
    while ( ( b - a ) > EPSILON )
    {
        // porównaj wartości funkcji celu lewej i prawej próbki
        if ( f( xL ) < f( xR ) )
        {
            // wybierz przedział [a, xR]
            b = xR;
            xR = xL;
            xL = b - k * ( b - a );
        }
        else
        {
            // wybierz przedział [xL, b]
            a = xL;
            xL = xR;
            xR = a + k * ( b - a );
        }
    }

    // zwróć wartość środkową przedziału
    return ( a + b ) / 2;
}

Zbieżność metodyEdytuj

Kolejne obliczane przedziały w metodzie złotego podziału są wielkości:

 

z czego wynika iż zbieżność metody jest liniowa (rząd zbieżności wynosi   zaś współczynnik zbieżności  ). Ilość iteracji   potrzebna do zawężenia przedziału początkowego   do zadanej dokładności   wynosi:

 

Zobacz teżEdytuj

BibliografiaEdytuj

 • Fortuna Z., Macukow B., Wąsowski J.: Metody Numeryczne, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2006.
 • Stachurski A., Wierzbicki A.: Podstawy optymalizacji, Oficyna Wydawnicza PW, 1999.

Linki zewnętrzneEdytuj