Mianowanie na pierwszy stopień oficerski

Pierwszy stopień oficerski nadaje w Polsce Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, natomiast wręczenie tego stopnia stanowi element ceremoniału wojskowego, nawiązujący do średniowiecznej tradycji rycerskiejpasowania na rycerza.

Mianowanie na pierwszy stopień oficerski przez gen. armii Ministra ON W. Jaruzelskiego, lata 70 XX w.
Patent oficerski z 1938 r.
Akt mianowania na stopień ppor. Sił Zbrojnych PRL z 1979 r.

Pierwszym stopniem oficerskim jest w Polsce podporucznik i przyznawany jest on – w warunkach pokoju – po ukończeniu uczelni wraz ze studium wojskowym lub przeszkoleniem wojskowym oraz ukończeniu kursu oficerskiego (obecnie absolwent uczelni musi ukończyć jedynie kurs, uczelniane studium wojskowe i przeszkolenie wojskowe zlikwidowano), absolwentom szkoły oficerskiej (w Polsce szkoły oficerskie zaliczane są do kategorii szkół wyższych), której studenci noszą w czasie studiów tytuł podchorążych, absolwentom uczelni instytucji podległych Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji np. Szkoła Główna Służby Pożarniczej. Wyjątkowo prymusi promowani byli na stopień porucznika, a w jednym przypadku kapitana.

Współcześnie uroczystość wręczenia pierwszego stopnia oficerskiego odbywa się publicznie, na placu apelowym np. jednostki wojskowej, Komendy Wojewódzkiej lub na centralnym placu miasta, z udziałem rodzin mianowanych podchorążych. Wręczenia dokonuje zazwyczaj zaproszony na tę uroczystość generał (admirał) służby czynnej. Ceremonia odbywa się przez dotknięcie przez generała szablą lewego ramienia przyklękającego przed nim na jednym kolanie podchorążego. Po tej czynności świeżo mianowany oficer wstaje i przyjmuje od generała gratulacje.

Jeśli promocja absolwenta Akademii Marynarki Wojennej odbywa się na okręcie, przy schodzeniu nowo mianowanego oficera z jego pokładu, towarzyszy mu świst trapowy wykonywany przez 8 marynarzy, która to liczba jest zarezerwowana dla admirała. Ma to symbolizować życzenia awansu właśnie do tego stopnia.

Analogiczny ceremoniał stosowany jest przy promocjach funkcjonariuszy na pierwszy stopień oficerski Straży Granicznej, Policji (na stopień podkomisarza), PSP (na stopień młodszego kapitana), Służby Więziennej itd.