Miara rozkładu

Miara rozkładu – liczbowa charakterystyka rozkładu cechy, dostarczająca informacji na temat właściwości tego rozkładu.

Taką charakterystykę określa się w zależności od przedmiotu badania statystycznego jako:

  • parametr – jeśli analizowane są dane z pełnej populacji
  • statystykę – jeśli przedmiotem badania są dane z próby losowej

Miary rozkładu można podzielić na:

Wśród miar rozkładu wyróżnia się również miary klasyczne, to znaczy takie, które przy obliczaniu uwzględniają wszystkie wartości cechy z próby.