Ministerstwo Żeglugi (1960–1974)

Ministerstwo Żeglugi (1960–1974) – urząd ministra, centralny organ administracji rządowej, członek Rady Ministrów, powołany w celu kierowania i zarządzania całokształtem spraw związanych z polityka morską

Powołanie urzędu Edytuj

Na podstawie ustawy z 1960 r. o utworzeniu Centralnego Urzędu Gospodarki Wodnej i przekształceniu urzędu Ministra Żeglugi i Gospodarki Wodnej w urząd Ministra Żeglugi ustanowiono nowy urząd[1] .

Zakres działania urzędu Edytuj

Zgodnie z ustawą z 1960 r. zachowano zakres działania jaki ustanowiono dla urzędu Ministra Żeglugi i Gospodarki Wodnej z 1957 r., z wyjątkiem drobnych zmian w art. 2 ust. 2 pkt 1 (skreślenie) oraz w art. 2 ust. 2 pkt 2, polegającym na zmianie szyku zdania[1].

W dziedzinie żeglugi morskiej i rybołówstwa morskiego sprawy Edytuj

 • eksploatacji i rozbudowy floty handlowej i rybackiej;
 • eksploatacji i rozbudowy portów i przystani;
 • morskich stoczni remontowych;
 • przedsiębiorstw usługowych związanych z żeglugą morską i rybołówstwem morskim;
 • bezpieczeństwa żeglugi;
 • ochrony brzegów morskich;
 • ochrony rybołówstwa morskiego;
 • nadzoru technicznego na urządzeniami żeglugowymi, portowymi i rybołówstwa morskiego;
 • wyznaczanie i wysyłanie za granicę przedstawicieli w porozumieniu z Ministrem Spraw Zagranicznych.

W dziedzinie dróg wodnych i żeglugi śródlądowych sprawy Edytuj

– eksploatacji i administracji żeglugowej śródlądowych dróg wodnych;

 • portów rzecznych;
 • stoczni rzecznych.

W dziedzinie przemysłu rybnego sprawy Edytuj

 • przetwórstwa rybnego;
 • skupu ryb;
 • hurtowego i detalicznego obrotu rybami we współdziałaniu z zainteresowanymi ministrami.

W dziedzinie gospodarki wodnej Edytuj

 • wykonywanie uprawnień zastrzeżonych w prawie wodnym naczelnym organem administracji państwowej;
 • ewidencjonowanie i bilansowanie zasobów wód powierzchniowych i podziemnych na podstawie materiałów opracowanych przez właściwe organy;
 • ustalanie zasad prawidłowego i racjonalnego gospodarowania zasobami wód;
 • wydawanie przepisów o budowie, utrzymaniu i eksploatacji wszystkich zakładów, budowli i urządzeń wodnych;
 • koordynowanie i nadzorowanie eksploatacji zasobów wodnych oraz sprawowanie ogólnego nadzoru nad działalnością wszelkich zakładów, budowli i urządzeń wodnych mających wpływ na gospodarkę wodną;
 • inicjowanie i ustalanie programu kompleksowych inwestycji wodnych;
 • opracowanie perspektywicznych planów gospodarki wodnej;
 • koordynowanie i opiniowanie resortowych i terenowych planów inwestycyjnych w zakresie gospodarki wodnej;
 • sprawowanie nadzoru i kontroli nad ochroną wód przed zanieczyszczeniami oraz nad całokształtem gospodarki ściekowej;
 • sprawy ochrony przeciwpowodziowej;
 • obsługa hydrologiczna i meteorologiczna dla potrzeb gospodarki narodowej i ochrony Państwa.

Zniesienie urzędu Edytuj

Na podstawie ustawy z 1974 r. o utworzeniu urzędu Ministra Handlu Zagranicznego i Gospodarki Morskiej zniesiono urząd Ministra Żeglugi[2].

Przypisy Edytuj

 1. a b Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. o utworzeniu Centralnego Urzędu Gospodarki Wodnej i przekształceniu urzędu Ministra Żeglugi i Gospodarki Wodnej w urząd Ministra Żeglugi. Dz. U. 1960 nr 29 poz. 163
 2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o utworzeniu urzędu Ministra Handlu Zagranicznego i Gospodarki Morskiej. Dz. U. 1974 nr 13 poz. 78