Ministerstwo Kultury i Sztuki (PRL)

ministerstwo PRL i III RP w latach 1944–1997

Ministerstwo Kultury i Sztuki (PRL) – polskie ministerstwo istniejące w latach 1944–1997, powołane w celu ustalania kierunków rozwoju kultury i sztuki oraz wspierania jej działalności. Minister był członkiem Rady Ministrów.

Ministerstwo Kultury i Sztuki
Państwo

 Polska

Data utworzenia

15 września 1944

Data likwidacji

4 września 1997

Siedziba

Warszawa

brak współrzędnych

Ustanowienie urzędu w 1944 edytuj

Na podstawie ustawy Krajowej Rady Narodowej z 1944 r. o tymczasowym  trybie wydawania dekretów z mocą ustawy PKWN postanowił powołać Resort Kultury i Sztuki[1].

Ministrowie edytuj

Zakres działania resortu z 1944 edytuj

 • piecza  na twórczością oraz sztuką odtwórczą w dziedzinie literatury, teatru, muzyki, choreografii, sztuk plastycznych i zdobniczych, fotografiki, cyrku,
 • krzewienie kultury i sztuki w  kraju ;
 • propaganda polskiej kultury i sztuki za granicą,
 • piecza nad muzeami i ich zakładanie oraz ochrona zabytków,
 • szkolnictwo artystyczne. Resort kultury i Sztuki dzielił się  na następujące wydziały:
 • ogólny,
 • szkolnictwa artystycznego,
 • teatralny,
 • muzyczny,
 • sztuk plastycznych,
 • muzeów i konserwacji zabytków,
 • literatury,
 • fotografiki
 • estrady i cyrku (referat),
 • radia, kina i płyt. (referat).

W grudniu 1944 r. powołano Rząd Tymczasowy PR w ramach którego kierownik Resortu Kultury i Sztuki uzyskał rangę  Ministra Kultury i Sztuki.

Zakres działania urzędu z 1961 edytuj

Na podstawie ustawy z 1961 r. o zakresie działania Ministra Kultury i Sztuki ustanowiono urząd[2].

Zakres działania Ministra Kultury i Sztuki obejmował sprawy:

 • realizowania państwowej polityki kulturalnej oraz koordynowania działalności urzędów, instytucji państwowych, społecznych i gospodarczych w tej dziedzinie,
 • twórczości artystycznej i opieki nad twórcami oraz popieranie społecznej działalności artystycznej,
 • bibliotek i czytelnictwa, muzeów i ochrony zabytków,
 • kształcenia artystycznego oraz studiów kulturalno-oświatowych,
 • przedsiębiorstw i instytucji: artystycznych i widowiskowych, wydawnictwa, księgarskich,
 • nagrań fonograficznych, produkcji, rozpowszechniania i wyświetlania filmów oraz produkcji przemysłowej przedsiębiorstw resortu dla potrzeb kinematografii, produkcji instrumentów muzycznych i płyt gramofonowych,
 • przemysłu fonograficznego,
 • współpracy z zagranica w dziedzinie kultury i sztuki w porozumieniu z Ministrem Spraw Zagranicznych,
 • udzielanie na podstawie szczegółowych przepisów zezwoleń na prowadzenie działalności w dziedzinie objętych zakresem działania Ministerstwa Kultury i Sztuki.

Zakres działania urzędu z 1982 r. edytuj

Na podstawie ustawy z 1982 r. o urzędzie Ministra Kultury i Sztuki powołano urząd[3].

Celem działalności urzędu było:

 • stwarzanie warunków dla rozwoju wszystkich dziedzin kultury narodowej,
 • zapewnienie powszechnego i demokratycznego uczestnictwa społeczeństwa w życiu kulturalnym,
 • ochrony dóbr kultury oraz tradycji i dziedzictwa narodowego,
 • upowszechnianie humanistycznych wartości kultury narodowej i światowej,
 • dbanie o właściwe miejsce kultury w życiu narodu i w rozwoju społeczno-gospodarczym socjalistycznego Państwa.

Do zakresu działania urzędu należały sprawy:

 • określania kierunków polityki kulturalnej i sposobów jej realizacji,
 • popierania twórczości artystycznej i literackiej, - popierania twórczości artystycznej i literackiej,
 • plastyki i wystaw artystycznych,
 • kinematografii,
 • wydawnictw, księgarstwa, bibliotek i czytelnictwa,
 • przemysłu poligraficznego, muzycznego i fonograficznego,
 • tworzenia warunków do upowszechniania twórczości oraz ochrony praw twórców i artystów wykonawców,
 • tworzenia warunków rozwoju placówek upowszechniania kultury,
 • rozwoju społecznego ruchu kulturalnego i artystycznego,
 • ochrony dóbr kultury, muzealnictwa oraz kultury ludowej i rękodzieła artystycznego,
 • szkolnictwa artystycznego i kształcenia w dziedzinie kultury i sztuki,
 • edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży, w porozumieniu z Ministerstwem Oświaty i Wychowania,  
 • upowszechniania kultury polskiej za granicą oraz współpracy z zagranicą w dziedzinie kultury i sztuki w porozumieniu z Ministrem Spraw Zagranicznych.

Zniesienie urzędu edytuj

Na podstawie ustawy z 1997 r. o działach administracji rządowej, określono zakres działów administracji rządowej oraz właściwości ministra kierującego danym działem. W ramach klasyfikacji administracji rządowej ustanowiono dział kultura, obejmujący sprawy działalności kulturalnej, w tym mecenatu państwowego nad działalnością kulturalną[4].

Na podstawie rozporządzenie Rady Ministrów z 1999 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego ustanowiono nowy resort[5].


Przypisy edytuj

 1. Dekret Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 15 września 1944 r. o zakresie działania i organizacji Resortu Kultury i Sztuki. Dz.U. z 1944 r. nr 5, poz. 25
 2. Ustawa z dnia 16 lutego 1961 r. o zakresie działania Ministra Kultury i Sztuki. Dz.U. z 1961 r. nr 10, poz. 53
 3. Ustawa z dnia 4 maja 1982 r. o urzędzie Ministra Kultury i Sztuki. Dz.U. z 1982 r. nr 14, poz. 112
 4. Ustawa z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej. Dz.U. z 1997 r. nr 141, poz. 943
 5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 października 1999 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Dz.U. z 1999 r. nr 91, poz. 1014