Ministerstwo Przemysłu

ministerstwo PRL i III RP

Ministerstwo Przemysłu – polskie ministerstwo istniejące w latach 1987–1991, powołane w celu realizowania polityki przemysłowej państwa i poczynań kierunkowych sprzyjających rozwojowi przedsiębiorczości. Minister był członkiem Rady Ministrów.

Ministerstwo Przemysłu
Państwo

 Polska

Data utworzenia

23 października 1987

Data likwidacji

28 czerwca 1991

Siedziba

Warszawa

brak współrzędnych

Ustanowienie urzędu edytuj

Na podstawie ustawy z 1987 r. o utworzeniu urzędu Ministra Przemysłu ustanowiono nowy urząd w miejsce zniesionego urzędu Ministra Górnictwa i Energetyki, urzędu Ministra Hutnictwa i Przemysłu Maszynowego urzędu Ministra Przemysłu Chemicznego i Lekkiego oraz Urzędu Gospodarki Materiałowej i Paliwowej[1].

Ministrowie edytuj

Zakres działania urzędu edytuj

Do zadań Ministra Przemysłu należy realizacja polityki przemysłowej państwa w stosunku do wszystkich podmiotów gospodarczych, niezależnie od formy własności, a w szczególności:

 • opracowywanie założeń polityki przemysłowej państwa,
 • analizowanie i prognozowanie potrzeb społeczeństwa i gospodarki na podstawowe wyroby i usługi przemysłowe w celu opracowywania założeń, prognoz rozwoju i studiów przedplanowych,
 • zapewnianie sprawnego i efektywnego funkcjonowania przemysłu,
 • współdziałanie w kształtowaniu systemów ekonomiczno-finansowych, służących do sterowania działalnością przemysłową i sprzyjających rozwojowi państwowych, spółdzielczych i prywatnych podmiotów gospodarczych,
 • inicjowanie przedsięwzięć organizacyjnych i ekonomiczno-finansowych, wspierających rozwój przedsiębiorczości oraz umożliwiających optymalne wykorzystanie czynników wytwórczych w celu poprawy efektów ekonomicznych, rzeczowych i jakościowych,
 • tworzenie warunków sprzyjających dostosowaniu ilości i jakości wyrobów i usług przemysłowych do potrzeb odbiorców krajowych i zagranicznych,
 • wspieranie rozwoju małych przedsiębiorstw przemysłowych,
 • współdziałanie w opracowywaniu planów społeczno-gospodarczych oraz planu finansowego i budżetu państwa.

Kierunki przekształceń strukturalnych w przemyśle edytuj

Do zadań urzędu Ministra Przemysłu należało określanie kierunków i inicjowanie przekształceń strukturalnych w przemyśle oraz wdrażanie i upowszechnianie postępu naukowo-technicznego i organizacyjnego w celu zapewnienia nowoczesności i wysokiej jakości produkcji i usług przez:

 • tworzenie technicznych, ekonomicznych i organizacyjnych warunków do przekształceń strukturalnych w przemyśle, w tym przez gospodarowanie środkami Funduszu Zmian Strukturalnych w Przemyśle,
 • realizację polityki inwestycyjnej w przemyśle, w tym koordynowanie i nadzorowanie procesu realizacji inwestycji centralnych,
 • tworzenie i inicjowanie tworzenia przedsiębiorstw państwowych, zakładanie i inicjowanie zakładania spółek oraz występowanie z inicjatywą tworzenia jednostek drobnej wytwórczości, a także innych jednostek organizacyjnych,
 • inicjowanie prac badawczo-rozwojowych, współdziałanie w ich programowaniu, tworzenie warunków do prowadzenia tych prac oraz do wdrażania nowoczesnych rozwiązań naukowo-technicznych i organizacyjnych,
 • ustalanie kierunków przekształceń organizacyjnych w przemyśle,
 • współdziałanie w realizacji polityki licencyjnej, ocena wykorzystania nabytych licencji oraz tworzenie warunków ich racjonalnego wykorzystania,
 • organizowanie systemu oraz zapewnianie warunków dla przepływu i wykorzystania informacji naukowo-technicznej i ekonomicznej w przemyśle,
 • kształtowanie zasad i realizacja polityki doboru i doskonalenia kadr kierowniczych w przemyśle.

Zasady efektywnego gospodarowania edytuj

Minister Przemysłu zobowiązany był do określanie zasad i tworzenie warunków do efektywnego gospodarowania surowcami, materiałami, paliwami i energią w celu zmniejszenia energochłonności i materiałochłonności przemysłu przez:

 • ustalanie zasad racjonalnej i oszczędnej gospodarki materiałami, surowcami, paliwami i energią,
 • współdziałanie w ustalaniu zasad zaopatrzenia materiałowo-technicznego gospodarki,
 • ustalanie i kontrolowanie stosowania norm i normatywów zużycia surowców, materiałów, paliw, energii oraz norm ubytków naturalnych,
 • kształtowanie warunków pozyskiwania i wykorzystywania surowców wtórnych i odpadowych, regeneracji części zamiennych oraz ustalanie zasad gospodarki opakowaniami,
 • tworzenie warunków optymalizacji metod kontroli jakości materiałów i wyrobów przemysłowych,
 • koordynowanie rozwoju górnictwa skalnego,
 • opracowywanie i upowszechnianie zasad racjonalnej eksploatacji maszyn i urządzeń w gospodarce narodowej, w tym ustalanie warunków ich dopuszczania do eksploatacji i obrotu,
 • podejmowanie działań w celu eliminowania lub ograniczania szkodliwego wpływu działalności przemysłowej na środowisko,
 • podejmowanie działań na rzecz poprawy warunków bezpieczeństwa i higieny pracy.

Współpraca gospodarcza z zagranicą edytuj

Urząd Ministra Przemysłu w zakresie współdziałanie w realizacji współpracy gospodarczej z zagranicą:

 • określaniu proeksportowych kierunków rozwoju przemysłu,
 • ustalaniu zasad współpracy z zagranicą przedsiębiorstw i innych jednostek organizacyjnych oraz przez nadzór, w zakresie określonym w odrębnych przepisach, nad tą współpracą,
 • inicjowaniu tworzenia wspólnych przedsiębiorstw z zagranicznymi podmiotami gospodarczymi i spółek z udziałem kapitału zagranicznego.

Zadania i obowiązki urzędu jako organu założycielskiego edytuj

Minister Przemysłu wykonywał na zasadach i w trybie określonych w odrębnych przepisach zadania i obowiązki organu założycielskiego przedsiębiorstw państwowych oraz organu sprawującego nadzór nad działalnością jednostek badawczo-rozwojowych, w zakresie:

 • przemysłu paliwowo-energetycznego,
 • przemysłu metalurgicznego,
 • przemysłu elektromaszynowego,
 • przemysłu chemicznego,
 • przemysłu mineralnego,
 • przemysłu drzewno-papierniczego,
 • przemysłu lekkiego,
 • innych przemysłów nie objętych zakresem działania innych naczelnych i centralnych organów administracji państwowej.

Zniesienie urzędu edytuj

Na podstawie ustawy z 1991 r. o utworzeniu urzędu Ministra Przemysłu i Handlu zniesiono urząd Ministra Przemysłu[2].

Przypisy edytuj

 1. Ustawa z dnia 23 października 1987 r. o utworzeniu urzędu Ministra Przemysłu. Dz.U. z 1987 r. nr 33, poz. 172
 2. Ustawa z dnia 28 czerwca 1991 r. o utworzeniu Urzędu Ministra Przemysłu i Handlu. Dz.U. z 1991 r. nr 66, poz. 286