Ministerstwo Spraw Wewnętrznych (PRL)

ministerstwo PRL

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych – struktura administracji państwowej PRL, która w latach 1954–1990 nadzorowała organy administracyjno-porządkowe oraz kontrolowała działalność organów bezpieczeństwa państwa (od 1956).

W wyniku likwidacji Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego w 1954, zostały powołane dwie odrębne struktury, Komitet do spraw Bezpieczeństwa Publicznego oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Już dwa lata później, czyli w 1956, dokonano następnych zmian (między innymi) Ustawą z dnia 13 listopada 1956 został rozwiązany Komitet do spraw Bezpieczeństwa Publicznego, a kompetencje dotychczas mu podległe – walka ze szpiegostwem, dywersją, terrorem, oraz inne wrogie działania skierowane przeciwko PRL, przeszły w zakres działań Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

Nowy resort i zmiany w strukturze MSW w 1956 r. edytuj

Po likwidacji Komitetu ds.BP ówczesny minister SW Władysław Wicha wydał pisemny rozkaz nr 31/56 z dnia 28 listopada 1956 r. (MSW AB- 2335/56) do pracowników MSW i byłych funkcjonariuszy zlikwidowanego Komitetu do Spraw Bezpieczeństwa Publicznego, którzy weszli w skład Resortu Spraw Wewnętrznych –

Na podstawie Ustawy z dnia 13 XI b.r. ulega rozwiązaniu z dniem dzisiejszym Komitet do Spraw Bezpieczeństwa Publicznego.
Kompetencje organów bezpieczeństwa ograniczone do zadań walki ze szpiegostwem, dywersją, terrorem i inną wrogą działalnością skierowaną przeciw Polsce Ludowej, przechodzą do zakresu działania Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. (...….)
Równocześnie musi być nadal twórczo rozwijany wieloletni dorobek organów bezpieczeństwa w doskonaleniu umiejętności i środków walki z wrogiem. (..…)

Dla stworzenia warunków, aby organa MSW mogły służyć wiernie polskim masom pracującym i skutecznie ochraniać nasze państwo ludowe przed wrogą działalnością międzynarodowej i rodzimej reakcji, koniecznym jest aby szeregi Służby Bezpieczeństwa składały się z pracowników ideowo zahartowanych i dojrzałych politycznie, o dużym doświadczeniu życiowym i głębokim szacunku dla ludzi pracy. (...)

Witam was serdecznie w szeregach funkcjonariuszy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.
Dawaliście nieraz dowody oddania sprawie socjalizmu i ofiarności w walce z wrogami władzy ludowej, naszego państwa i narodu. (...)

Walczcie skutecznie ze szpiegami, dywersantami, terrorystami i innymi wrogami Polski Ludowej.

Zespolenie organów powołanych do walki z przestępczością, a więc Służby Bezpieczeństwa, Milicji Obywatelskiej, Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Wojsk Ochrony Pogranicza w szeregach funkcjonariuszy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych stwarza warunki zapewnienia lepszego bezpieczeństwa, spokoju i porządku w naszym kraju[1].

Minister Spraw Wewnętrznych (-) Wł[adysław] Wicha

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 13 listopada 1956, ustalono następujące jednostki organizacyjne MSW –

Jednostki o charakterze pionów organizacyjnych
 • Komenda Główna Milicji Obywatelskiej
 • Komenda Główna Straży Pożarnych
 • Komenda Główna Terenowej Obrony Przeciwlotniczej
 • Główny Zarząd Geodezji i Kartografii
 • Centralny Zarząd Służby Zdrowia
Jednostki Organizacyjne Wojsk Wewnętrznych
 • Dowództwo Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego
 • Dowództwo Wojsk Ochrony Pogranicza
 • Zarząd Informacji Wojsk Wewnętrznych
Pozostałe jednostki Ministerstwa
 1. Jednostki związane ze Służbą Bezpieczeństwa
 • Gabinet Ministra
 • Główny Inspektorat
 • Departament I (ds. wywiadu)
 • Departament II (ds. kontrwywiadu)
 • Departament III (do spraw walki z działalnością antypaństwową w kraju)
 • Departament IV (organizacje religijne i mniejszości narodowe) (powołany 9 czerwca 1962).
 • Departament V (przemysł, Solidarność w zakładach pracy) [powołany w 1979 jako III „A”]
 • Departament VI (rolnictwo, gospodarka żywnościowa) [powołany 30 listopada 1984 r]
 • Departament Społeczno-Administracyjny
 • Departament Wojskowy
 • Biuro Nadzoru nad Orzecznictwem Karno-Administracyjnym
 • Biuro Paszportów Zagranicznych
 • Biuro Ochrony Rządu
 • Biuro T (Techniki Operacyjnej)
 • Biuro Ewidencji Operacyjnej
 • Biuro A (szyfrów)
 • Biuro B (obserwacji zewnętrznej)
 • Biuro W (perlustracji i korespondencji)
 • Biuro Śledcze MSW
 • Biuro Rejestracji Cudzoziemców
 • Departament Kadr i Szkolenia
 • Główny Inspektorat Ochrony Przemysłu
 • Samodzielny Wydział Organizacji
 1. Jednostki usługowe
 • Departament Finansowy
 • Departament Inwestycji
 • Zarząd Zaopatrzenia
 • Zarząd Transportowy
 • Zarząd Łączności
 • Zarząd Uzbrojenia
 • Zarząd Organizacyjno-Wojskowy
 • Zarząd Spraw Socjalnych i Kultury
 • Centralne Archiwum Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
 • Główny Inspektorat Ochrony Przemysłu
 • Zarząd Administracyjno-Gospodarczy
 • Biuro Głównego Komitetu Przeciwpowodziowego
Do Wojewódzkich Komend Milicji Obywatelskiej włączono następujące jednostki organizacyjne
 • Wydział II (ds. kontrwywiadu)
 • Wydział III (ds. działalności antypaństwowej w kraju)
 • Wydział (Samodzielna sekcja) Ewidencji Operacyjnej
 • Wydział (Samodzielna sekcja) (T) Techniki Operacyjnej
 • Wydział (Samodzielna sekcja) (B) Obserwacji
 • Wydział (Samodzielna sekcja) Śledczy
 • Samodzielna Sekcja W (perlustracji i korespondencji)
 • Samodzielna Sekcja A (szyfrów)
Do Powiatowych Komend Milicji Obywatelskiej włączono Referaty ds. kontrwywiadu i walki z działalnością antypaństwową w kraju

Stanowiska służbowe i stopnie edytuj

W ministerstwie SW do 1990 roku obowiązywały następujące stanowiska służbowe i przyporządkowane stopnie im stopnie[2].

Stanowiska służbowe Przyporządkowane stopnie
minister generał dywizji – generał broni
wiceminister generał dywizji
szef służby generał dywizji
zastępca szefa służby generał brygady
dyrektor departamentu pułkownik / generał brygady
zastępca dyrektora departamentu pułkownik
naczelnik wydziału pułkownik
zastępca naczelnika wydziału podpułkownik
starszy inspektor major / podpułkownik
inspektor kapitan / major
młodszy inspektor podporucznik / kapitan

Szefowie służb MSW na 25 maja 1982 edytuj

 • Minister – gen. dyw. Czesław Kiszczak
 • I Zastępca Ministra Podsekretarz Stanu – gen. dyw. Bogusław Stachura
 • Szef Służby Bezpieczeństwa, Podsekretarz Stanu – gen. bryg. Władysław Ciastoń
 • Szef Służby Wywiadu i Kontrwywiadu podsekretarz stanu – gen. bryg. Władysław Pożoga
 • Szef Służby Zabezpieczenia Materiałów podsekretarz stanu – gen. bryg. Stanisław Zaczkowski
 • Komendant Główny Milicji Obywatelskiej – gen. bryg. Józef Beim
 • Szef Wojsk MSW Dyrektor Generalny – gen. bryg. Lucjan Czubiński
 • Szef Służby Kadr i Doskonalenia Zawodowego Dyrektor Generalny – gen. bryg. B. Jedynak
 • Szef Służby Zabezpieczenia Operacyjnego Dyrektor Generalny – gen. bryg. K. Straszewski
 • Szef Służby Polityczno-Wychowawczej Dyrektor generalny – gen. bryg. E. Tarała

Schemat organizacyjny MSW w dniu 15 lutego 1990 edytuj

 • Minister Spraw Wewnętrznych
 • Polityczny Komitet Doradczy Ministra Spraw Wewnętrznych
 • Sekretariat Polityczny Komitetu Doradczego Ministra SW
 • Komitet Koordynacyjny Rady Ministrów ds. przestrzegania prawa
 • I Zastępca Ministra SW
 • Zespół Doradców
 • Podsekretarz Stanu
 • Gabinet Ministra
 • GIM
 • Departament Finansów
 • Nieetatowy Zespół Doradców ds. Reformy Systemu Bezpieczeństwa Państwa
DEPARTAMENTY I SŁUŻBY
 • Szef Służby Wywiadu i Kontrwywiadu
  • Departament Wywiadu
  • Departament Kontrwywiadu
  • Biuro Szyfrów
  • Wojska Ochrony Pogranicza
 • Szef Służby Bezpieczeństwa
 • Departament Społeczno-Administracyjny
  • Biuro Prawne
  • Zarząd I MOB
  • Rzecznik Prasowy
  • Wydział Prasowy
 • Szef Służby Milicji Obywatelskiej
  • Departament Prewencji i Porządku Publicznego
  • Departament Kryminalny
  • Biuro Informacji i Planowania Działalności MO
  • Biuro Ruchu Drogowego
  • Biuro Dochodzeniowe-Śledcze
  • Instytut Kryminalistyki
  • Przejściowe Biuro Paszportów
 • Szef Służby Kadr i Szkolenia Wychowawczego
 • Szef Służby Zabezpieczenia Operacyjnego
  • Departament Techniki
  • Biuro B – Obserwacji
  • Zarząd Łączności Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
  • Biuro C – Centralne Archiwum
  • Departament PESEL
  • Rada Naukowo Techniczna
 • Szef Służby Zabezpieczenia Materiałowego
  • Departament Gospodarki Materiałowo Technicznej
  • Departament Inwestycji
  • Departament Zdrowia i Spraw Socjalnych
  • Zarząd Administracyjno-Gospodarczy
  • Komenda Główna Straży Pożarnych

Stan osobowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych PRL edytuj

Dane pochodzą z lat 1980–1990.

Ministrowie bezpieczeństwa publicznego edytuj

Ministrowie spraw wewnętrznych PRL edytuj

Galeria pieczęci edytuj

Przypisy edytuj

 1. Całość tego dokumentu można zobaczyć w: Henryk Piecuch Akcje specjalne: od Bieruta do Ochaba, „Tajna Historia Polski” Agencja Wydawnicza CB Warszawa 1996, strony 468-469. ISBN 83-86245-10-7.
 2. Jan Larecki Wielki leksykon Służb specjalnych świata st 373, Książka i wiedza 2007 ISBN 978-83-05-13484-2.

Bibliografia edytuj

 • Henryk Piecuch – Akcje Specjalne: Od Bieruta do Ochaba, Agencja Wydawnicza CB Warszawa 1996
 • Henryk Dominiczak – Organy bezpieczeństwa PRL 1944-1990. Rozwój i działalność w świetle dokumentów MSW, Warszawa 1997
 • Filip Musiał – Podręcznik bezpieki, IPN Kraków 2007
 • Aparat bezpieczeństwa w Polsce. Kadra kierownicza, tom I, 1944-1956. Krzysztof Szwagrzyk (red.). Warszawa: Instytut Pamięci Narodowej, Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2005. ISBN 83-89078-94-5. [dostęp 2015-10-17].
 • Aparat bezpieczeństwa w Polsce. Kadra kierownicza, t. 2, 1956-1975, red. P. Piotrowski, IPN Warszawa 2006
 • Aparat bezpieczeństwa w Polsce. Kadra kierownicza, t. 3, 1975-1990, red. P. Piotrowski, IPN Warszawa 2008
 • Instrukcje pracy operacyjnej aparatu bezpieczeństwa (1945-1989), red. T. Ruzikowski, IPN Warszawa 2004
 • Aparat bezpieczeństwa w latach 1944–1956. Taktyka, strategia, metody, cz. I: Lata 1945–1947, oprac. A. Paczkowski, Warszawa 1994
 • Aparat bezpieczeństwa w latach 1944–1956. Taktyka, strategia, metody, cz. II: Lata 1948–1949, oprac. A. Paczkowski, Warszawa 1996
 • Aparat bezpieczeństwa w Polsce w latach 1950–1952. Taktyka, strategia, metody, oprac. A. Dudek, A. Paczkowski, Warszawa 2000
 • Aparat bezpieczeństwa w Polsce w latach 1953–1954. Taktyka, strategia, metody, oprac. G. Majchrzak, A. Paczkowski, Warszawa 2004