Ministerstwo Spraw Wewnętrznych (Polska)

Ministerstwo Spraw Wewnętrznychurząd administracji rządowej obsługujący ministra właściwego do spraw wewnętrznych, odpowiedzialnego przede wszystkim za nadzór organów utrzymujących w państwie bezpieczeństwo i porządek publiczny.

W Polsce na przestrzeni lat w za sprawy wewnętrzne odpowiadali ministrowie stojący na czele następujących struktur: