Ministerstwo byłej Dzielnicy Pruskiej

Utworzenie i zasięg terytorialny edytuj

Ministerstwo byłej Dzielnicy Pruskiej zostało utworzone ustawą z dnia 1 sierpnia 1919 r. o tymczasowej organizacji zarządu b. dzielnicy pruskiej (Dziennik Praw Państwa Polskiego z 1919 r. nr 64, poz. 385 Dz.U. z 1919 r. nr 64, poz. 385), która weszła w życie 12 sierpnia 1919 r.

W odróżnieniu od pozostałych ministerstw II Rzeczypospolitej zorganizowanych rzeczowo, zakres działania Ministerstwa byłej Dzielnicy Pruskiej określony był terytorialnie. Swoją właściwością obejmowało ziemie byłego zaboru pruskiego – województwo poznańskie i województwo pomorskie. Podjęto także kroki zmierzające do podporządkowania ministerstwu Śląska, lecz ministerstwo zlikwidowano zanim rozstrzygnięto przynależność państwową tej prowincji. Siedzibą Ministra byłej Dzielnicy Pruskiej był Zamek Cesarski w Poznaniu.

Struktura organizacyjna edytuj

Ministerstwo byłej Dzielnicy Pruskiej podzielono na rzeczowe departamenty, przypominające ministerstwa w Warszawie, co miało ułatwić włączanie poszczególnych działów do właściwości ministrów rzeczowych. Poza departamentami funkcjonowało Biuro Prezydialne i Komitet Gospodarczy. Departamenty (według regulaminu ministerstwa zatwierdzonego przez Ministra byłej Dzielnicy Pruskiej 6 listopada 1919 r.):

 • Departament Centralny
 • Departament Polityczny
 • Departament Sprawiedliwości
 • Departament Spraw Wewnętrznych
 • Departament Rolnictwa i Dóbr Państwowych
 • Departament Skarbu
 • Departament Przemysłu i Handlu
 • Departament Kolei Żelaznych
 • Departament Poczt i Telegrafów
 • Departament Pracy i Opieki Społecznej
 • Departament Robót Publicznych
 • Departament Aprowizacji
 • Departament Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego
 • Departament Kultury i Sztuki
 • Departament Zdrowia Publicznego

Nie wszystkie departamenty funkcjonowały od początku istnienia ministerstwa. Nie wszystkie też funkcjonowały do jego likwidacji, ulegały zniesieniu w miarę unifikacji struktur ministerstwa z resztą kraju.

Pozycja i zadania Ministra byłej Dzielnicy Pruskiej edytuj

Ustrojową pozycję ministra określiła ustawa sierpniowa tworząca ministerstwo. Według niej minister:

 • wchodził w skład Rady Ministrów na prawach przysługujących pozostałym ministrom,
 • pełnił władzę wykonawczą,
 • posiadał kompetencje ustawodawcze,
 • miał swój udział przy obsadzie personalnej wymiaru sprawiedliwości.

Do zadań ministra, według ustawy sierpniowej, należało:

 • przejęcie administracji od Komisariatu Naczelnej Rady Ludowej i władz niemieckich,
 • administrowanie dzielnicą,
 • stopniowe przekazywanie działów administracji ministrom rzeczowym,
 • dostosowanie prawa do systemu prawnego obowiązującego w pozostałej części kraju.

Ministrowie byłej Dzielnicy Pruskiej edytuj

 • Władysław Seyda (16 sierpnia 1919 – 9 czerwca 1920, w okresie rządu Wł. Grabskiego był kierownikiem Ministerstwa byłej Dzielnicy Pruskiej do lipca 1920)
 • Władysław Kucharski (mianowany 3 lipca 1920, ministrem został dopiero 24 lipca w rządzie W. Witosa, funkcję sprawował do 23 lipca 1921)
 • Juliusz Trzciński (23 lipca 1921 – 22 października 1921)
 • Józef Wybicki (22 października 1921 – 29 kwietnia 1922)

Urzędnicy ministerstwa edytuj

Z tym tematem związana jest kategoria: Urzędnicy Ministerstwa byłej Dzielnicy Pruskiej.

Likwidacja Ministerstwa byłej Dzielnicy Pruskiej edytuj

Ministerstwo zlikwidowano ustawą z dnia 7 kwietnia 1922 r. w przedmiocie zniesienia Ministerstwa b. Dzielnicy Pruskiej (Dz.U. z 1922 r. nr 30, poz. 247). Kompetencje przysługujące Ministrowi byłej Dzielnicy Pruskiej przeszły na właściwych rzeczowo ministrów. Ministerstwo przestało istnieć z chwilą wejścia ustawy w życie, 28 kwietnia 1922 r.

Literatura edytuj

 • Andrzej Gulczyński, Ministerstwo byłej Dzielnicy Pruskiej, Poznań 1995.