Moduł:Testy jednostkowe

Template-info.png Dokumentacja modułu [zobacz] [edytuj] [historia] [odśwież]

{{#invoke:Testy jednostkowe}} zapewnia możliwość wykonywania testów jednostkowych innych skryptów, z wykorzystaniem require. Po więcej szczegółów, odwiedź stronę Wikipedia:Lua § Testy jednostkowe. Poniżej przedstawiono przykładowe wywołanie, zaczerpnięte ze strony Moduł:Banany/test:

-- Testy jednostkowe dla [[Moduł:Banany]]. Kliknij w link do strony dyskusji tej podstrony, aby wykonać test.
local p = require('Module:Testy jednostkowe')

function p:test_hello()
  self:preprocess_equals('{{#invoke:Banany | hello}}', 'Hello, world!')
end

return p
Strona dyskusji, Dyskusja modułu:Banany/test wykonuje te testy z wykorzystaniem {{#invoke: Banany/test | uruchom_testy}}. Funkcje testujące, takie jak test_hello powyżej, muszą rozpoczynać się frazą „test”. W podstronie /opis strony testowej, np. Moduł:Banany/test/opis, należy umieścić szablon informacyjny, {{Strona testowa}}, który zawiera link do strony dyskusji z wywołaniem testów.
-- Moduł:Testy jednostkowe zapewnia platformę dla testów jednostkowych innych modułów Lua w Wikipedii. Po więcej szczegółów, odwiedź stronę [[Wikipedia:Lua#Testy_jednostkowe]].
local UnitTester = {}

local frame, tick, cross
local result_table_header = "{|class=\"wikitable\"\n! !! Tekst !! Efekt oczekiwany !! Efekt rzeczywisty"
local result_table = ''
local num_failures = 0

function first_difference(s1, s2)
  if s1 == s2 then return '' end
  local max = math.min(#s1, #s2)
  for i = 1, max do
    if s1:sub(i,i) ~= s2:sub(i,i) then return i end
  end
  return max + 1
end

function UnitTester:preprocess_equals(text, expected, options)
  local actual = frame:preprocess(text)
  if actual == expected then
    result_table = result_table .. '| ' .. tick
  else
    result_table = result_table .. '| ' .. cross
    num_failures = num_failures + 1
  end
  local maybe_nowiki = (options and options.nowiki) and mw.text.nowiki or function(...) return ... end
  local differs_at = self.differs_at and (' \n| ' .. first_difference(expected, actual)) or ''
  result_table = result_table .. ' \n| ' .. mw.text.nowiki(text) .. ' \n| ' .. maybe_nowiki(expected) .. ' \n| ' .. maybe_nowiki(actual) .. differs_at .. "\n|-\n"
end

function UnitTester:preprocess_equals_many(prefix, suffix, cases, options)
  for _, case in ipairs(cases) do
    self:preprocess_equals(prefix .. case[1] .. suffix, case[2], options)
  end
end

function UnitTester:preprocess_equals_preprocess(text1, text2, options)
  local actual = frame:preprocess(text1)
  local expected = frame:preprocess(text2)
  if actual == expected then
    result_table = result_table .. '| ' .. tick
  else
    result_table = result_table .. '| ' .. cross
    num_failures = num_failures + 1
  end
  local maybe_nowiki = (options and options.nowiki) and mw.text.nowiki or function(...) return ... end
  local differs_at = self.differs_at and (' \n| ' .. first_difference(expected, actual)) or ''
  result_table = result_table .. ' \n| ' .. mw.text.nowiki(text1) .. ' \n| ' .. maybe_nowiki(expected) .. ' \n| ' .. maybe_nowiki(actual) .. differs_at .. "\n|-\n"
end

function UnitTester:preprocess_equals_preprocess_many(prefix1, suffix1, prefix2, suffix2, cases, options)
  for _, case in ipairs(cases) do
    self:preprocess_equals_preprocess(prefix1 .. case[1] .. suffix1, prefix2 .. (case[2] and case[2] or case[1]) .. suffix2, options)
  end
end

function UnitTester:equals(name, actual, expected, options)
  if actual == expected then
    result_table = result_table .. '| ' .. tick
  else
    result_table = result_table .. '| ' .. cross
    num_failures = num_failures + 1
  end
  local maybe_nowiki = (options and options.nowiki) and mw.text.nowiki or function(...) return ... end
  local differs_at = self.differs_at and (' \n| ' .. first_difference(expected, actual)) or ''
  result_table = result_table .. ' \n| ' .. name .. ' \n| ' .. maybe_nowiki(tostring(expected)) .. ' \n| ' .. maybe_nowiki(tostring(actual)) .. differs_at .. "\n|-\n"
end

local function deep_compare(t1, t2, ignore_mt)
  local ty1 = type(t1)
  local ty2 = type(t2)
  if ty1 ~= ty2 then return false end
  if ty1 ~= 'table' and ty2 ~= 'table' then return t1 == t2 end

  local mt = getmetatable(t1)
  if not ignore_mt and mt and mt.__eq then return t1 == t2 end

  for k1, v1 in pairs(t1) do
    local v2 = t2[k1]
    if v2 == nil or not deep_compare(v1, v2) then return false end
  end
  for k2, v2 in pairs(t2) do
    local v1 = t1[k2]
    if v1 == nil or not deep_compare(v1, v2) then return false end
  end

  return true
end

function val_to_str(v)
  if type(v) == 'string' then
    v = mw.ustring.gsub(v, '\n', '\\n')
    if mw.ustring.match(mw.ustring.gsub(v, '[^\'"]', ''), '^"+$') then
      return "'" .. v .. "'"
    end
    return '"' .. mw.ustring.gsub(v, '"', '\\"' ) .. '"'
  else
    return type(v) == 'table' and table_to_str(v) or tostring(v)
  end
end

function table_key_to_str(k)
  if type(k) == 'string' and mw.ustring.match(k, '^[_%a][_%a%d]*$') then
    return k
  else
    return '[' .. val_to_str(k) .. ']'
  end
end

function table_to_str(tbl)
  local result, done = {}, {}
  for k, v in ipairs(tbl) do
    table.insert(result, val_to_str(v))
    done[k] = true
  end
  for k, v in pairs(tbl) do
    if not done[k] then
      table.insert(result, table_key_to_str(k) .. '=' .. val_to_str(v))
    end
  end
  return '{' .. table.concat(result, ',') .. '}'
end

function UnitTester:equals_deep(name, actual, expected, options)
  if deep_compare(actual, expected) then
    result_table = result_table .. '| ' .. tick
  else
    result_table = result_table .. '| ' .. cross
    num_failures = num_failures + 1
  end
  local maybe_nowiki = (options and options.nowiki) and mw.text.nowiki or function(...) return ... end
  local actual_str = val_to_str(actual)
  local expected_str = val_to_str(expected)
  local differs_at = self.differs_at and (' \n| ' .. first_difference(expected_str, actual_str)) or ''
  result_table = result_table .. ' \n| ' .. name .. ' \n| ' .. maybe_nowiki(expected_str) .. ' \n| ' .. maybe_nowiki(actual_str) .. differs_at .. "\n|-\n"
end

function UnitTester:run(frame_arg)
  frame = frame_arg
  self.frame = frame
  self.differs_at = frame.args['differs_at']
  tick = frame:preprocess('{{Tak}}')
  cross = frame:preprocess('{{Nie}}')

  local table_header = result_table_header
  if self.differs_at then
    table_header = table_header .. ' !! Differs at'
  end

  -- Sort results into alphabetical order.
  local self_sorted = {}
  for key,value in pairs(self) do
    if key:find('^test') then
      table.insert(self_sorted, key)
    end
  end
  table.sort(self_sorted)
  -- Add results to the results table.
  for i,value in ipairs(self_sorted) do
    result_table = result_table .. "'''" .. value .. "''':\n" .. table_header .. "\n|-\n"
    self[value](self)
    result_table = result_table .. "|}\n\n"
  end

  return (num_failures == 0 and "<font color=\"#00af89\">'''Wszystkie testy zakończone pomyślnie.'''</font>" or "<font color=\"#d11d13\">'''" .. num_failures .. " testów nie powiodło się.'''</font>") .. "\n\n" .. frame:preprocess(result_table)
end

function UnitTester:new()
  local o = {}
  setmetatable(o, self)
  self.__index = self
  return o
end

local p = UnitTester:new()
function p.uruchom_testy(frame) return p:run(frame) end
return p