Moduł ilorazowy – struktura tworzona dla dowolnego modułu i jego podmodułu. Konstrukcja opisana niżej jest analogiczna do otrzymywania pierścienia liczb całkowitych modulo n (zobacz: arytmetyka modularna). W ten sam sposób powstają też grupa ilorazowa i pierścień ilorazowy.

Definicja

edytuj

Niech dany będzie (lewostronny) moduł   nad pierścieniem   oraz podmoduł   tego modułu. Przestrzeń ilorazowa   zdefiniowana jest za pomocą następującej relacji równoważności:

  wtedy i tylko wtedy, gdy  

dla dowolnych   Elementami   są klasy abstrakcji postaci

 

Działanie dodawania w   określone jest dla dwóch klas równoważności jako klasa równoważności sumy dwóch reprezentantów tych klas; podobnie definiuje się iloczyn przez elementy z   Tym sposobem przestrzeń ilorazowa   sama staje się modułem nad   nazywanym modułem ilorazowym. Symbolicznie:

  i
 

dla dowolnych   oraz  

Dla modułu   i podmodułu  

Moduł ilorazowy to przestrzeń klas abstrakcji   z działaniami określonymi powyżej.

Przykłady

edytuj

Niech dany będzie pierścień   liczb rzeczywistych i  -moduł   czyli pierścień wielomianów o rzeczywistych współczynnikach. Rozważmy podmoduł

 

modułu   to jest podmoduł wszystkich wielomianów podzielnych przez   Okazuje się, że relacją równoważności określoną przez ten moduł jest

  wtedy i tylko wtedy, gdy   oraz   dają tę samą resztę z dzielenia przez  

Dlatego w module ilorazowym   wielomian   będzie tym samym co   i stąd może być on postrzegany jako otrzymany z   przez utożsamienie   Moduł ilorazowy   jest izomorficzny z liczbami zespolonymi postrzeganymi jako moduł nad liczbami rzeczywistymi  

Własności

edytuj
  • Moduł ilorazowy   jest obrazem homomorficznym modułu   przez homomorfizm o jądrze   dany wzorem
 

Odwzorowanie   jest nazywane projekcją modułu   na moduł ilorazowy  .

  • Twierdzenie o izomorfizmie: dla dwóch podmodułów   modułu   prawdziwe jest
     
dla podmodułu   zachodzi
 
  • Istnieje kanoniczna odpowiedniość pomiędzy klasą izomorfizmów monomorfizmów w   a klasą izomorfizmów epimorfizmów z   monomorfizm   odpowiada modułowi ilorazowemu   a epimorfizm   odpowiada podmodułowi  
  • Jeżeli moduł jest skończenie generowany lub ma skończoną długość, to taki jest też jego dowolny moduł ilorazowy.
  • Jeżeli   jest  -algebrą (łączną, z jedynką), to
     
gdzie   jest obrazem   w  
  • Jeżeli   jest (obustronnym) ideałem w   to moduł ilorazowy   jest tym samym co pierścień ilorazowy