Modulacja delta, (modulacja DM) próbkowanie sygnału informacyjnego z dużą częstotliwością. Koncepcja Modulacji Delta polega na zmniejszeniu dynamiki zmian wartości kolejnych próbek, a zarazem na zwiększeniu korelacji między tymi próbkami. Częstotliwość DM jest znacznie większa od częstotliwości Nyquista, co skutkuje tym, że nie ma wyraźnych zmian sygnału między dwiema sąsiadującymi próbkami, a także że różnica między wartościami tych próbek jest nieznaczna. Zmiany wartości sygnału od próbki do próbki są wówczas na tyle nieznaczne, że informacja o nich (a dokładniej o tym, czy sygnał wzrósł, czy zmalał) może być zakodowana za pomocą tylko jednego znaku binarnego.

Opis działania Edytuj

Zasada działania modulatora sygnału DM polega na śledzeniu przyrostów sygnału informacyjnego w chwilach próbkowania i wytworzeniu na tej podstawie jego schodkowej aproksymacji   W każdej chwili próbkowania   wyznaczana jest próbka   sygnału informacyjnego i porównywana z aproksymowaną wartością sygnału   w poprzedniej chwili próbkowania. Następnie badany jest znak różnicy:

 

I na tej podstawie tworzony jest sygnał binarny:

 

Przybierający wartość   jeśli różnica jest dodatnia (czyli aktualna próbka sygnału jest większa od wartości aproksymowanej), oraz   jeśli różnica ta jest ujemna (czyli aktualna próbka sygnału jest mniejsza od wartości aproksymowanej).

Sygnał binarny   powstaje więc w wyniku skwantowania sygnału e(nTs) na dwa poziomy   Na podstawie sygnału   jest wyznaczana następna wartość schodkowego sygnału aproksymującego

 

która jest utrzymywana przez odcinek czas   W ten sposób jest tworzony schodkowy sygnał aproksymujący   Jeśli sygnał x(t) nie zmienia się między próbkami zbyt szybko, to błąd aproksymacji x(t) –   jest utrzymywany w przedziale   W końcowym etapie modulacji delta wyznaczana jest sekwencja kodowa kodująca binarnie sygnał   Wartości   przyporządkowywany jest znak binarny „1”, a wartości   – znak binarny „0”. Sekwencja ta jest przesyłana w postaci odpowiedniego kodu impulsowego do odbiornika sygnału DM. Do odbiornika jest zatem przesyłana zakodowana informacja jedynie o kolejnych przyrostach sygnału aproksymującego.

Literatura Edytuj

Zobacz też Edytuj