Obniżenie Bystrzycy Kłodzkiej

Obniżenie Bystrzycy Kłodzkiejmikroregion geograficzny w południowo-zachodniej Polsce, w Sudetach Środkowych, w województwie dolnośląskim, powiecie kłodzkim.

Obniżenie Bystrzycy Kłodzkiej
Megaregion

Pozaalpejska Europa Środkowa

Prowincja

Masyw Czeski

Podprowincja

Sudety
z Przedgórzem Sudeckim

Makroregion

Sudety Środkowe

Mezoregion

Rów Górnej Nysy

Mikroregion(y)

Obniżenie Bystrzycy Kłodzkiej

Zajmowane
jednostki
administracyjne

województwo dolnośląskie
powiat kłodzki

Położenie edytuj

Obniżenie Bystrzycy Kłodzkiej położone jest w środkowej części Rowu Górnej Nysy. W środku obniżenia położona jest miejscowość Bystrzyca Kłodzka. Od wschodniej strony obniżenie graniczy z Masywem Śnieżnika i Wysoczyzną Idzikowa, od północnego wschodu z małym pasmem górskim Krowiarki, od zachodu z Wysoczyzną Łomnicy oraz na małym odcinku z Górami Bystrzyckimi, na północy graniczy z Kotliną Kłodzką, a od południa sąsiaduje z Wysoczyzną Międzylesia.

Opis edytuj

Obniżenie Bystrzycy Kłodzkiej jest to niewielkie płaskie obniżenie wyniesione pomiędzy górami, położone średnio na wysokości 350 m n.p.m., która będąc podjednostkę Rowu Górnej Nysy stanowi teren o podobnym charakterze. Jest to obszar wyżynny w kształcie zbliżonym do wąskiego prostokąta o południkowym kierunku, z położoną centralnie doliną Nysy Kłodzkiej. Obniżenie wznosi się nieznacznie na południe w kierunku Wysoczyzny Międzylesia. Wschodnie tereny obniżenia nieznacznie wznoszą się w kierunku Wysoczyzny Idzikowa i Krowiarek, a zachodnie w kierunku Gór Bystrzyckich i są one bardziej podniesione na granicy z górami. Obniżenie stanowi niezalesioną kotlinę podgórska, co ma decydujący wpływ na rolniczy charakter tego terenu.

Budowa edytuj

Obniżenie zajmuje północno-wschodni fragment niecki śródsudeckiej, na oderwanym i wypiętrzonym fragmencie formacji skalnej Masywu Czeskiego, obszar ten powstał w czasie najstarszych ruchów górotwórczych, które doprowadziły do wydźwignięcia sąsiednich masywów górskich i nie podlegał zmianom w czasie późniejszych fałdowań. Ostateczny wygląd obniżenie otrzymało w okresie epoki lodowcowej, kiedy to lądolód skandynawski naniósł w dolinę warstwę osadów. Formacje geologiczne występujące w podłożu obniżenia, przykryte są osadami czwartorzędu i osadami polodowcowymi. Podłoże zbudowane jest ze skał metamorficznych wieku paleozoicznego oraz z piaskowców i mułowców, a podrzędnie ze zlepieńców górnokredowych.

Krajobraz edytuj

Krajobraz obniżenia przedstawia krajobraz wyżynny. Najwyższe wzniesienia terenu nie przekraczają 470 m n.p.m. Cały obszar jest płaski, lekko pofałdowany i łagodnie, rozcięty płytkimi dolinami potoków. Jest to teren słabo zalesiony, w małym stopniu zaludniony o charakterze rolniczym. Większość obszaru zajmują łąki, pola uprawne i nieużytki. Krajobraz przeobrażony, znacznie zurbanizowany. Obszar obniżenia jest ciekawy krajobrazowo. Występują niewielkie pasy zieleni z drzew liściastych wzdłuż koryt rzek oraz w formie przydomowych nasadzeń. Tereny po wschodniej i zachodniej stronie obniżenia zajmują niewielkie lasy świerkowe.

Rzeźba edytuj

Cały obszar obniżenia jest wyżynny z niewyraźnie zaznaczonymi wzniesieniami poprzecinany licznymi płytkimi dolinami potoków. Na obniżeniu wznosi się kilka wzniesień, jedne z wyższych występują w południowej części natomiast część północna to płaski teren lekko pofałdowany nieznacznie opadający w kierunku Kotliny Kłodzkiej.

Wody edytuj

Sieć hydrograficzna obniżenia jest bardzo dobrze rozwinięta. Obniżenie położone jest w dorzeczu Nysy Kłodzkiej, będącej lewobrzeżnym dopływem Odry. Teren obniżenia jest obszarem o gęstej sieci rzecznej. Największą rzeką jest Nysa Kłodzka płynąca południkowo środkiem obniżenia systemem swoich dopływów zbiera wody z terenu obniżenia oraz odwadnia sąsiednie tereny. Sieć wodną stanowią potoki: Głownia, Różana, Smerek, Drwina, Łomnica, Szczawinka Jastrząb, Kamieniec, Ostatki, Bystrzyca, Toczna, Porębnik, Domaszkowski Potok, Nowinka, Wilczka, Równica, Pławienka, Pławnica, Splawa, Pławna, Cieszyca, Szklarzynka oraz kilkanaście mniejszych potoczków bez nazwy.

Gleby edytuj

Przeważają gleby brunatne kwaśne, następne pozycje zajmują gleby bielicowe właściwe, brunatne bielicowe oraz opadowo-glejowe.

Bibliografia edytuj

  • Masyw Śnieżnika i Góry Bialskie, mapa turystyczna w skali 1:35 000, Wydawnictwo Kartograficzne „Compas”, Kraków 2011, ISBN 978-83-7605-086-7
  • W. Brygier, T. Dudziak, Ziemia Kłodzka, Przewodnik dla prawdziwego turysty, Oficyna Wydawnicza „Rewasz”, Pruszków 2010, ISBN 978-83-89188-95-3