Obszar specjalnej ochrony ptaków

Obszar specjalnej ochrony ptaków (OSO; ang. SPA – Special Protection Area) – obszar wyznaczony do ochrony populacji dziko występujących ptaków jednego lub wielu gatunków, w którego granicach ptaki mają korzystne warunki bytowania w ciągu całego życia, w dowolnym jego okresie albo stadium rozwoju[1]. Podstawą tworzenia i funkcjonowania tych obszarów jest dyrektywa ptasia, ale są one częścią sieci Natura 2000 tworzonej na mocy dyrektywy siedliskowej, w skład której wchodzą także obszary siedliskowe tworzone na mocy tej dyrektywy.

Szuwary na jeziorze Łebsko, obszar specjalnej ochrony ptaków „Ostoja Słowińska”

Obszary specjalnej ochrony ptaków są wyznaczane przez państwa członkowskie Unii Europejskiej i notyfikowane Komisji Europejskiej.

Zobacz też Edytuj

Przypisy Edytuj

  1. Art. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2022 r. poz. 916)