Odległość Hamminga

Odległość Hamminga (ang. Hamming distance), – wprowadzona przez Richarda Hamminga miara odmienności dwóch ciągów o takiej samej długości, wyrażająca liczbę miejsc (pozycji), na których te dwa ciągi się różnią. Innymi słowy jest to najmniejsza liczba zmian (operacji zastępowania elementu innym), jakie pozwalają przeprowadzić jeden ciąg na drugi.

WłasnościEdytuj

Dla ustalonej długości   odległość Hamminga jest metryką na przestrzeni wektorowej słów o tej długości, ponieważ spełnia warunki: jest nieujemna, symetryczna, a stosując metodę indukcji zupełnej można pokazać, że spełnia również nierówność trójkąta. Odległość Hamminga dwóch słów   i   można także interpretować jako ciężar Hamminga słowa   dla odpowiedniego wyboru operatora  

Dla ciągów binarnych   i   odległość Hamminga jest równa liczbie jedynek w słowie   XOR   Przestrzeń metryczna słów binarnych o długości   z odległością Hamminga, jest nazywana kostką Hamminga. Słowa binarne o długości   można traktować jako wektory w przestrzeni   przyjmując każdy symbol w łańcuchu jako współrzędną rzeczywistą; przy tym zanurzeniu takie łańcuchy stanowią wierzchołki  -wymiarowej hiperkostki, a odległość Hamminga słów jest równoważna metryce taksówkowej pomiędzy wierzchołkami.

OpisEdytuj

Ścisła implementacja zależy oczywiście od definicji użytych ciągów. Na przykład dwa ciągi bajtów zapisanych w pamięci komputera można, zależnie od potrzeb, potraktować jako ciągi binarne lub ciągi literowe zakodowane w ASCII; odpowiednio odległość Hamminga będziemy definiować jako liczbę różnych bitów lub różnych bajtów.

Przykłady:

  • odległość pomiędzy ciągami 10011101 i 10111001 wynosi 2.
  • odległość pomiędzy ciągami zagrabić i zatrąbił wynosi 3.

Uogólnieniem odległości Hamminga jest odległość Levenshteina, uwzględniająca nie tylko zamianę znaku na inny, ale także wstawianie i usuwanie znaków z ciągu (a więc obejmująca napisy o różnych długościach).