Odległość zenitalna

Odległość zenitalnakąt pomiędzy kierunkiem na zadany punkt sfery niebieskiej a kierunkiem na zenit. Odległość zenitalna jest zwykle oznaczana literą i wyrażana jest w mierze stopniowej, zmieniając swoją wartość w zakresie od 0° w zenicie poprzez 90° na horyzoncie do 180° w nadirze. Odległość zenitalna jest ściśle związana z wysokością ciała nad horyzontem: