Otwórz menu główne

Olimpiada Przedsiębiorczościolimpiada szkolna z zakresu przedsiębiorczości, organizowana od 2005 przez 5 uczelni ekonomicznych (UE Katowice, UE we Wrocławiu, UE w Poznaniu, UE w Krakowie oraz Szkołę Główną Handlową w Warszawie) oraz Fundację Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych. W założeniach organizatorów Olimpiada Przedsiębiorczości będzie łączyć w sobie różne cele. Począwszy od rozbudzania i wzmacniania postaw oraz zachowań przedsiębiorczych wśród uczniów, poprzez tworzenie pozytywnego klimatu wokół działalności biznesowej, wypracowanie dla nauczycieli przedmiotu wzorca dydaktycznego, służącego rozwijaniu zainteresowań ekonomicznych u młodzieży uzdolnionej, a skończywszy na zachęcaniu licealistów do studiowania na uczelniach ekonomicznych. Zakres tematyczny Olimpiady jest zgodny z zakresem programu nauczania przedsiębiorczości w szkołach ponadgimnazjalnych, poszerzony dodatkowo o zagadnienia związane ze zmienianym corocznie hasłem przewodnim (hasło I edycji: Etyka w działalności biznesowej, II edycji: Tworzenie wartości przedsiębiorstwa, III edycji: Psychologia biznesu, IV edycji: Współczesne zarządzanie – koncepcje i metody, V edycji: Marketing w przedsiębiorstwie – mechanizmy, instrumenty, strategie, hasło VI edycji: Inwestor na rynku – giełda, prywatyzacje, fuzje i przejęcia). W I edycji Olimpiady uczestniczyło ponad 14 000 zawodników, w II edycji ponad 19 000 uczniów, w III edycji ponad 15 000 uczestników, a w IV edycji ponad 19 000 uczniów, w V edycji ponad 20 000 uczniów, w VI edycji ponad 21 000 uczniów.

Olimpiada jest finansowana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, na podstawie wyników otwartego konkursu ofert[1].

Spis treści

Przebieg OlimpiadyEdytuj

I Etap – Eliminacje szkolneEdytuj

I Etap Olimpiady odbywa się w grudniu i jest przeprowadzany przez Komisje Szkolne. Nadzór nad eliminacjami sprawują Komitety Okręgowe. I Etap trwa jedną godzinę zegarową i polega na rozwiązaniu testu wiedzy. Za każde pytanie, w zależności od jego trudności, można uzyskać 1 lub 2 punkty (za odpowiedź błędną minus 0,5 – 1 pkt). Do eliminacji okręgowych przechodzi łącznie (ze wszystkich okręgów) 1250 osób. Podział 1250 miejsc na Okręgi dokonywany jest po zamknięciu rejestracji na Olimpiadę i jest proporcjonalny do liczby zgłoszeń zawodników w poszczególnych Okręgach. Do eliminacji okręgowych przechodzą zawodnicy, którzy uzyskali największą liczbę punktów w danym Okręgu.

II Etap – Eliminacje okręgoweEdytuj

II Etap odbywa się w marcu i jest organizowany przez Komitety Okręgowe. Składa się z dwóch części: rozwiązania testu wiedzy o stopniu trudności wyższym niż w eliminacjach szkolnych (jedna godzina zegarowa, punktacja jak w I Etapie) oraz zespołowego rozwiązania zadania diagnostycznego lub projektowego (za prace zespołowe można uzyskać co najwyżej 75% maksymalnej do zdobycia liczby punktów z testu). Po sprawdzeniu testu Komitety Okręgowe podają do publicznej wiadomości alfabetyczną listę 50 zawodników dla każdego Okręgu, z najwyższą liczbą punktów z testu eliminacji okręgowych, którzy kwalifikują się do II etapu eliminacji okręgowych. Zwycięzcami eliminacji okręgowych Olimpiady zostaje po 10 zawodników z każdego Okręgu, którzy zdobyli największą liczbę punktów łącznie z testu i prac zespołowych.

III Etap – Eliminacje centralneEdytuj

III etap jest przeprowadzany w kwietniu przez Komitet Główny w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Składa się z dwóch części. W pierwszej należy rozwiązać test wiedzy o stopniu trudności wyższym niż w eliminacjach okręgowych (jedna godzina zegarowa, punktacja jak w poprzednich etapach). Prace testowe są sprawdzane i zostaje wyłonionych 25 Laureatów Olimpiady bez wskazania, które miejsce zajmują. W II części Laureaci dokonują publicznej, wcześniej przygotowanej prezentacji (za prezentację można uzyskać co najwyżej 75% maksymalnej do zdobycia liczby punktów z testu). Po podsumowaniu punktów, tworzona jest Lista Laureatów Olimpiady.

Okręgi i komitetyEdytuj

Komitet GłównyEdytuj

Pracami Komitetu Głównego kieruje Przewodniczący – prof. Marek Rocki. Komitet Główny składa się z Podkomitetu Naukowego oraz Podkomitetu Organizacyjnego.

Podkomitet Naukowy
1. prof. Maria Romanowska (przewodnicząca)
2. prof. Mariusz Bratnicki – przedstawiciel AE Katowice
3. dr Małgorzata Kosała – przedstawiciel UE Kraków
4. dr hab. Hanna Mizgajska – przedstawiciel UE Poznań
5. prof. Jan Lichtarski – przedstawiciel UE Wrocław
6. prof. Jan Antoszkiewicz – przedstawiciel FPAKE
7. dr Andrzej Rzońca – przedstawiciel NBP
8. prof. Adam Noga – przedstawiciel PTE
9. mgr Zygmunt Kawecki – przedstawiciel SNPiEE
10. dr Piotr Wachowiak (sekretarz)

Podkomitet Organizacyjny
1. prof. Marek Rocki (przewodniczący) – FPAKE
2. dr hab. Wojciech Dyduch – przedstawiciel AE Katowice
3. dr Dariusz Nowak – przedstawiciel UE Poznań
4. dr Zbigniew Michalik – przedstawiciel UE Kraków
5. dr hab. Jerzy Niemczyk – przedstawiciel UE Wrocław
6. dr Roman Sobiecki – przedstawiciel SGH
7. Marcin Staniewicz – przedstawiciel NBP
8. mgr Danuta Raczko – przedstawiciel FMP
9. dr Jan Kruszewski – przedstawiciel PTE
10. mgr Marcin Dąbrowski (sekretarz) – FPAKE
dr Roman Sobiecki (SGH) zawiesił pełnienie obowiązków członka Komitetu na czas udziału w Olimpiadzie uczniów Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego nr 81 SGH.

Rada Konsultacyjna
1. mgr Magdalena Żmiejko – przewodnicząca Rady
2. mgr Patryk Araszkiewicz
3. mgr Małgorzata Drwięga
4. mgr Marcin Gut
5. mgr Waldemar Kotowski
6. mgr Grażyna Kozłowska
7. mgr Małgorzata Mańkowska
8. mgr Marta Martyniuk
9. mgr Ewa Nowak
10. dr Wioletta Turowska
11. mgr Andrzej Urban

Nowym ciałem wspierającym przygotowania Olimpiady Przedsiębiorczości jest Rada Konsultacyjna, działająca przy Komitecie Głównym OP. W skład Rady wchodzą nauczyciele podstaw przedsiębiorczości – opiekunowie najlepszych zawodników obu edycji Olimpiady.

Komitety OkręgoweEdytuj

Akademia Ekonomiczna w Katowicach
(województwa: śląskie, świętokrzyskie, łódzkie)
Przewodniczący: prof. Mariusz Bratnicki
Sekretarz: dr Rafał Kozłowski

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
(województwa: małopolskie, podkarpackie, lubelskie)
Przewodniczący: prof. Anna Francik
Sekretarz: mgr Dorota Smolińska

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
(województwa: wielkopolskie, kujawsko-pomorskie, zachodniopomorskie, pomorskie)
Przewodnicząca: dr hab. Hanna Mizgajska
Sekretarz: dr Dariusz Nowak

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
(województwa: dolnośląskie, opolskie, lubuskie)
Przewodniczący: prof. Leon Jakubów
Sekretarz: dr inż. Letycja Sołducho-Pelc

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
(województwa: mazowieckie, podlaskie, warmińsko-mazurskie)
Przewodnicząca: prof. Marta Juchnowicz
Sekretarz: mgr Bartosz Majewski

PrzypisyEdytuj

Linki zewnętrzneEdytuj