Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym

Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym – przedmiotowa olimpiada szkolna z zakresu wiedzy o społeczeństwie, organizowana od 1960, skierowana do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Olimpiada jest finansowana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, na podstawie wyników otwartego konkursu ofert[1].

Struktura olimpiadyEdytuj

Zawody podzielone są na 3 części:

  • jednoetapowe zawody I stopnia (szkolne) – test pisemny z programu stałego;
  • dwuetapowe zawody II stopnia (okręgowe) – test pisemny oraz pytania problemowe (część ustna), obie części z zakresu programu stałego oraz zmiennego;
  • trzyczęściowe zawody III stopnia (centralne) – test pisemny, część ustna oraz quiz dla 9 najlepszych laureatów (wszystkie części z zakresu programu stałego oraz zmiennego).

Konkurs Oratorski i "Los Szczęścia"Edytuj

Dodatkowo podczas zawodów centralnych organizowany jest Konkurs Oratorski o Nagrodę Specjalną Przewodniczącego Komitetu Głównego. Uczestniczy w nim trzech wylosowanych uczestników, każdy ma nie więcej niż 5 minut aby zaprezentować temat zmienny olimpiady. Ich wypowiedzi ocenia specjalne jury.

Od roku 2018 po konkursie odbywa się też losowanie "Los Szczęścia", w którym bierze udział każdy finalista olimpiady. Wytypowany uczestnik wygrywa nagrodę pieniężną ufundowaną przez Przewodniczącego Komitetu Głównego.

Uprawnienia finalisty i laureataEdytuj

Uczestnicy eliminacji trzeciego etapu otrzymują oceny celujące z wiedzy o społeczeństwie na koniec danego roku szkolnego w którym uczestniczyli w olimpiadzie. Finaliści (60% najlepszych uczestników etapu pisemnego) na świadectwie maturalnym (na poziomie rozszerzonym) otrzymują najwyższą notę z tego przedmiotu i zwolnieni są z jego zdawania. Laureaci zwolnieni są z postępowania kwalifikacyjnego na niektóre kierunki uniwersytetów.

OrganizatorEdytuj

Organizatorem olimpiady jest Komitet Główny Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym z siedzibą w Instytucie Europeistyki (wcześniej w Instytucie Nauk Politycznych) na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Funkcję przewodniczącego Komitetu Głównego Olimpiady pełni obecnie prof. Konstanty Adam Wojtaszczyk.

Zakres tematycznyEdytuj

Program olimpiady wykracza poza podstawę programową wiedzy o społeczeństwie. Pytania dotyczą m.in. problemów współczesnego świata, gospodarki, polityki międzynarodowej, konstytucyjnych ustrojów państw, integracji europejskiej oraz historii najnowszej.

Tematy przewodnieEdytuj

Tematy przewodnie (program zmienny)
Nr edycji OWPSW Rok Temat
IV
1963 Miejsce Polski we współczesnym świecie. Prawa i obowiązki obywatela PRL
V
1964 XX-lecie Polski Ludowej
VI
1965 XX-lecie Polski Ludowej i problematyka Ziem Zachodnich i Północnych
VII
1966 Osiągnięcia, prawa i przywileje młodzieży uzyskane w XX-leciu Polski Ludowej
VIII
1967 Znaczenie rewolucji październikowej dla rozwoju socjalizmu, dla Polski, dla pokoju i postępu społecznego na świecie
IX
1968 XXV-lecie Ludowego Wojska Polskiego
X
1969 XXV-lecie Polski Ludowej
XI
1970 100 rocznica urodzin Włodzimierza Lenina i realizacja jego idei
XII
1971 Technnika, nauka, gospodarka i ekonomia
XV
1974 Młodzież w trzydziestoleciu PRL
XVI
1975 Osiągnięcia lat 1970-1974
XVII
1976 Człowiek – Praca – Przyszłość – Realizacja zadań VI Zjazdu PZPR oraz budowy rozwiniętego społeczeństwa socjalistycznego w Polsce
XVIII
1977 Człowiek – Kraj – Świat – Kontynuacja dotychczasowych przedsięwzięć w zakresie podnoszenia kultury polittcznej młodzieży szkolnej
XIX
1978 Socjalizm przeobraża świat
XX
1979 Pracą tworzymy socjalistyczną Polskę
XXI
1980 PZPR przewodnią siłą narodu
XXII
1981 O pokój i postęp społeczny w świecie
XXIII
1982 Socjalizm – Polska, tradycja i współczesność
XXIV
1983 OjczyznaNaródPaństwo
XXV
1984 Polskie przemiany 1944-1984
XXVI
1985 O świat bez wojen
XXVII
1986 Państwo – Obywatel – kultura polityczna
XXVIII
1987 Pokój – przyjaźń – wyzwania rozwojowe
XXIX
1988 Socjalizm – myśl i działanie
XXXI
1990 Europa – perspektywa wspólnego domu
XXXVIII
1997 Droga Polski do NATO i UE
XXXIX
1998 Społeczeństwo i gospodarka rynkowa
XL
1999 Chrześcijaństwo we współczesnym świecie
XLI
2000 Media w nowoczesnym świecie
XLII
2001 Stosunki Polski z sąsiadami
XLIII
2002 Polska i Unia Europejska
XLV
2004 Kultura polityczna w społeczeństwie demokratycznym
XLVI
2005 Fundusze strukturalne Unii Europejskiej
XLVII
2006 Społeczeństwo obywatelskie
XLVIII
2007 Społeczeństwo informacyjne
XLIX
2008 Polska w stosunkach międzynarodowych
L
2009 Bezpieczeństwo państwa
LI
2010 Gospodarka i polityka
LII
2011 Sport w życiu społecznym
LIII
2012 Etyka w życiu publicznym
LIV
2013 Kultura w życiu społecznym
LV
2014 10 lat Polski w Unii Europejskiej
LVI
2015 Rola ONZ w kształtowaniu ładu międzynarodowego
LVII
2016 Polska w systemie bezpieczeństwa międzynarodowego
LVIII
2017 Systemy religijne świata
LIX
2018 Demokracja – istota, idee, cele i ich realizacja
LX
2019 Polska i jej sąsiedzi. Polityka-Gospodarka-Społeczeństwo-Kultura
LXI
2020 Wyzwania społeczne współczesnego świata
LXII
2021 Polonia i emigracja polska w XX wieku
LXIII
2022 Demokratyczne państwo prawne

PrzypisyEdytuj

Linki zewnętrzneEdytuj